Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Paul Joseph Goebbels (29. ř íjna 1897, Rheydt – 1. kv ě tna 1945, Berlín)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Paul Joseph Goebbels (29. ř íjna 1897, Rheydt – 1. kv ě tna 1945, Berlín)"— Transkript prezentace:

1 Paul Joseph Goebbels (29. ř íjna 1897, Rheydt – 1. kv ě tna 1945, Berlín)

2

3 byl jeden z nejvyšších nacistických p ř edstavitel ů a vále č ný zlo č inec byl ř íšským ministrem propagandy, zmocn ě nec pro vedení totální války, ř íšský velitel domobrany a jeden z nejbližších spolupracovník ů Adolfa Hitlera. Hitler jej ve své záv ě ti ur č il svým nástupcem ve funkci ř íšského kanclé ř e, jímž byl jeden den.

4 Život Doktorský titul získal roku 1921, pak šel pracovat jako noviná ř a pozd ě ji jako bankovní ú ř edník a vyvoláva č na akciové burze. Do styku s nacistickou stranou p ř išel v roce 1923 b ě hem francouzské okupace Porú ř í a v roce 1924 se stal jejím č lenem. Byl jmenován gauleiterem (vedoucím župy, tedy oblastním v ů dcem strany) za Berlín. V této funkci pln ě uplatnil své schopnosti propagandy v boji proti místním socialistickým a komunistickým stranám pomocí nacistických novin a polovojenských oddíl ů SA. Do roku 1928 vystoupal ve stranických ř adách mezi ty nejp ř edn ě jší č leny strany NSDAP. Po p ř evzetí moci nacisty byl jmenován ministrem propagandy. Jedním z jeho prvních č in ů byl p ř íkaz k pálení knih židovských a protinacistických autor ů. Po svém jmenování jeho útoky proti n ě meckým Žid ů m dále p ř itvrdily a vyvrcholily za „K ř iš ť álové noci“. S Adolfem Hitlerem z ů stal až do samého konce v Berlín ě ve v ů dcov ě bunkru, a po v ů dcov ě sebevražd ě zastával místo posledního kanclé ř e T ř etí ř íše - a č koli jen na jeden den. Ve svých posledních hodinách dovolil své žen ě Magd ě zabít jejich šest d ě tí. Krátce poté spole č n ě se svou ženou spáchal sebevraždu. Goebbels p ř ed svou smrtí ř ekl: „Vstoupíme do historie bu ď jako nejv ě tší státníci všech dob nebo jako nejv ě tší zlo č inci.“

5 Smrt Goebbelsových d ě tí Jak se Rudá armáda blížila na ja ř e 1945 k Berlínu, Joseph Goebbels se spolu se svou rodinou p ř esunul z hradu Lande do bezpe č í v Schwanenwerderu a pak do Führerbunkeru, kde byl i Adolf Hitler. Když se situace zhoršovala, tak ani jeden z rodi čů nedovolili aby d ě ti odjeli do bezpe č í. Hitler 30. dubna spáchal sebevraždu. Ve č er 1. kv ě tna 1945 do pokoje d ě tí p ř išel léka ř SS Helmut Kunz a matkou Magdou Goebbelsovou. Matka d ě tem vysv ě tluje že pot ř ebují o č kování.Nejstarší dcera Helga tuší co ji č eká, a za č ne plakat. Magda ji obejme a ut ě šuje, avšak když se to neda ř í, podrží Helgu tak, aby ji Kunz mohl do t ě la vpravit jehlou morfin. To samé provede i dalším p ě ti d ě tem. Pak matka následn ě omrá č ené d ě ti uložila do postelí. Potom dají d ě tem kapsle jedovatého kyanidu. Všem d ě tem dala kapsli mezi zuby a sev ř ela d ě ti u temene a pod bradou, aby kapse mezi zuby praskla. Krátce p ř ed p ů lnocí byli všechny d ě ti mrtvé. Poté se s Goebbelsem navzájem zast ř elí.

6 .

7

8 Kyanidy Jsou to soli kyseliny kyanovodíkové. Rozpustné kyanidy jsou prudké jedy. Uvol ň ují prudce jedovatý kyanovodík, a to: na vzduchu vlivem vlhkosti a oxidu uhli č itého a v kyselém prost ř edí. Jsou jedovaté tím, že zabra ň ují p ř enosu kyslíku z krve do tkání.

9

10 Morfin Je to alkaloid fenantrenového (morfinanového) typu, který je obsažený v opiu (tvo ř í p ř iblížn ě )% hmotnosti surového opia. Užívá se v léka ř ství jako silné analgetikum, což je lék, který tiší bolest. P ů sobí na psychiku č lov ě ka, protože p ů sobí na ovoidní receptory (p ř edevším v centrální nervové soustav ě ). P ř i jeho užívání je nutné podávat stále vy č šší dávky k dosažení stejného ú č inku.Je siln ě návykový.Je to omamná látka a krom ě svého používání v léka ř ství je zneužíván i jako droga.

11

12 Vypracovaly: Lucie Sobková Klára Hájková, Tereza Stužková, Pavlína Navrátilová Zdroje: http://cultureworld.wz.cz/historia/goebbels.php http://www.druhasvetovavalka.nazory.cz/joseph.ht m http://www.gamepark.cz/goebbelsovy_deti_694209.ht m http://cs.wikipedia.org/wiki/Morfin http://cs.wikipedia.org/wiki/Otrava_kyanidy http://arnika.org/kyanidy


Stáhnout ppt "Paul Joseph Goebbels (29. ř íjna 1897, Rheydt – 1. kv ě tna 1945, Berlín)"

Podobné prezentace


Reklamy Google