Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana volně žijících živočichů s důrazem na Liberecký kraj (2) Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha RP AOPK ČR Liberec, 5.5.2015 projekt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana volně žijících živočichů s důrazem na Liberecký kraj (2) Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha RP AOPK ČR Liberec, 5.5.2015 projekt."— Transkript prezentace:

1 Ochrana volně žijících živočichů s důrazem na Liberecký kraj (2) Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha RP AOPK ČR Liberec, 5.5.2015 projekt Film a škola – O zvířatech a lidech očima obyvatel Libereckého kraje.Projekt je podporován grantem Krajského úřadu Libereckého kraje č. OLP/3682/2013

2 Záchranné programy pro ohrožené druhy Reakce na ohrožení planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů Záchranné programy – specifický typ druhové ochrany Terminologicky nevyjasněné (záchranné programy, akční plány, plány péče, programy/projekty/plány na obnovu druhu, plán na přežití druhu, jakékoli opatření pro určitý druh apod.) ‏

3 Záchranné programy pro ohrožené druhy Od koncepčních (globálních) po velmi konkrétní Často pouze manipulace s jedinci Nejúčinnější a často nejlevnější způsob, jak udržet dlouhodobě životaschopné a tím i geneticky kvalitní populace cílových druhů, je péče o jimi upřednostňované prostředí

4 Záchranné programy pro ohrožené druhy Ale: v některých případech je nutné podniknout přímo na ochranu druhů rychlá opatření nejširší veřejnost vyžaduje zejména akce na ochranu volně žijících živočichů, hlavně vlajkových druhů

5 Záchranné programy pro ohrožené druhy Vícedruhový přístup: péče o celou skupinu druhů: ochrana celých společenstev (synuzií) a gild  synuzie obojživelníků v zemědělsky využívané krajině

6 Záchranné programy pro ohrožené druhy Repatriace ‏ Introdukce Posilování populací Translokace

7 Záchranné programy pro ohrožené druhy Záchranný program je soubor všech opatření nezbytných ke znovuvytvoření dlouhodobě životaschopné populace příslušného druhu

8 Záchranné programy pro ohrožené druhy Záchranné programy jsou: dlouhodobé personálně a organizačně náročné relativně drahé relativně málo účinné

9 Záchranné programy pro ohrožené druhy Astrukturovaný přístup seznam cílových druhů – pravidelné, systematické a kvalifikované posuzování taxonů - základní podmínkou je dostatek informací a fungující státní správa Bnahodilý přístup – některé druhy nebo jiné taxony jsou vybrány přímo na základě známého stupně ohrožení nebo lobování zájmovými skupinami nebo i jednotlivci

10 Záchranné programy pro ohrožené druhy Hodnocení stavu z hlediska ochrany - červené seznamy Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) Zařazování druhů do seznamů - výběrová kritéria (např. indexy priority) ‏

11 Záchranné programy pro ohrožené druhy Repatriace Musí být zajištěna odpovídající nabídka vhodných biotopů pro daný druh schopná dlouhodobě udržet životaschopnou populaci. Činitelé, které vedly k vymizení (ústupu) druhu, musejí být odstraněny nebo minimalizovány.

12 Záchranné programy pro ohrožené druhy Změna podnebí IUCN doporučuje  vysazování do vhodných biotopů i mimo původní areál rozšíření  v původním areálu rozšíření i do sub- optimálních biotopů

13 Záchranné programy pro ohrožené druhy Různá úprava v jednotlivých státech Velmi propracované systémy (legislativně zakotvené) v Austrálii, Finsku, Španělsku a zejména USA Velký rozvoj záchranných programů i v dalších státech, bez legislativní podpory (např. Nizozemsko, Velká Británie, Švédsko) ‏

14 Záchranné programy pro ohrožené druhy USA - ESA Identifikace prioritních druhů a realizace záchranných programů: zařazení druhu na seznam (komplikované) ‏ 1 436 taxonů vyskytujících se v USA (1.1.2015)

15 Záchranné programy pro ohrožené druhy USA určení kritického biotopu zákaz ohrožujících činností

16 Záchranné programy pro ohrožené druhy USA příprava plánu obnovy (1 143 taxonů) vyřazení druhu ze seznamu: 47 taxonů, 9 EX, 20 obnovené populace, 18 jiné důvody

17 Záchranné programy pro ohrožené druhy Záchranné programy v ČR První aktivity v 70. letech 20. století, např. repatriace rysa ostrovida na Šumavu zahájení chovu tetřeva hlušce v Krkonoších u rostlin jednotlivé záchranné akce v 80. a zejména 90. letech velký rozvoj aktivit na ochranu druhů (např. vypouštění bobra evropského v Litovelském Pomoraví) ‏

18 Záchranné programy pro ohrožené druhy důraz kladený na chov/pěstování a vypouštění/vysazo vání druhů pojmem záchranný program označována široká škála aktivit

19 Záchranné programy pro ohrožené druhy Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (§ 52) ‏ Schvalování:  kriticky a silně ohrožené druhy – MŽP  ohrožené druhy – krajské úřady a správy CHKO a NP Zajišťování: všechny orgány ochrany přírody

