Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické aspekty strategických rozvojových dokumentů Zlínského kraje 30. 10. 2010 Fakulta managementu a ekonomiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické aspekty strategických rozvojových dokumentů Zlínského kraje 30. 10. 2010 Fakulta managementu a ekonomiky."— Transkript prezentace:

1 Praktické aspekty strategických rozvojových dokumentů Zlínského kraje 30. 10. 2010 Fakulta managementu a ekonomiky

2 STRATEGIE ROZVOJE ZK V DALŠÍM OBDOBÍ strategii rozvoje Zlínského kraje v jednotlivých oblastech krajské působnosti stanovují koncepční dokumenty Zlínského kraje prostřednictvím koncepčních dokumentů Zlínský kraj definuje hlavní směry rozvoje v jednotlivých tematických oblastech ve střednědobém až dlouhodobém horizontu účelem koncepčních dokumentů je určit klíčové problémy a nedostatky, a stanovit záměry a opatření, které mají měřitelným způsobem přispět ke změně a zlepšení současného stavu

3 STRATEGIE ROZVOJE ZK V DALŠÍM OBDOBÍ Základní strategické rozvojové dokumenty ZK –zpracovávány na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje –STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE 2009-2020 (schválena ZZK v prosinci 2009) a PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU ZLÍNSKÉHO KRAJE 2010-2012 (předpoklad schválení ZZK v prosinci 2010) Sektorové rozvojové koncepce –tyto koncepční dokumenty dále upřesňují a rozvádějí základní strategické rozvojové dokumenty ZK –věnují se jednotlivým tematickým oblastem (např. podpora podnikání a inovací, cestovní ruch, sociální oblast, zdravotnictví, školství...)

4 1. STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE 2009-2020

5 základním strategickým rozvojovým dokumentem kraje byl od roku 2002 PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU ZLÍNSKÉHO KRAJE –připraven v červnu 2002 –v roce 2008 zastaralý a neaktuální –neumožňoval realizovat funkční strategické řízení rozvoje kraje a provádění efektivní regionální politiky proto bylo rozhodnuto orgány Zlínského kraje o zpracování nového vrcholového strategického dokumentu s názvem STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBDOBÍ 2009-2020 (SRZK) VÝCHODISKA ZPRACOVÁNÍ SRZK

6 SRZK 2009-2020 - POSTUP ZPRACOVÁNÍ leden 2008 - Rada ZK schvaluje postup zpracování SRZK březen 2008 - ve výběrovém řízení vybrán zpracovatelem SRZK Ing. Petr Zahradník a jeho tým duben 2008 - Rada ZK schvaluje složení Koordinačního výboru SRZK a složení pracovních skupin SRZK duben 2008 - 1. jednání Koordinačního výboru a pracovních skupin červenec 2008 - 2. jednání Koordinačního výboru a pracovních skupin září 2008 - 3. jednání Koordinačního výboru a pracovních skupin říjen 2008 - 4. jednání Koordinačního výboru a pracovních skupin

7 SRZK 2008-2020 - POSTUP ZPRACOVÁNÍ prosinec 2008 až říjen 2009 - posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (proces SEA dle zákona č. 100/2001 Sb.) červenec 2009 - aktualizace SRZK o parametry současného ekonomického vývoje v kontextu s hospodářskou krizí září 2009 - projednání návrhu SRZK Zastupitelstvem ZK (ZZK souhlasí s návrhem SRZK - usnesení č. 0147/Z07/09 ze dne 16.9.2009) prosinec 2009 - schválení konečné verze SRZK Zastupitelstvem Zlínského kraje

8 SRZK 2009-2020 - ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ZPRACOVÁNÍ Koordinační výbor Pracovní skupiny Konkurenceschopná ekonomika Úspěšná společnost Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova Atraktivní region Management zpracování SRZK Odbor strategického rozvoje kraje Zpracovatel Strategie

