Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrolní činnost ERÚ v kontextu legislativních změn Pavel Maďar Energetický regulační úřad

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrolní činnost ERÚ v kontextu legislativních změn Pavel Maďar Energetický regulační úřad"— Transkript prezentace:

1 Kontrolní činnost ERÚ v kontextu legislativních změn Pavel Maďar Energetický regulační úřad pavel.madar@eru.cz

2 1. Novela EZ zákon č. 211/2011 Sb. změna kompetencí SEI ERÚ ERÚ EZ ZÁKON O CENÁCH OCHRANA SPOTŘEBITELE (elektroenergetika a plynárenství) 2

3 2. ERÚ – organizační struktura nová organizační struktura odbor kanceláře předsedkyně sekce regulace sekce legislativně správní sekce kontroly sekce provozní oddělení interního auditu personální a procesní audity 3

4 3. ERÚ – sekce kontroly sekce kontroly odbory kontroly teplárenství elektroenergetiky a plynárenství oddělení správních řízení Pracoviště – Jihlava (sídlo ERÚ) Praha, Ostrava (dislokovaná pracoviště) Počet zaměstnanců sekce – optimalizace činnosti sekce - priority 4

5 4. ERÚ – sekce kontroly sekce kontroly oddělení ochrany spotřebitele Interní postupy Externí podací deník – Modul kontroly – elektronická spisová služba 5

6 5. Kontrolní postupy a šetření - EZ EZ - využití § 18 - využití § 15a vazba na §11 - „Nekomunikace“ = sankce až 15 mil. Kč !!! - § 11a (ceníky) – některá opatření na ochranu zákazníka - vazba na zákon č. 634/1992 Sb. - § 18a šetření fungování trhů s elektřinou a plynem 6

7 6. Kontrolní postupy a šetření – zákon o cenách zákon o cenách - ceny tepelné energie - ceníky elektřiny a plynu - využití § 12 (cenové informace) šetření kontrola 7

8 7. Kontrolní postupy a šetření – ochrana spotřebitele zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. V oblasti elektroenergetiky a plynárenství § 4 Nekalé obchodní praktiky (1) Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. (2) Je-li obchodní praktika zaměřena na spotřebitele, kteří jsou z důvodu duševní nebo fyzické slabosti nebo věku zvlášť zranitelní, hodnotí se její nekalost z hlediska průměrného člena této skupiny; tím není dotčeno obvyklé reklamní přehánění. (3) Užívání nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků, při nabízení nebo poskytování služeb či práv se zakazuje. Nekalé jsou zejména klamavé (§ 5) a agresivní obchodní praktiky (§ 5a). 8

9 8. Kontrolní postupy a šetření – ochrana spotřebitele V oblasti elektroenergetiky a plynárenství dále § 6 Zákaz diskriminace spotřebitele § 12 (informační povinnosti) (1) Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy11) a přímo použitelným předpisem Evropských společenství11a) spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit. (2) Informace o ceně nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že: cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti, stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí, cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není……….. 9

10 9. Kontrolní postupy a šetření – ochrana spotřebitele Sankce § 4 nekalé praktiky – 5 mil. Kč § 6 Zákaz diskriminace spotřebitele – 3 mil. Kč § 12 (informační povinnosti) - 5 mil. Kč 10

11 10. Kontrolní postupy a šetření – zákon o státní kontrole zákon o státní kontrole základní předpis kontroly (novelizace – sjednocující postupy) pověření oznámení protokol rozhodnutí o námitkách (ne dodatek protokolu) SŘ šetření – zjištění porušení - SŘ 11

12 11. Kontrolní postupy a šetření – zákon o státní kontrole zákon o státní kontrole – novelizace EZ Dopad zákona o podporovaných zdrojích v části měnící EZ (9.5.2012) : V § 18 odst. 4 se za větu první vkládá věta, která včetně poznámky pod čarou č. 23 zní: „Zaměstnanci Energetického regulačního úřadu vykonávající dozor v energetických odvětvích se prokazují průkazem zaměstnance Energetického regulačního úřadu, který je zároveň dokladem o jejich pověření k provedení kontroly23). Předložením průkazu zaměstnance Energetického regulačního úřadu osobě, u které má být kontrola vykonána, je kontrola zahájena. 12

13 12. Kontrolní postupy a šetření – správní řízení Oddělení správních řízení navazuje na kontroly technických odborů vychází z šetření technických odborů dále vede řízení též na základě zjištění a podnětů ostatních sekcí ERÚ vede správní řízení prvního stupně druhý stupeň je rozhodnutí paní předsedkyně na základě podaného rozkladu – příprava stanoviska pro rozkladovou komisi 13

14 13. Kontrolní postupy a šetření – správní řízení Oddělení správních řízení ukládá za ERÚ pokuty v prvním stupni správního řízení ukládá opatření k nápravě, jejichž účelem je odstranění protiprávního stavu, a stanoví přiměřenou lhůtu nebo jiné nutné podmínky k zajištění jejich splnění; povinnosti plynoucí z opatření k nápravě původci protiprávního stavu přecházejí na jeho právního nástupce. Je-li právních nástupců více, odpovídají za splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě společně a nerozdílně. výše max. sankcí plyne z jednotlivých dozorovaných zákonů příkazní řízení – podněty Policie ČR 14

15 14. Kontrolní postupy a šetření – interní vazby Úzká vazba na: sekci regulace a odbor licencí  lepší a rychlejší dostupnost podkladů  sjednocení výkladů (odstranění nejednoznačností) oddělení ochrany spotřebitele modul kontroly 15

16 15. Kontrolní postupy a šetření – oblasti zaměření kontrol Elektroenergetika a plynárenství obchodníci s elektřinou a plynem - zákon o cenách, o ochraně spotřebitele - standardy služeb zásahy do odběrných zařízení resp. měřicích zařízení ochranná pásma Teplárenství ceny TE – šetření –kontroly EZ – smlouvy a měření Obecně pak také § 3 odst.3 16

17 16. Spolupráce ERÚ s dalšími organizačními složkami Spolupráce ERÚ x ÚOHS, ČNB a SEI Stanovena rozhraní Spolupráce se SEI - vazba na předávané spisy kontrolní a správních řízení - vazba mezi EZ a podporovanými zdroji - licence - § 17 odst. 14): ERÚ předává MPO a SEI informace a údaje nezbytné pro výkon jejich působnosti 17

18 17. Spolupráce ERÚ s dalšími organizačními složkami Spolupráce ERÚ a ÚřSOD MO kontrolní postupy (dopad zákona o podporovaných zdrojích – novelizace EZ) Dohoda o spolupráci – obdoba MPO s MO  kontrola v energetice - ERÚ  ochrana zájmů u staveb….. - SEI (dopad zákona o podporovaných zdrojích – novelizace EZ) 18

19 Děkuji za pozornost. 19


Stáhnout ppt "Kontrolní činnost ERÚ v kontextu legislativních změn Pavel Maďar Energetický regulační úřad"

Podobné prezentace


Reklamy Google