Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyúčtování projektů Pavla Šimoňáková, Karolína Drozdová 14.1.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyúčtování projektů Pavla Šimoňáková, Karolína Drozdová 14.1.2015."— Transkript prezentace:

1 Vyúčtování projektů Pavla Šimoňáková, Karolína Drozdová 14.1.2015

2 Příprava vyúčtování projektu  Smlouva – období realizace projektu  Rozpočet projektu  Pokyny pro příjemce  Průběžné vyúčtování – zahrnuty doklady uhrazené do termínu vyhotovení PZ  Závěrečné vyúčtování – obsahuje všechny doklady za celou realizaci projektu (včetně dokladů uvedených v Průběžném vyúčtování projektu)

3 Rozpočtové kapitoly

4 1. Osobní náklady  Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, pracovní smlouvy.  Nerozdělujte hrubou mzdu a odvody  Mzdy jsou uznatelným nákladem při úhradě do 20. dne (včetně) následujícího měsíce po ukončení projektu.  Údaje pokládáme za důvěrné a NOKD je dále nerozšiřuje !!!

5 1. Osobní náklady Prokazování výdajů:  Kopie DPP, DPČ nebo pracovní smlouvy  Kopie výplatního lístku (opatřen povinným popisem)  Odvody sociálního a zdravotního pojištění a daně ze mzdy – 2 možnosti: a) uvedeno na výplatním listu b) interní doklad  Doklady prokazující úhradu nákladu mzdy i odvodů: výpis z bankovního účtu, výdajový pokladní doklad

6 2. Investice Definice Investice: DHM nad 40.000,- Kč / kus DNM nad 60.000,- Kč / kus Prokazování výdajů:  Kopie dokladu (faktura apod.) s jasnou identifikací předmětu plnění – nestačí zálohová faktura, ta není daňovým dokladem  Doklady prokazující úhradu: výpis z bankovního účtu, výdajový pokladní doklad

7 3. Materiálové náklady Definice Materiálových nákladů:  předměty hmotného charakteru např. kancelářský papír, ceny pro vítěze, ale také např. PHM. Prokazování nákladů:  Kopie dokladu (faktura, paragon apod.) s jasnou identifikací předmětu plnění – kopie dokladu musí být čitelná, jak obsah tak datum vystavení.  Doklady prokazující úhradu: výpis z BÚ, výdajový pokladní doklad.  U odměn pro účastníky (cen) s jednotkovou hodnotou 500,- Kč a více je povinný Předávací protokol.

8 4. Cestovné Definice Cestovného Definice Cestovného :  Jedná se o cestovní náhrady dle zákoníku práce  Nejedná se o zajištění dopravy soukromým dopravcem!!!  Stravné je uznatelným nákladem pouze při prokázání také cestovních nákladů Prokazování nákladů:  cestovní příkaz + doklad o úhradě (VPD)  vnitřní předpis zaměstnavatele o pracovních cestách

9 5. Služby Definice Služeb:  Jedná se o služby zprostředkované dodavatelem (tisk propagačních materiálů, moderování akce, smlouva o dílo, honoráře atp.)  Provozní náklady např. nájem, telefonní poplatky, energie.  Služby související s provozem jsou uznatelným nákladem při úhradě do 20. dne následujícího měsíce po ukončení projektu.

10 5. Služby Prokazování nákladů:  Kopie dokladu (faktura, smlouva o dílo, smlouva o honorář) Ne DPP či DPČ!!!  Nájemné – kopie nájemní smlouvy  Energie – kopie rozpisu záloh popř. faktur  Doklad prokazující úhradu nákladu: výpis z bankovního účtu, výdajový pokladní doklad.

11 Postup vyúčtování projektu

12 Vyúčtování - postup 1.Doklady rozdělit dle kapitol a jednotlivých položek rozpočtu a následně seřadit dle data úhrady (dle VPD či výpisu). 2.Zkontrolovat popisy na dokladech o úhradě ze zdrojů Nadace OKD (viz. smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku, článek V. odstavec 1 b) – popis musí být na dokladu uveden prostřednictvím razítka či ručně psaným textem. Z grantu č. … NOKD čerpáno … Kč. Až poté vyhotovit kopie dokladů! 3.Tabulka Vyúčtování

13 Tabulka Vyúčtování

14  Pořadové číslo dokladu – seřadit dle kapitoly rozpočtu a dle data úhrady, 1 číselná řada pro celé vyúčtování (od prvního do posledního dokladu) – jednotlivé kapitoly se nečíslují samostatně. Doklady musí být opatřeny pořadovým číslem dle vyúčtovací tabulky a seřazeny.  Číslo dokladu v účetním systému  Účel platby – uveďte název položky v rozpočtu (ve zkratce) a následně popis obsahu dokladu. Tabulka Vyúčtování

