Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém dalšího environmentálního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém dalšího environmentálního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Systém dalšího environmentálního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo životního prostředí

2 Základní údaje o projektu Typ projektu:Individuální národní Období:2009 – 20 1 3 Příjemce: MŠMT Partner: MŽP

3 Vazby projektu na OP VK Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení Oblast podpory 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání Podporovaná aktivita –Vytvoření komplexního systému dalšího vzdělávání včetně podpůrných systémů. –Vytvoření mechanismů, které povedou k propojení systémů počátečního a dalšího vzdělávání. –Vytvoření systému hodnocení kvality poskytovaného dalšího vzdělávání.

4 Zdůvodnění potřebnosti projektu Důvody realizace projektu: –Strategické –Ekonomické –Sociální –Environmentálně-behaviorální

5 Strategické důvody Environmentální vzdělávání obyvatel jako preventivního nástroje ochrany ŽP je málo rozvinuté, což neodpovídá cílům, jež si Státní politika ŽP a programová politika EU vytyčují. ( Vyhodnocení plnění Státní politiky životního prostředí ČR za období 2004-2006, Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013) Nutnost zajištění podpory vzdělávání státních úředníků, úředníků územních samospráv, volených členů zastupitelstev a zaměstnanců v podnikové a terciární sféře v problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje. ( Akční plán SP EVVO ČR 2007-2009)

6 Ekonomické faktory –Další environmentální vzdělávání je financováno převážně z veřejných zdrojů. –Dosud neexistuje žádný komplexní systém hodnocení kvality dalšího environmentálního vzdělávání, efektivity využití poskytovaných prostředků a přínosů pro účastníky. –Průmysl a hospodářství ČR jen málo využívají prostoru pro rozvoj a výrobu environmentálních technologií a pro inovace v této oblasti.

7 Sociální faktory –Zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel a využití vzdělanostního potenciálu populace. –Sladění potřeb uživatelů systému a konkrétní vazba na oblast pracovní činnosti. –Dostupnost, kvalita a přehledná infrastruktura vzdělávání propojená do jednotného systému. –Motivace k získávání dalšího vzdělání

8 Environmentálně-behaviorální –Rozvoj environmentálních kompetencí jako schopnosti reagovat na výzvy a hrozby přicházející z oblasti životního prostředí. –Rozvoj funkční gramotnosti jako možnosti uplatnění na trhu práce a motivace dospělých k dalšímu vzdělávání. (Strategie celoživotního učení. MŠMT 2007) –Zvyšování kvalifikace veřejnosti k rozhodování a jednání respektujícímu environmentální limity. –Zlepšení stavu životního prostředí

9 Cílové skupiny Zadavatelé dalšího environmentálního vzdělávání centrální orgány, které vytvářejí nebo zprostředkovávají legislativní rámec pro environmentální politiku, orgány státní správy a samosprávy, které v praxi provádějí, zajišťují příp. zohledňují environmentální politiku Poskytovatelé dalšího environmentálního vzdělávání komerční i nekomerční subjekty působící v oblasti environmentálního vzdělávání Účastníci dalšího environmentálního vzdělávání účastníci formálních, neformálních a informálních vzdělávacích aktivit v dané oblasti a jejich zaměstnavatelé

10 Hlavní cíl projektu Cílem projektu je navrhnout funkční systém dalšího vzdělávání v oblasti životního prostředí, který – vychází z analýzy současného stavu v oblasti dalšího environmentálního vzdělávání, – obsahuje návrh potřebné infrastruktury založený na existujících sítích poskytovatelů, včetně doplnění chybějících článků, – spolupracuje se stávajícími systémy dalšího vzdělávání (např. ve státní správě) a navrhuje začlenění environmentálních témat,

11 Hlavní cíl projektu –buduje procesní vazby a navrhuje podpůrné systémy (aktivizační programy, poradenství a informační systémy), –zprostředkuje vazby mezi cílovými skupinami a navrhuje účinná řízení environmentálního vzdělávání, –zavede monitorovací mechanismy a systém hodnocení kvality poskytovaného dalšího environmentálního vzdělávání, –vytvoří nástroj k iniciování změn směrem k udržitelnému jednání podniků a ekologicky šetrnému chování občanů.