9 SRZK 2009-2020 - KOORDINAČNÍ VÝBOR MVDr. Stanislav Mišák - hejtman ZK Libor Lukáš - statutární náměstek hejtmana ZK Ing. Jindřich Ondruš - náměstek hejtmana ZK Mgr. Josef Slovák - člen Rady ZK Mgr. Milan Filip - vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Ing. Petr Síleš - předseda představenstva KHK ZK Ing. Ivan Matulík - ředitel Úřadu Regionální rady prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. - rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Dr. Martina Dlabajová - vedoucí zastoupení ZK v Bruselu Ing. Petr Zahradník - zpracovatel

10 SRZK 2009-2020 - PRACOVNÍ SKUPINY 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA

11 11 SRZK 2009-2020 - PRACOVNÍ SKUPINY 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

12 12 SRZK 2009-2020 - PRACOVNÍ SKUPINY 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA

13 13 SRZK 2009-2020 - PRACOVNÍ SKUPINY 4. ATRAKTIVNÍ REGION

14 SRZK 2009-2020 - HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY nepříznivý demografický vývoj, viditelný jev stárnutí populace potenciál pro zmírnění poklesu počtu obyvatelstva má migrace silná dynamika ekonomiky a přesvědčivá reálná konvergence stále podprůměrná ekonomická vyspělost vůči průměru EU silná podnikatelská základna v sektoru malých a středních podniků v posledních letech patrný nárůst počtu podnikatelských subjektů ve stavebnictví a službách okrajová poloha kraje v rámci ČR způsobuje, že průmyslová výroba je v celostátním porovnání silně zaměřena na tuzemskou poptávku absence využité funkční strategické průmyslové zóny, její finální naplnění silně ovlivní průmyslovou strukturu ZK

15 SRZK 2009-2020 - HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY viditelně rostoucí objem výdajů na výzkum, vývoj a inovace, který je však v celostátním měřítku stále nízký velký počet organizací zaměřených na podporu podnikání a inovací, vadou je jejich malá spolupráce a koordinace a z toho plynoucí nevyužití žádoucích synergií pro zachycení trendu rostoucího významu inovací je nezbytné zlepšit spolupráci mezi podnikatelskou a akademickou sférou a dobudovat infrastrukturu pro jejich podporu vzdělanostní struktura regionu ZK se nachází mírně pod celostátním průměrem; vyšší procento osob se základním vzděláním a bez vzdělání doprovází nižší podíl vysokoškoláků

16 SRZK 2009-2020 - HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY pro budoucí oborovou optimalizaci sítě školských zařízení je důležité ustavení systému spolupráce mezi vzdělávacím a podnikatelským sektorem očekávaný negativní demografický trend nemusí nutně znamenat zavírání školských zařízení, alternativou je využít jejich kapacit pro rostoucí poptávku po celoživotním učení míra nezaměstnanosti v regionu je mírně nad průměrem ČR i EU, prodlužující se doba poukazuje na její strukturální povahu roste počet volných pracovních míst, které nejsou zaplněny z řad nezaměstnaných, řešením je větší spolupráce akademické a podnikatelské sféry a rekvalifikace

17 SRZK 2009-2020 - HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY ekonomika založená na znalostech a inovacích si vyžádá zvýšení dosud nedostatečného počtu vědeckých a odborných duševních pracovníků na úkor nekvalifikovaných pozic současná nízká úroveň průměrné mzdy se do budoucna při masivním rozvoji inovací se začne zvyšovat nerovnoměrně rozloženou síť sociálních služeb je třeba optimalizovat na základě pravidelně aktualizovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK stabilní vývoj základních charakteristik zdravotnictví ZK budoucí potřeba koncentrace specializovaných medicínských technologií doprovázená centralizací eventuelně dislokací některých pracovišť

