Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S VĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN VE F ILADELFII N AŠÍM POSLÁNÍM JE LÁSKA – RODINA PLNÁ ŽIVOTA 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S VĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN VE F ILADELFII N AŠÍM POSLÁNÍM JE LÁSKA – RODINA PLNÁ ŽIVOTA 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK."— Transkript prezentace:

1 S VĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN VE F ILADELFII N AŠÍM POSLÁNÍM JE LÁSKA – RODINA PLNÁ ŽIVOTA 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

2 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

3 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

4 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

5 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

6 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

7 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

8 M YŠLENKY Z PROMLUV – RODINA – TOVÁRNA NA DŮVĚRU – MŠE SV. SE ZAHRANIČNÍMI BISKUPY Rodina pro církev není důvodem starosti, nýbrž radostným potvrzením Božího požehnání v mistrovském díle stvoření. Každý den ve všech koutech planety se církev raduje spolu s Pánem za dar početného zástupu rodin, které i v nejtěžších zkouškách ctí sliby a střeží víru. 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

9 MŠE SV. SE ZAHRANIČNÍMI BISKUPY Co je dnes důležité, zdá se být určováno konzumem. Spotřeba v ztahů, spotřeba přátelství, spotřeba náboženství, spotřeba, spotřeba.... Nezáleží na ceně, ani na konsekvencích. Spotřeba nerodí svazky, nýbrž přesahuje lidské vztahy. Svazky jsou pouhým „prostředkem“ k uspokojení „mých potřeb“. Bližní se svojí tváří, svým příběhem a svými city přestává být důležitý. To způsobuje velké zranění, velkou kulturní ránu. Odvážil bych se říci, že naše největší chudoba či kořen mnoha soudobých situací spočívá v radikální samotě, ve které se ocitá mnoho lidí. 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

10 MŠE SV. SE ZAHRANIČNÍMI BISKUPY My, pastýři máme ve stopách Pastýře hledat, provázet, pozvedat a ošetřovat rány své doby. Dívat se na realitu očima těch, kdo vědí, že jsou povoláni k pohybu, k pastorální konverzi. Dnešní svět od nás naléhavě vyžaduje pastorální konverzi. „Je životně důležité, aby dnes církev vycházela zvěstovat evangelium všem, na všech místech, při každé příležitosti, neprodleně, bez zdráhání a beze strachu. Radost evangelia je pro všechen lid a nemůže nikoho vylučovat“ ( Evangelii gaudium, 23). 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

11 MŠE SV. SE ZAHRANIČNÍMI BISKUPY Žijeme v kultuře, která nutí a přesvědčuje mladé, aby nezakládali rodinu. Předně z nedostatku materiálních prostředků a potom z přebytku prostředků, umožňujících zůstávat v pohodlí. Pokušením je tedy nezakládat rodinu. Jako pastýři jsme my biskupové povoláni shromažďovat síly a probouzet nadšení pro zakládání rodin plně odpovídajících Božímu požehnání podle jejich vlastního povolání. 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

12 MŠE SV. SE ZAHRANIČNÍMI BISKUPY Pastýř bdí nad snem, nad životem, nad růstem svých ovcí. Toto „bdění“ se nerodí pronášením promluv, ale z pastorační starostlivosti. Bdít je schopen ten, kdo umí být „uprostřed“, kdo se nebojí otázek, kdo nemá strach z kontaktu a provázení. Pastýř bdí především modlitbou, je oporou víry svého lidu, předává důvěru v Pána, v jeho přítomnost. 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

13 MŠE SV. SE ZAHRANIČNÍMI BISKUPY Bratři, Bůh nás obdarovává novým sblížením rodiny a církve. Je zapotřebí rodiny, je zapotřebí církve, je zapotřebí pastýřů. Rodina je naším spojencem, naším oknem do světa, rodina je zřejmostí neodvolatelného Božího požehnání určeného veškerému potomstvu těchto obtížných a nádherných dějin stvoření, kterému jsme povoláni sloužit. 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

14 N EJENOM UDRŽOVAT INSTITUCE, ALE OTEVŘÍT SE MOŽNOSTEM D UCHA - KATEDRÁLA SV. P ETRA A P AVLA A Ty…… Kolik mladých v našich farnostech a školách má tytéž ideály, tutéž velkodušnost a lásku ke Kristu a církvi! Ptám se vás: Vystavujeme je zkoušce? Dáváme jim prostor a pomáháme jim realizovat jejich poslání? Nacházíme způsob, jak sdílet jejich nadšení a jejich dary v našich komunitách, zejména prokazováním skutků milosrdenství a pozorností vůči druhým? Sdílíme svoji radost a svoje nadšení ve službě Pánu ? Jedna z velkých výzev církve v této chvíli je umožnit, aby ve všech věřících vzrůstal smysl pro osobní odpovědnost za poslání církve a uschopnit je k plnění této odpovědnosti jako učedníky- misionáře, jako kvas evangelia v našem světě. To vyžaduje kreativitu v přizpůsobení se měnícím se situacím a předáváním odkazu minulosti nejenom udržováním struktur a institucí, které jsou užitečné, ale především otevřením se možnostem, které nám dává objevit Duch, a předáváním radosti evangelia každý den a v každé fázi našeho života. 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

