Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně – já přicházím k Bohu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně – já přicházím k Bohu"— Transkript prezentace:

1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně – já přicházím k Bohu
3. neděle adventní/část 1

2 1. čtení (Sofoniáš 14-18a) Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele, zla se už neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: Neboj se, Sióne, ať neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz; nad tebou bude plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou zajásá jako za dnů shromáždění.

3 Prorok Sofoniáš Před vystoupením proroka Sofoniáše: Prorok Sofoniáš:
modloslužba v Izraeli, pronásledování proroků. Prorok Sofoniáš: Příprava Izraele pro obnovu a očistu Božího lidu. V proroctví Sofoniáše: důraz na den Hospodinův.

4 Prorok Sofoniáš burcoval k pokání a obrácení: Izrael pro svůj odklon od Hospodina zažívá těžké rány, vybízel k radosti: pokud se Izrael obrátí, Hospodin zruší svůj trest a ujme se pokořených.

5 Některé myšlenky z 1. čtení
„V onen den bude řečeno Jeruzalému: Neboj se, Sióne, ať neochabují tvé ruce!“ díky obrácení v mém srdci přebývá Bůh, není se čeho bát, je čas radosti a jásotu, sláva Boží se bude odrážet v každém člověku. A my se skutečně staneme obrazem Božím.

6 Adventní radost Příchod Božího Syna na zem. Smazáno odsouzení člověka.
= obnova lásky mezi člověkem a Bohem.

7 Adventní radost Hospodin vyvádí z modloslužby (ze závislosti na materiálních věcech) a daruje svobodu. Když se zdá, že Bůh mlčí – je třeba: naslouchat Božímu slovu, uvažovat o tom, co již Bůh učinil v dějinách spásy. Postoj radosti zahání jakýkoli strach a povzbuzuje k jednání ve prospěch druhých.

8 Evangelium (Lukáš 3, 10-18) Lidé se ptali Jana (Křtitele): „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil (obilí) na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst.

9 Některé myšlenky z evangelia
„Co máme dělat?“ abychom vyrovnávali stezky svého života Bohu? „Odpovídal jim…“ více si všímat lidí kolem sebe a být k nim spravedliví; nepřistupovat k vlastnímu majetku sobecky, bez ohledu na druhé.

10 Některé myšlenky z evangelia
„Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem.“ Jan Křtitel svými odpověďmi připravuje cestu pro Ježíše Krista. „Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků.“ Nezůstávejme ve své duchovní hluchotě vůči Božímu slovu. Příslušnost k církvi nás nezbavuje požadavku obrácení. Otevřeme svoje kamenná srdce, aby do nich mohl vstoupit Mesiáš a proměnit je v srdce z masa.


Stáhnout ppt "ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně – já přicházím k Bohu"

Podobné prezentace


Reklamy Google