Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadávání zakázek u projektů realizovaných v OP LZZ Seminář pro příjemce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadávání zakázek u projektů realizovaných v OP LZZ Seminář pro příjemce."— Transkript prezentace:

1 Zadávání zakázek u projektů realizovaných v OP LZZ Seminář pro příjemce

2 Prameny úpravy Metodický pokyn pro zadávání zakázek v OP LZZ (nyní ve verzi 1.3; jako příručka D9 součástí tzv. Desatera OP LZZ) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

3 Oblast úpravy Stanovená pravidla výběru dodavatele se vztahují na jakékoli úplatné pořízení zboží, služeb nebo stavebních prací hrazených alespoň částečně z prostředků OP LZZ. Výjimka: zboží, služby nebo stavební práce pořízené v rámci tzv. nepřímých nákladů.

4 Principy, kap. 1 Zásady, které je zadavatel povinen při zadávání dodržet: nezbytnost plnění pro projekt hospodárnost, efektivita a účelnost výdaje zadávací zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení s uchazeči proporcionality akceptace kvalifikačních dokladů z jiných států EU principy Smlouvy o ES: volného pohybu osob, zboží a služeb nemožnost zadat zakázku určitým kategoriím osob

5 Principy, kap. 1 Zásada transparentnosti spočívá v zajištění co největší průhlednost řízení, která umožní přezkoumání celého zadávacího řízení a kontrolu postupu zadavatele: o všech významných úkonech pořizovat a uchovávat písemnou dokumentaci jasně vymezit hodnotící kritéria v dostatečném předstihu před samotným vypracováním nabídek všechna rozhodnutí opatřit řádným odůvodněním

6 Principy, kap. 1 Zásada rovného zacházení – každý zadavatel je již od okamžiku přípravy řízení, povinen přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům, kteří mohou podat či podávají nabídky. Zadavatel je povinen přesně definovat podmínky zadávacího řízení. Zásada nediskriminace – zadavatel je povinen v průběhu zadávání zakázky postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z dodavatelů. Podmínky pro zadání zakázky musí být stanoveny tak, aby umožňovaly výběr nejvhodnějšího dodavatele a zároveň neodůvodněně neuzavíraly přístup jinému dodavateli do řízení.

7 Principy, kap. 1 Nemožnost zadat zakázku určitým kategoriím osob zásada platí pouze pro zakázky zadávané postupy mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zaměstnanci zadavatele, členové realizačního týmu projektu a osoby, které se ve prospěch zadavatele podíleli na přípravě nebo zadávání předmětné zakázky, se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí podat nabídku a být tak uchazečem o zakázku či uchazečem ve sdružení ani působit jako subdodavatel.

8 Rozdělení zakázek podle závazných postupů Postupy zadávání zakázek realizovaných v rámci projektů OP LZZ se dělí na: zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (kap. 2.) zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona o veřejných zakázkách (doplněných o povinnosti uvedené v kap. 3.) Obsahem dalšího výkladu budou zakázky zadávané mimo režim zákona tj. zakázky podle kap. 2 MP.

9 Rozdělení zakázek podle závazných postupů Do kategorie zakázek zadávaných postupy podle kap. 2 Metodického pokynu patří: zásadně všechny zakázky zadavatelů, kteří patří mezi soukromé zadavatele bez ohledu na jejich předpokládanou hodnotu; výjimky viz kap. 2.1 Metodického pokynu veřejné zakázky malého rozsahu zadávané veřejnými zadavateli (resp. VZMR a podlimitní zakázky sektorových a tzv. dotovaných zadavatelů uvedených v § 2 zákona o veřejných zakázkách)

10 Předmět zakázky a předpokládaná hodnota, kap. 2.2 Předmětem zakázky je zadavatelem požadované plnění tzn. poptávané služby, zboží nebo stavební práce.

11 Předmět zakázky a předpokládaná hodnota, kap. 2.2 Předmětem jedné zakázky, jsou všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v rámci jednoho účetního období. V případě, že mezi plněními existuje místní, věcná a časová souvislost jsou předmětem jedné zakázky všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v rámci realizace projektu.

