Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)  spolufinancování bude zajištěno z 85% z Evropského sociálního fondu (ESF)  Tvorba: na principu partnerstvína principu partnerství při respektování vyšších programových dokumentů ČR (zejména Národní strategický referenční rámec)při respektování vyšších programových dokumentů ČR (zejména Národní strategický referenční rámec) na základě národních a evropských strategických dokumentů a ve vazbě na ostatní operační programyna základě národních a evropských strategických dokumentů a ve vazbě na ostatní operační programy  schválen vládou ČR v listopadu 2006  schválen Evropskou komisí 12. října 2007  realizace: do 31.12. 2013, resp.2015

3 Provázanost s dalšími OP  OP Výzkum a vývoj pro inovace Doplňuje OP VK o prostředky ERDF na podporu investic tak, aby mohly být oba typy projektů kombinovány  OP Podnikání a inovace OP VK bude vytvářet prostor pro efektivnější vzdělávání pracovníků ve firmách (při nastavení systémového rámce DV)  OP Lidské zdroje a zaměstnanost Synergie obou programů, kdy je kvalita vzdělávacího systému a absolventů tohoto systému slaďována s potřebami a požadavky trhu práce V oblasti budování systému DV je pak v OP LZZ podpora zaměřená na zvyšování zaměstnatelnosti a získávání a prohlubování způsobilosti pro výkon určeného povolání  OP Životní prostředí Doplňuje OP VK o prostředky ERDF na podporu rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu  OP Praha Adaptabilita Doplňuje OP VK o aktivity pro vzdělávání realizované v Praze

4 Finanční alokace OP VK  1 828,7 mil. € z Evropského sociálního fondu pro léta 2007-13 (tj. 85%) – tj. cca 51,204 mld. Kč Celkem se spolufinancováním (15%) ze státního rozpočtu: 2.151,4 mil. €, tj. cca 6 0, 240 mld. Kč

5 Finanční alokace na Prioritní osy

6 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve VaV Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Specifický cíl 2 Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek. Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky. Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení Specifický cíl 4 Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

7 Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Příjemci podpory (např.): Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Kraje, města a obce Školy a školská zařízení Vysoké školy Nestátní neziskové organizace Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže

8 Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory: 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.4 Partnerství a sítě Příjemci podpory (např.): Vysoké školy (všechny typy)Vysoké školy (všechny typy) Vyšší odborné školyVyšší odborné školy Instituce vědy a výzkumuInstituce vědy a výzkumu Vývojová a inovační centraVývojová a inovační centra Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správyPřímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Kraje, města a obceKraje, města a obce Školy a školská zařízeníŠkoly a školská zařízení Zdravotnická zařízeníZdravotnická zařízení Nestátní neziskové organizaceNestátní neziskové organizace

9 Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblasti podpory: 3.1 Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Příjemci podpory (např.): Vzdělávací instituce Školy a školská zařízení Vysoké školy Nestátní neziskové organizace Ústřední orgány státní správy

10 Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení Oblasti podpory: 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání Příjemci podpory: Ústřední orgány státní správy

11 Typy projektů Individuální projekty (v Prioritní ose 1, 2, 3, 4)  Národní – připravuje MŠMT na celonárodní úrovni  Ostatní – připravují a realizují jiné instituce na regionální nebo nadregionální úrovni Globální granty (v Prioritní ose 1 a 3) -vyhlašovatelem a správcem GG je kraj -kraj je zodpovědný za dodržení podmínek dohodnutých s MŠMT

12 Harmonogram  Schválení OP VK Evropskou komisí (12. října 2007)  Vyhlášení OP VK (včetně dalších schválených programů ESF) v rámci konference k ESF - 22.11. 2007 v Praze, 4.12. 2007 v Brně  výzvy –v prosinci 2007 byly vyhlášeny 3 výzvy pro globální granty pro Prioritní osu 1 (určeno pouze pro krajské úřady), v jejich rámci kraje předložily 39 GG, –První výzvy pro IP – duben/květen 2008 –Výzvy pro grantové projekty v krajích od dubna 2008  Školení hodnotitelů  Kulaté stoly (odborné diskuse) k projektovým záměrům MŠMT

13 Kontakty a další informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor řízení OP VK opvzdelavani@msmt.cz opvzdelavani@msmt.cz  E-mail: opvzdelavani@msmt.czopvzdelavani@msmt.cz  možnost registrace na webu – informace o akcích k ESF www.msmt.cz/eu/esfwww.msmt.cz/eu/esf  www.msmt.cz/eu/esf (odkaz Evropská unie a ESF)www.msmt.cz/eu/esf

14 Děkuji Vám za pozornost Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google