Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahájení: Hosté: p. Brožová – MěÚ Slaný, Ing. Arch. Malinovský Přítomni členové zastupitelstva: Kvapilová Eva, Nešetřil Karel, Pokorný Michal, Studený.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahájení: Hosté: p. Brožová – MěÚ Slaný, Ing. Arch. Malinovský Přítomni členové zastupitelstva: Kvapilová Eva, Nešetřil Karel, Pokorný Michal, Studený."— Transkript prezentace:

1 Zahájení: Hosté: p. Brožová – MěÚ Slaný, Ing. Arch. Malinovský Přítomni členové zastupitelstva: Kvapilová Eva, Nešetřil Karel, Pokorný Michal, Studený Václav ml., Votruba Rudolf, Zeman Miloš Omluveni: Kazetský Václav - přítomno 6 ze 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ostatní – podle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pokorný Michal, Studený Václav ml.

2 Program: 1.Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce 2.Zpráva o činnosti starosta, místostarosta, kontrolní výbor, kulturní komise 3.Rozpočtové opatření 4.Prodej pozemku 5.Záměr stanovení dobývacího prostoru Sazená 1 6.Veřejnoprávní smlouva s městem Velvary – zápis údajů do informačního RUIAN 7. Různé, závěr

3 1. Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce 1/5 Veřejné zasedání nyní bude seznámeno s obsahem návrhu změny č. 1 územního plánu obce Sazená. Informace o veřejném projednání byla zveřejněna na úřední desce obce od 17.7.2013 s tím, že kompletní dokument je k nahlédnutí na obecním úřadu Sazená nebo na stavebním úřadu MěÚ Slaný. Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání mohou dotčené osoby podat námitky a připomínky ke stavebnímu úřadu MěÚ Slaný.

4 1. Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce 2/5 F.1) ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ DOPLŇUJE SE TAKTO: Ze všech podmínek pro využití ploch se úplně vylučují typy střech z podmínek prostorového uspořádání (požadavek OŽP Slaný). Na celém řešeném území je třeba při povolování staveb přijímat pouze taková řešení, která uplatňují v místě obvyklé původní architektonické prvky a materiály, včetně tvaru střech, orientace hřebenů a proporcí budov. Alternativní materiály lze povolit v případě zachování vzhledu a místních specifik výstavby. Obecně platí zachování souladu s charakterem sousední výstavby

5 1. Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce 3/5 G) VYMEZENÍ VPS - VYVLASTNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT DOPLŇUJE SE TAKTO: WT – technická infrastruktura WT VPS 5 – VVN Koridor pro vedení VVN s ochranným pásmem 150m na každou stranu od osy vedení v jižní části řešeného území – viz výkresová část

6 1. Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce 4/5 D.1.1) - POZEMNÍ KOMUNIKACE SE DOPLŇUJE TAKTO: V rámci změny P1_B - na základě vyhodnocení stanovisek k návrhu změny č.1 ÚP Sazená, - na základě místního šetření - a na základě konzultací s pořizovatelem (Stavební úřad Slaný) a s pověřeným zastupitelem obce se navrhují tyto úpravy návrhu změny č.1 ÚP Sazená: Úprava zákresu nezpevněné komunikace v centrální poloze obce. Změna fyzicky již proběhla, ovlivnila pouze malé území, přesto bylo nutné prověřit toto řešení, aby nedošlo k újmě veřejných ani soukromých zájmů. Nezpevněné obslužné komunikace na pozemku 1242/1 byly v polohopise upraveny v souladu se stávajícím využíváním plochy pro dopravní obslužnost a parkování při kulturně společenských akcích v obci tak, aby vyhovovaly tomuto účelu a současně umožnily zachovat a dále zlepšovat kultivovaný vzhled tohoto veřejného prostranství. Prodloužením plochy pro místní obslužnou nezpevněnou komunikaci (pozice 3 na následující orientační mapce) byl umožněn třetí příjezd na zemědělsky využívané plochy na pozemcích č.parc.850/1 a 850/6 – viz následující orientační mapka:

7 1. Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce 5/5

8 2. Zpráva o činnosti: Základní údaje o kanalizaci v obci: - Kanalizace je projektována a budována pro 500 obyvatel (současná Sazená má 325); - - Čistička odpadních vod má průměrnou kapacitu 27.000 m 3 / rok, to je 75 m 3 /den; (Bakovský potok – průměr 0,5 m 3 /sec, tj. 4.300 m 3 /den); - - Vyčištěná voda bude vypouštěna za čističkou do potoka; znečistění bude představovat cca 15% znečistění průměrného průtoku vody v potoce; - - kanalizační stoky o průměru 300 mm v obci mají 3.700 metrů (bez domovních přípojek); - - v obci bude celkem 130 (většinou) betonových šachet; - - Kanalizace je převážně spádová se třemi čerpacími stanicemi: pod Hájem 63 mm, Mičín 63 mm, u hřiště 90 mm; nádrže u čerpacích stanic mají kapacitu pro 8 hodin průměrného přítoku - - mezi Velkou a Malou stranou je potrubí vedeno pod Bakovským potokem;