12 Předmět zakázky a předpokládaná hodnota, kap. 2.2 Pro účely zjištění závazného postupu zadávání zakázky je zadavatel povinen stanovit předpokládanou hodnotu zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky představuje předpokládanou výši zadavatelova peněžitého závazku odpovídajícího poskytnutému plnění.

13 Předmět zakázky a předpokládaná hodnota, kap. 2.2 Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni odeslání či uveřejnění výzvy k podání nabídky. Zadavatel je přitom povinen vzít v úvahu všechna obdobná, spolu související plnění, která zamýšlí pořídit v průběhu jednoho účetního období resp. realizace projektu, a tato plnění sečíst.

14 Předmět zakázky a předpokládaná hodnota, kap. 2.2 Při stanovení předpokládané hodnoty je dále zadavatel povinen: vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, je nezbytné, aby před zahájením výběru dodavatele provedl průzkum cen v místě plnění zakázky

15 Předmět zakázky a předpokládaná hodnota, kap. 2.2 Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky na menší zakázky s cílem snížit předpokládanou hodnotu zakázky pod limity stanovené pro jednotlivé postupy (kap. 2.3). Zakázáno není rozdělení veřejné zakázku na části – zadává se jedna vnitřně dělená zakázka, nabídky pro jednotlivé části jsou posuzovány samostatně, výsledkem může být zadání jednotlivých částí různým dodavatelům. Zadavatel může rozdělit předmět zakázky do více zakázek za předpokladu, že při zadání každé takové zakázky použije postup stanovený pro zakázky s předpokládanou hodnotou odpovídající součtu předpokládaných hodnot všech takto vzniklých zakázek.

16 Postupy při zadávání zakázek podle předpokládané hodnoty, kap. 2.3 Zakázky se podle předpokládané hodnoty rozdělují na zakázky: do 200 000 Kč od 200 000 Kč včetně do 800 000 Kč od 800 000 Kč včetně do 2 000 000 Kč od 2 000 000 Kč výše

17 Zadávání zakázek do 200 000 Kč, kap. 2.3.1 Zadavatel nemá povinnost provádět výběrové řízení Postačí výzva k předložení nabídky vhodnému dodavateli (zadavatel vymezí požadované plnění a další podmínky, dodavatel podá cenovou nabídku), příp. objednávka vhodnému dodavateli. Výzvu i objednávku zasílá doporučeným dopisem nebo elektronicky nebo doručeny osobně (proti písemnému potvrzení dodavatele o převzetí). Za předpokládanou hodnotu zakázky se považuje sjednaná cena (bez DPH). Zadavatel uzavře písemnou smlouvu nebo odešle písemná objednávku, která musí být písemně potvrzená dodavatelem. Zadavatel je povinen dodržet zásady uvedené v kap. 1.

18 Zadávání zakázek do 200 000 Kč kap. 2.3.1 Nákup zboží v obchodě: Při nákupu drobných položek v obchodě s cenou nepřesahující 5 000 Kč (včetně DPH) postačí doložit paragon z obchodu (tj. stvrzenka o nákupu) s doplněnými náležitostmi účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo paragon z obchodu a výdajový pokladní doklad zadavatele, které spolu tvoří jeden účetní doklad.

19 Zadávání zakázek od 200 000 do 800 000 Kč, kap. 2.3.2 Písemná výzva k podání nabídky alespoň 3 vhodným dodavatelům, výzva musí naplňovat požadavky kap. 2.4 (viz níže) Zadavatel nesmí zásadně vyzývat opakovaně stejný okruh dodavatelů Podepsaná výzva musí být zaslána doporučeným dopisem nebo elektronicky (e-mailem s doručenkou) Lhůta pro podání nabídek – alespoň 10 dnů Otevírání obálek s nabídkami, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek - provádí osoba k uchazečům nestranná (čestné prohl.) Zadavatel uzavírá s dodavatelem písemnou smlouvu Zadavatel zpracuje zápis o posouzení a hodnocení nabídek – doporučující vzor na www.esfcr.cz v záložce „Přidat zadávací řízení“www.esfcr.cz Zadavatel podává nevyloučeným uchazečům informaci o výsledku výběru

