Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODBORNÁ DISKUZE k projektovému záměru MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvoj komunitních škol v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODBORNÁ DISKUZE k projektovému záměru MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvoj komunitních škol v ČR."— Transkript prezentace:

1 ODBORNÁ DISKUZE k projektovému záměru MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvoj komunitních škol v ČR

2 O čem to dnes bude? Geneze projektu Systémové projekty v pojetí MŠMT (IPN) Obsah projektu Výstupy projektu Cíle projektu Klíčové aktivity Realizační tým

3 Individuální projekty národní MŠMT V rámci Prioritní osy 4 Systémový rámec celoživotního učení může být IPn realizován pro cílové skupiny všech 14 krajů ČR (tj. včetně území hl.m. Prahy). Příjemcem v rámci této prioritní osy může být pouze MŠMT.

4 Komunitní škola a Koordinátor KŠ Základními pilíři centra rozvoje místní komunity je smysluplné vyplňování volného času žáků, aktivní spolupráce rodičů se školou, další vzdělávání veřejnosti a získávání finančních i materiálních partnerů. Škola je jimi vnímána jako služba, která reaguje na poptávku veřejnosti a otevírá se žákům, občanům, zřizovateli i dalším organizacím Koordinátor KŠ je osoba, která zaštiťuje komunitní rozvoj školy

5 O projektu ROZKOŠ Jedná se návrh Individuálního národního projektu MŠMT Celý název je Rozvoj komunitních škol v ČR Nositelem projektu je odbor 60 (rovné příležitosti ve vzdělávání) MŠMT ČR Projekt byl schválen poradou vedení MŠMT ČR dne 5.5. 2009 Rozpočet projektu: 53 340 890 Kč

6 Historie rozvoje komunitních škol Co se událo na MŠMT – 2007 26.3. 2007 – Dana Kuchtová v Brně + TZ Návštěva komunitních škol v Brně a Borech (ZŠ Pavlovská, ZŠ Masarova, ZŠ Křenová, ZŠ Bory) červen 2007 – Podpora KŠ je zanesena v Dlouhodobém záměru vzdělávací soustavy MŠMT Co se událo na MŠMT – 2008 únor 2008 – Zahájení přípravy Projektu podpory KŠ z ESF na MŠMT (Skupina 6 na MŠMT) Založení pracovní skupiny pro Rozvoj KŠ v ČR (MŠMT + NNO + školy ) Prosinec 2008 – Zahájení procesu schvalování návrhu IPN Rozkoš. Ex-ministr Liška pověřil rozpracováním konceptu H.Böhma, B. Bernarda a D. Bartůška

7 O čem projekt je? Projekt podporuje novou organizační formu práce školy, která si klade za cíl rozvíjet vlastní nabídku služeb zejména v oblasti celoživotního učení. Škola tím zefektivňuje své klasické vzdělávací působení, a stává se iniciátorem rozvojových vizí v oblasti celoživotního učení, zájmového vzdělávání, výchovy, sociálního klimatu školy i obce. Funguje jako Centrum rozvoje místní komunity.

8 Výstupy Projekt je zaměřen na rozjezd 150 komunitních škol v ČR, 50 koordinátorů komunitních škol bude navíc v projektu zaměstnáno formou Dohody o pracovní činnosti, přičemž prostředky na jejich platy budou použity na rozjezd své činnosti a tvorbu portfolia nabídky komunitních aktivit. Projekt bude vyvíjet vzdělávací kurzy a metodiku pro přípravu koordinátorů komunitních aktivit na školách a bude síťovat tyto školy.