18 SRZK 2009-2020 - HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY zlepšení celkové kvality životního prostředí, v posledních letech se ale pozitivní trend zastavil stále značný výskyt starých ekologických zátěží a spontánně šířených skládek výrazné snížení množství vypuštěných znečišťujících látek do vodních toků, na čističky odpadních vod je ale napojeno pouze 65 % obyvatel ZK rostoucí míra diverzifikace ekonomických aktivit na venkově s do budoucna očekávaným rostoucím podílem mimozemědělských činností klíčovou výzvou je zvýšení ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti zemědělství a trvale udržitelné využívání zemědělské půdy

19 SRZK 2009-2020 - HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZY poměrně rychlé tempo výstavby dálniční sítě a rychlostních komunikací v posledním období vedoucí k budoucímu napojení regionu na celostátní a mezinárodní dálniční síť nedostatečné kvalitativní parametry stávající dopravní infrastruktury, charakterizované vysokým podílem průjezdních úseků zastavěným územím obcí na většině hlavních tahů přírodní podmínky i kulturně-historické bohatství vytvářejí dostatečné předpoklady pro úspěšný rozvoj cestovního ruchu růst kvality zařízení cestovního ruchu a jejich nabídky slušná úroveň vybavenosti kulturním bohatství se odráží v dobré návštěvnosti veřejně zpřístupněných památek zvýšení návštěvnosti kulturních zařízení pomůže lepší propojení s cestovním ruchem a zintenzivnění systematických propagačních a marketingových aktivit

20 SRZK 2009-2020 - VIZE SRZK 2009-2020 - VIZE ZLÍNSKÝ KRAJ – region s moderní prosperující ekonomikou s rostoucí životní úrovní a vysokou zaměstnaností, atraktivní pro obyvatele, investory i návštěvníky

21 SRZK 2009-2020 - HLAVNÍ CÍL SRZK 2009-2020 - HLAVNÍ CÍL Ekonomická vyspělost regionu se ke konci sledovaného období přiblíží (či dosáhne) 100 % úrovně EU-27 ekonomická vyspělost bude kvantifikována ukazatelem hrubého domácího produktu přepočteného na jednoho obyvatele vyjádřeného v paritě kupní síly k dosažení tohoto hlavního cíle poslouží níže uvedené cíle pro všechny čtyři pilíře

22 SRZK 2009-2020 - CÍLE A ÚKOLY 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA

23 SRZK 2009-2020 - MONITOROVACÍ MĚŘÍTKA 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA

24 SRZK 2009-2020 - IMPLEMENTACE 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA

25 SRZK 2009-2020 - CÍLE A ÚKOLY 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

26 SRZK 2009-2020 - MONITOROVACÍ MĚŘÍTKA 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

27 SRZK 2009-2020 - IMPLEMENTACE 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

28 SRZK 2009-2020 - CÍLE A ÚKOLY 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA

29 SRZK 2009-2020 - MONITOROVACÍ MĚŘÍTKA 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA

30 SRZK 2009-2020 - IMPLEMENTACE 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA

31 SRZK 2009-2020 - CÍLE A ÚKOLY 4. ATRAKTIVNÍ REGION

32 SRZK 2009-2020 - MONITOROVACÍ MĚŘÍTKA 4. ATRAKTIVNÍ REGION

33 SRZK 2009-2020 - IMPLEMENTACE 4. ATRAKTIVNÍ REGION

34 SRZK 2009-2020 – FINANČNÍ PARAMETRY Odhadovaný finanční rámec pro celou SRZK v mil. Kč období 2008-20132014-2020 2008-2020 celkemroční Øcelkemroční Øcelkemroční Ø Konkurenceschopná ekonomika 3 243,1540,53 293,9470,66 537,0502,8 Úspěšná společnost14 417,72 402,922 230,83 175,836 648,52 819,1 Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova 76 564,712 760,833 331,34 761,6109 896,08 453,5 Atraktivní region10 226,71 704,412 906,01 843,723 132,61 779,4 Celkem104 452,217 408,771 762,010 251,7176 214,313 554,9

