Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální politika EU. Zdroje Activities of the EU: Employment and social affairs

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální politika EU. Zdroje Activities of the EU: Employment and social affairs"— Transkript prezentace:

1 Sociální politika EU

2 Zdroje Activities of the EU: Employment and social affairs http://europa.eu/pol/socio/index_en.htm http://europa.eu/pol/socio/index_en.htm European Commission: Employment, Social Affairs and Equal Opportunities http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html Publikace o sociální politice: http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/index_en.cfm European Parliament, Committee on Employment and Social Affairs: http://www.europarl.europa.eu/committees/empl_home_en.htm Eurobarometer: European Employment and Social Policy: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs261_summary_en.pdf Social policy – Euroactiv: http://www.euractiv.com/en/socialeurope http://www.euractiv.com/en/socialeurope Porovnání sociální politiky EU a USA: http://www.euractiv.com/29/images/WP2006-19_tcm29-161255.pdf http://www.euractiv.com/29/images/WP2006-19_tcm29-161255.pdf Getting Europe to Work The Role of Flexibility in Tapping the Unused Potential in European Labour Markets, Anna Turmann http://www.euractiv.com/en/innovation/analysis-getting-europe-work/article-157987 Living conditions in Europe: Data 2002-2005 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-76-06-390/EN/KS-76-06-390-EN.PDF

3 SOCIÁLNÍ POLITIKA A VNITŘNÍ TRH CÍL:  kompenzovat jednotlivce a znevýhodněné skupiny za vytvoření VT „Evropa občanů, nikoli jen podnikatelů“ úzce souvisí s politikami vzdělávání, zdravotnictví, ochranou spotřebitele, kulturou

4 Vývoj sociální politiky EU 1957 – Římská smlouva: pouze náznak sociální politiky 1961 – Evropský sociální fond cíle: zlepšit adaptabilitu pracovní síly do roku 1972 harmonizace SP spíše prostřednictvím společného trhu 1974 – První sociální akční program především na boj s nezaměstnaností

5 DISKUZE O SOCIÁLNÍ POLITICE PRO  Kompenzace regionů a skupin postižených zavedením VT  sociálního dumping  veřejná podpora PROTI růst nákladů

6 1986 – Jednotný evropský akt snaha zamezit sociálnímu dumpingu – harmonizace minimální standardy ochrany zdraví a bezpečnosti pracujících Komise má zodpovědnost za rozvoj sociálního dialogu na evropské úrovni nový cíl EHS – hospodářská a sociální soudržnost

7 1989 – Sociální charta cílem omezit negativní vlivy zavedení VT v roce 1992 právo pracovat v kterékoli členské zemi právo svobodné volby povolání a právo na spravedlivou odměnu právo na zlepšení životních a pracovních podmínek právo na sociální ochranu: minimální mzdy a sociální pomoc právo na sdružování a na kolektivní vyjednávání právo na profesní školení právo na rovné zacházení pro muže i ženy právo zaměstnanců na informace, konzultace a účast na rozhodování právo na ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti ochrana dětí a dospívajících slušná životní úroveň starších lidí lepší profesní a společenská integrace postižených

8 přijata 11 členskými státy (VB se nepřipojila, proto se sociální charta stala pouze politickým prohlášením bez právních důsledků) sporné otázky zásada spravedlivé mzdy (VB interpretovala jako minimální mzdu) informování, konzultace a účast zaměstnanců regulace atypických forem práce

9 1993 – Maastrichtská smlouva sociální politika nejkontroverznějším tématem kvůli odporu VB se opět nepodařilo prosadit do smlouvy kapitolu o sociální politice vyřešeno Sociálním protokolem přijata Dohoda o sociální politice vzniká duální právní rámec

10 1993 – Zelená kniha o evropské sociální politice 1994 – Bílá kniha o evropské sociální politice  potřeba flexibilní sociální politiky (nové formy práce)  potřeba aktivní politiky zaměstnanosti 1997 – Amsterdamská smlouva  VB se připojila k sociální chartě  do AS včleněna nová kapitola o zaměstnanosti (Title VIII)  každoročně bude ER přijímat hlavní směry politiky zaměstnanosti EU  národní státy přepracují do svých Národních akčních plánů

11 Evropská strategie zaměstnanosti listopad 1997 - mimořádný summit v Lucembursku European Jobs Summit cílem formulovat politiku zaměstnanosti na základě nejlepších praktik v MS Lucemburský proces roční cyklus koordinace a monitorování národních politik zaměstnanosti Employment Guidelines National Action Plans Joint Employment Report Recommendations 4 pilíře Lucemburského procesu Zaměstnatelnost Rozvoj podnikání a vytváření pracovních míst Přizpůsobivost Rovné příležitosti

12 4 PILÍŘE LUBEMBURSKÉHO PROCESU 1.zaměstnatelnost předcházení nezaměstnanosti mladých a dlouhodobé nezaměstnanosti přechod od pasivních opatření k aktivním povzbuzení přístupu partnerství ulehčení přechodu ze školy do práce

13 4 PILÍŘE LUBEMBURSKÉHO PROCESU 2.Rozvoj podnikání a vytváření pracovních míst zjednodušení založení a vedení podniku daňový systém podporující zaměstnanost  snížit zatížení mimomzdových pracovních nákladů, především u málo kvalifikované a málo placené práce  úvahy o nahrazení fiskálních příjmů ze zdanění práce novým zdaněním energie a znečišťujících emisí; úvahy o snížení DPH u služeb s velkým podílem práce