20 Zadávání zakázek od 800 000 do 2 000 000 Kč, kap. 2.3.3 Uveřejnění výzvy k podání nabídky na www.esfcr.cz alespoň po dobu 15 dnů. Zadavatel využije on-line formulář dostupný v záložce „Přidat zadávací řízení“www.esfcr.cz Zadavatel potvrdí žádost o uveřejnění výzvy odesláním naskenovaného vyplněného a podepsaného formuláře na adresu esfzakazky@mpsv.cz. Výzva musí naplňovat požadavky kap. 2.4 Lhůta pro podání nabídek nesmí skončit před uplynutím minimální doby pro uveřejnění. Otevírání obálek s nabídkami, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek - provádí alespoň tříčlenná hodnotící komise. Členové komise k uchazečům nestranní (čestné prohl.). Alespoň jeden člen s odbornou kvalifikací nebo zkušeností odpovídající povaze předmětu zakázky.

21 Zadávání zakázek od 800 000 do 2 000 000 Kč, kap. 2.3.3 Zadavatel uzavírá s dodavatelem písemnou smlouvu. Zadavatel zpracuje zápis o posouzení a hodnocení nabídek – doporučující vzor na www.esfcr.cz v záložce „Přidat zadávací řízení“www.esfcr.cz Zadavatel podává nevyloučeným uchazečům informaci o výsledku výběru. Zadavatel po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem zašle on-line formulář „Výsledek zadávacího řízení“ k uveřejnění na webových stránkách www.esfcr.cz.www.esfcr.cz

22 Zadávání zakázek od 2 000 000 Kč výše, kap. 2.3.4 Písemná výzva k podání nabídky alespoň 5 vhodným dodavatelům, výzva musí naplňovat požadavky kap. 2.4. Zadavatel nesmí zásadně vyzývat opakovaně stejný okruh dodavatelů Zároveň zadavatel uveřejní výzvu na www.esfcr.cz alespoň po dobu 15 dnů. Zadavatel využije on-line formulář dostupný v záložce „Přidat zadávací řízení“www.esfcr.cz Zadavatel potvrdí žádost o uveřejnění výzvy odesláním naskenovaného vyplněného a podepsaného formuláře na adresu esfzakazky@mpsv.cz. Lhůta pro podání nabídek nesmí skončit před uplynutím minimální doby pro uveřejnění.

23 Zadávání zakázek od 2 000 000 Kč výše, kap. 2.3.4 Otevírání obálek s nabídkami, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek - provádí alespoň pětičlenná hodnotící komise. Členové komise k uchazečům nestranní (čestné prohl.). Alespoň jeden člen s odbornou kvalifikací nebo zkušeností odpovídající povaze předmětu zakázky. Zadavatel je povinen prokazatelně zaslat poskytovateli písemnou nebo elektronickou, pozvánku na jednání hodnotící komise, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním. Zadavatel uzavírá s dodavatelem písemnou smlouvu.

24 Zadávání zakázek od 2 000 000 Kč výše, kap. 2.3.4 Zadavatel zpracuje zápis o posouzení a hodnocení nabídek – doporučující vzor na www.esfcr.cz v záložce „Přidat zadávací řízení“www.esfcr.cz Zadavatel podává nevyloučeným uchazečům informaci o výsledku výběru. Zadavatel po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem zašle on-line formulář „Výsledek zadávacího řízení“ k uveřejnění na webových stránkách www.esfcr.cz.www.esfcr.cz