35 SRZK 2009-2020 - IMPLEMENTACE vzhledem k tomu, že obsah dokumentu přesahuje kompetence, jež Zlínský kraj má, ale současně se podstatně dotýká ekonomických, sociálních a environmentálních charakteristik regionu, předpokládá se při implementaci využití: –platformy partnerství - bude základem dosahování názorového konsensu při naplňování obsahu jednotlivých úkolů dokumentu –platformy nepřímého vlivu - komunikační a vlivové nástroje představitelů kraje vůči klíčovým zainteresovaným skupinám

36 SRZK 2009-2020 - IMPLEMENTACE SRZK představuje rámcový strategický rozvojový dokument, jež bude v horizontu svého naplňování dále zpřesňován doprovodnými dokumenty pracujícími s větší úrovní detailu a sledujícími kratší časový horizont (tj. Program rozvoje území ZK 2010-2012, PRÚOZK 2013- 2016, PRÚOZK 2017-2020, roční Plány rozvoje) jejich existence bude zaměřena především na: –konkretizaci cílů a úkolů SRZK na čtyřleté (ve formě PRÚOZK) a roční bázi (ve formě Plánů rozvoje) –bližší stanovení finančního rámce jednotlivých cílů a úkolů –stanovení přesně určené institucionální (i osobní) zodpovědnosti za naplňování cílů, úkolů a navržených opatření

37 SRZK 2009-2020 - IMPLEMENTACE Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020 PRÚOZK 2010 – 2012 PRÚOZK 2013 – 2016 PRÚOZK 2017 – 2020 roční Plány rozvoje: 2010 2011 2012 roční Plány rozvoje: 2013 2014 2015 2016 roční Plány rozvoje: 2017 2018 2019 2020

38 2. PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU ZLÍNSKÉHO KRAJE 2010-2012

39 POSTUP ZPRACOVÁNÍ PRÚOZK 2010-2012POSTUP ZPRACOVÁNÍ PRÚOZK 2010-2012 únor 2009 - Rada ZK schvaluje postup zpracování PRÚOZK na roky 2010-2012 červen 2009 - ve výběrovém řízení vybrán zpracovatelem PRÚOZK Ing. Petr Zahradník a jeho tým červen 2009 - Rada ZK schvaluje schéma zpracování PRÚOZK, složení Koordinačního výboru a složení pracovních skupin pro zpracování PRÚOZK červen 2009 - uzavřena smlouva o dílo, bylo zahájeno zpracování PRÚOZK říjen 2009 - 1. jednání Koordinačního výboru a 1. společné jednání pracovních skupin

40 POSTUP ZPRACOVÁNÍ PRÚOZK 2010-2012POSTUP ZPRACOVÁNÍ PRÚOZK 2010-2012 prosinec 2009 - 2. jednání Koordinačního výboru a 2. jednání pracovních skupin únor 2010 - 3. jednání Koordinačního výboru a 3. společné jednání pracovních skupin k finální verzi dokumentu PRÚOZK březen 2010 - Rada ZK a Zastupitelstvo ZK - souhlas s návrhem dokumentu PRÚOZK březen 2010 až listopad 2010 - posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (proces SEA dle zákona č. 100/2001 Sb.) prosinec 2010 - schválení konečné verze PRÚOZK 2010- 2012 Zastupitelstvem ZK

41 PRÚOZK 2010-2012 - POZICE DOKUMENTU Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020 PRÚOZK 2010 – 2012 PRÚOZK 2013 – 2016 PRÚOZK 2017 – 2020 roční Plány rozvoje: 2010 2011 2012 roční Plány rozvoje: 2013 2014 2015 2016 roční Plány rozvoje: 2017 2018 2019 2020

42 SRZK 2009-2020, PRÚOZK 2010-2012 - PILÍŘESRZK 2009-2020, PRÚOZK 2010-2012 - PILÍŘE SRZK 2009-2020 1. Konkurenceschopná ekonomika 2. Úspěšná společnost 3. Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova 4. Atraktivní region PRÚOZK 2010-2012 1. Konkurenceschopná ekonomika 2. Úspěšná společnost 3. Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova 4. Atraktivní region Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 (SRZK 2009-2020) byla schválena Zastupitelstvem ZK dne 16. 12. 2009. Čtyři hlavní pilíře SRZK 2009-2020 jsou stejné jako u PRÚOZK 2010-2012.

