Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Hospodaření s majetkem státu Majetek státu a jeho členění

2 Úvod Základní členění majetku Členění dlouhodobého majetku a závazku Krátkodobý majetek a krátkodobé závazky Rozčlenění majetku na majetková uskupení Identifikační údaje charakterizující účel a použití majetku Závěr

3 Majetek státu a jeho členění Úvod Cílem přednášky je objasnit studentům význam členění majetku v kontextu na procesy logistiky, které se kvalitativně a kvantitativně podílejí na logistickém zabezpečení útvarů a zařízení Armády České republiky

4 Úvod Mezi procesy logistiky například patří: nabývání majetku a služeb účtování majetku evidence majetku u nákladového střediska inventarizace majetku a závazku řešení škod na majetku státu nakládání s nepotřebným majetkem státu

5 Majetek se člení: dlouhodobý majetek krátkodobý majetek dlouhodobé pohledávky krátkodobé pohledávky dlouhodobé podmíněné pohledávky krátkodobé podmíněné pohledávky Základní členění majetku

6 Závazky se člení: dlouhodobé závazky krátkodobé závazky dlouhodobé podmíněné závazky krátkodobé podmíněné závazky Základním kritériem tohoto členění je u majetku doba jeho použitelnosti, a u pohledávek a podmíněných závazků sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu. Základní členění majetku

7 Úkoly katalogizačního pracoviště: zařazení majetku do dlouhodobého majetku nebo krátkodobého majetku rozdělení dlouhodobého majetku na hmotný nebo nehmotný majetek zařazení dlouhodobého nebo krátkodobého majetku na položky (např. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí,…) Základní členění majetku

8 Dlouhodobým majetkem a dlouhodobými závazky se rozumí takový majetek a závazky, kde doba použitelnosti (popřípadě sjednaná doba splatnosti u pohledávek a závazků) při vzniku účetního případu je delší než 1 rok Členění dlouhodobého majetku a závazku

9 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje stanovenou částku (tj. 60.000,00 Kč), a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Členění dlouhodobého majetku a závazku

10 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou v účetní jednotce zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění jedné položky je v částce 7 000,00 Kč a vyšší (včetně DPH) a nepřevyšuje stanovenou částku (tj. 60.000,00 Kč) Členění dlouhodobého majetku a závazku

11 Dlouhodobý nehmotný majetek Jiným drobným dlouhodobým nehmotným majetkem se v účetní jednotce rozumějí druhy majetku, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je menší než 7 000,00 Kč Členění dlouhodobého majetku a závazku

12 Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (např. pozemky, stavby, byty a nebytové prostory, technické zhodnocení najatého nebo vypůjčeného majetku, kulturní předměty, samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením,…) Členění dlouhodobého majetku a závazku

13 Dlouhodobý hmotný majetek Drobným dlouhodobým hmotným majetkem jsou movité věci, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok, a ocenění jedné položky v účetní jednotce je ve stanovené částce (tj. 3.000,00 Kč) a vyšší a zároveň nepřevyšuje stanovenou částku (tj. 40.000,00 Kč) Členění dlouhodobého majetku a závazku

14 Dlouhodobý hmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek je drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je menší než 3.000,00 Kč Členění dlouhodobého majetku a závazku

15 Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé pohledávky mají dobu splatnosti delší než jeden rok. Dobou splatnosti pohledávky je celé předpokládané období do úplného splacení pohledávky (na položky splátkového kalendáře se nepohlíží jako na jednotlivé pohledávky) Členění dlouhodobého majetku a závazku

16 Členění krátkodobého majetku: zásoby krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek Krátkodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti nepřesahuje jeden rok Krátkodobý majetek a krátkodobé závazky

17 Krátkodobé závazky Krátkodobými závazky se rozumějí závazky, které při vzniku účetního případu mají dobu splatnosti jeden rok a kratší. Krátkodobý majetek a krátkodobé závazky

18 Krátkodobé závazky se člení na závazky vůči dodavatelům zaměstnancům státu institucím sociálního, zdravotního pojištění a ostatních druhů pojištění závazky vzniklé na základě jiných smluv projevů vůle a příslibů účty příštích období a dohadné účty pasivní Krátkodobý majetek a krátkodobé závazky

19 Majetková uskupení se člení MU 1.0 Potraviny MU 2.1 Materiál osobního použití (včetně náhradních dílů) MU 2.2Zbraně a zbraňové systémy (včetně náhradních dílů) MU 2.3Vojenská přepravní a podpůrná technika (včetně náhradních dílů) MU 2.4Elektronika a optika (včetně náhradních dílů) Rozčlenění majetku podle druhu-majetková uskupení

20 MU 2.5Zdravotnický a veterinární materiál (včetně náhradních dílů) MU 3.0Pohonné hmoty a maziva, provozní hmoty a plyny MU 4.1Materiál všeobecného použití (včetně náhradních dílů) MU 4.2 Stavební a opevňovací materiál (včetně náhradních dílů) Rozčlenění majetku podle druhu-majetková uskupení

21 MU 5.0 Munice všeho druhu (včetně náhradních dílů) která se dále člení: MU 5.1 Jaderná výzbroj MU 5.2 Munice a výbušiny MU 5.3 Pumy Rozčlenění majetku podle druhu-majetková uskupení

22 MU 5.4 Bojové hlavice a výbušné komponenty řízených střel MU 5.5 Vojenské chemické látky MU 5.6 Speciální průmyslová strojní zařízení a zařízení pro údržbářské a opravářské dílny Rozčlenění majetku podle druhu-majetková uskupení

23 MU 6.0 Nehmotný majetek, který se dále člení: MU 6.1 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti; MU 6.2 Programové vybavení – software; MU 6.3 Ocenitelná práva; Rozčlenění majetku podle druhu-majetková uskupení

24 MU 6.4 Ostatní nehmotný investiční majetek MU 7.0 Nemovitý majetek který se dále člení: MU 7.1 Budovy, stavby MU 7.2 Pozemky Rozčlenění majetku podle druhu-majetková uskupení

25 Na evidenčních a účetních dokladech se uvádějí následující údaje: inventární číslo výrobní číslo evidenční číslo katalogové číslo majetku majetkové uskupení kategorie majetku Identifikační údaje charakterizující účel a použití majetku

26 NV MO č. 6/2014. Vedení účetnictví v působnosti rezortu Ministerstva obrany. Praha: MO, 2014. RMO č. 48/2013. Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. Literatura

27 pplk. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D. Katedra logistiky Skupina Kancelář č. 185, K 65 Tel.: +420 973 44 36 78 E-mail: tomas.binar@unob.cz DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA

28 Prostudovat části NV MO č. 6/2014 a RMO č. 48/2013 věnované problematice členění majetku státu. Detailně znát členění majetku a majetková uskupení. Umět popsat identifikační údaje o majetku pro přesnou identifikaci. Úkoly pro samostudium Téma 1


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google