25 Výzva k předložení nabídky, kap. 2.4 Náležitosti výzvy uvedené v kap. 2.4 jsou závazné pro zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou 200 000 Kč a více (zakázky zadávané postupy podle kap. 2.3.2, 2.3.3 a 2.3.4), je možné je využít i pro zadání zakázky podle kap. 2.3.1 Povinné náležitosti výzvy: – identifikace zakázky, zadavatele a jeho kontaktní osoby – místo a lhůta pro podávání nabídek (musí být dostatečná vzhledem k předmětu zakázky) – popis předmětu zakázky – dostatečně přesný – požadavek na písemnou formu nabídky a podpis nabídky – požadavek na jazyk nabídky – požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče – liší se podle předpokládané hodnoty zakázky

26 Výzva k předložení nabídky, kap. 2.4 – předpokládaná hodnotu zakázky – požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče do nabídky – lhůtu dodání / časový harmonogram plnění / dobu trvání zakázky a místo dodání / převzetí plnění – hodnotící kritéria – jedním z kritérií musí být vždy cena, kritéria musí být vždy dostatečně přesně popsána, a to včetně metody a způsobu hodnocení nabídek podle těchto hodnotících kritérií tak, aby bylo uchazečům zřejmé, jaké parametry nabídky bude v daném kritériu hodnotit zadavatel jako nejvýhodnější – povinnost dodavatele strpět kontrolu osobami oprávněnými k výkonu kontroly projektu – informace o tom, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách – informační povinnost dle Manuálu pro publicitu OP LZZ

27 Posouzení nabídek, kap. 2.5 Ustanovení kapitoly 2.5 povinné pro zakázky s předpokládanou hodnotou 200 000 Kč a více. Po uplynutí lhůty pro podávání nabídek => otevřít obálky se včas doručenými nabídkami => nabídkám přiřadit čísla a do Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek uvést datum a čas doručení nabídek Nabídka doručená po uplynutí lhůty pro podávání nabídek se neotevírá a nehodnotí (o tom zadavatel vyrozumí uchazeče dopisem nebo elektronicky)

28 Posouzení nabídek, kap. 2.5 Po otevření obálek se provede posouzení úplnosti nabídek. Pokud nabídka nesplňuje všechny požadavky stanovené zadavatelem, jedná se o nabídku neúplnou. Výjimka - neúplnou nabídkou není nabídka, která nesplňuje čistě formální požadavky zadavatele, které nemají vliv na transparentnost výběrového řízení (např. požadavek na počet kopií nabídky, požadavek na pořadí částí nabídky, požadavek na podpis statutárního orgánu – postačí podpis osoby oprávněné jednat). Zadavatel může elektronicky požádat uchazeče o doplnění neúplné nabídky v dodatečné 48 hodinové lhůtě. Dodržet princip rovného zacházení. Nelze doplňovat či měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo složení realizačního týmu.

29 Hodnocení nabídek, kap. 2.5 Hodnotit nelze neúplné nabídky (zadavatel informuje uchazeče, který podal neúplnou nabídku). Pokud byla doručena pouze jedna nabídka – hodnocení se neprovádí. Hodnotí se pomocí hodnotících kritérií, kterým jsou přiřazeny váhy vyjádřené v procentech podle jejich důležitosti, přičemž součet vah musí tvořit 100. –buď pomocí jednoho kritéria, kterým je cena (vhodné spíše u pořizování zboží, nezbytnost přesné specifikace požadovaného plnění) nebo –pomocí více kritérií – jedním z nich musí být vždy cena, další kritéria např. způsob poskytování požadované služby, metodologie, případová studie vztahující se k plnění, délka záruky, výše smluvní pokuty apod. Hodnotícími kritérii nemohou být kritéria odpovídající požadavkům na prokázání kvalifikace uchazeče.

30 Hodnocení nabídek, kap. 2.5 O posouzení úplnosti a hodnocení musí být sepsán a podepsán Zápis o posouzení a hodnocení nabídek. Číselná kritéria se hodnotí podle jednoho ze vzorců uvedených v kap. 2.5 (cena, doba dodání, doba záruky) Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním body odpovídající porovnání s nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Hodnotitelé jsou povinni do zápisu dostatečně zdůvodnit své hodnocení tak, aby bylo jejich hodnocení přezkoumatelné.

