Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení financí zdravotnického zařízení Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení financí zdravotnického zařízení Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Řízení financí zdravotnického zařízení Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

2 Řízení financí zdravotnického zařízení Obecně platí, že řízení financí patří k nejdůležitějším činnostem kteréhokoliv ekonomického subjektu Optimální stav a struktura financí má vliv na prosperitu a často i samu existenci každého subjektu, včetně zdravotnického zařízení (zvláště soukromého) V běžném životě často ztotožňujeme pojem „finance“ s pojmem „peníze“, ale při finanční analýze musíme oba pojmy rozlišovat, nejsou totožné Pojem finance vyjadřuje navíc i tzv. finanční vztahy, tj. nároky, pohledávky, závazky – tedy právo na platby.

3 Řízení financí zdravotnického zařízení Pojem „finanční toky“ znamená kromě vlastního peněžního toku i např. zvýšení nebo snížení finanční hodnoty věci, které se později projeví na toku peněžním Budeme-li se pohybovat v kategorii účetnictví, zachycujeme výnosy a náklady Pak matematický rozdíl mezi těmito pojmy bude zisk nebo ztráta

4 Řízení financí zdravotnického zařízení Pokud budeme hovořit v kategoriích příjmy a výdaje, pak rozdílem bude tzv. statický Cash flow čili určitý objem peněz (v pokladně nebo na účtu) Pokud dosáhneme zisku, nijak to neznamená, že máme peníze (a naopak - je-li subjekt ve ztrátě neznamená to, že peníze nemá) Peněžní i finanční tok je třeba řídit. Řízení finančních a peněžních toků je složitá a rozsáhlá činnost, která vyžaduje i činnosti, které se mohou jevit, že zdánlivě s peněžními a finančními toky vůbec nesouvisejí

5 Řízení financí zdravotnického zařízení Teoreticky může nastat u každého ZZ každý den odliv finančních prostředků. Například činností i nečinností ztrácejí věci svou hodnotu (opotřebovávají se), jejich finanční hodnota může kolísat, někdy věci svou hodnotu naopak i zvyšují Pravidelně prováděné odpisy dlouhodobého majetku jsou účetním výrazem postupné ztráty jeho užitných vlastností, účetním snížením jeho hodnoty na cenu zůstatkovou.

6 Řízení financí zdravotnického zařízení Ve skutečnosti však odpisy neznamenají žádný peněžní odliv Současně jsou však odpisy skryty v cenové kalkulaci výkonů (služeb či produktů) a jsou tak nepřímou tvorbou možných zdrojů dalšího financování (přítoku peněz) Každý měsíc se vyplácejí čisté mzdy zaměstnancům, provádějí a odvádějí se srážky. Finanční nároky tak znamenají pozdější skutečný odliv peněz

7 Řízení financí zdravotnického zařízení Každý pracovní den jsou spotřebovávány léky, zdravotnický materiál, vznikají náklady na topení, vodu, elektřinu plyn atd. Všechny tyto spotřeby se stávají dílčími hodnotami celkové hodnoty zdravotnických služeb či produktů I jejich ceny tak vstupují do celkové hodnoty zdravotnických služeb a produktů Vložená hodnota navýšená o zisk by se měla ZZ vracet zpět ve formě plateb za prokázané služby či produkty

8 Řízení financí zdravotnického zařízení Stav finančních i peněžních prostředků se tedy neustále mění, finance i peníze jsou v pohybu Je třeba počítat i s náhodnými jevy (především na straně výdajů-nákladů) a vytvářet si i určité rezervy či jiné zdroje krytí Řízení financí (i peněz) znamená řízení jejich pohybu. Ten je možné do určité míry předvídat, ovlivňovat a regulovat. K tomu máme určité nástroje a metody

9 Řízení financí zdravotnického zařízení Mezi nejdůležitější nástroje finančního a peněžního řízení patří zejména: 1) finanční plánování – je základním nástrojem, je třeba umět předvídat budoucí potřebu finančních prostředků a umět si naplánovat nejlepší způsob jak a kde je získat (úvěr, půjčka, leasing, vlastní zdroje, z rezerv atd.)

10 Řízení financí zdravotnického zařízení 2) Řízení daní – znamená plnit daňové povinnosti ZZ v souladu s právními předpisy, dodržovat platební a splátkové kalendáře, platit včas a bez možného postihu (penalizace), zvažovat všechna rozhodnutí i z hlediska odvodových povinností. Výši daní lze do určité míry regulovat, hovoří se o tzv. daňové optimalizaci. Ta je dána možnostmi vytváření rezerv, opravných položek a dalších účetních a daňových opatření

11 Řízení financí zdravotnického zařízení 3) Vytváření vhodné odpisové politiky – znamená volbu metod odpisování, dodržování odpisových plánů s možností využívat například i možnost přerušování odpisování atd. Sem patří i řádné vedení hospodářské evidence v oblasti investic i provozních prostředků, evidence faktur za dlouhodobý majetek i dokladů za platby apod. 4) Časté provádění inventur v oblasti zásob (předcházení ztrát např. z prošlé expirace léků atd.

12 Řízení financí zdravotnického zařízení 5) Je třeba mít vhodné pojištění ZZ k eliminaci rizik a všem druhům nebezpečí ohrožujících majetek ZZ 6) Řádně vedené účetnictví nebo daňové evidence 7) Udržování korektních vztahů s bankami, dodavateli, ZP, finančním úřadem, kolegy, ÚSZ, pacienty atd. 8) Sledovat pohledávky a závazky 9) Provádět plánování a rozpočetnictví či řízení finančních rizik např. dobrými smlouvami, rozkládáním rizik atd. Resumé : Řízení financí je stěžejní činností každého odpovědného hospodáře i osobním uměním finančního manažera ZZ.


Stáhnout ppt "Řízení financí zdravotnického zařízení Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google