15 N EJENOM UDRŽOVAT INSTITUCE, ALE OTEVŘÍT SE MOŽNOSTEM D UCHA - KATEDRÁLA SV. P ETRA A P AVLA Během těchto dnů Světového setkání rodin vás chci poprosit, abyste uvažovali zejména o naší službě rodinám, párům, které se připravují na manželství, a naší mládeži. Vím, že ve vašich místních církvích se dělá hodně pro rodiny a jejich potřeby podporováním jejich víry. Prosím vás, abyste se za ně vroucně modlili, stejně jako za rozhodnutí příští synody o rodině. 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

16 RODINA MÁ PROROCKÝ ROZMĚR: PLODÍ ŽIVOT A ZJEVUJE BOHA – NEDĚLNÍ MŠE SV. Víra otevírá „okno“ činorodému působení Ducha a dokazuje nám, že se stejně jako štěstí a svatost pojí k nepatrným gestům. „Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi... nepřijde o svou odměnu,“ říká Ježíš ( Mk 9,41). Jsou to nepatrná gesta, která se člověk učí doma, rodinná gesta, která se ztrácejí v anonymitě každodennosti, ale odlišují jeden den od druhého. Jsou to gesta matky, babičky, dědečka, dítěte, bratra. Jsou to gesta něhy, sympatie a soucitu. Gesta jako teplé jídlo podané tomu, kdo očekává večeři, jako snídaně připravená tím, kdo umí doprovodit ranní vstávání. Jsou to rodinná gesta. Je to požehnání před spaním a objetí při návratu po dlouhém pracovním dnu. Láska se vyjadřuje malými věcmi, pozorností k drobnostem všedního dne, které způsobují, že stále vnímáme chuť domova. Víra roste, když je žita a utvářena láskou. Proto jsou naše rodiny, naše domovy autentickými domácími církvemi. Jsou to vhodná místa k tomu, aby se víra stávala životem a život rostl ve víře. Ježíš nás vybízí, abychom nekladli překážky těmto malým zázračným gestům a chce dokonce, abychom je vyvolávali a nechávali růst. Chce, abychom život vedli tak, jak se nám představuje, a pomáhali při probouzení těchto nepatrných gest lásky, jež jsou znamením Jeho živé a činorodé přítomnosti v našem světě. 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

17 RODINA MÁ PROROCKÝ ROZMĚR: PLODÍ ŽIVOT A ZJEVUJE BOHA Kéž by se každý z nás otevřel zázrakům lásky k dobru své vlastní rodiny a všech rodin světa – a mluvím tu o zázracích lásky, abychom tak mohli překonat pohoršení malicherné, zastrašené a do sebe uzavřené lásky, která nemá s druhými trpělivost! Položím vám jednu otázku, aby si na ni každý odpověděl – souvisí se slovem „netrpělivý“. Křičíme na sebe doma, anebo mluvíme něžně a láskyplně? To je totiž dobrý způsob, jak poměřovat vzájemnou lásku. Jak by bylo krásné, kdybychom mohli všude, i za našimi hranicemi povzbuzovat a doceňovat toto proroctví a tento zázrak! Obnovme svoji víru v Pánovo slovo, které vybízí naše rodiny k této otevřenosti a zve všechny, aby se podíleli na proroctví oné smlouvy mezi mužem a ženou, která plodí život a zjevuje Boha. Kéž nám pomáhá, abychom měli účast na proroctví pokoje, něhy a rodinné lásky. Kéž nám pomáhá, abychom měli účast na prorockém gestu trpělivé a láskyplné péče o naše děti a prarodiče. 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

18 RODINA MÁ PROROCKÝ ROZMĚR: PLODÍ ŽIVOT A ZJEVUJE BOHA Každý člověk, který si přeje vytvářet rodinu, jež učí děti radovat se z každého skutku, který přemáhá zlo, rodinu ukazující, že Duch je živý a činorodý, ať nachází naši vděčnost a naši úctu v jakémkoli národě bez ohledu na to, odkud je nebo k jakému náboženství patří. Kéž nám Bůh všem dopřeje, abychom prorokovali radost evangelia – evangelia rodiny a její lásky. Ať nás všechny jakožto Pánovy učedníky obdaří milostí být hodni oné čistoty srdce, která se nepohoršuje nad evangeliem. 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK

19 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK Láska je měřítkem víry My všichni máme povinnost dělat dobro

20 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK Mějte odvahu být opravdu šťastni

21 D ĚKUJI V ÁM ZA POZORNOST Kontakt: Marie Oujezdská oujezdska@rodiny.cz www.rodiny.cz 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK


Stáhnout ppt "S VĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN VE F ILADELFII N AŠÍM POSLÁNÍM JE LÁSKA – RODINA PLNÁ ŽIVOTA 20. 11. 2015 Filadelfie SOČBK."

Podobné prezentace


Reklamy Google