Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadání semestrálního úkolu Popis půdního profilu Václav Tejnecký AF 234, Katedra pedologie a ochrany půd.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadání semestrálního úkolu Popis půdního profilu Václav Tejnecký AF 234, Katedra pedologie a ochrany půd."— Transkript prezentace:

1 Zadání semestrálního úkolu Popis půdního profilu Václav Tejnecký AF 234, tejnecky@af.czu.cz Katedra pedologie a ochrany půd

2 Program cvičení: 1.Zadání úkolu, prezentace způsobu popisu půdního profilu 2.Popis půdních horizontů 3.-8.Výběr lokalit, shromáždění podkladových údajů Získání povolení k výkopu, výkop a popis sond, odběr vzorků Hodnocení výsledků, příprava prezentace 9. Laboratorní analýza vzorků – stanovení půdní reakce, příp. stanovení obsahu uhličitanů – určení barvy podle Munsellových tabulek 10.Prezentace a diskuse profilů – 1. část 11.Prezentace a diskuse profilů – 2. část 12. Kontrola zápisníků, zápočet Práce na cvičeních Samostatná práce na 2. cvičení se každý zapíše, kdy bude mít prezentaci profilu!!!

3 Zadání semestrálního úkolu: Vyhledat v terénu 3 různé lesní plochy 1) Popis lokality 2) Vykopání a popis půdní sondy (na každé ploše) a) popis jednotlivých půdních horizontů b) dokumentace půdních horizontů v zápisníku formou omazů (výmazků) (+ odběr vzorků z horizontů) c) popis humusových horizontů d) stanovení půd. typu a formy nadložního humusu e) fotodokumentace s měřítkem (alespoň 3 foto celého profilu – s bleskem i bez blesku, + foto stanoviště + detail nadložních horizontů, detail novotvarů apod.) … 6) Datum zápisu

4 Odevzdání semestrálního úkolu: 1)Prezentace profilu a diskuse na cvičení -ve formě krátké prezentace v PowerPointu (max. 10 minut) 2) Zapsání údajů o sondách do databáze (bude upřesněno) - lokalita, popis stanoviště, souřadnice - popis profilu, půdní typ a subtyp - zjištěné vlastnosti (pH, barva) 3)Součást zápisníku typologické zkusné plochy pro předmět Fytocenologie a typologie - popis profilu musí být odsouhlasen (podpis vyučujícího a datum) před odevzdáním zápisníku Mgr. Černému

5 Zápočet Zápočet bude udělen za: účast na cvičeních a splnění všech tří výstupů: 1)Prezentace profilu na cvičení 2)Zapsání údajů do databáze 3)Správně vyplněný popis profilu a další údaje související s půdou v zápisníku typologické zkusné plochy Bez zápočtu nelze jít ke zkoušce!!!

6 Terénní cvičení: 3-4 hodiny exkurze po okolí Suchdola Možné termíny: středa či čtvrtek od cca 8h v týdnu od 22.2. přesný termín bude určen na 2 cvičení Zápočet za aktivní účast na cvičení

7

8 Objekt popisu a klasifikace půd Půdní typ: Kambizem  Půdní profil Půdní horizonty Horizont Bv Horizont Ap Půdní sonda Horizont C Přirozené půdní jednotky jsou trojrozměrné (pedony)

9 Půdní sonda

10 Půdní sonda - kopaná ČELO 60-80 cm 150-200 cm 100-200 cm

11 Půdní sonda Oddělené ukládání jednotlivých vrstev či horizontů  při zahazování sondy se materiál vrací ve stejném pořadí Nad čelem sondy by nemělo nic být a čelo se nesmí udusat

12 Půdní sonda

13 Popis půdního profilu Obecné údaje Popis půdních horizontů

14 Obecné údaje Umístění sondy (souřadnice pomocí GPS) Katastrální území/lesní závod, polesí, oddělení a porost Typologické zařazení Nadmořská výška, expozice, sklon Reliéf terénu (s náčrtem) Využití půdy, půdní pokryv Půdotvorný substrát (geologické podloží) Podzemní voda K výkopu je třeba získat povolení vlastníka nebo lesní správy. Tam lze také zjistit mnohé z uvedených údajů.

