Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní rámec očkování v České republice MUDr. Michael Vít, PhD. Poslanecká sněmovna Výbor pro zdravotnictví, 29. listopadu 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní rámec očkování v České republice MUDr. Michael Vít, PhD. Poslanecká sněmovna Výbor pro zdravotnictví, 29. listopadu 2011."— Transkript prezentace:

1 Právní rámec očkování v České republice MUDr. Michael Vít, PhD. Poslanecká sněmovna Výbor pro zdravotnictví, 29. listopadu 2011

2 Legislativa - Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů  Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů  Zákon č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění - resp. zákon č. 298/2011 Sb., ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

3 § 45 (2) Zdravotnická zařízení jsou povinna zajistit a provést pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony, popřípadě pasivní imunizaci fyzických osob, které mají v péči, [například podáním dalších imunobiologických přípravků v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů

4 § 46 (1)Fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, cizinec, jemuž byl povolen trvalý pobyt, cizinec, který je oprávněn k trvalému pobytu na území České republiky, a dále cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů nebo je oprávněn na území České republiky pobývat po dobu delší než 90 dnů, jsou povinni podrobit se, v prováděcím právním předpisu upravených případech a termínech, stanovenému druhu pravidelného očkování. Prováděcím právním předpisem stanovené fyzické osoby a fyzické osoby, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, jsou povinny podrobit se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů

5 § 46 (2) Před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba povinna podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem vyšetření stavu imunity (odolnosti). Pravidelné a zvláštní očkování se neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace). O těchto skutečnostech zdravotnické zařízení vystaví fyzické osobě potvrzení a důvod upuštění od očkování zapíše do zdravotnické dokumentace. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů

6 § 47a (1) Pravidelná očkování dětí provádějí praktičtí lékaři pro děti a dorost, s výjimkou očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek proti virové hepatitidě B, která provádějí na novorozeneckých odděleních porodnic lékaři těchto oddělení. Očkování proti tuberkulóze u dětí s vyšším rizikem získání této infekce provádějí na kalmetizačních pracovištích odborní lékaři pneumoftizeologové. Pravidelné očkování zletilých fyzických osob provádějí příslušní praktičtí lékaři pro dospělé; tato očkování mohou provádět i lékaři zdravotních ústavů. U osob umístěných ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a obdobných zařízeních provádějí očkování podle tohoto zákona také lékaři těchto zařízení.

7 § 47a 2) Zvláštní a mimořádné očkování provádějí příslušní praktičtí lékaři, lékaři závodní preventivní péče nebo lékaři zdravotních ústavů. (3) Očkování proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách provádějí lékaři, kteří ošetřují poranění nebo nehojící se ránu, popřípadě příslušní praktičtí lékaři nebo lékaři závodní preventivní péče. Očkování proti vzteklině po poranění zvířetem podezřelým z nákazy vzteklinou provádějí lékaři antirabických center při vybraných infekčních odděleních nemocnic. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů

8 Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů § 2 Členění očkování (1) Očkování proti infekčním nemocem se člení na a) pravidelné očkování b) zvláštní očkování c) mimořádné očkování d) očkování při úrazech e) očkování, provedené na žádost fyzické osoby

9

10 Očkování pravidelné Proti tuberkulóze Od 1.listopadu 2010 zrušeno provádění plošné BCG primovakcinace a zavedena selektivní BCG vakcinaci u dětí z rizikových skupin. Vyhláška č. 299/2010 Sb.,ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

11 Proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B - od započatého devátého týdne po narození dítěte 3 dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky. Čtvrtá dávka hexavalentní očkovací látky se podá nejpozději před dovršením osmnáctého měsíce věku dítěte. U dětí očkovaných proti tuberkulóze se základní očkování hexavalentní očkovací látkou provede od započatého třináctého týdne po narození dítěte, vždy však po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze. Očkování pravidelné

12 Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provede očkovací látkou proti těmto infekcím s acelulární pertusovou složkou v době od dovršení pátého do dovršení šestého roku věku dítěte. Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli s acelulární pertusovou složkou spolu s aplikací páté dávky inaktivované očkovací látky proti přenosné dětské obrně se provede od dovršení desátého do dovršení jedenáctého roku věku dítěte. Za úplné očkování proti přenosné dětské obrně se považuje aplikace pěti dávek očkovací látky. Další přeočkování proti tetanu se provede u fyzických osob, vždy po každých 10 až 15 letech. Očkování pravidelné - přeočkování

13 Proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím Základní očkování se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den 15. měsíce po narození dítěte. Přeočkování se provede za 6 až 10 měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných případech i později s tím, že horní věková hranice pro podání očkovací látky není omezena. Očkování pravidelné

14 Proti pneumokokovým nákazám Očkování proti pneumokokovým nákazám polysacharidovou očkovací látkou se provede u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory. Dále se očkování proti pneumokokovým nákazám provede u fyzických osob umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem. Očkování pravidelné

15 Proti virové hepatitidě B Očkování se provede aplikací tří dávek očkovací látky u fyzických osob a) při rizikové expozici biologickému materiálu, b) které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů, nebo c) nově přijatých do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo do domovů se zvláštním režimem. Očkování pravidelné

16 Zvláštní očkování Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B Očkování se provede u fyzických osob pracujících na pracovištích:  pracoviště chirurgických oborů, oddělení hemodialyzační a infekční  lůžková interní oddělení, LDN, interní pracoviště provádějící invazivní výkony  oddělení ARO, JIP  laboratoře pracující s lidským biologickým materiálem  zařízení transfuzní služby  pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, psychiatrická  pracoviště zdravotnické záchranné služby  domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a azylové domy  studenti zdravotnických oborů  při manipulaci se specifickým odpadem ze zdravotnických zařízení  u nově přijímaných příslušníků vězeňské a justiční stráže a dále u osob zařazených do rekvalifikačních kurzů, zajišťujících péči a ošetřování osob

17 Zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B Očkování se provede u zaměstnanců a příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému stanovených zákonem o integrovaném záchranném systému nově přijímaných do pracovního nebo služebního poměru. Zvláštní očkování proti vzteklině Očkování se provede u fyzických osob pracujících na pracovišti s vyšším rizikem vzniku vztekliny - laboratoře, kde se pracuje s virulentními kmeny vztekliny. Zvláštní očkování

18 Mimořádné očkování podle § 80 odst 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů nařizuje Ministerstvo zdravotnictví mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku na žádost krajské hygienické stanice dává hlavní hygienik souhlas k mimořádnému očkování např. Proti virové hepatitidě A, příušnicím

19 Parotitis

20

21

22 Zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony § 30 (2) Hrazenými službami dále jsou:  očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek, stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví

23 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů § 80 Odst. 1 e) MZ stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise, zřízené jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví, antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování a zveřejní je ve formě sdělení ve Sbírce zákonů, a to vždy do 28. února kalendářního roku,

24 325/2011 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. listopadu 2011 o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012 Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 298/2011 Sb., stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012.

25

26 Parotitis


Stáhnout ppt "Právní rámec očkování v České republice MUDr. Michael Vít, PhD. Poslanecká sněmovna Výbor pro zdravotnictví, 29. listopadu 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google