Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup realizace ROP Střední Morava Konference samospráv Olomouckého kraje Olomouc 27. února 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup realizace ROP Střední Morava Konference samospráv Olomouckého kraje Olomouc 27. února 2012."— Transkript prezentace:

1 Postup realizace ROP Střední Morava Konference samospráv Olomouckého kraje Olomouc 27. února 2012

2 OSNOVA PREZENTACE 1.Regionální operační program NUTS II. Střední Morava a pokrok v realizaci 2.Aktualizace podmínek administrace 3.Finanční plán ROP Střední Morava a harmonogram výzev na rok 2012

3 1. Regionální operační program NUTS II. Střední Morava a pokrok v realizaci

4 Globálním cílem ROP Střední Morava je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu. Tento cíl zahrnuje jak posílení ekonomického rozvoje městských oblastí, představujících rozvojová centra regionu, tak stabilizaci venkovského prostoru. - celková alokace ve výši 773 399 310 EUR (zahrnuje celkové veřejné prostředky) - celková alokace po změně č. 2 ROP Střední Morava byla navýšena na 790 875 324 EUR. Globální cíl a změna č. 2 ROP SM

5 Rozhodnutím Evropské komise ze dne 21. prosince 2011 došlo ke schválení změny č. 2 ROP Střední Morava, tj. k navýšení finančních prostředků v prioritní ose č. 1 Doprava o 12 871 255 EUR (325 mil. Kč) a v prioritní ose č. 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu o 4 604 759 EUR (116 mil. Kč), celkově došlo k navýšení původní alokace ROP Střední Morava o 17 476 014 EUR, tj. o 2,25 % na 790 875 324 EUR.

6 Informace o pokroku v realizaci

7 2. Aktualizace administrace ROP Střední Morava

8 zachovat původní model, který se osvědčil a který představuje především velmi výraznou úsporu žadatelů především na pořízení projektové dokumentace (dosažená úspora žadatelů ve výši 250 mil. Kč) zefektivnit a zrychlit administraci projektů (a tím i programu) ve vztahu k blížícímu se konci programovacího období (omezený termín pro uzavírání závazků - 31. 12. 2013), navrhnout soubor opatření, která umožní řízení alokace – opatření k eliminaci přezávazkování (či nedočerpání) na konci programu Výbor Regionální rady na svém jednání dne 17. února 2012 schválil aktualizaci administrace ROP Střední Morava. Tato aktualizace bude zapracována do podmínek pro předkládání a realizaci projektů od Výzvy k předkládání projektových žádostí č. 31/2012. Hlavní východiska a cíle aktualizace administrace

9 1.Úprava Finanční a ekonomické analýzy projektu a hodnocení finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti V rámci aktualizace administrace bude webová aplikace Finanční a ekonomická analýza předkládána jako celek již v Etapě č. 1 a to místo současného předkládání ve dvou etapách. Dále bude do aplikace zpracováno hodnocení kapitálové přiměřenosti žadatele a to u projektových žádostí předložených veřejným subjektem, podnikatelským subjektem či ostatními subjekty (tj. nestátní neziskovou organizací, sdružením právnických osob, atd.). Záměrem je snížení rizika poskytování dotace nesolventním subjektům. Provedené změny administrace

10 2.Rozšíření Popisu Investičního záměru Popis investičního záměru byl doplněn a rozšířen tak, aby přesněji specifikoval předmětný projekt a sjednotil žadatelem předkládané informace. Žadatel bude předkládat přesnější slovní popis projektu a aktivit. Dále bude žadatel předkládat rozpočet projektu v požadované struktuře, která umožní formalizovat – sjednotiti - rozpočet do jednotné struktury a částečného detailu - tato struktura bude zachována i v následující 2. Etapě – Dopracování projektu a 3. Etapě – přípravy Smlouvy o poskytnutí dotace a dále i v průběhu realizace projektu. Provedené změny administrace

11 3.Úprava dokladů o zajištění financování projektu Žadatel v rámci 1. etapy doloží společně s projektovou žádostí i popis, jakým způsobem bude zajištěno financování realizace a udržitelnosti projektu a to např. formou úvěrového/bankovního příslibu. V případě financování projektu vlastními zdroji či jinou osobou doloží žadatel čestné prohlášení o složení depozitu ve výši vlastního podílu do podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. V případě veřejných subjektů bude doloženo usnesení zastupitelstva, kterým bude potvrzen závazek financování realizace, ale i udržitelnosti projektu. Následně v rámci etapy 2. – Dopracování projektu žadatel doloží úvěrovou smlouvu související s financováním projektu, v případě kdy nebude uzavřena smlouva, tak doloží závazný úvěrový/bankovní příslib a to tak, aby byl platný až do okamžiku uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Provedené změny administrace

12 4.Základní pravidla k eliminaci rizik z přezávazkování/ nedočerpání finanční alokace programu Na základě legislativního omezení a dále na základě skutečnosti, že Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava nemá v současné době jiné příjmy než příjmy ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR (přes kterou jsou zasílány i finanční prostředky ERDF), a to pouze na předfinancování projektů, u kterých proběhne následně proplacení v EUR, nemá Regionální rada možnost zajištění finančního krytí programu v případě přezávazkování programu. Cílem Regionální rady je dále plně vyčerpat veškeré finanční prostředky programu a minimalizovat riziko vrácení finančních prostředků zpět do rozpočtu EU. Proto bylo nutné hledat opatření k eliminaci těchto rizik. Soubor opatření bude zveřejněn v rámci vyhlášených výzev Provedené změny administrace