15  Celková částka uvedená na dokladu – uvádí se celková částka na dokladu, při úhradě v hotovosti celková částka na výdajovém pokladním dokladu.  Částka hrazená z grantu Nadace OKD.  Datum úhrady – uvádí se datum dle výdajového pokladního dokladu či výpisu. Tabulka Vyúčtování

16  Vždy se musí jednat o kopie originálních dokladů opatřených povinným popisem  Doklady označte Pořadovým číslem, které je uvedeno v tabulce vyúčtování  Kopie dokladů seřaďte dle pořadového čísla  Ke každé kopii dokladu přikládejte kopii dokladu o úhradě (výdajový pokladní doklad, výpis z bankovního účtu) Kopie dokladů

17 4. Ukázka kopie dokladu Datum úhrady Celková částka uvedená na dokladu Částka hrazená z grantu Popis na dokladu

18 Průběžné vyúčtování Organizace musí prokázat čerpání první splátky ve výši 30 %. Pokud neprokáže uvedenou výši čerpáni, musí organizace odůvodnit vzniklou situaci.

19 Nejčastější chyby  Úhrada nákladu před datem zahájení či po ukončení projektu (týká se jak úhrady samotného nákladu – datum zdanitelného plnění – tak data uvedeného na VPD).  Neoprávněné změny rozpočtu projektu.  Chybí popis na dokladech.  Nedostatečně prokázané náklady projektu.  Chybí elektronická verze na CD.

20 Změny projektu / rozpočtu Změny uvnitř organizace:  Změna statutárního zástupce Podat Žádost o změnu  Změna sídla organizace, Podat Žádost o změnu  Změna čísla bankovního účtu Podat Žádost o změnu a kopii nové smlouvy  Změna osoby zodpovědné za realizaci projektu a jejích kontaktních údajů Oznámit administrátorovi programu Změna termínu realizace projektu – prodloužení max. o 12 měsíců Podat Žádost o změnu

21 Změny projektu / rozpočtu Změna termínu realizace projektu – prodloužení max. o 12 měsíců -Průběžná zpráva -Závěrečná zpráva -Nepřízeň počasí -Nedostatek financí

22 Změny projektu / rozpočtu Změny v rozpočtu projektu:  Změny do 15 % (včetně) z celkového přiznaného nadačního příspěvku mezi schválenými položkami rozpočtu Oznámit administrátorovi programu  Změny nad 15 % poskytnutých prostředků Podat Žádost o změnu Ostatní změny projektu: Ostatní změny projektu: kontaktujte administrátory Řešte vše včas !!!

23 Používejte vždy aktuální formuláře Cesta: www.nadaceokd.czwww.nadaceokd.cz – pro žadatele - dokumenty ke stažení Odkaz: http://www.nadaceokd.cz/pro-zadatele/dokumenty/

24 Dodržování smluvních závazků

25  Klíčové dokumenty  Smlouva  Pokyny pro příjemce  Přečtěte si oba dokumenty a řiďte se jimi  Vypište si nejdůležitější data na složku s dokumentací k projektu  datum zahájení  datum ukončení  datum předložení průběžné a závěrečné zprávy  Pamatujte!  změny projektu řešte hned, jak nastanou (opačný postup plodí nedůvěru)  po dobu 5 let musí zůstat majetek pořízený z projektu ve Vašem vlastnictví

26 Když závazky neplním a nekomunikuji  Přichází na řadu sankce  pokuta 10 % z příspěvku  prodleva v dodání zprávy 30 - 60 dní  pokuta 25 % z příspěvku  prodleva v dodání zprávy nad 60 dní  odstoupení od smlouvy  nepravdivé údaje  prostředky využity na jiný účel než bylo sjednáno  odmítnutí přezkoumání použití příspěvku  Nedoložení průběžné či závěrečné zprávy  Porušení podmínek smlouvy a neodstranění porušení do 30 dní od výzvy poskytovatele  Odstoupení = navrácení plné výše poskytnutého příspěvku

27 Nejčastější problémy  Příjemce má problém s realizací, nedokládá zprávy  Nekomunikuje  Slibuje, nedodržuje  Urgence doložení zprávy  Smluvní pokuta  Organizace vedena na černé listině  Může končit odstoupením od smlouvy – navrácení celého příspěvku Vše často zbytečně

28 Řešte problémy včas a komunikujte s námi

29 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Vyúčtování projektů Pavla Šimoňáková, Karolína Drozdová 14.1.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google