31 Smlouva s dodavatelem, kap. 2.6 Zadavatel uzavírá smlouvu zásadně s uchazečem, který podal vítěznou nabídku. Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka je podána v rozporu se zákazem zadat zakázku určitým kategoriím osob. Smlouva musí mít písemnou formu (výjimka – nákup drobných položek v obchodě) a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: –Identifikační údaje stran smlouvy –Předmět plnění (pořizovaného zboží, služby nebo stavební práce) –Cenu s DPH a sazbu DPH (příp. informaci, že dodavatel není plátcem DPH) –Platební podmínky

32 Smlouva s dodavatelem, kap. 2.6 –Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění a místo dodání / převzetí zboží nebo výstupu plnění –Povinnost dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů Smluvní podmínky nesmí být v rozporu s výzvou, se zadávací dokumentací, ani s nabídkou vybraného dodavatele.

33 Zrušení zadávacího řízení, kap. 2.7 Zadavatel je povinen resp. oprávněn zrušit zadávací řízení jen z důvodů a za podmínek uvedených v kap. 2.7, nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy. Důvody obligatorního zrušení – žádné nabídky, pouze neúplné nabídky, vážné nesrovnalosti ve výzvě resp. v zadávací dokumentaci, smlouvu neuzavřel ani třetí uchazeč v pořadí. Důvody fakultativního zrušení – důvody zvláštního zřetele hodné, pro které nelze v řízení pokračovat, vítězný uchazeč příp. uchazeč druhý v pořadí neuzavřel smlouvu, zadavateli byla doručena pouze jedna nabídka.

34 Zvláštní způsoby zadání zakázky, kap 2.8 nedostatečný počet dodavatelů zadavateli byla doručena pouze jedna nabídka elektronické tržiště (pro státní orgány) dříve uzavřené smlouvy (první dva odstavce upravují postup pro zakázky zadané před zahájením realizace projektu, třetí odstavec upravuje podmínky využití dlouhodobých smluv uzavřených alespoň 6 měsíců před zahájením realizace) zakázky odpovídající výjimkám ze zákona (např. nájem existujících nemovitostí) opce

35 Doplňující povinnosti k zakázkám zadávaným podle zákona, kap. 3 Vedle zákonných požadavků musí zadavatel dodržet i následující povinnosti: Oznámení resp. výzva o zahájení zadávacího řízení musí být zveřejněny na webových stránkách www.esfcr.cz (on-line formulář).www.esfcr.cz Výsledek zadávacího řízení musí být uveřejněn na webových stránkách www.esfcr.cz (on-line formulář).www.esfcr.cz Zadávací dokumentace a následně i smlouva uzavřená s dodavatelem musí obsahovat povinnost dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu. Ustanovení kapitoly 2.8.4. (Dříve uzavřené smlouvy) platí obdobně i pro veřejné zakázky zadávané postupy podle zákona, za předpokladu, že byla smlouva uzavřena na základě zákona č. 40/2004 Sb. nebo zákona č. 137/2006 Sb.

36 Závěr Pokud zadavatel použil poskytnuté veřejné prostředky v rozporu s některým z pravidel uvedených v Metodickém pokynu je jeho jednání porušením rozpočtové kázně a nese s sebou zákonem předvídané následky. ŘO OP LZZ doporučuje při zadávání zakázek postupovat krok po kroku podle Metodického pokynu, aby se příjemce vyvaroval porušení některého z pravidel. Výzva pro předkládání nabídek musí být naformulována tak, aby nepřipouštěla více výkladů uchazečů a zabránilo se podání případných neporovnatelným nabídkám. Hodnotící kritéria musí být nastavena tak, aby byli uchazeči schopni posoudit, jakou nabídku bude zadavatel považovat za nabídku nejvhodnější

37 Děkuji Vám za pozornost! Další informace: www.esfcr.cz esf@mpsv.cz Odbor řízení pomoci z ESF Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR


Stáhnout ppt "Zadávání zakázek u projektů realizovaných v OP LZZ Seminář pro příjemce."

Podobné prezentace


Reklamy Google