9 Cíle projektu I. Vytvoření stabilních podmínek pro dlouhodobý rozvoj komunitních škol, které naplňují moderní roli školy, která funguje jako Centrum rozvoje místní komunity. Umožnit 50 pilotním školám včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání fungovat jako Centrum rozvoje místní komunity a založit tak zárodky lokálních a dílčích sítí KŠ v ČR, přičemž dalších 100 koordinátorů bude proškoleno bez návazného příspěvku na jejich mzdu. Zkvalitňovat mezivrstevnické vztahy Podpora zvyšování zaměstnanosti a tvorba nových pracovních příležitostí pro místní NNO a OSVČ v oblasti služeb školám i veřejnosti v dalším a zájmovém vzdělávání

10 Cíle projektu II. Motivovat ředitele školy a školských zařízení pro zájmové vzdělávání ke zvýšení efektivity využití vybavení školských zařízení, zvýšení participace veřejnosti na finanční podpoře školy a komunitního projektu Podpořit společenské uznání učitelské profese, zvýšením možností prezentovat aktivity školy a školských zařízení pro zájmové vzdělávání při komunitních programech jak rodičům žáků, tak veřejnosti Budování místního partnerství a vztahů v komunitě. Podpora rozvoje a oživení venkova, udržení základní občanské vybavenosti v obci Zapojení krajských a místních samospráv do podpory rozvoje KŠ formou organizace 27 kulatých stolů/konferencí Institucionální zajištění konceptu komunitního školství a organizace metodické podpory

11 Klíčové aktivity 1.Výběr participujících škol. 2.Tvorba doporučených standardů. 3.Příprava lektorů budoucích koordinátorů komunitních škol. 4.Komunikace s pedagogickou veřejností. 5.Příprava koordinátorů komunitních škol a jejich začlenění do škol – vzdělávací program. 6.Vývoj a ověřování portfolia aktivit vhodných pro KŠ. 7.Evaluace, ověření užitých metod, doporučení pro další šíření.

12 KA1: Výběr škol V rámci této aktivity proběhne výběr partnerských škol pro následné zajištění proškolení koordinátorů komunitních škol Tato klíčová aktivita proběhne na základě informací, které byly zpracovány z prostředků technické pomoci v druhé polovině roku 2008. Tato analýza poskytla vstupy cenné pro orientaci jak posuzovat "připravenost jednotlivých škol v ČR" v naplňování nové organizační práce školy. V rámci celé ČR došlo ke zmapování stavu v 40 školách. Kromě 40 zmapovaných škol má realizační tým připraveno prostředí ve všech krajích celé ČR (a minimálně v moravských krajích dalších 90 škol) Samotný výběr komunitních škol tedy proběhne jednak na základě výše uvedeného již hotového průzkumu, tak i podle schopnosti těchto škol plnit i další znaky komunitní školy. Zřetel bude kladen na kontrolu existence dohody se zřizovatelem, který se zaváže k udržitelnosti konceptu projektu (a tím souvisejícím financováním) i po skončení financování z ESF.

13 KA 2: Tvorba standardů V rámci této klíčové aktivity budou zpracovány doporučené standardy, které budou „certifikovat“ školy přívlastkem komunitní. Konkrétní podoba těchto standardů bude předmětem práce realizačního týmu tohoto projektu. Obecně lze konstatovat, že tyto doporučené standardy budou sestaveny ze souboru indikátorů, po jejichž naplnění se škola bude moci stát „certifikovanou“ komunitní školou. Tyto standardy budou sledovat základní ukazatele plnění cílů projektu.

14 KA3: Příprava lektorů V rámci této klíčové aktivity bude vytvořen komplexní vzdělávací program pro úzkou skupinu 20 lektorů a koordinátorů sítí komunitních škol, který bude založen na 20 školících dnech. Program bude akreditován v systému DVPP. Kromě toho vznikne i systém e-learningové podpory pro účastníky tohoto kurzu.

15 KA4: Komunikace s pedagogickou veřejností V rámci projektu dojde k organizaci 27 setkání se zástupci cílové skupiny na krajích, kterých se zúčastní odhadem 810 osob Kromě toho setkání budou zorganizovány 3 pravidelné roční celostátní konference KKŠ, kde dojde ke sdílení příkladů dobré praxe, stejně tak budou každoročně k 1.3. uspořádávány akce k Mezinárodnímu dni komunitních škol. Bude vytvořena studie připravenosti prostředí pro Rozvoj KŠ v ČR (13 studií pro jednotlivé kraje). Pro ulehčení komunitních aktivit na školách vznikne a bude šířen manuál "Jak založit a řídit komunitní školu?". Již na začátku projektu vznikne informační web projektu, který bude posléze doplňován o vhodné podklady.

