Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele 1. a 3. března 2011 Jiří Suchánek Dana Diváková František Brückner Pomůcka pro žadatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele 1. a 3. března 2011 Jiří Suchánek Dana Diváková František Brückner Pomůcka pro žadatele."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele 1. a 3. března 2011 Jiří Suchánek Dana Diváková František Brückner Pomůcka pro žadatele

2 Seznámení s Nadaci OKD  Martin Olša - ředitel  Karolína Drozdová – zástupkyně ředitele  Zuzana Macháčková –  Veronika Kusá -  Nikola Vavrous –

3 Seznámení s administrátory programů pro žadatele Program Pro budoucnost a Pro Evropu  Zuzana Kyjovská  Andrea Krupová zuzana.kyjovska@nap.cz Program Pro zdraví a Pro radost  Dana Diváková  Pavla Šimoňáková  Kateřina Jurczková granty@ikor.cz

4 Úspěšnost žadatelů o grant v roce 2013

5 Grantový finanční rámec  Pro zdraví4,5 mil. Kč  Pro radost3,3 mil. Kč  Pro budoucnost3,7 mil. Kč  Pro Evropu0,3 mil. Kč Celkem 11,8 mil. Kč V roce 2013 byl finanční rámec 19,1 mil. Kč

6 Finanční prostředky budou rozděleny na podporu projektů realizovaných v okresech Ostrava-město, Karviná a Frýdek- Místek.

7 Termín výzev 7. 1. – 14. 2. 2014

8 Programy Nadace OKD  Pro zdraví  Pro radost  Pro budoucnost  Pro Evropu

9 Základní dokumenty ke grantům 2014  Výzva k jednotlivým programům  Příručka pro žadatele  Manuál k systému Grantys  Přílohy k žádosti  Žádost podávána přes systém Grantys DOKUMENTY NALEZNETE NA WWW.NADACEOKD.CZWWW.NADACEOKD.CZ

10 Oprávnění žadatelé  Spolky (dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)  Obecně prospěšné společnosti  Ústavy (dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)  Církevní organizace  Příspěvkové organizace  Obce  Sdružení a spolky obcí

11 Pro zdraví  Zlepšení vybavenosti zařízení sociální péče a organizací působících v sociální sféře;  Odstraňování sociálního vyloučení či diskriminace osob;  Bezbariérové úpravy a zlepšení služeb organizací zajišťujících veřejnou péči;  Projekty zvyšující diagnostické a terapeutické možnosti zdravotnických zařízení;  Sociální a pracovní terapie zdravotně postižených;  Pracovní rehabilitace.  Projekty podporující zaměstnávání na chráněném trhu práce Maximální výše grantu: 500 000,- Kč

12 Pro radost  Tradice, vzájemnost a komunitní činnost  Kulturní vyžití  Přeshraniční spolupráce  Zážitky bez bariér Maximální výše grantu: 250 000,- Kč

13 Administrátoři programů Pro radost a Pro zdraví Institut komunitního rozvoje Purkyňova 6 702 00 Ostrava tel.: 595 136 342 www.ikor.cz granty@ikor.cz

14 Pro budoucnost  Životní prostředí  Ekologický styl života  Obnovitelné zdroje energie  Rozvoj regionu  Kulturní dědictví  Veřejný prostor Maximální výše grantu: 500 000,- Kč

15  Zajištění konzultanta pro přípravu žádosti do EU.  Vypracování podkladových dokumentů k žádosti o finanční prostředky EU.  Vzdělávání zaměstnanců žadatele vždy ovšem zaměřené na přípravu a řízení daného projektu EU. Maximální výše grantu: 100 000,- Kč Pro Evropu

16 Výše uznatelných nákladů * poradenské služby = zpracování žádosti o dotaci EU včetně všech příloh a vyplnění v Benefitu/Benefillu Položka Maximální míra podpory Mzdové náklady100 % Poradenské služby *75 % Vzdělávání (vždy související s aktuálně předkládanou žádostí EU) 90 % Cestovné50 % Materiálové náklady100 %

17 Pro Evropu Rozdíly v žádosti Pro sjednocení pojmů používaných v žádosti byl vytvořen „slovníček“, který je k dispozici na stránkách Nadace OKD.  Název programu, dotačního titulu nebo fondu EU, z kterého budou čerpány finanční prostředky, název prioritní osy a oblasti podpory.  Uveďte finální částku, kterou budete požadovat ze strukturálních fondů.  Jak bude naloženo s projektem v případě uzavření / nevyhlášení plánované výzvy?  Rozpočet v žádosti se týká pouze části projektu, na kterou je žádáno z Nadace OKD.  Aktivity a časový plán zahrnuje celý projektový záměr včetně popisu projektu, na který je žádáno z Nadace OKD.

