Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 „Strategie rozvoje Zlínského kraje “ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje

2 2 ÚVOD strategii rozvoje Zlínského kraje v jednotlivých oblastech krajské působnosti stanovují koncepční dokumenty Zlínského kraje prostřednictvím koncepčních dokumentů Zlínský kraj definuje hlavní směry rozvoje v jednotlivých tématických oblastech ve střednědobém až dlouhodobém horizontu účelem koncepčních dokumentů je určit klíčové problémy a nedostatky, a stanovit záměry a opatření, které mají měřitelným způsobem přispět ke změně a zlepšení současného stavu

3 3 Základní strategické rozvojové dokumenty ZK –zpracovávány na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje –PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU ZLÍNSKÉHO KRAJE a STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE Sektorové rozvojové koncepce –tyto koncepční dokumenty dále upřesňují a rozvádějí základní strategické rozvojové dokumenty ZK –věnují se jednotlivým tématickým oblastem (např. podpora podnikání a inovací, cestovní ruch, sociální oblast, zdravotnictví, školství...) KONCEPČNÍ DOKUMENTY ZK

4 4 základním strategickým rozvojovým dokumentem kraje je PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU ZLÍNSKÉHO KRAJE –připraven v červnu 2002 –v současné době již zastaralý a neaktuální –neumožňuje realizovat funkční strategické řízení rozvoje kraje a provádění efektivní regionální politiky proto bylo rozhodnuto orgány Zlínského kraje o zpracování nového vrcholového strategického dokumentu s názvem STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBDOBÍ (SRZK) ZÁKLADNÍ STRATEGICKÉ ROZVOJOVÉ DOKUMENTY ZK

5 5 SRZK POSTUP ZPRACOVÁNÍ leden Rada ZK schvaluje postup zpracování SRZK březen ve výběrovém řízení vybrán zpracovatelem SRZK Ing. Petr Zahradník a jeho tým duben Rada ZK schvaluje složení Koordinačního výboru SRZK a složení pracovních skupin SRZK duben jednání Koordinačního výboru a pracovních skupin červenec jednání Koordinačního výboru a pracovních skupin září jednání Koordinačního výboru a pracovních skupin říjen jednání Koordinačního výboru a pracovních skupin

6 6 SRZK POSTUP ZPRACOVÁNÍ prosinec 2008 až říjen posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (proces SEA dle zákona č. 100/2001 Sb.) červenec aktualizace SRZK o parametry současného ekonomického vývoje v kontextu s hospodářskou krizí září projednání návrhu SRZK Zastupitelstvem ZK (ZZK souhlasí s návrhem SRZK - usnesení č. 0147/Z07/09 ze dne ) prosinec schválení konečné verze SRZK Zastupitelstvem Zlínského kraje

7 7 SRZK ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ZPRACOVÁNÍ Koordinační výbor Pracovní skupiny Konkurenceschopná ekonomika Úspěšná společnost Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova Atraktivní region Management zpracování SRZK Odbor strategického rozvoje kraje Zpracovatel Strategie

8 8 SRZK KOORDINAČNÍ VÝBOR MVDr. Stanislav Mišák - hejtman ZK Libor Lukáš - statutární náměstek hejtmana ZK Ing. Jindřich Ondruš - náměstek hejtmana ZK Mgr. Josef Slovák - člen Rady ZK Mgr. Milan Filip - vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Ing. Petr Síleš - předseda představenstva KHK ZK Ing. Ivan Matulík - ředitel Úřadu Regionální rady prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. - rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Dr. Martina Dlabajová - vedoucí zastoupení ZK v Bruselu Ing. Petr Zahradník - zpracovatel

9 9 SRZK PRACOVNÍ SKUPINY 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA

10 10 SRZK PRACOVNÍ SKUPINY 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

11 11 SRZK PRACOVNÍ SKUPINY 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA

12 12 SRZK PRACOVNÍ SKUPINY 4. ATRAKTIVNÍ REGION

13 13 SRZK HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY nepříznivý demografický vývoj, viditelný jev stárnutí populace potenciál pro zmírnění poklesu počtu obyvatelstva má migrace silná dynamika ekonomiky a přesvědčivá reálná konvergence stále podprůměrná ekonomická vyspělost vůči průměru EU silná podnikatelská základna v sektoru malých a středních podniků v posledních letech patrný nárůst počtu podnikatelských subjektů ve stavebnictví a službách okrajová poloha kraje v rámci ČR způsobuje, že průmyslová výroba je v celostátním porovnání silně zaměřena na tuzemskou poptávku absence využité funkční strategické průmyslové zóny, její finální naplnění silně ovlivní průmyslovou strukturu ZK