43 ÚKOLY A OPATŘENÍ -ÚKOLY A OPATŘENÍ - 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA

44 ÚKOLY A OPATŘENÍ -ÚKOLY A OPATŘENÍ - 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST (1/2)

45 ÚKOLY A OPATŘENÍ -ÚKOLY A OPATŘENÍ - 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST (2/2)

46 ÚKOLY A OPATŘENÍ -ÚKOLY A OPATŘENÍ - 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA (1/2)

47 ÚKOLY A OPATŘENÍ -ÚKOLY A OPATŘENÍ - 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA (2/2)

48 ÚKOLY A OPATŘENÍ -ÚKOLY A OPATŘENÍ - 4. ATRAKTIVNÍ REGION (1/2)

49 ÚKOLY A OPATŘENÍ -ÚKOLY A OPATŘENÍ - 4. ATRAKTIVNÍ REGION (2/2)

50 ODHADOVANÝ FINANČNÍ RÁMEC PRÚOZK 2010-2012 (v mil. Kč)

51 ODHADOVANÁ STRUKTURA FINANCOVÁNÍ PRÚOZK 2010-2012 DLE ZDROJŮ (v mil. Kč)

52 FINANČNÍ NÁKLADY - FINANČNÍ NÁKLADY - 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA (v mil. Kč)

53 FINANČNÍ NÁKLADY - FINANČNÍ NÁKLADY - 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST (v mil. Kč)

54 FINANČNÍ NÁKLADY - FINANČNÍ NÁKLADY - 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA (v mil. Kč)

55 FINANČNÍ NÁKLADY FINANČNÍ NÁKLADY - 4. ATRAKTIVNÍ REGION (v mil. Kč)

56 IMPLEMENTACEIMPLEMENTACE vzhledem k tomu, že obsah dokumentu přesahuje kompetence, jež Zlínský kraj má, ale současně se podstatně dotýká ekonomických, sociálních a environmentálních charakteristik regionu, předpokládá se při implementaci využití: –platformy partnerství - bude základem dosahování názorového konsensu při naplňování obsahu jednotlivých úkolů dokumentu –platformy nepřímého vlivu - komunikační a vlivové nástroje představitelů kraje vůči klíčovým zainteresovaným skupinám

57 IMPLEMENTACEIMPLEMENTACE proces implementace se bude řídit při svém naplňování principy: –otevřenosti – bude obsahovat platformu permanentní diskuse umožňující jednotlivým zainteresovaným subjektům sdělit jejich názor ke klíčovým bodům obsahu PRÚOZK v průběhu celého procesu jeho implementace, –zpětné vazby – pomocí navrženého systému monitoringu bude možné velmi pružně vyhodnotit naplňování cílů a úkolů PRÚOZK, –publicity – zajišťuje, aby se dokument PRÚOZK stal vlastním většině zájmových skupin a obyvatel regionu, kteří budou průběžně a pravidelně informováni o vývoji ekonomických, sociálních a environmentálních charakteristik ZK i míře plnění cílů a úkolů PRÚOZK

58 MONITORING PROGRAMU - MONITOROVACÍ MĚŘÍTKAMONITORING PROGRAMU - MONITOROVACÍ MĚŘÍTKA

59 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Praktické aspekty strategických rozvojových dokumentů Zlínského kraje 30. 10. 2010 Fakulta managementu a ekonomiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google