12 Aktivity Hlavní aktivity projektu –Analýza současného stavu –Určení klíčových okruhů –Řešení klíčových okruhů –Návrh systému –Expertní posouzení a doplnění návrhu systému –Ověření částí systému v praxi

13 Výstupy projektu Návrh systému bude obsahovat: –určení garanta systému –návrh organizační/územní struktury –systém financování –popis kompetencí a součinnosti zadavatelů –podmínky pro poskytování vzdělávání v rámci systému –návrh mechanismů k propojení systémů počátečního a dalšího vzdělávání

14 Výstupy projektu –návrh mechanismů průběžné aktualizace systému –návrh vyhodnocování kvality a dostupnosti dalšího environmnetálního vzdělání –systém ověřování a uznávání výsledků –návrh systému monitoringu, kontroly a vyhodnocování funkcí systému –návrh fungování podpůrného informačního systému –nastavení procesu vytváření standardů znalostí pro různé pracovní pozice a obory činnosti –koordinační a metodické centrum

15 Přínos pro cílové skupiny Zadavatelé –nástroj k uplatňování požadavků na environmentální vzdělávání a prosazování environmentální politiky státu –nástroj pro získávání zpětných informací o potřebách veřejnosti Poskytovatelé –systém vzdělávání odpovídající skutečným možnostem –hodnocení kvality a srovnatelnost vzdělávání –transparentní podmínky na trhu a přístup do akreditačních schémat a souvisejících systémů podpory Účastníci –dostupný a kvalitní systém odpovídající informačním potřebám –motivace k dalšímu vzdělávání, možnost kariérního a osobního růstu, zvýšení konkurenceschopnosti

16 Cílové skupiny - vazby Systém posiluje horizontální vztahy mezi všemi účastníky… Účastníci Zadavatelé Vzdělavatelé

17 Cílové skupiny - vazby Systém posiluje horizontální vztahy mezi všemi účastníky… a zavádí systém zpětných vazeb. Účastníci Zadavatelé Vzdělavatelé

18 Přidaná hodnota projektu –Široká informační podpora všech uživatelů systému přispěje ke sdílení dobré praxe a výměně zkušeností. –Participace nejrůznějších zainteresovaných subjektů na formulování a tvorbě systémových prvků podpoří jejich spolupráci i v dalších oblastech. –Projekt koresponduje s probíhajícími snahami o zkvalitnění a zefektivnění dalšího vzdělávání, které rozšiřuje o průřezová environmentální témata.

19 Přidaná hodnota projektu –Popularizace environmentální problematiky a potřebnosti environmentálního vzdělávání usnadní realizaci cílů státní politiky životního prostředí. –Institucionální garant umožnující kontrolu, aktualizaci a zdokonalovaní systému. –Vedle zvyšování environmentálních kompetencí dojde k rozvoji znalosti udržitelného rozvoje jako průřezového tématu ve vzdělání.

20 Udržitelnost výstupů projektu –Navazující implementační projekt v rámci OP VK, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2, kde je MŽP příjemcem finanční pomoci. –Zřízení institucionálního garanta celého systému, který by zajišťoval tři základní funkce: Kontrolu kvality dalšího environmentálního vzdělávání Efektivitu využívání veřejných prostředků Přínos dalšího environmentálního vzdělávání pro účastníky

21 Funkce institucionálního garanta Institucionální garant ZadavateléÚčastníciVzdělavatelé

22 Řízení projektu Způsob realizace projektu –Hlavní dodavatel na základě veřejné zakázky Operativní řízení projektu –MŽP, odbor environmentálního vzdělávání –Koordinační projektový tým: zástupci MŠMT, MŽP a hlavního dodavatele Odborná garance projektu –Expertní skupina: renomovaní zástupci v oblastech dalšího vzdělávání, environmentálního vzdělávání a implementace komplexních systémů řízení kvality.

23 Řízení projektu MŠMT Koordinační projektový tým Řídící skupina Hlavní dodavatelDalší instituce Expertní skupina MŽP, odbor EV Administrativní vedení Operativní vedeníOdborné vedení

24 Rozpočet projektu Aktivity Náklady v tis. Kč Příprava a realizace výběrového řízení, sestavení projektového týmu1.200 Analýzy stávajícího stavu analýza právního stavu/rámce; analýza systémů dalšího environmentálního vzdělávání v zahraničí, zachycení dobré praxe z hlediska kvality a efektivity; analýza potřeb zadavatelů; poskytovatelů a účastníků dalšího environmentálního vzdělávání 11.980 Definice a řešení klíčových problémů setkávání pracovních skupin složených ze zástupců institucí a subjektů dotčených danou problémovou oblastí a/nebo kompetentních danou problémovou oblast řešit; veřejná projednání průběžných verzí; expertní posouzení návrhu. 12.500 Návrh systému dalšího environmentálního vzdělávání2.000 Monitoring a ověřování systému v praxi, optimalizace systému2.000 Organizační zajištění (práce projektového týmu), publicita a zveřejňování průběžných výsledků – průběžné aktivity 39.320 CELKEM 69.000

25 Časový harmonogram projektu

26 Zpracovali MŽP, odbor environmentálního vzdělávání –Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel odboru Za přípravný tým –Pavel Ehrlich, Zdeněk Macek, Daniel Rosecký, Kateřina Slabová


Stáhnout ppt "Systém dalšího environmentálního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google