14 14 SRZK HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY viditelně rostoucí objem výdajů na výzkum, vývoj a inovace, který je však v celostátním měřítku stále nízký velký počet organizací zaměřených na podporu podnikání a inovací, vadou je jejich malá spolupráce a koordinace a z toho plynoucí nevyužití žádoucích synergií pro zachycení trendu rostoucího významu inovací je nezbytné zlepšit spolupráci mezi podnikatelskou a akademickou sférou a dobudovat infrastrukturu pro jejich podporu vzdělanostní struktura regionu ZK se nachází mírně pod celostátním průměrem; vyšší procento osob se základním vzděláním a bez vzdělání doprovází nižší podíl vysokoškoláků

15 15 SRZK HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY pro budoucí oborovou optimalizaci sítě školských zařízení je důležité ustavení systému spolupráce mezi vzdělávacím a podnikatelským sektorem očekávaný negativní demografický trend nemusí nutně znamenat zavírání školských zařízení, alternativou je využít jejich kapacit pro rostoucí poptávku po celoživotním učení míra nezaměstnanosti v regionu je mírně nad průměrem ČR i EU, prodlužující se doba poukazuje na její strukturální povahu roste počet volných pracovních míst, které nejsou zaplněny z řad nezaměstnaných, řešením je větší spolupráce akademické a podnikatelské sféry a rekvalifikace

16 16 SRZK HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY ekonomika založená na znalostech a inovacích si vyžádá zvýšení dosud nedostatečného počtu vědeckých a odborných duševních pracovníků na úkor nekvalifikovaných pozic současná nízká úroveň průměrné mzdy se do budoucna při masivním rozvoji inovací se začne zvyšovat nerovnoměrně rozloženou síť sociálních služeb je třeba optimalizovat na základě pravidelně aktualizovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK stabilní vývoj základních charakteristik zdravotnictví ZK budoucí potřeba koncentrace specializovaných medicínských technologií doprovázená centralizací eventuelně dislokací některých pracovišť

17 17 SRZK HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY zlepšení celkové kvality životního prostředí, v posledních letech se ale pozitivní trend zastavil stále značný výskyt starých ekologických zátěží a spontánně šířených skládek výrazné snížení množství vypuštěných znečišťujících látek do vodních toků, na čističky odpadních vod je ale napojeno pouze 65 % obyvatel ZK rostoucí míra diverzifikace ekonomických aktivit na venkově s do budoucna očekávaným rostoucím podílem mimozemědělských činností klíčovou výzvou je zvýšení ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti zemědělství a trvale udržitelné využívání zemědělské půdy

18 18 SRZK HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY poměrně rychlé tempo výstavby dálniční sítě a rychlostních komunikací v posledním období vedoucí k budoucímu napojení regionu na celostátní a mezinárodní dálniční síť nedostatečné kvalitativní parametry stávající dopravní infrastruktury, charakterizované vysokým podílem průjezdních úseků zastavěným územím obcí na většině hlavních tahů přírodní podmínky i kulturně-historické bohatství vytvářejí dostatečné předpoklady pro úspěšný rozvoj cestovního ruchu růst kvality zařízení cestovního ruchu a jejich nabídky slušná úroveň vybavenosti kulturním bohatství se odráží v dobré návštěvnosti veřejně zpřístupněných památek zvýšení návštěvnosti kulturních zařízení pomůže lepší propojení s cestovním ruchem a zintenzivnění systematických propagačních a marketingových aktivit

19 19 SRZK VIZE ZLÍNSKÝ KRAJ – region s moderní prosperující ekonomikou s rostoucí životní úrovní a vysokou zaměstnaností, atraktivní pro obyvatele, investory i návštěvníky