9 2. Zpráva o činnosti: - Připojování domů bude prováděno postupně v září a říjnu; celá stavba bude ukončena do konce listopadu; - Před připojením nemovitostí musí být provedeny zkoušky těsnosti potrubí – kamerové a vzduchové; - - Kanalizaci bude provozovat obec; - Pro každou nemovitost připojenou na kanalizaci bude uzavřena samostatná smlouva (podobně jako na dodávku vody, plynu, elektřiny); - - Stočné kalkulujeme 30 Kč/m 3 ; - - Způsob vybírání se ještě upřesňuje, buď bude (měsíčně) SIPO nebo platby hotovosti (složenkou) obecnímu úřadu – 1 x za rok záloha, 1 x vyúčtování (návazně na vyúčtování vodného); - - Platba bude podle vodného (kdo je plně napojen na vodovod) nebo podle normované spotřeby – 35 m 3 /osobu/rok; pro rekreační nemovitost neobývanou trvale minimálně platba odpovídající 35 m 3 /rok - - - V říjnu bude zahájen zkušební provoz kanalizace a ČOV;

10 2. Zpráva o činnosti: Kompletně byla provedena údržba studánky - - Vyspravení prasklin, přeštukování, - oprava nátěru, opravy spárování - kamenů u výtoku, penetrace krytiny, - nátěr laviček; - - Za ukradeného Antoníčka byl - zakoupen - nový a aby krádež byla co nejvíce - ztížena, je Antoníček za mříží; - - Opravu provedli sazenští řemeslníci – - Roman Pekárek a Pavel Mareš; - - 10. srpna zde proběhla dokonce - svatba dvou mladých lidí ze - Starých Ouholic; - - prosím všechny o všímavost při - ochraně této památky a pěkně - upraveného místa

11 2. Zpráva o činnosti: - Dne 7. září od 15:00 hodin se na malém sále uskuteční koncert klasické hudby - podařilo se zajistit světově proslulý soubor – - Nosticovo kvarteto – to je - mimo jiné laureát - hudebního festivalu - Pražské jaro; - Vystoupí s repertoárem - hlavně klasické české hudby; - Koncert se uskuteční opět za stejných podmínek jako v loňském roce; - Zvu tímto všechny na mimořádný umělecký zážitek, a především děti

12 2. Zpráva o činnosti: Z iniciativy zastupitelů obce vznikla petiční akce na záchranu mostu v Sazené. Možná si to ani neuvědomujete, ale jedná se o mimořádně cennou historickou památku z přelomu 16. a 17 století, která byla v 18 století doplněna barokními sochami F. I. Platzera. Most, který je v majetku Středočeského kraje, je od roku 1958 kulturní památkou. A bohužel od té doby jen slouží dopravě, ale jeho údržba je prakticky nulová. Už jsem jednal se zástupci hejtmana pro kulturu a pro majetek, abych dosáhl změny přístupu k této ve venkovské prostředí ojedinělé památce. A s dalšími zastupiteli jsme došli k závěru, že by bylo účelné podpořit snahu o záchranu mostu peticí co největšího počtu občanů. Petici můžete dnes podepsat a také prosím ta, kteří mají větší okruh známých a přátel, aby petici rozšířili mezi ně.

13 2. Zprávy o činnosti: o místostarosta o kontrolní výbor o kulturní komise

14 3. Rozpočtové opatření 2/2013: Účetní obce Kristýna Němcová vás seznámí s rozpočtovým opatřením, které upravuje hospodaření obce o položky, které v době schvalování rozpočtu nebyla známé a které je třeba do tohoto rozpočtu doplnit. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2013 (ve znění v příloze tohoto zápisu Pro hlasovalo: ____, proti ____, zdrželi se hlasování ____. Rozpočtové opatření č. 2/2013 bylo schváleno.