15 Nutný pro zápočet z Fytocenologie a typologie

16

17

18

19 Nutný pro zápočet z Lesnické pedologie

20

21 Popis půdních horizontů hloubka, mocnost -v cm od povrchu minerální části profilu (hranice mezi horizontem A a nadložním humusem) -např. 45-60 (nikoliv jen mocnost – 15 cm !!!) charakter přechodu označení, název morfologické znaky

22

23 Pracovní záznam?

24 Taxonomický klasifikační systém půd ČR http://klasifikace.pedologie.cz

25 Klasifikace - World Reference Base (FAO) http://www.fao.org/soils- portal/soil-survey/ soil-classification/world- reference-base/en/

26 Hloubka půdního profilu Genetická hloubka půdy hloubka půdy, do které zasahují půdotvorné procesy hloubka po horní hranici substrátového horizontu C nebo M Fyziologická hloubka půdy hloubka půdy, do které pronikají kořeny rostlin může být větší i menší než je hloubka genetická významnější především pro posouzení úrodnosti půdy

27 DIAGNOSTICKÉ HORIZONTY – příští cvičení R – mateční hornina C – půdotvorný substrát A – humusové (povrchové) horizonty B – metamorfické horizonty, nebo obohacené (iluviální) horizonty E – ochuzené (eluviální) horizonty O – nadložní organické horizonty (u lesních p.) (D – podložní hornina)

28 Morfologie půdního profilu - horizontů barva struktura zrnitost skeletovitost vlhkost konzistence konkrece ostatní novotvary obsah uhličitanů a rozpustných solí pórovitost a trhliny prokořenění a biologické oživení charakter přechodů Ve slovním popisu horizontů musí být zmíněny všechny znaky, i když je nález negativní !!! „bez skeletu“, „uhličitany nezjištěny“, „novotvary nepřítomny“, apod.

29 Přechod půdních horizontů ZŘETELNÝ (2-4cm) OSTRÝ (0-2cm)

30 Přechod půdních horizontů POZVOLNÝ (5-15 cm) DIFUSNÍ (>15 cm)

31 Přechod půdních horizontů zvlněný šikmý

32 Přechod půdních horizontů rovný jazykovitý

33 Přechod půdních horizontů rovný šikmý zvlněný jazykovitý

34

35 Barva půdy Subjektivní popis např. „světle hnědošedá“ Objektivní popis – Munsellovy tabulky např. „7,5YR 4/6“

36 Chroma = stupeň intenzity Hue = základní barva R – red Y – yellow G – green B – blue P - purple R Y G B P YRYRYRYR GYGYGYGY BGBGBGBG PBPBPBPB RPRPRPRP hue 5 yellow red value 4 chroma 6 5YR 4/6 Value = odstín barvy (příměs šedi)

37 STUPEŇ INTENZITY ZÁKLADNÍ BARVY (chroma) ZÁKLADNÍ BARVA ODSTÍN BARVY (value) - příměs šedi ODSTÍN (value) STUPEŇ INTENZITY (chroma)

38 Barva půdy

39 PŮDNÍ STRUKTURA Stav uspořádání: elementární slitý – půdní škraloup agregátový (strukturní)

40 Typy struktury podle tvaru STRUKTURNÍ ELEMENTY rovnoměrně vyvinuté vertikálně protažené horizontálně protažené zaoblenéostrohranné kulovitá zrnitápolyedrická hranolovitá svrchní část bez zaoblení svrchní část zaoblená prismatickásloupkovitá deskovitá

41 Typy struktury podle tvaru 1 - kulovitá2 - polyedrická3a - prismatická 3b - sloupkovitá 4 - deskovitá

42 Struktura Kulovitá volné uložení agregátů  plochy a hrany vyvinuty nezřetelně hrudovitá (>50 mm), hrudkovitá (50-10), drobtovitá (10-5), jemně drobtovitá (krupnatá) (5-1), práškovitá (krupičkovitá) (<1 mm)  plochy a hrany vyvinuty zřetelně zrnitá (10-5 mm), jemně zrnitá (5-1 mm)

