Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ekonomie I Úvod do makroekonomie

2 Cíl první přednášky spočívá ve vymezení makroekonomie jako vědní disciplíny, poukázání na její provázanost s mikroekonomickou teorií, připomenutí hlavních metod ekonomické vědy, definování makroekonomických subjektů, základních makroekonomických veličin a jejich vazeb, pojednání o makroekonomické politice státu a vyjádření složitosti v chápání makroekonomických problémů, pokud se budeme zabývat jednotlivými makroekonomickými směry.

3 Obsah úvod – vymezení cílů úvod do makroekonomie – makroekonomie jako věda, její vznik a předmět základní makroekonomické subjekty a veličiny, makroekonomický koloběh cíle a nástroje v makroekonomii, stabilizace makroekonomické situace hlavní proudy makroekonomie závěr – shrnutí, úkoly pro samostatnou práci

4 Úvod do makroekonomie – makroekonomie jako věda, její vznik a předmět název odvozen z řeckých slov: „makros“ = velký, „oikos“ = dům, „nomos“ = pravidlo, zákon zabývá se chováním ekonomiky jako celku zkoumá faktory, které determinují úroveň agregátních (souhrnných) veličin - např. HDP, nezaměstnanost, inflace, platební bilance, a zkoumá vzájemné vztahy ve vývoji těchto veličin pozitivní vs. normativní makroekonomie (KŠPE vs. keynesiánství)

5 Vztah makroekonomie a mikroekonomie rozlišení ekonomie na mikroekonomii a makroekonomii – r. 1933 (R. Frisch) platí vzájemný vztah (nelze je oddělit) – makroekonomický rámec fungování mikroekonomických procesů – mikroekonomické základy (fundace) makroekonomie

6 Metody ekonomie pozitivní makroekonomie vs. normativní makroekonomie metoda abstrakce → zobecnění analýza vs. syntéza indukce vs. dedukce komparace; optimalizace; bilanční metoda statistické a matematické metody experiment – nelze použít v hospodářské praxi klam z kompozice, post hoc klam, ceteris paribus faktor času – důležité rozdělit krátkodobé a dlouhodobé hledisko (např. dlouhodobá a krátkodobá agregátní nabídka) grafické zobrazení – pro lepší chápání vztahů, nikoli ke komplikaci

7 Základní oblasti problémů makroekonomie jak podnítit zvýšení výkonnosti ekonomiky, jaké jsou faktory ekonomického růstu jak snížit nezaměstnanost, jaké jsou příčiny jejího vzniku jak vzniká inflace, jaké jsou její příčiny a dopady na hospodářství jestli a v jaké míře je ospravedlnitelný vstup státu do hospodářství – makroekonomická politika státu

8 Základní makroekonomické veličiny produkt (výkon, výstup, output) – značení: Y, Q, HDP zaměstnanost, resp. míra nezaměstnanosti – značení: u (míra nezaměstnanosti) všeobecná úroveň cen, cenová hladina – značení: pomocí cenových indexů, obecně P vnější ekonomická pozice, vztah ekonomiky k zahraničí: – vývoj platební bilance dané země, ve statistikách často podíl běžného účtu platební bilance k HDP (b)

9 Ekonomické subjekty 1. Domácnosti nabízejí výrobní faktory, poptávají statky a služby 2. Firmy nabízejí statky a služby, poptávají výrobní faktory 3. Stát (vláda, CB) hospodářská politika státu 4. Zahraničí vývoz, dovoz, pohyb kapitálu Dvousektorová ekonomika sektory: domácnosti a firmy _________________________ Třísektorová (uzavřená) ekonomika sektory: domácnosti, firmy a stát _________________________ Čtyřsektorová (otevřená) ekonomika sektory: domácnosti, firmy, stát a zahraničí

10 Makroekonomický koloběh ve dvousektorové ekonomice DOMÁCNOSTI FIRMY statky a služby výrobní faktory důchody za služby VF platby za statky a služby Tok statků a služeb a tok výrobních faktorů: fyzický (reálný, věcný) a finanční (peněžní) rozměr. 10

11 Makroekonomická hospodářská politika makroekonomie – základ pro hospodářskou politiku a ostatní ekonomické disciplíny hospodářská politika státu se začala formovat jako politika stabilizační (anticyklická) – 30. léta 20. století, snaha omezit výkyvy hospodářského cyklu ovlivněním agregátní poptávky makroekonomická stabilita dnes vymezení pojmu stabilita – žádoucí stav a vývoj ekonomiky, snaha o dosažení žádoucí úrovně (dynamiky) makroekonomických veličin – snaha o kvantitativní zachycení stability (nestability) v hospodářství (např. ukazatel ekonomického strádání vztah státu k hospodářství: – liberalismus (heslo „laissez-faire“) vs. intervencionismus

12 Makroekonomická hospodářská politika makroekonomie – základ pro hospodářskou politiku a ostatní ekonomické disciplíny hospodářská politika státu se začala formovat jako politika stabilizační (anticyklická) – 30. léta 20. století, snaha omezit výkyvy hospodářského cyklu ovlivněním agregátní poptávky makroekonomická stabilita dnes vymezení pojmu stabilita – žádoucí stav a vývoj ekonomiky, snaha o dosažení žádoucí úrovně (dynamiky) makroekonomických veličin – snaha o kvantitativní zachycení stability (nestability) v hospodářství (např. ukazatel ekonomického strádání

13 Hlavní makroekonomické směry KŠPE – Klasická škola politické ekonomie, první makroekonomicky zaměřená ekonomická škola (orientace na výrobu, spotřebu, směnu a rozdělování) keynesiánství – mnoho odrůd (směr nové keynesiánství doplnilo makroekonomickou teorii o mikroekonomické základy) nová konzervativní ekonomie (monetarismus, škola racionálních očekávání (monetarismus II, nová klasická makroekonomie), ekonomie strany nabídky, popř. teorie reálného hospodářského cyklu, teorie veřejné volby) ekonomie dnes: požadavek na nezbytnost a vyváženost mikroekonomického i makroekonomického přístupu ke zkoumání hospodářství

14 Literatura Základní: SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 18 vyd. Praha: NS Svoboda, 2007. 848s. ISBN 978 80 205 0590-3. HYNKOVÁ, V., NOVÝ, J. Makroekonomie I. (pro bakalářské studium). I. díl. Brno: Univerzita obrany, 2008, 125s. ISBN 978-80-7231-278-8. (kapitola „Měření výkonu ekonomiky“) Doporučená: MANKIW, G. N. Principles of Macroeconomics. 4 ed. South-Western: Thomson, 2007. 583 s. ISBN 978-0-324-23695-8. SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80- 251-0169-X.

15 Internetové odkazy Český statistický úřad. Statistiky. Makroekonomické údaje. Dostupné na WWW:.www.czso.cz

16 Úkoly pro samostatnou práci Cvičení „Úvod do makroekonomie“: 1.V denním tisku (ekonomická část), v ekonomických časopisech nebo v ekonomickém zpravodajství na internetu vyhledejte dva aktuální makroekonomické články (platné pro ČR, nebo i ze světa). Vysvětlete, čím se zařazují do makroekonomické sekce (a tím odlišují od mikroekonomických aktualit), a připravte si krátký výtah obsahu obou článků do cvičení.


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google