15 4. Prodej pozemků: František Hartman, vlastník domu č.p. 113 v obci Sazená požádal o prodej pozemků parc. č. 29/11 o výměře 110 m 2, 29/12 o výměře 11 m 2 a pozemku parc. č. 1244/2 o výměře 4 m 2 v katastrálním území Sazená, ve vlastnictví obce, které jsou z podstatné části vlastníkem domu č.p. 113 zastavěny. Zmíněná žádost směřuje k tomu, aby byla napravena situace, kdy byly bez vědomí a souhlasu obce „zabrány“ pozemky soukromým vlastníkem. K podané žádosti bylo třeba získat souhlas odboru životního prostředí MěÚ Slaný k trvalému odnětí pozemku č. 29/11 určeného k plnění funkce lesa (PUPFL). Souhlas byl vydán a stanoven poplatek podle platných právních předpisů ve výši Kč 5.730,--. Záměr obce prodat uvedené pozemky byl zveřejněn na úřední desce obce od 29. 7. 2013 s tím, že žadatel uhradí všechny náklady spojené s prodejem, tj. poplatek za trvalé odnětí PUPFL, poplatky za uzavření smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. K záměru nebyly vzneseny námitky. Zastupitelstvo na pracovním jednání stanovilo cenu za prodej 60 Kč za m 3.

16 F. Hartman - plánek

17 4. Prodej pozemků: Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc. č. 29/11 a 1244/2 Františku Hartmanovi za podmínek stanovených zveřejněným záměrem prodeje. Pro hlasovalo: ____, proti ____, zdrželi se hlasování ____. Prodej pozemků parc. č. 29/11 a 1244/2 byl schválen.

18 5. Záměr stanovení dobývacího prostoru Sazená 1: Václav Maurer požádal dopisem ze dne 26. 6. 2013 obec o vyjádření k jeho záměru na stanovení dobývacího prostoru Sazená 1. Jedná se o pozemky v severní části katastru obce mezi letištěm a silnicí II/608. Dobývací prostor by byl stanoven výhradně v katastru obce Sazená. Doprava vytěžených surovin by v žádném případě neprocházela obcí, ale byla by realizována přímo na silnici II/608. Příprava podkladů pro stanovení dobývacího prostoru trvá v průměru 2 – 4roky, následné řízení o stanovení DP 1 – 2 roky, případné spory a odvolání další 3 – 4 roky, Jedná se tedy o poměrně dlouhé období, minimám je cca 3 roky.

19 5. Záměr stanovení dobývacího prostoru Sazená 1:

20 V případě schválení dobývacího prostoru nabízí Václav Maurer obci: poplatky, které jsou stanoveny zákonem (úhrada z dobývacího prostoru, úhrada za vydobyté nerosty, odvod za odnětí půdního fondu, daně organizace a pracovníků); další spolupráci s obcí (příspěvek z vytěžené tuny suroviny, spolupráce při opravách a výstavbě veřejných staveb a zařízení, zvýhodněná cena písku pro obec a její občany, spolupráce při investičních akcích obce); celkově by finanční přínos pro obec mohl představovat 820.000 až 1.870.000 Kč ročně.

21 5. Záměr stanovení dobývacího prostoru Sazená 1: Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem stanovení dobývacího prostoru Sazená 1, jak je uveden v dopise Václava Maurera ze dne 26. 6. 2013. Vedle navržených podmínek požaduje, aby vytěžený prostor byl rekultivován výhradně na zemědělské případně lesní pozemky; v žádném případě nesouhlasí s tím, aby vytěžený prostor byl využit pro skládky nebo podobné účely. Pro hlasovalo: ____, proti ____, zdrželi se hlasování ____. Zastupitelstvo souhlasí se záměrem stanovení dobývacího prostoru za uvedených podmínek.

22 6. Veřejnoprávní smlouva s městem Velvary – zápis údajů do informačního RUIAN Zavedením základních registrů se změnil i systém zápisů identifikačních údajů o adresách a nemovitostech. Tuto agendu dříve vykonával stavební úřad (Velvary) a podle nového systému ji může provádět každá obec. Ale obce na to nemají přístrojové ani personální vybavení, proto výkon agendy smluvně předávají jinému obecnímu úřadu – v našem případě MěÚ Velvary. Jedná se o podobnou záležitost, jako je projednávání přestupků, které máme rovněž smluvně zajištěno ve Velvarech.

23 Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Velvary o zabezpečení provádění zápisu údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN). Po schválení smlouvy zastupitelstvem města Velvary pověřuje starostu obce podpisem uzavřené smlouvy. Pro hlasovalo: ____, proti ____, zdrželi se hlasování ____. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením, smlouvy s městem Velvary. 6. Veřejnoprávní smlouva s městem Velvary – zápis údajů do informačního RUIAN

24 ZÁVĚR Děkuji všem za pozornost a za zájem o veřejné záležitosti obce.

25 Podnadpis:

26


Stáhnout ppt "Zahájení: Hosté: p. Brožová – MěÚ Slaný, Ing. Arch. Malinovský Přítomni členové zastupitelstva: Kvapilová Eva, Nešetřil Karel, Pokorný Michal, Studený."

Podobné prezentace


Reklamy Google