Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 „Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje

2 2 ÚVOD strategii rozvoje Zlínského kraje v jednotlivých oblastech krajské působnosti stanovují koncepční dokumenty Zlínského kraje prostřednictvím koncepčních dokumentů Zlínský kraj definuje hlavní směry rozvoje v jednotlivých tématických oblastech ve střednědobém až dlouhodobém horizontu účelem koncepčních dokumentů je určit klíčové problémy a nedostatky, a stanovit záměry a opatření, které mají měřitelným způsobem přispět ke změně a zlepšení současného stavu

3 3 Základní strategické rozvojové dokumenty ZK –zpracovávány na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje –PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU ZLÍNSKÉHO KRAJE a STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE 2009 - 2020 Sektorové rozvojové koncepce –tyto koncepční dokumenty dále upřesňují a rozvádějí základní strategické rozvojové dokumenty ZK –věnují se jednotlivým tématickým oblastem (např. podpora podnikání a inovací, cestovní ruch, sociální oblast, zdravotnictví, školství...) KONCEPČNÍ DOKUMENTY ZK

4 4 základním strategickým rozvojovým dokumentem kraje je PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU ZLÍNSKÉHO KRAJE –připraven v červnu 2002 –v současné době již zastaralý a neaktuální –neumožňuje realizovat funkční strategické řízení rozvoje kraje a provádění efektivní regionální politiky proto bylo rozhodnuto orgány Zlínského kraje o zpracování nového vrcholového strategického dokumentu s názvem STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBDOBÍ 2009-2020 (SRZK) ZÁKLADNÍ STRATEGICKÉ ROZVOJOVÉ DOKUMENTY ZK

5 5 SRZK 2009-2020 - POSTUP ZPRACOVÁNÍ leden 2008 - Rada ZK schvaluje postup zpracování SRZK březen 2008 - ve výběrovém řízení vybrán zpracovatelem SRZK Ing. Petr Zahradník a jeho tým duben 2008 - Rada ZK schvaluje složení Koordinačního výboru SRZK a složení pracovních skupin SRZK duben 2008 - 1. jednání Koordinačního výboru a pracovních skupin červenec 2008 - 2. jednání Koordinačního výboru a pracovních skupin září 2008 - 3. jednání Koordinačního výboru a pracovních skupin říjen 2008 - 4. jednání Koordinačního výboru a pracovních skupin

6 6 SRZK 2008-2020 - POSTUP ZPRACOVÁNÍ prosinec 2008 až říjen 2009 - posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (proces SEA dle zákona č. 100/2001 Sb.) červenec 2009 - aktualizace SRZK o parametry současného ekonomického vývoje v kontextu s hospodářskou krizí září 2009 - projednání návrhu SRZK Zastupitelstvem ZK (ZZK souhlasí s návrhem SRZK - usnesení č. 0147/Z07/09 ze dne 16.9.2009) prosinec 2009 - schválení konečné verze SRZK Zastupitelstvem Zlínského kraje

7 7 SRZK 2009-2020 - ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ZPRACOVÁNÍ Koordinační výbor Pracovní skupiny Konkurenceschopná ekonomika Úspěšná společnost Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova Atraktivní region Management zpracování SRZK Odbor strategického rozvoje kraje Zpracovatel Strategie

8 8 SRZK 2009-2020 - KOORDINAČNÍ VÝBOR MVDr. Stanislav Mišák - hejtman ZK Libor Lukáš - statutární náměstek hejtmana ZK Ing. Jindřich Ondruš - náměstek hejtmana ZK Mgr. Josef Slovák - člen Rady ZK Mgr. Milan Filip - vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Ing. Petr Síleš - předseda představenstva KHK ZK Ing. Ivan Matulík - ředitel Úřadu Regionální rady prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. - rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Dr. Martina Dlabajová - vedoucí zastoupení ZK v Bruselu Ing. Petr Zahradník - zpracovatel

9 9 SRZK 2009-2020 - PRACOVNÍ SKUPINY 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA

10 10 SRZK 2009-2020 - PRACOVNÍ SKUPINY 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

11 11 SRZK 2009-2020 - PRACOVNÍ SKUPINY 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA

12 12 SRZK 2009-2020 - PRACOVNÍ SKUPINY 4. ATRAKTIVNÍ REGION

13 13 SRZK 2009-2020 - HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY nepříznivý demografický vývoj, viditelný jev stárnutí populace potenciál pro zmírnění poklesu počtu obyvatelstva má migrace silná dynamika ekonomiky a přesvědčivá reálná konvergence stále podprůměrná ekonomická vyspělost vůči průměru EU silná podnikatelská základna v sektoru malých a středních podniků v posledních letech patrný nárůst počtu podnikatelských subjektů ve stavebnictví a službách okrajová poloha kraje v rámci ČR způsobuje, že průmyslová výroba je v celostátním porovnání silně zaměřena na tuzemskou poptávku absence využité funkční strategické průmyslové zóny, její finální naplnění silně ovlivní průmyslovou strukturu ZK