13 5.Návrh úpravy kritérií pro výběr projektů Na zasedání Monitorovacího výboru ROP Střední Morava dne 13. března 2012 budou předloženy ke schválení upravená kritéria pro výběr projektů. Navrhovaná změna kritérií pro výběr projektů spočívá zejména:  v úpravě hodnocení finančního zdraví – kde finanční zdraví bylo přesunuto do 1. etapy hodnocení, části kontrola formální náležitostí (v případě obcí, měst, krajů a NO), resp. kontrola přijatelnosti (kde u podnikatelských subjektu je kategorie E a F eliminačním kritériem)  Je navrhováno posílit kritérium vyváženého rozvoje území, kde budou bodově zvýhodněny území s nízkým čerpání dotace na obyvatele z ROP Střední Morava  Kritéria pro výběr projektů budou zpracovány v detailní bodové škále a tato bude zveřejněna Provedené změny administrace

14 3. Finanční plán ROP Střední Morava a harmonogram výzev na rok 2012

15 Výbor Regionální rady na svém jednání dne 17. února 2012 schválil aktualizaci finančního plánu Název oblasti podpory/prioritní osy Alokace ROP SM 2007-2013 v mil. Kč 1) Schválené projekty v mil. Kč Projekty v hodnocení/ schválené koncepce v mil. Kč Zůstatek na poslední výzvy v mil. Kč 1.1 Regionální dopravní infrastruktura4 1143 426-689 1.2. Veřejná doprava1 5881 53661- 1.3 Bezmotorová doprava772572-160 PO 1 Doprava6 4745 53461849 2.1 Rozvoj regionálních center887526168193 2.2 Rozvoj měst3 2712 200578493 2.3 Rozvoj venkova2 3452 09411241 2.4. Podpora podnikání498404-94 PO 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu7 0025 2257571 020 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu69752155121 3.2 Veřejná infrastruktura a služby470322-148 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby2 0811 629124329 3.4 Propagace a řízení189169-20 PO 3 Cestovní ruch3 4372 640179618 ROP SM Celkem16 91413 3999972 487 Zdroj: Aktualizovaný finanční plán na rok 2012, schválený VRR dne 17. 2. 2012 Jedná se o finanční prostředky představující dotaci (tj. Příspěvek Společenství a prostředky ze státního rozpočtu). 1) Přepočteno kurzem 24,5 CZK/EUR (průměrný kurz na celé programovací období)

16 Výzvy, kde žadatelem bude obec/město Výbor Regionální rady ROP Střední Morava na svém jednání dne 17. února 2012 schválil harmonogram výzev na rok 2012. ÚRR Střední Morava bude na základě tohoto harmonogramu vyhlašovat celkem 25 výzev za téměř 2,5 miliardy Kč, z toho budou 2 výzvy zaměřeny na Integrované plány rozvoje měst (IPRM) a 11 výzev bude zaměřeno na Integrované plány rozvoje území (IPRÚ). Termín vyhlášeníOblasti/podoblasti podpory Alokace na výzvu v mil. Kč Březen 1.3 Bezmotorová doprava160 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání257 Květen 2.3.1 Fyzická revitalizace území227 Červenec 3.2 Veřejná infrastruktura a služby148 Celkem792 Zdroj: Harmonogram výzev na rok 2012 schválený VRR dne 17. 2. 2012

17 Harmonogram výzev IPRM/IPRÚ na rok 2012 Název IPRM/IPRÚ Alokace ROP SM 2007-2013 v mil. Kč Schválené projekty v mil. Kč Projekty v hodnocení/ schválené koncepce v mil. Kč Zůstatek na poslední výzvy v mil. Kč IPRM Olomouc „Městské parky“224875780 IPRM Olomouc "Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc"219108111- IPRM Zlín „Společensko - kulturní a vzdělávací centrum Zlín“ 444331-113 IPRM Celkem887526168193 IPRÚ Luhačovicko380340-40 IPRÚ Rožnovsko208188-20 IPRÚ Horní Vsacko261243-18 IPRÚ Olomoucko271166-105 IPRÚ Jesenicko2611836315 IPRÚ Šumpersko262186724 IPRÚ Bouzovsko a Staré Město85601114 IPRÚ Celkem1 7281 366146216 Celkem2 6151 892314409 Zdroj: Aktualizovaný finanční plán na rok 2012, schválený VRR dne 17. 2. 2012 Jedná se o finanční prostředky představující dotaci (tj. Příspěvek Společenství a prostředky ze státního rozpočtu). 1) Přepočteno kurzem 24,5 CZK/EUR (průměrný kurz na celé programovací období)

18 Další informace k výzvám a podmínkám administrace Další informace budou: 1.zveřejněny na www.rr-strednimorava.czwww.rr-strednimorava.cz 2.Budou poskytnuty na seminářích k vyhlášeným výzvám

19 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Ivan Matulík ředitel Úřadu Regionální rady Jeremenkova 1211/40b 779 00 Olomouc www.rr-strednimorava.cz


Stáhnout ppt "Postup realizace ROP Střední Morava Konference samospráv Olomouckého kraje Olomouc 27. února 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google