18 Pro Evropu  Projekty zaměřené na zpracování projektových záměrů do dotačních řízení musí být podány stejnou organizací, která získala nadační příspěvek z programu Pro Evropu!  Součástí závěrečné zprávy je doklad o předložení žádosti do výzvy v rámci strukturálních fondů EU, případně jiného vhodného fondu.

19 Nadace Partnerství Údolní 33 602 00 Brno tel.: 515 903 115 zuzana.kyjovska@nap.cz Administrátoři programů Pro budoucnost a Pro Evropu

20 POZOR !!!! Projekty, které současně uvedou chybné datum realizace a není přiložené Čestné prohlášení budou z hodnoceni vyřazeny.

21 Příprava projektu od A do Z, Grantys – samostatné dokumenty ke stažení na stránkách Nadace OKD

22 Neuznatelné náklady

23 Společné pro všechny programy  DPH v případě, že je příjemcem příspěvku žadatel, který je plátcem DPH a není osvobozena;  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku;  Poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu;  Auditorské služby;  Celní, správní a soudní poplatky;  Ceniny (poštovní, dálniční známky, kolky, stravenky, telefonní a PHM karty);  Občerstvení realizačního týmu a účastníků, pokud nemá jasnou vazbu na projekt;

24 Neuznatelné náklady Společné pro všechny programy  Akontace leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem, splácení bankovních úvěrů, bankovních poplatků, úroků z bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí.  Alkoholické nápoje;  Poskytování finančních i nefinančních darů;  V případě nefinančních odměn nad 500,- Kč /např. účastníci soutěží/ se může o uznatelný náklad jednat pouze v případě, že součástí vyúčtování budou předávací protokoly o předání odměny vítězi (vzor předávacího protokolu je k dispozici na webu nadace v sekci Pro žadatele – Dokumenty ke stažení);  Výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku.

25 Neuznatelné náklady Společné pro všechny programy  Právní služby;  Pohonné hmoty (PHM) mimo PHM do služebních vozidel, strojů a zařízení v návaznosti na aktivity projektu;

26 Neuznatelné náklady Program Pro zdraví  Výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor;  Cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty;  Rekonstrukce nebo zařízení budov/prostor je možno podpořit pouze v případě, že je jasně specifikována nezbytnost rekonstrukce ve vztahu k poskytování služeb klientů či pacientů v dlouhodobém horizontu;  Rekonstrukce budov/prostor je možná pouze u vlastních budov/prostor nebo s písemným souhlasem majitele.  Vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách.

27 Neuznatelné náklady Program Pro radost  Výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek;  Náklady na rekonstrukci, zařízení budov, pokud není jasně prokázána přímá vazba na projekt;  Nákup výpočetní techniky a dalšího vybavení, pokud není jasně prokázána přímá vazba na projekt;  Cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty.

28 Neuznatelné náklady Program Pro Evropu  Success-fee agenturám zpracujícím žádost EU;  Realizační dokumentace (prováděcí projekt stavby, dokumentace pro zadání stavby). Náklad je ve fázi zpracování žádosti EU zbytečný. Prováděcí dokumentaci lze hradit v některých případech ze získané dotace (zpětně například v rámci ROP, někdy dokonce i dokumentace ke SP);  Tvorba strategického plánu obce, případně územního plánu není z programu podporovaná. (Jedná se o běžnou obecní agendu).

29 Nejčastější chyby při přípravě projektů

30 Žádost není úplná, např.  Není doložena příloha „Čestné prohlášení“ s podpisem statutárního zástupce, (případně jiné povinné přílohy)  Není vyplněn rozpočet;  Chybí popis aktivit;  Chybí správně určené místo realizace projektu. Projekt začíná dříve, než je uvedeno ve výzvě  Nejdříve od 22. 4. 2014 a nejpozději do 31. 12. 2014 Není správně uvedena doba realizace  Doba realizace projektu je stanovena na max. 12 měsíců (18 měsíců u projektů v programu Pro Evropu).

31 Nejčastější chyby při přípravě projektů Vyplnění rozpočtu včetně nebo bez DPH  Organizace, které jsou plátcem DPH, vyplňují rozpočet bez DPH – DPH v tomto případě není uznatelným nákladem projektu (DPH nelze z grantu Nadace OKD proplatit).  Organizace, které nejsou plátcem DPH nebo jsou osvobozeny, vyplňují rozpočet včetně DPH. DPH je v tomto případě uznatelným nákladem, který lze z grantu Nadace OKD proplatit. Změna sloupců „celkem“ a „požadováno“  Je třeba vždy vyplnit oba sloupce rozpočtu. Sloupec „celkem“ zahrnuje všechny nákladové položky, které v rámci projektu vzniknou. Ve sloupci „požadováno“ vyčíslíte znovu pouze ty položky nebo jejich část, kterou požadujete uhradit z grantu Nadace OKD.