14 14 SRZK 2009-2020 - HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY viditelně rostoucí objem výdajů na výzkum, vývoj a inovace, který je však v celostátním měřítku stále nízký velký počet organizací zaměřených na podporu podnikání a inovací, vadou je jejich malá spolupráce a koordinace a z toho plynoucí nevyužití žádoucích synergií pro zachycení trendu rostoucího významu inovací je nezbytné zlepšit spolupráci mezi podnikatelskou a akademickou sférou a dobudovat infrastrukturu pro jejich podporu vzdělanostní struktura regionu ZK se nachází mírně pod celostátním průměrem; vyšší procento osob se základním vzděláním a bez vzdělání doprovází nižší podíl vysokoškoláků

15 15 SRZK 2009-2020 - HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY pro budoucí oborovou optimalizaci sítě školských zařízení je důležité ustavení systému spolupráce mezi vzdělávacím a podnikatelským sektorem očekávaný negativní demografický trend nemusí nutně znamenat zavírání školských zařízení, alternativou je využít jejich kapacit pro rostoucí poptávku po celoživotním učení míra nezaměstnanosti v regionu je mírně nad průměrem ČR i EU, prodlužující se doba poukazuje na její strukturální povahu roste počet volných pracovních míst, které nejsou zaplněny z řad nezaměstnaných, řešením je větší spolupráce akademické a podnikatelské sféry a rekvalifikace

16 16 SRZK 2009-2020 - HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY ekonomika založená na znalostech a inovacích si vyžádá zvýšení dosud nedostatečného počtu vědeckých a odborných duševních pracovníků na úkor nekvalifikovaných pozic současná nízká úroveň průměrné mzdy se do budoucna při masivním rozvoji inovací se začne zvyšovat nerovnoměrně rozloženou síť sociálních služeb je třeba optimalizovat na základě pravidelně aktualizovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK stabilní vývoj základních charakteristik zdravotnictví ZK budoucí potřeba koncentrace specializovaných medicínských technologií doprovázená centralizací eventuelně dislokací některých pracovišť

17 17 SRZK 2009-2020 - HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY zlepšení celkové kvality životního prostředí, v posledních letech se ale pozitivní trend zastavil stále značný výskyt starých ekologických zátěží a spontánně šířených skládek výrazné snížení množství vypuštěných znečišťujících látek do vodních toků, na čističky odpadních vod je ale napojeno pouze 65 % obyvatel ZK rostoucí míra diverzifikace ekonomických aktivit na venkově s do budoucna očekávaným rostoucím podílem mimozemědělských činností klíčovou výzvou je zvýšení ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti zemědělství a trvale udržitelné využívání zemědělské půdy

18 18 SRZK 2009-2020 - HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY poměrně rychlé tempo výstavby dálniční sítě a rychlostních komunikací v posledním období vedoucí k budoucímu napojení regionu na celostátní a mezinárodní dálniční síť nedostatečné kvalitativní parametry stávající dopravní infrastruktury, charakterizované vysokým podílem průjezdních úseků zastavěným územím obcí na většině hlavních tahů přírodní podmínky i kulturně-historické bohatství vytvářejí dostatečné předpoklady pro úspěšný rozvoj cestovního ruchu růst kvality zařízení cestovního ruchu a jejich nabídky slušná úroveň vybavenosti kulturním bohatství se odráží v dobré návštěvnosti veřejně zpřístupněných památek zvýšení návštěvnosti kulturních zařízení pomůže lepší propojení s cestovním ruchem a zintenzivnění systematických propagačních a marketingových aktivit

19 19 SRZK 2009-2020 - VIZE ZLÍNSKÝ KRAJ – region s moderní prosperující ekonomikou s rostoucí životní úrovní a vysokou zaměstnaností, atraktivní pro obyvatele, investory i návštěvníky

20 20 SRZK 2009-2020 - HLAVNÍ CÍL Ekonomická vyspělost regionu se ke konci sledovaného období přiblíží (či dosáhne) 100 % úrovně EU-27 ekonomická vyspělost bude kvantifikována ukazatelem hrubého domácího produktu přepočteného na jednoho obyvatele vyjádřeného v paritě kupní síly k dosažení tohoto hlavního cíle poslouží níže uvedené cíle pro všechny čtyři pilíře

21 21 SRZK 2009-2020 - CÍLE A ÚKOLY 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA

22 22 SRZK 2009-2020 - MONITOROVACÍ MĚŘÍTKA 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA

23 23 SRZK 2009-2020 - IMPLEMENTACE 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA

24 24 SRZK 2009-2020 - CÍLE A ÚKOLY 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

25 25 SRZK 2009-2020 - MONITOROVACÍ MĚŘÍTKA 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

26 26 SRZK 2009-2020 - IMPLEMENTACE 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

27 27 SRZK 2009-2020 - CÍLE A ÚKOLY 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA

28 28 SRZK 2009-2020 - MONITOROVACÍ MĚŘÍTKA 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA

29 29 SRZK 2009-2020 - IMPLEMENTACE 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA

30 30 SRZK 2009-2020 - CÍLE A ÚKOLY 4. ATRAKTIVNÍ REGION

31 31 SRZK 2009-2020 - MONITOROVACÍ MĚŘÍTKA 4. ATRAKTIVNÍ REGION

32 32 SRZK 2009-2020 - IMPLEMENTACE 4. ATRAKTIVNÍ REGION

33 33 SRZK 2009-2020 – FINANČNÍ PARAMETRY Odhadovaný finanční rámec pro celou SRZK v mil. Kč období 2008-20132014-2020 2008-2020 celkemroční Øcelkemroční Øcelkemroční Ø Konkurenceschopná ekonomika 3 243,1540,53 293,9470,66 537,0502,8 Úspěšná společnost14 417,72 402,922 230,83 175,836 648,52 819,1 Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova 76 564,712 760,833 331,34 761,6109 896,08 453,5 Atraktivní region10 226,71 704,412 906,01 843,723 132,61 779,4 Celkem104 452,217 408,771 762,010 251,7176 214,313 554,9

34 34 SRZK 2009-2020 – FINANČNÍ NÁKLADY SRZK 2009-2020 – FINANČNÍ NÁKLADY 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA Odhad nákladů naplnění cílů SRZK v daném pilíři v mil. Kč

35 35 SRZK 2009-2020 – FINANČNÍ NÁKLADY SRZK 2009-2020 – FINANČNÍ NÁKLADY 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST Odhad nákladů naplnění cílů SRZK v daném pilíři v mil. Kč

36 36 SRZK 2009-2020 – FINANČNÍ NÁKLADY SRZK 2009-2020 – FINANČNÍ NÁKLADY 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA Odhad nákladů naplnění cílů SRZK v daném pilíři v mil. Kč

37 37 SRZK 2009-2020 – FINANČNÍ NÁKLADY SRZK 2009-2020 – FINANČNÍ NÁKLADY 4. ATRAKTIVNÍ REGION Odhad nákladů naplnění cílů SRZK v daném pilíři v mil. Kč

38 38 SRZK 2009-2020 - IMPLEMENTACE vzhledem k tomu, že obsah dokumentu přesahuje kompetence, jež Zlínský kraj má, ale současně se podstatně dotýká ekonomických, sociálních a environmentálních charakteristik regionu, předpokládá se při implementaci využití: –platformy partnerství - bude základem dosahování názorového konsensu při naplňování obsahu jednotlivých úkolů dokumentu –platformy nepřímého vlivu - komunikační a vlivové nástroje představitelů kraje vůči klíčovým zainteresovaným skupinám

39 39 SRZK 2009-2020 - IMPLEMENTACE SRZK představuje rámcový strategický rozvojový dokument, jež bude v horizontu svého naplňování dále zpřesňován doprovodnými dokumenty pracujícími s větší úrovní detailu a sledujícími kratší časový horizont (tj. Program rozvoje území ZK 2009- 2012, PRÚOZK 2013-2016, PRÚOZK 2017-2020, roční Plány rozvoje) jejich existence bude zaměřena především na: –konkretizaci cílů a úkolů SRZK na čtyřleté (ve formě PRÚOZK) a roční bázi (ve formě Plánů rozvoje) –bližší stanovení finančního rámce jednotlivých cílů a úkolů –stanovení přesně určené institucionální (i osobní) zodpovědnosti za naplňování cílů, úkolů a navržených opatření

40 40 SRZK 2009-2020 - IMPLEMENTACE Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020 PRÚOZK 2009 – 2012 PRÚOZK 2013 – 2016 PRÚOZK 2017 – 2020 roční Plány rozvoje: 2009 2010 2011 2012 roční Plány rozvoje: 2013 2014 2015 2016 roční Plány rozvoje: 2017 2018 2019 2020

41 41 Tomáš Baťa: … orgány kontrolní a metodické je třeba přeměnit v orgány tvůrčí …

42 42 Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje libor.lukas@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "„Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google