Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 1 7.Rámcový program Evropského společenství pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 1 7.Rámcový program Evropského společenství pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity."— Transkript prezentace:

1 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 1 7.Rámcový program Evropského společenství pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity Struktura, financování, smluvní vztahy, kontakty

2 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 2 Evropské granty, Evropské Strukturální fondy ESF, ERDF OPVaVpI OPVpK,, OPPI, KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME Intelligent Energy Environment °LIFE+ 7.Rámcový program THE COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME ICT Policy Support Programme Pro výzkum, vývoj a inovace STRUKTURÁLNÍ FONDY

3 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 3 7. Rámcový program Společenství Pro KOHO –Pro všechny z ES, kteří se zabývají výzkumem, vývojem a inovacemi JAKÁ TÉMATA –Prospěšná ES – cílově orientované projekty, pokrytí celého spektra potřeb společnosti, Work Programme –Nově IDEAS – základní výzkum KDO řeší –Mezinárodní konsorcia řešitelů – důležitá smluvní pravidla účasti JAK jsou projekty financovány –Podílové financování, náhrady způsobilých nákladů, Evropská komise, řešitel/členský stát

4 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 4 53,27 mld. € na období

5 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 5 Cooperation - Kooperace 32,3 mld € Capacities – Kapacity - 4,3 mld € People – Lidé - Akce Marie Curie 4,7 mld € Zdraví, 6 B € Potraviny, zemědělství a biotechnologie, 1,9 B € Doprava,včetně letectví, 4.2 B € Nanovědy, nanotechnolo gie, materiály, 3.5 B € I nformační a komunikační technologie, 9.1B € Energie, 2.3 B € Životní prostředí, včetně klimatických změn, 1.9 B € Základní výzkum, nové poznání ve vědě a technice - témata určená výzkumníky řídí ERC - Evropská výzkumná rada Ideas – Myšlenky 7,5 mld € Začínající výzkumníci Celoživotní vzdělávání Partnerství akademie- průmysl Posílení mez. dimenze Výzkumné infrastruktury Výzkum pro SME Členění na specifické programy Sociální, ekonomické a humanitní vědy, 0.6 B € Kosmický výzkum, 1,4 B € Specifické aktivity Regiony znalostí – klastry, centra Výzkumný potenciál Bezpečnost 1,35 B €

6 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 6 Schémata financování COOPERATION Kolaborativní projekty velké, střední a malé - CL, CM, CS Sítě excelence – NoE Koordinační a podpůrné akce - CSA VŠ, VVI, SME – RTD možná až 75 % náhrada od EK IDEAS (ERC) – základní výzkum 100 % náhrady PEOPLE - Mobility Marie Curie – lidské zdroje a mobilita – flat rates - fixní sazby CAPACITIES – infrastruktury, SME, ….. kombinace

7 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 7 Výše náhrad způsobilých nákladů projektů 7.RP Evropskou komisí

8 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 8 Výše náhrad způsobilých nákladů vysvětlivky k tabulce (*) Výzkum a technologický rozvoj, zahrnuje též provozní aktivity vázající se přímo k ochraně nových znalostí a ke koordinaci výzkumných aktivit. (**) Jiné aktivity jsou myšleny takové „specifické aktivity“, které jsou obsaženy v Annexu I. (***) Pro účastníky, kterými jsou, neziskové veřejné subjekty, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání, výzkumné organizace a malé a střední podniky (****) Náhrada nepřímých způsobilých nákladů v případě koordinačních a podpůrných akcí může dosáhnout maximálně 7% přímých způsobilých nákladů, s výjimkou přímých způsobilých nákladů na subdodávky.

9 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 9 Způsobilé náklady projektu Přímé způsobilé náklady –Osobní (včetně odvodů na SP a ZP) –Cestovní –Spotřební materiál –Dlouhodobý majetek –Ostatní Nepřímé způsobilé náklady (režie) –Všeobecné náklady na administrativu a management organizace, nájmy, elektřinu, vodu, údržbu, komunikační poplatky, atd. –Nemohou být vyčísleny jako přímo spojené s projektem, –Mohou být identifikovány v účetnictví organizace účastníka projektu

10 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 10 Pravidla pro způsobilé náklady Nesmí vést ke zisku a) musí být skutečné, b) musí být vynaloženy v průběhu akce, c) musí být stanoveny podle obvyklých účetních a správních zásad a za účelem dosažení cílů projektu a za dodržování zásad úspornosti, účinnosti a efektivity, d) musí být zaneseny v účetní evidenci účastníka a vyplaceny, e) musí být očištěny od nezpůsobilých nákladů - to je nepřímých daní (vč DPH), cel, dlužných úroků, rezerv na možné budoucí ztráty nebo výdaje, kurzových ztrát, nákladů spojených s kapitálovým výnosem, nákladů deklarovaných, vzniklých nebo nahrazených v souvislosti s jiným projektem Společenství, dluhů a poplatků za dluhovou službu, nadměrných nebo lehkomyslných výdajů Pro účely písmene a) lze použít průměrné osobní náklady, pokud jsou v souladu se správními zásadami a účetními postupy účastníka a neliší se výrazně od skutečných nákladů.