43 Struktura Kulovitá těsné uložení agregátů  plochy a hrany vyvinuty zřetelně polyedrická (kostkovitá) (>10 mm), drobně polyedrická (kostečkovitá) (<10 mm) Hranolovitá bez zaoblení ve svrchní části prismatická (50-20 mm), drobně prismatická (<20 mm) se zaoblenou svrchní částí sloupkovitá (50-20 mm), drobně sloupkovitá (<20 mm)

44 Struktura

45 Deskovitá  deskovitá (>5 mm)  destičkovitá (5-2)  lístkovitá (<2 mm) U nadložního humusu je možno rozlišit strukturu vláknitou, plsťovitou, houbovitou aj.

46 Zrnitost - půdní druh Novákova stupnice písčitá (p) hlinitopísčitá (hp) písčitohlinitá (ph) hlinitá (h) jílovitohlinitá (jh) jílovitá (jv) jíl (j) Velikost částic Jíl< 0,002 mm Prach0,002 – 0,05 mm Písek0,05 – 2,0 mm

47 Skeletovitost - procentický odhad obsahu skeletu - štěrk, 4-30 mm, - kamení, > 30 mm - balvany, > 300 mm 5 - 10 % - s příměsí skeletu / štěrku / písku 10 - 25 %- slabě skeletovitá / štěrkovitá / kamenitá 25 - 50 %- středně skeletovitá / štěrkovitá / kamenitá 50 - 75 %- silně skeletovitá / štěrkovitá / kamenitá > 75 %- štěrkovitá / kamenitá - jako upřesnění zrnitosti - např. „hlinitá půda s příměsí štěrku“, „písčitá půda silně kamenitá“

48 Vlhkost - suchá - vlahá - vlhká - mokrá Konzistence Pevnost a tvrdost (kyprost, tuhost) - v suchém a vlahém stavu - kyprá - drobivá - soudržná - ulehlá - tuhá - velmi tuhá

49 Konzistence Plasticita - ve vlhkém stavu - neplastická, - slabě plastická, - plastická, - silně plastická Lepivost - v mokrém stavu - nelepivá, - slabě lepivá, - lepivá, - silně lepivá

50 znaky iluviace jílu (jílové povlaky, argilany) Konkrece, novotvary, příměsi

51 znaky iluviace jílu (jílové povlaky, argilany) Konkrece, novotvary, příměsi

52 vertické znaky – klínovité pedy Konkrece, novotvary, příměsi

53 vertické znaky – trhliny Konkrece, novotvary, příměsi

54 vertické znaky – skluzné plochy (slickensides) Konkrece, novotvary, příměsi

55 vertické znaky – skluzné plochy (slickensides) Konkrece, novotvary, příměsi

56 štěrkopísekkvádrový pískovec ortštejn (u podzolů) Konkrece, novotvary, příměsi

57 glejové znaky – rezivé povlaky - hodnotí se i rozsah v % hmoty Konkrece, novotvary, příměsi

58 glejové znaky – rezivé povlaky

59 Konkrece, novotvary, příměsi mramorování

60 Fe-Mn konkrece – noduly, bročky Konkrece, novotvary, příměsi

61 akumulace CaCO 3 Konkrece, novotvary, příměsi cicváry žilky, pseudomycelia

62 krotoviny Biologické novotvary

63 krotoviny Biologické novotvary

64 koprolity Biologické novotvary

65 hloubka množství Prokořenění - šumění s 10% HCl hloubka množství (intenzita šumění) Přítomnost uhličitanů

66 Příklad popisu jednoho horizontu: Bv – kambický, 8 - 26 cm  rezavě hnědá (7,5YR 4/4), jemně drobtovitá, písčito-hlinitá, bez skeletu, vlahá, drobivá, s náznaky rezivých povlaků, bez karbonátů, slabě prokořeněná, přechod zřetelný, zvlněný


Stáhnout ppt "Zadání semestrálního úkolu Popis půdního profilu Václav Tejnecký AF 234, Katedra pedologie a ochrany půd."

Podobné prezentace


Reklamy Google