Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 1 7.Rámcový program Evropského společenství pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 1 7.Rámcový program Evropského společenství pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity."— Transkript prezentace:

1 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 1 7.Rámcový program Evropského společenství pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity 2007-2013 Struktura, financování, smluvní vztahy, kontakty www.vscht.cz

2 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 2 Evropské granty, 2007-2013 http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm#educ http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm#educ Evropské Strukturální fondy ESF, ERDF OPVaVpI OPVpK,, OPPI, KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME Intelligent Energy Environment °LIFE+ 7.Rámcový program http://ec.europa.eu/research/fp7/ THE COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME http://ec.europa.eu/cip http://ec.europa.eu/cip ICT Policy Support Programme Pro výzkum, vývoj a inovace STRUKTURÁLNÍ FONDY

3 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 3 7. Rámcový program Společenství http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Pro KOHO –Pro všechny z ES, kteří se zabývají výzkumem, vývojem a inovacemi JAKÁ TÉMATA –Prospěšná ES – cílově orientované projekty, pokrytí celého spektra potřeb společnosti, Work Programme –Nově IDEAS – základní výzkum KDO řeší –Mezinárodní konsorcia řešitelů – důležitá smluvní pravidla účasti JAK jsou projekty financovány –Podílové financování, náhrady způsobilých nákladů, Evropská komise, řešitel/členský stát

4 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 4 53,27 mld. € na období 2007-2013 http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

5 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 5 Cooperation - Kooperace 32,3 mld € Capacities – Kapacity - 4,3 mld € People – Lidé - Akce Marie Curie 4,7 mld € Zdraví, 6 B € Potraviny, zemědělství a biotechnologie, 1,9 B € Doprava,včetně letectví, 4.2 B € Nanovědy, nanotechnolo gie, materiály, 3.5 B € I nformační a komunikační technologie, 9.1B € Energie, 2.3 B € Životní prostředí, včetně klimatických změn, 1.9 B € Základní výzkum, nové poznání ve vědě a technice - témata určená výzkumníky řídí ERC - Evropská výzkumná rada Ideas – Myšlenky 7,5 mld € Začínající výzkumníci Celoživotní vzdělávání Partnerství akademie- průmysl Posílení mez. dimenze Výzkumné infrastruktury Výzkum pro SME Členění na specifické programy Sociální, ekonomické a humanitní vědy, 0.6 B € Kosmický výzkum, 1,4 B € Specifické aktivity Regiony znalostí – klastry, centra Výzkumný potenciál Bezpečnost 1,35 B €

6 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 6 Schémata financování COOPERATION Kolaborativní projekty velké, střední a malé - CL, CM, CS Sítě excelence – NoE Koordinační a podpůrné akce - CSA VŠ, VVI, SME – RTD možná až 75 % náhrada od EK IDEAS (ERC) – základní výzkum 100 % náhrady PEOPLE - Mobility Marie Curie – lidské zdroje a mobilita – flat rates - fixní sazby CAPACITIES – infrastruktury, SME, ….. kombinace

7 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 7 Výše náhrad způsobilých nákladů projektů 7.RP Evropskou komisí

8 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 8 Výše náhrad způsobilých nákladů vysvětlivky k tabulce (*) Výzkum a technologický rozvoj, zahrnuje též provozní aktivity vázající se přímo k ochraně nových znalostí a ke koordinaci výzkumných aktivit. (**) Jiné aktivity jsou myšleny takové „specifické aktivity“, které jsou obsaženy v Annexu I. (***) Pro účastníky, kterými jsou, neziskové veřejné subjekty, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání, výzkumné organizace a malé a střední podniky (****) Náhrada nepřímých způsobilých nákladů v případě koordinačních a podpůrných akcí může dosáhnout maximálně 7% přímých způsobilých nákladů, s výjimkou přímých způsobilých nákladů na subdodávky.

9 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 9 Způsobilé náklady projektu Přímé způsobilé náklady –Osobní (včetně odvodů na SP a ZP) –Cestovní –Spotřební materiál –Dlouhodobý majetek –Ostatní Nepřímé způsobilé náklady (režie) –Všeobecné náklady na administrativu a management organizace, nájmy, elektřinu, vodu, údržbu, komunikační poplatky, atd. –Nemohou být vyčísleny jako přímo spojené s projektem, –Mohou být identifikovány v účetnictví organizace účastníka projektu

10 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 10 Pravidla pro způsobilé náklady Nesmí vést ke zisku a) musí být skutečné, b) musí být vynaloženy v průběhu akce, c) musí být stanoveny podle obvyklých účetních a správních zásad a za účelem dosažení cílů projektu a za dodržování zásad úspornosti, účinnosti a efektivity, d) musí být zaneseny v účetní evidenci účastníka a vyplaceny, e) musí být očištěny od nezpůsobilých nákladů - to je nepřímých daní (vč DPH), cel, dlužných úroků, rezerv na možné budoucí ztráty nebo výdaje, kurzových ztrát, nákladů spojených s kapitálovým výnosem, nákladů deklarovaných, vzniklých nebo nahrazených v souvislosti s jiným projektem Společenství, dluhů a poplatků za dluhovou službu, nadměrných nebo lehkomyslných výdajů Pro účely písmene a) lze použít průměrné osobní náklady, pokud jsou v souladu se správními zásadami a účetními postupy účastníka a neliší se výrazně od skutečných nákladů.