11 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 11 Nepřímé způsobilé náklady/režie pravidla pro VŠ a VVI Nepřímé způsobilé náklady/Indirect Costs (režie) : Regulation (EC) No 1906/2006 Rules for the participation FP7: ODDÍL 3 Finanční příspěvek společenství, Pododdíl 1 Způsobilost pro financování a formy grantů, Článek 32. bod 5. Neziskové veřejné subjekty, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání, výzkumné organizace a malé a střední podniky, které nemohou s jistotou stanovit své skutečné nepřímé náklady na dotyčnou akci, si při účasti v režimech financování, které zahrnují činnosti spojené s výzkumem, technologickým rozvojem a demonstracemi, jak je uvedeno v článku 33, mohou pro granty udělené v rámci výzev k předkládání návrhů, které budou uzavřeny před 1. lednem 2010, zvolit pevnou sazbu ve výši 60 % celkových přímých způsobilých nákladů.

12 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 12 Odpovědnosti v projektu Řešitel odpovídá za odbornou stránku projektu, případně za management projektu nebo pracovního balíčku ( WP) Organizace je smluvním partnerem pro Evropskou komisi, dodržuje závazky a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s EK a z pravidel účasti v 7.RP (zákon) má prospěch a nese rizika spojená s účastí v projektu

13 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 13 Právní dokumenty Závazky a povinnosti plynoucí z ustanovení práva Společenství Zákony EP a EC –Rozhodnutí EP a ER 1982/2006/ES o 7.RP –Nařízení EP a ER 1906/2006/ES o pravidlech účasti v 7.RP Grantová a konsorciální dohoda projektu Právo VaV v ČR - nutná harmonizace s právem EU –Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků –Novela zákona o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb235/2004 Sb –Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky - EU, – Implementace Charty a Kodexu přijímání výzkumníků Více na

14 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 14 KONSORCIUM Struktura smluvních vztahů v projektech 7.RP Evropská komise, DG Research GRANTOVÁ DOHODA (Grant Agreement, GA) Přílohy ke GA I, II, III, Form A, B,C,D,E Koordinátor Řešitelé (příjemci) P,R,S,T, ČR VŠ/VVI, X,Y,Z Konsorciální dohoda Annex I- Popis práce projektu (Work programme), Annex II – Všeobecné podmínky GA, Annex III - Zvláštní ujednání vztahující se k typu projektu, FORM A – souhlas příjemců s přistoupením k GA, FORM B – přistoupení nových příjemců k GA, FORM C - finanční výkaz způsobilých nákladů a příjmů projektu za dané hodnotící období FORM D – certifikát finančního výkazu nebo FORM E - certifikát metodologie

15 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 15 Evropská komise – DG Research CORDIS CZELO Technologické centrum AV ČR (NCP) Mobilita výzkumníků Právo Evropského společenství Informační zdroje

16 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 16 Kontakty na výzvy – CORDIS

17 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 17 MÝTY o 7. RP Přílišná administrativa ? - NE Na množství přidělených peněz (54mld €) a počet a různorodost zapojených subjektů je to velmi jednoduchý a přehledný program s jasnými pravidly Složitosti vznikají důsledkem stále nezharmonizované legislativy českého VaV s právními požadavky Evropské komise Český systém není připraven na podílové financování Vedle úspěšných a schopných vědeckých pracovníků musíme mít rovněž schopné a informované administrativní pracovníky („smart administration“), kteří budou poskytovat řešitelům projektů veškerou možnou podporu a působit na sbližování práva ČR s EU Vysoké zapojení českých výzkumných týmů do projektů 7. RP a čerpání dostatečně vysokých finančních prostředků jsou imperativem dnešní doby ! Nutná provázanost mezi projekty Strukturálních fondů a Komunitárních programů ( 7.RP)

18 AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 18 Závěrem Věřím, že se Vám při zapojování do projektů bude dařit. Doufám, že z účasti v projektech dokážete vytěžit maximum pro další úspěšný rozvoj Vaší vědecké práce Přeji Vám mnoho úspěchů při řešení projektů 7.RP Ing. Anna Mittnerová, VŠCHT Praha, oddělení VaV


Stáhnout ppt "AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 1 7.Rámcový program Evropského společenství pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity."

Podobné prezentace


Reklamy Google