20 Záchranné programy pro ohrožené druhy Regionální záchranné programy orel skalní – Beskydy puštík bělavý – Šumava koroptev polní – Českomoravská vysočina losos obecný – severní Čechy

21 Záchranné programy pro ohrožené druhy Záchranné programy – původně zamýšleny pro všechny zvláště chráněné druhy planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů Rostliny:  Poradní sbor při MŽP – skupina odborníků z různých institucí, v pravidelných intervalech stanovuje priority Živočichové:  Koncepce AOPK ČR, výběr druhů stanoven na delší dobu, kritéria

22 Záchranné programy pro ohrožené druhy Živočichové Od roku 1998, od roku 2004 dva typy:  záchranné programy – druhy ohrožené vyhubením  plány péče – význačné konfliktní druhy

23 Záchranné programy pro ohrožené druhy

24 záchranné programy rostlin i živočichů se připravují podle metodiky (AOPK ČR 2002, aktualizace 2008) založeno na metodice IUCN ‏ : Rozborová část Cíle Návrh opatření

25 Záchranné programy pro ohrožené druhy Záchranné programy v užším smyslu – pro druhy, kterým hrozí do 20 let vyhubení nebo vyhynutí, pokud nebudou podniknuta aktivní opatření na jejich záchranu

26 Záchranné programy pro ohrožené druhy Až dosud schváleny MŽP záchranné programy pro následující druhy volně žijících živočichů:  perlorodka říční  užovka stromová  tetřev hlušec – ukončen 2007  sysel obecný  rys ostrovid – ukončen 2008  hnědásek osikový

27 Záchranné programy pro ohrožené druhy Záchranné programy se připravují pro Drop velký Ropucha krátkonohá Krasec obecný Modrásek hořcový Okáč jílkový Raroh velký

28 Záchranné programy pro ohrožené druhy Programy péče I  Schválen pro vydru říční spolupráce AOPK ČR a Českého nadačního fondu pro vydru Třeboň Nejvýznamnější příčinou úhynu vyder v ČR je silniční doprava

29 Záchranné programy pro ohrožené druhy Programy péče II Bobr evropský Značný nárůst početnosti v ČR Šíří se i v Libereckém kraji Vláda hradí újmu způsobenou na soukromém majetku

30 Záchranné programy pro ohrožené druhy Programy péče III Připravují se pro následující druhy:  vlk  rys ostrovid (nově)  medvěd hnědý

31 Záchranné programy pro ohrožené druhy Financování záchranných programů domácí zdroje:  krajinotvorné programy MŽP ‏  provozní prostředky MŽP a SFŽP  prostředky nevládních organizací  granty na výzkum zahraniční zdroje:  Operační program Životní prostředí  „Norské fondy“  LIFE+

32 Záchranné programy pro ohrožené druhy Poučení z krizového vývoje v přírodě a společnosti (I) Obnova populací včetně repatriací (vysazování jedinců do vhodných biotopů v rámci původního areálu rozšíření, odkud již vymizel): pouze v kritických situacích (záchrana celého druhu) Zabývat by se jimi měly specializované státní nebo veřejné instituce za podpory veřejnosti, cílových nebo zájmových skupin

33 Záchranné programy pro ohrožené druhy Poučení z krizového výboje v přírodě a společnosti (II)  průběžné hodnocení stavu druhů z hlediska jejich ochrany centrálním orgánem státní správy – novelizace seznamu cílových druhů několik záchranných programů současně zapojení veřejnosti zabezpečení financování po celou dobu realizace, nutné profesionální a organizační zázemí

34 Záchranné programy pro ohrožené druhy Liberecký kraj jako místo výskytu pozoruhodných druhů volně žijících živočichů včetně zvláště chráněných

35 Záchranné programy pro ohrožené druhy Kuňka obecná Nezaměnitelný hlasový projev Na břiše nápadné červené zbarvení na odstrašení predátora V Libereckém kraji rozptýlený výskyt

36 Záchranné programy pro ohrožené druhy Morčák velký Nápadná severská rybožravá kachna V ČR zimuje za tuhých zim a vzácně hnízdí (mj. Liberecký kraj)

37 Záchranné programy pro ohrožené druhy Slíďák břehový Velký pavouk osídlující náplavy řek Vyhrabává si nory V ČR i v Libereckém kraji vzácný

38 Záchranné programy pro ohrožené druhy Další informace: www.zachranneprogramy.cz

39 Záchranné programy pro ohrožené druhy Studijní příručka O zvířatech a lidech očima obyvatel Libereckého kraje z cyklu FILM & ŠKOLA (1994) Proměnlivý vzájemný vztah mezi lidmi a živočichy, ať už volně žijícími nebo domácími

40 Záchranné programy pro ohrožené druhy Publikace O zvířatech a lidech Česko-anglický ilustrovaný sborník textů 20 špičkových autorů různých profesí a názorů

41 Záchranné programy pro ohrožené druhy Děkuji za pozornost jan.plesnik@nature.cz


Stáhnout ppt "Ochrana volně žijících živočichů s důrazem na Liberecký kraj (2) Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha RP AOPK ČR Liberec, 5.5.2015 projekt."

Podobné prezentace


Reklamy Google