Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daniela Grabmüllerová Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Praha, 13. prosince 2012 Příprava programového období 2014-2020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daniela Grabmüllerová Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Praha, 13. prosince 2012 Příprava programového období 2014-2020."— Transkript prezentace:

1 Daniela Grabmüllerová Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Praha, 13. prosince 2012 Příprava programového období 2014-2020

2 Předběžný souhlas Radou pro obecné záležitosti v 16 tematických blocích legislativy; zbývají 4 bloky. Akceptované společné pozměňovací návrhy V4 (tematická koncentrace, programování, obsah Dohody o partnerství, výkonnostní rámec …) + finanční řízení, řízení a kontrola. Prioritou je Víceletý finanční rámec (mimořádná Evropská rada – nedošlo k dohodě; pokračování – únor 2013). Evropský parlament – silnější role - spolurozhodovací procedura - vůle schválit nařízení v prvním čtení v 1. polovině roku 2013. Dopad do časování přípravy – finální podoba právních podmínek pro příští období nejdříve v létě 2013. Vyjednávání na úrovni EU

3 Silnější postavení – řádný legislativní postup (v podstatě spolurozhodovací procedura) oproti souhlasu pro legislativu na období 2007-2013. EP zatím pracuje na úrovni výborů (REGI, EMPL pro ESF) na zprávách - indikativní hlasování v červenci; plenární zasedání – koncem roku 2012. Zpravodajové: Obecné – L. van Nistelrooij (NL, EPP) + C. Krehl (DE, S&D) ERDF – J. Olbrycht (PL, EPP) ESF – E. Morin-Chartier (EMPL, FR, EPP) + P. Béres (EMPL, FR, S&D) + M. I. Pérez (REGI, ES) FS – V. Bostinaru (RO, S&D) EÚS – R. Manner (FI, ALDE) ESÚS – J. Zeller (DE, EPP) Evropský parlament

4 Východiska přípravy v ČR Nařízení EU Strategie EU 2020. Vyšší efektivita – předběžné podmínky. 11 tematických cílů, důraz na výsledky. Zkušenosti z období 2004-2006 a 2007-2013 Intervence nebyly dostatečně propojeny. Je třeba úžeji vymezit strategie a snížit počet podporovaných aktivit. Nutnost zjednodušit implementační systém. Potřeba vytvořit jednoznačně nastavený systém indikátorů. Potřebnost Podpora intervencí, které řeší problémy ČR. Vazba na strategické dokumenty (NPR, SMK, SRR), strategie resortů, krajů, měst a obcí.

5 Principy pro programové období 2014-2020 Princip strategického zaměření a propojování: podpora pouze těch priorit, jež naplňují rozvojové strategie ČR. Princip podpory fungujícího trhu: podpora odvětví a sektorů, kde dochází k selhání trhu. Princip podpory kvalitních projektů: podpora pouze těch projektů, jež budou měřitelně naplňovat stanovené priority a cíle. Princip snadnější přípravy a realizace projektů: snadnější administrativa pro žadatele a příjemce podpory, elektronizace agend a zjednodušování (sjednocování) pravidel. Základní výchozí principy

6 MMR pověřeno usnesením vlády č. 650/2011 koordinací příprav programového období 2014–2020. Karty tematických okruhů: ve spolupráci s předními odborníky pod vedením prof. Mejstříka fungují jako převodník mezi národními rozvojovými prioritami a programy Vypracován materiál vymezující strukturu budoucích programy: vládě předložen pro informaci v červnu 2012 projednán dne 28. listopadu 2012 – usnesení č. 867 schválena navržená struktura programů Postup přípravy na národní úrovni

7 Vymezení tematických okruhů Převodník mezi národními prioritami a prioritami a opatřeními na úrovni operačních programů Analytický základ pro Dohodu o partnerství TO 1 – Trh práce a vzdělávání. TO 2 – Funkční výzkumný a inovační systém. TO 3 – Konkurenceschopné podniky. TO 4 – Mobilita, dostupnost, sítě a energie. TO 5 – Efektivní správa a instituce. TO 6 – Integrovaný rozvoj území. TO 7 – Boj s chudobou, sociální začleňování a zdraví. TO 8 – Životní prostředí.

8 MMR úzce spolupracuje s partnery všestranný zájem na dodržení principu partnerství zástupci resortů, krajů, měst a obcí, zaměstnaneckých a zaměstnavatelských svazů, nevládní orgnaizace atd. 22. listopadu 2012 - představení pozičního dokumentu Evropské komise – „Position paper“: stanovuje rámec pro dialog mezi EK a ČR o přípravě Dohody o partnerství a programech vytyčuje specifické problémy ČR a hlavní priority financování z pohledu EK Partnerský přístup

9 Seznam programů Programové období 2014-2020 EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum,vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Cíl EÚS OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce Programy pro fondy SSR