20 20 SRZK HLAVNÍ CÍL Ekonomická vyspělost regionu se ke konci sledovaného období přiblíží (či dosáhne) 100 % úrovně EU-27 ekonomická vyspělost bude kvantifikována ukazatelem hrubého domácího produktu přepočteného na jednoho obyvatele vyjádřeného v paritě kupní síly k dosažení tohoto hlavního cíle poslouží níže uvedené cíle pro všechny čtyři pilíře

21 21 SRZK CÍLE A ÚKOLY 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA

22 22 SRZK MONITOROVACÍ MĚŘÍTKA 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA

23 23 SRZK IMPLEMENTACE 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA

24 24 SRZK CÍLE A ÚKOLY 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

25 25 SRZK MONITOROVACÍ MĚŘÍTKA 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

26 26 SRZK IMPLEMENTACE 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

27 27 SRZK CÍLE A ÚKOLY 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA

28 28 SRZK MONITOROVACÍ MĚŘÍTKA 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA

29 29 SRZK IMPLEMENTACE 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA

30 30 SRZK CÍLE A ÚKOLY 4. ATRAKTIVNÍ REGION

31 31 SRZK MONITOROVACÍ MĚŘÍTKA 4. ATRAKTIVNÍ REGION

32 32 SRZK IMPLEMENTACE 4. ATRAKTIVNÍ REGION

33 33 SRZK – FINANČNÍ PARAMETRY Odhadovaný finanční rámec pro celou SRZK v mil. Kč období celkemroční Øcelkemroční Øcelkemroční Ø Konkurenceschopná ekonomika 3 243,1540,53 293,9470,66 537,0502,8 Úspěšná společnost14 417,72 402, ,83 175, ,52 819,1 Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova , , ,34 761, ,08 453,5 Atraktivní region10 226,71 704, ,01 843, ,61 779,4 Celkem , , , , , ,9

34 34 SRZK – FINANČNÍ NÁKLADY SRZK – FINANČNÍ NÁKLADY 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA Odhad nákladů naplnění cílů SRZK v daném pilíři v mil. Kč

35 35 SRZK – FINANČNÍ NÁKLADY SRZK – FINANČNÍ NÁKLADY 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST Odhad nákladů naplnění cílů SRZK v daném pilíři v mil. Kč

36 36 SRZK – FINANČNÍ NÁKLADY SRZK – FINANČNÍ NÁKLADY 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA Odhad nákladů naplnění cílů SRZK v daném pilíři v mil. Kč

37 37 SRZK – FINANČNÍ NÁKLADY SRZK – FINANČNÍ NÁKLADY 4. ATRAKTIVNÍ REGION Odhad nákladů naplnění cílů SRZK v daném pilíři v mil. Kč

38 38 SRZK IMPLEMENTACE vzhledem k tomu, že obsah dokumentu přesahuje kompetence, jež Zlínský kraj má, ale současně se podstatně dotýká ekonomických, sociálních a environmentálních charakteristik regionu, předpokládá se při implementaci využití: –platformy partnerství - bude základem dosahování názorového konsensu při naplňování obsahu jednotlivých úkolů dokumentu –platformy nepřímého vlivu - komunikační a vlivové nástroje představitelů kraje vůči klíčovým zainteresovaným skupinám

39 39 SRZK IMPLEMENTACE SRZK představuje rámcový strategický rozvojový dokument, jež bude v horizontu svého naplňování dále zpřesňován doprovodnými dokumenty pracujícími s větší úrovní detailu a sledujícími kratší časový horizont (tj. Program rozvoje území ZK , PRÚOZK , PRÚOZK , roční Plány rozvoje) jejich existence bude zaměřena především na: –konkretizaci cílů a úkolů SRZK na čtyřleté (ve formě PRÚOZK) a roční bázi (ve formě Plánů rozvoje) –bližší stanovení finančního rámce jednotlivých cílů a úkolů –stanovení přesně určené institucionální (i osobní) zodpovědnosti za naplňování cílů, úkolů a navržených opatření

40 40 SRZK IMPLEMENTACE Strategie rozvoje Zlínského kraje PRÚOZK 2009 – 2012 PRÚOZK 2013 – 2016 PRÚOZK 2017 – 2020 roční Plány rozvoje: roční Plány rozvoje: roční Plány rozvoje:

41 41 Tomáš Baťa: … orgány kontrolní a metodické je třeba přeměnit v orgány tvůrčí …

42 42 Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "„Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google