11 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 11 Nepřímé způsobilé náklady/režie pravidla pro VŠ a VVI Nepřímé způsobilé náklady/Indirect Costs (režie) : Regulation (EC) No 1906/2006 Rules for the participation FP7: ODDÍL 3 Finanční příspěvek společenství, Pododdíl 1 Způsobilost pro financování a formy grantů, Článek 32. bod 5. Neziskové veřejné subjekty, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání, výzkumné organizace a malé a střední podniky, které nemohou s jistotou stanovit své skutečné nepřímé náklady na dotyčnou akci, si při účasti v režimech financování, které zahrnují činnosti spojené s výzkumem, technologickým rozvojem a demonstracemi, jak je uvedeno v článku 33, mohou pro granty udělené v rámci výzev k předkládání návrhů, které budou uzavřeny před 1. lednem 2010, zvolit pevnou sazbu ve výši 60 % celkových přímých způsobilých nákladů.

12 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 12 Odpovědnosti v projektu Řešitel odpovídá za odbornou stránku projektu, případně za management projektu nebo pracovního balíčku ( WP) Organizace je smluvním partnerem pro Evropskou komisi, dodržuje závazky a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s EK a z pravidel účasti v 7.RP (zákon) má prospěch a nese rizika spojená s účastí v projektu

13 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 13 Právní dokumenty Závazky a povinnosti plynoucí z ustanovení práva Společenství Zákony EP a EC –Rozhodnutí EP a ER 1982/2006/ES o 7.RP –Nařízení EP a ER 1906/2006/ES o pravidlech účasti v 7.RP Grantová a konsorciální dohoda projektu Právo VaV v ČR - nutná harmonizace s právem EU –Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků –Novela zákona o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb235/2004 Sb –Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky - EU, – Implementace Charty a Kodexu přijímání výzkumníků Více na http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/

14 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 14 KONSORCIUM Struktura smluvních vztahů v projektech 7.RP Evropská komise, DG Research GRANTOVÁ DOHODA (Grant Agreement, GA) Přílohy ke GA I, II, III, Form A, B,C,D,E Koordinátor Řešitelé (příjemci) P,R,S,T, ČR VŠ/VVI, X,Y,Z Konsorciální dohoda Annex I- Popis práce projektu (Work programme), Annex II – Všeobecné podmínky GA, Annex III - Zvláštní ujednání vztahující se k typu projektu, FORM A – souhlas příjemců s přistoupením k GA, FORM B – přistoupení nových příjemců k GA, FORM C - finanční výkaz způsobilých nákladů a příjmů projektu za dané hodnotící období FORM D – certifikát finančního výkazu nebo FORM E - certifikát metodologie

15 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 15 Evropská komise – DG Research http://ec.europa.eu/research/fp7/ http://ec.europa.eu/research/fp7/ CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/ http://cordis.europa.eu/fp7/ CZELO http://www.czelo.cz/7rp http://www.czelo.cz/7rp Technologické centrum AV ČR (NCP) http://www.fp7.cz/ http://www.fp7.cz/ Mobilita výzkumníků http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm Právo Evropského společenství http://eur-lex.europa.eu/ http://eur-lex.europa.eu/ Informační zdroje http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/ http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/

16 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 16 Kontakty na výzvy – CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

17 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 17 MÝTY o 7. RP Přílišná administrativa ? - NE Na množství přidělených peněz (54mld €) a počet a různorodost zapojených subjektů je to velmi jednoduchý a přehledný program s jasnými pravidly Složitosti vznikají důsledkem stále nezharmonizované legislativy českého VaV s právními požadavky Evropské komise Český systém není připraven na podílové financování Vedle úspěšných a schopných vědeckých pracovníků musíme mít rovněž schopné a informované administrativní pracovníky („smart administration“), kteří budou poskytovat řešitelům projektů veškerou možnou podporu a působit na sbližování práva ČR s EU Vysoké zapojení českých výzkumných týmů do projektů 7. RP a čerpání dostatečně vysokých finančních prostředků jsou imperativem dnešní doby ! Nutná provázanost mezi projekty Strukturálních fondů a Komunitárních programů ( 7.RP)

18 AIP ČR 11.10.2007anna.mittnerova@vscht.cz KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 18 Závěrem Věřím, že se Vám při zapojování do projektů bude dařit. Doufám, že z účasti v projektech dokážete vytěžit maximum pro další úspěšný rozvoj Vaší vědecké práce Přeji Vám mnoho úspěchů při řešení projektů 7.RP Ing. Anna Mittnerová, VŠCHT Praha, oddělení VaV anna.mittnerova@vscht.czanna.mittnerova@vscht.cz, www.vscht.cz


Stáhnout ppt "AIP ČR KAMPUŠ-OK 485, program EUPRO 1 7.Rámcový program Evropského společenství pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity."

Podobné prezentace


Reklamy Google