10 Co je cílem: Zjednodušení administrativních postupů. Snadnější orientace žadatele / příjemce v systému přidělování evropských dotací. Zlepšení komunikace mezi žadatelem / příjemcem a poskytovatelem dotace. Jednotná a srozumitelná pravidla. Zavedení jednotné terminologie napříč celým systémem implementace. Zkrácení administrativních lhůt. Úprava legislativního prostředí vedoucí k jednodušší administrativě. Jednotné metodické prostředí

11 Nesplněné předběžné musí být uvedeny v programech či Dohodě o partnerství při předložení EK. Přiložen musí být harmonogram opatření k naplnění předběžných podmínek. Nejzazší termín splnění předběžných podmínek: 31. 12. 2016. Při nesplnění předběžných podmínek k 31.12.2016 budou pozastaveny všechny nebo části plateb na příslušné priority daných programů ze strany EK. MMR zpracovalo výčet rizikových předběžných podmínek Předběžné podmínky

12 Systém řízení a koordinace předběžných podmínek bude nastaven metodickým pokynem MMR. Systém bude definovat způsob identifikace problematických předběžných podmínek, podobu návrhů nápravných opatření a harmonogramu splnění. Předběžné podmínky rozlišeny na obecné a tematické. Z hlediska ČR podmínky dále rozděleny na relevantní a nerelevantní - návaznost na postoj ČR k dané podmínce a na složitost plnění. Řada rizik plnění předběžných podmínek – termín splnění, územní charakter, sdílená gesce plnění podmínky. Národní koordinátor – nutný pro efektivní a včasné splnění předběžných podmínek. Systém řízení a koordinace předběžných podmínek

13 Plnění akčního plánu řídí a koordinuje národní koordinátor. V rámci plánu jsou kondicionality rozpracovávány dle svého zaměření, hloubky plnění, časování a odpovědností za dané předběžné podmínky. Pro lepší monitoring plnění předběžných podmínek národní koordinátor vytvoří a bude aktualizovat Karty plnění předběžných podmínek a Šablony EK. Plán dělen na tři fáze: Fáze I.: Identifikace a rozpracování ex-ante kondicionalit pro Dohodu a programy Fáze II: Rozpracování ex-ante kondicionalit v rámci dopracování Dohody a programů Fáze III.: Řízení a koordinace ex-ante kondicionalit po spuštění programů a jejich realizace Akční plán řízení a koordinace předběžných podmínek

14 Národní koordinátor zpracovává prvotní analýzy předběžných podmínek včetně vymezení problémových předběžných podmínek řídí a koordinuje (svodné i průběžné) plnění předběžných podmínek (pokyny, metodiky, šablony, karty apod.) v ČR zapracovává předběžné podmínky do Dohody o partnerství komunikuje a informuje o stavu plnění předběžných podmínek s vládou ČR a EK vytvoří komunikační prostředí pro řízení a koordinaci předběžných podmínek (platformy, informování apod.) Řídící orgány rozpracovávají předběžné podmínky ve vztahu k programům (splněné i nesplněné) aktualizují Karty plnění předběžných podmínek, Šablony EK a další podklady ze strany národního koordinátora, komunikují s národním koordinátorem. Gestoři a spolugestoři věcně spolupracují s ŘO a ostatními gestory na plnění předběžných podmínek Odpovědnosti v systému řízení a koordinace předběžných podmínek

15 Další postup Pokračování v partnerské spolupráci: Dopracování tematických okruhů Vydefinování hraničních oblastí Příprava na plnění předběžných podmínek Ex-ante evaluace a SEA Dohody o partnerství a programů Usnesení vlády ze dne 28. listopadu č. 867: Příprava Dohody o partnerství, vč. systému řízení všech fondů SSR Příprava metodických dokumentů (zejména metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů) Příprava návrhu obsahu Dohody o partnerství Příprava řízení a koordinace plnění cílů Dohody o partnerství Příprava programů

16 Další postup přípravy program. období 2014 – 2020 Časové obdobíAktivita Předpokládaný harmonogram 03/2013Předložení návrhu programů pro fondy SSR ze strany řídících orgánů ministerstvu pro místní rozvoj 05/2013Předložení informace o stavu přípravy programů fondů SSR ze strany MMR vládě Předložení návrhu PRV a OPR ze strany MZe na vládu 12/2012 – 05/2013Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí 12/2012 – 05/2013Příprava návrhů programů (ve vazbě na přípravu Dohody o partnerství) Indikativní harmonogram závislý na vývoji jednání na Radě EU 06/2013 – 12/2013Dopracování návrhů programů a vyjednávání s Evropskou komisí Dopracování Dohody o partnerství vyjednávání s Evropskou komisí 11/2013 – 12/2013Přijetí/schválení programů Evropskou komisí + definitivní schválení vládou Přijetí Dohody o partnerství Evropskou komisí + definitivní schválení vládou 2014Zahájení realizace programů v programovém období 2014-2020

17 Děkuji za pozornost. daniela.grabmullerova@mmr.cz www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Daniela Grabmüllerová Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Praha, 13. prosince 2012 Příprava programového období 2014-2020."

Podobné prezentace


Reklamy Google