Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyanid draselný, cyankali, Kalium cyanatum, KCN Jedná se o prudký jed.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyanid draselný, cyankali, Kalium cyanatum, KCN Jedná se o prudký jed."— Transkript prezentace:

1 Kyanid draselný, cyankali, Kalium cyanatum, KCN Jedná se o prudký jed

2

3 Fyzikální vlastnosti kyanidu draselného molekulová hmotnost 65,12 bezbarvý krystaluje v kubické soustavě je rozpustný ve vodě zápach po hořkých mandlích

4 Kyanid draselný při požití usmrcuje již 0,2 – 0,3 g (smrtelná dávka je závislá na kyselosti žaludečního obsahu) k otravě může dojít také inhalací prachu, vzácně vstřebáním kůží z vodných roztoků

5 V tuhém stavu se kyanidy alkálií neporušenou kůží nevstřebávají.

6 Toxický účinek má kyanidový aniont, který blokuje tkáňové dýchání. Akutní otrava závisí na množství vstřebané látky, je-li toto množství velké, přivodí velmi rychle smrt. Smrt nastává udušením.

7 Nezemře-li otrávený během hodiny, vyvázne téměř vždy životem. Jestliže otrávený sám dostatečně nedýchá, podává se umělé dýchání, ev. masáž srdce (pozor, aby se neotrávil zachránce).

8 Údaje z bezpečnostního listu Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. H300 Při požití může způsobit smrt.

9 Údaje z bezpečnostního listu H370 Způsobuje poškození orgánů (mozek, srdce, varlata). H372 Způsobuje poškození orgánů (štítná žláza) při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

10 Údaje z bezpečnostního listu Doplňující informace o nebezpečnosti: EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

11 Údaje z bezpečnostního listu Pokyny pro bezpečné zacházení: P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

12 Údaje z bezpečnostního listu P302+P350 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

13 Údaje z bezpečnostního listu Další informace na štítku: Pouze pro profesionální uživatele. Další nebezpečnost Je nebezpečný především uvolňováním prudce toxického kyanovodíku a to při styku s kyselinami. Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží.

14 Výstražné symboly nebezpečnosti Toxické látky Látky nebezpečné pro životní prostředí

15 Výstražné symboly nebezpečnosti Korozivní a žíravé látky Látky nebezpečné pro zdraví


Stáhnout ppt "Kyanid draselný, cyankali, Kalium cyanatum, KCN Jedná se o prudký jed."

Podobné prezentace


Reklamy Google