16 KA 5: Příprava koordinátorů Uskutečníme 6 dvacetidenních vzdělávacích programů. Výstupem této klíčové aktivity bude 150 proškolených koordinátorů komunitních škol, kteří budou tvořit zárodek budoucího "komunitního hnutí" v ČR. Absolventi si z kurzu s výjimkou certifikátů odnesou i Plán komunitního rozvoje škol, na nichž budou působit. Po absolutoriu dvou třetin kurzu budou účastníci zahajovat pod metodickým vedením regionálních pracovníků fungování v rolích koordinátorů komunitních škol na „svých“ ZŠ. Tato koordinace bude posléze úzce navázána na klíčovou aktivitu 6, v jejímž rámci bude docházet k vývoji a ověřování portfolia aktivit, které budou poté komunitními školami využívány.

17 KA6: Vývoj portfolia aktivit pro KŠ V rámci aktivity vznikne portfolio aktivit komunitních škol (bude zpracováno 50 cca desítistránkových studií), které budou poté jednotně pojaty jakožto příloha k Manuálu založení a řízení komunitní školy, který vznikne v rámci klíčové aktivity 2. Dojde i k ověření funkčnosti 50 plánů komunitního rozvoje v konkrétních 50 školách. Toto portfolio aktivit bude ověřeno i v podmínkách 50 pilotních komunitních škol

18 KA 7: Zhodnocení Výstupem klíčové aktivity bude hodnotící zpráva, které zanalyzuje situaci ve všech školách, které se do projektu prostřednictvím koordinátorů komunitních škol zapojí. Tato hodnotící zpráva bude syntetizována do analýzy, která bude poté poskytnuta odborným útvarům MŠMT a jeho přímo řízených organizací, pedagogickým fakultám, profesním organizacím, zřizovatelům škol a samotným školám. Tato hodnotící zpráva bude působit multiplikačně a lze očekávat, že v přímé reakci na ni vzniknou v rámci celé ČR další komunitní školy.

19 Realizační tým Složen ze zástupců MŠMT a regionálně působících expertů z místních zdrojů Klíčovými osobami v rámci projektu bude 50 koordinátorů komunitních škol, kteří budou po dobu cca 2 let dostávat příspěvek k platu ve výši 12 000 Kč formou Dohoda o pracovní činnosti (dalších 100 koordinátorů obdrží příspěvek „pouze“ ve formě školení a zapojení do IPo)

20 Další kroky Veřejná projednávání v Opavě (úspěšně proběhlo 18.6.) a v Brně Vyjednávání o projektu se zprostředkujícím subjektem (odbor CERA MŠMT ČR) Schválení třema hodnotiteli Podpis ministryně a vydání rozhodnutí Implementace projektu od 15.8. 2009

21 Návazná podpora rozvoje komunitních škol z OPVK Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s partnery na rozvoji obcí a regionů s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje). Rozvoj sociálního partnerství škol a školských zařízení a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání.

22 Návazná podpora rozvoje komunitních škol z OPVK Oblast podpory 3.2 – Individuální další vzdělávání Stimulovat poptávku po individuálním vzdělávání ze strany jednotlivců (např. budováním systémů na regionální i národní úrovni, které budou stimulovat poptávku po individuálním vzdělávání ze strany jednotlivců) a prohloubit obecnou informovanost o významu a možnostech dalšího vzdělávání. Akce na podporu propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí. Posílit šance škol a nevládních organizací na trhu dalšího vzdělávání.

23 Děkuji za pozornost! b.bernard@volny.cz


Stáhnout ppt "ODBORNÁ DISKUZE k projektovému záměru MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvoj komunitních škol v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google