14 4 PILÍŘE LUBEMBURSKÉHO PROCESU 3.přizpůsobivost modernizace organizace práce  zpružnění pracovních ujednání v kolektivních smlouvách  zavedení pružnějších typů pracovních smluv do pracovního práva podpora adaptability v podnicích  odstranění daňových a jiných překážek investování do lidského kapitálu  vytvoření pobídek pro školení vlastních pracovníků

15 4 PILÍŘE LUBEMBURSKÉHO PROCESU 4.rovné příležitosti snaha o zvýšení zaměstnanosti žen sladění pracovních povinností s péčí o rodinu podpora integrace postižených lidí do pracovního života

16 Evropský pakt zaměstnanosti 1999 - na summitu v Kolíně nad Rýnem byly propojeny 3 procesy Cardiffský 1997 (strukturální reformy, dokončení JVT – 4 svobody) lucemburský 1998 (formulování hlavních směrů v oblasti zaměstnanosti) kolínský 1999 (makroekonomická politika, formulování Broad Economic Policy Guidelines)

17 2000 – Lisabonská strategie „vytvořit z EU nejkonkurenceschopnější a dynamickou znalostní ekonomiku na světě schopnou udržitelného ekonomického růstu s více a lepšími pracovními místy a větší sociální soudržností“ Nové pojetí sociální politiky SP jako produktivní faktor nikoli nástroj redistribuce SP jako investice snižující náklady  vzdělání a školení  zdraví a bezpečnost na pracovišti  sociální dialog  zapojení lidí vyloučených z trhu práce

18 LISABONSKÁ STRATEGIE 5 priorit: plná zaměstnanost a kvalita práce  flexibilita  mobilita  znalostní ekonomika kvalita sociální politiky  modernizace sociálního zabezpečení  sociální integrace  rovnost příležitostí sociální dialog, pracovní podmínky, pracovní vztahy rozšíření mezinárodní spolupráce

19 LISABONSKÁ STRATEGIE Kvantifikované cíle do 2010 zvýšit zaměstnanost  na 70%  u žen na 60%  u starších lidí na 50% zvýšit mobilitu  v EU 0,4% každoroční, v USA 2,4%  podpořit mobilitu z města do města namísto venkov-město  EURES (evropská databáze volných míst – „evropský úřad práce“) více a lepší pracovní místa  sektor služeb (v EU 40%, v USA 55%)  informační technologie lidský kapitál  do 2010 85% 22-letých bude mít dokončeno středoškolské vzdělání  12,5% dospělé populace se bude účastnit školení

20 2003 – Employment guidelines 3 hlavní cíle:  více pracovních míst  lepší pracovní místa  pracovní místa pro všechny 2003 – vytvořena Employment Task Force praktické reformy, které mají přispět k implementaci Strategie zaměstnanosti  zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a podniků  přilákat více lidí na pracovní trh snížit předčasné odchody do důchodu celoživotní vzdělávání zlepšení prac. podmínek pro starší občany nižší zdanění práce  vyšší investice do lidského kapitálu  zlepšit implementaci reforem

21 VÝSLEDKY SP 1. politika zaměstnanosti vytvoření 10 mil. pracovních míst od 1997 snížení míry nezaměstnanosti z 11% na 8% zvýšení míry zaměstnanosti z 60% na 64% zvýšení zaměstnanosti žen z 53 na 56% mezi 1999 a 2002 provedeny reformy trhu práce ALE  zpomalení ekonomiky 2002/3– úbytek pracovních míst a růst nezaměstnanosti poprvé od 1994, nebude možné dosáhnout střednědobých cílů Lisabonské strategie pro 2005 (67% zaměstnanost), cíl pro 2010 rovněž málo reálný (70%)  neúspěch v zaměstnanosti starších pracovníků 55-64 let  růst produktivity se snižuje od pol.90.let (dnes 0,5-1% oproti 2% v USA)  vstup nových zemí ještě ztíží dosažení cílů

22 VÝSLEDKY SP 2. Pracovní zákonodárství pokročilá harmonizace zdraví a bezpečnost na pracovišti pracovní doba rodičovská dovolená ochrana mládeže, těhotných a kojících žen informování a konzultování zaměstnanců  nedořešena účast/zastoupení zaměstnanců

23 VÝSLEDKY SP 3. Evropský trh práce vytvořeny předpoklady  mobilita minimální především nepracovní (studenti, důchodci) jestliže pracovní, jedná se buď o vysoce kvalifikované experty nebo naopak nejméně kvalifikované pracovníky  uznávání diplomů

24 Rovné příležitosti snižování rozdílů mezi muži a ženami co do nezaměstnanosti  rozdíly mezi muži a ženami co do platů zůstávají (cca 16%) Lidské zdroje  nedostatečné investice do vzdělávání, školení Sociální integrace  15% populace EU na pokraji chudoby (definice různá: Lucembursko 15 000 EUR/rok, Portugalsko 5 000 EUR/rok) Sociální dialog institucionalizace na evropské úrovni  na úrovni podniků menší pokrok

25

26

27

28

29

30


Stáhnout ppt "Sociální politika EU. Zdroje Activities of the EU: Employment and social affairs"

Podobné prezentace


Reklamy Google