32 Nejčastější chyby při přípravě projektů Rozpočet projektu neodpovídá aktivitám  Aktivity uvedené v projektu musí jasně navazovat na položky rozpočtu a naopak. Rozpočet jako samostatná kapitola  Osobní náklady Vycházejte z reálných částek v organizaci. Uvádějte sociální a zdravotní odvody společně se mzdou. Jedná se pouze o DPP, DPČ a Pracovní smlouva.  Investice DHM jehož ocenění je vyšší než 40 000 a doba použitelnosti je delší než jeden rok. DNM jehož ocenění je vyšší než 60 000 a doba použitelnosti je delší než rok.  Úhrada materiálových nákladů Předměty hmotného charakteru. Žadatel se musí pohybovat v částkách v místě obvyklých, což znamená, že musíte provést analýzu trhu u jednotlivých poskytovatelů techniky či zařízení.

33 Nejčastější chyby při přípravě projektů  Cestovné Cestovné se prokazuje cestovním příkazem a cestovními doklady. Stravné je možno proplatit z grantu Nadace OKD pouze jako součást uplatňovaných cestovních nákladů.  Služby Služby zajištěné externím dodavatelem. Typem závazku či potvrzení je obvykle smlouva o dílo, smlouva o autorském honoráři, dodavatelské faktury. Nelze přesouvat poskytnuté finanční prostředky na třetí subjekt

34 Nezapomeňte !!!  Nedílnou přílohou každé žádosti je „Čestné prohlášení“. (Přikládá se při podání žádosti jako naskenovaný dokument)  Přílohy v programu Pro budoucnost/Pro zdraví:  Doložení souhlasu majitele pozemku/objektu s realizací projektu (v případě výsadeb či stavebních úprav nebo instalací zařízení na pozemku/objektu). Pokud není žadatel majitelem.  Doložení vlastnictví pozemku či objektu (v případě výsadeb či stavebních úprav nebo instalací zařízení na pozemku/objektu) u katastru nemovitosti nebo list vlastnictví. Je-li žadatel majitel.  Závazek následné péče (v případě výsadeb).  Realizaci projektu nelze zahájit dříve než 22. 4. 2014 a nejpozději do 31. 12. 2014.  Maximální doba realizace projektu je 12 měsíců (Pro Evropu 18 měsíců)

35 Rámcové smluvní podmínky V případě schválení nadačního příspěvku správní radou Nadace OKD je nadační příspěvek poskytován na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené mezi Nadací OKD a žadatelem.  doklad o registraci žadatele,  doklad ustavující statutárního zástupce žadatele,  doklad o vlastnictví bankovního účtu žadatele,  potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti žadatele (ne starší 3 měsíců ode dne schválení podpory projektu správní radou a prokazující neexistenci daňových nedoplatků), v opačném případě může nadace od rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku odstoupit.

36 Rámcové smluvní podmínky Vzhledem k novému Občanskému zákoníku (zákona č. 89/2012) s účinnosti od 1. 1. 2014, respektuje Nadace OKD výše uvedené dokumenty vystavené na původní právní formu žadatele. V případě, že žadatel zvažuje a zahájí transformaci na novou právní formu, je povinen neprodleně o této skutečnosti nadaci informovat. Relevance dodaných podkladů na původní/novou právní formu bude posuzována individuálně.

37 Rámcové smluvní podmínky  Příjemci grantů budou dle smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku povinni podat závěrečnou a popř. průběžnou zprávu o projektu a jeho vyúčtování a poskytnout informace pro zveřejňování výsledků projektu. Nadační příspěvek je zpravidla rozdělen do 2-3 splátek dle charakteru projektu.  Pokud vznikne příjemci povinnost předkládat průběžnou zprávu, je při jejím podání povinen prokázat čerpání minimálně 30 % z první poskytnuté splátky.  Poslední splátka grantu je vyplácena po schválení závěrečné zprávy. Pamatujte prosím na nezbytnost předfinancovat tuto část projektu.

38 Konzultace k vašim žádostem Pro zdraví a Pro radost –Dana Diváková –Pavla Šimoňáková Pro budoucnost a Pro Evropu, Grantys –Zuzana Kyjovská


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele 1. a 3. března 2011 Jiří Suchánek Dana Diváková František Brückner Pomůcka pro žadatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google