Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava Kohezní politiky EU 2014-2020 ČR úroveň 12. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území 13. 12. 2012 Ministerstvo pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava Kohezní politiky EU 2014-2020 ČR úroveň 12. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území 13. 12. 2012 Ministerstvo pro."— Transkript prezentace:

1 Příprava Kohezní politiky EU ČR úroveň 12. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Ministerstvo pro místní rozvoj

2 Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období let 2014 až Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce - v podmínkách České republiky Dokument schválen usnesením vlády č. 867 dne Vláda schvaluje II.1. Postup přípravy programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020 v podmínkách České republiky, II.2. Vymezení operačních programů pro ERDF, FS a ESF v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, II.3 Vymezení operačních programů pro ERDF realizovaných v rámci cíle Evropská územní spolupráce, II. 4. Vymezení Programu rozvoje venkova, financovaného z EZFRV a Operačního programu Rybářství 2014 až 2020 pro Evropský námořní a rybářský fond, Podklad pro přípravu Dohody

3 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (řídící orgán = MPO) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) Operační program Doprava (MD) Operační program Životní prostředí (MŽP) Operační program Zaměstnanost (MPSV) Integrovaný regionální operační program (MMR) Operační program Praha - pól růstu ČR (Magistrát hl. m. Prahy) Operační program Technická pomoc (MMR) OP - cíl Investice pro růst a zaměstnanost

4 Program pro období EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum,vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Cíl EÚS OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce Programy pro fondy SSR

5 Obsah Východiska pro stanovení budoucích operačních programů pro období Principy programového období Národní rozvojové priority a vymezení tematických okruhů Návrh programů 2014 – 2020 spolufinancovaných z fondů SSR Další postup přípravy programového období 2014 – 2020 Podklad pro přípravu Dohody

6 Nařízení EU Intervence politiky soudržnosti musí přispívat k plnění cílů strategie Evropa 2020 Nutnost vyšší efektivity čerpání - ex-ante kondicionalita jako nástroj EK, bez splnění kondicionalit nebude intervence podpořena Intervence fondů SSR musí prokázat příspěvek k 11ti tematickým cílům Intervence užšího a soustředěnějšího charakteru, orientace na výsledky Zkušenosti z období a současného programového období Intervence nebyly dostatečně propojeny Je třeba úžeji vymezit strategie a snížit počet podporovaných aktivit Nutnost zjednodušit implementační systém Potřeba vytvořit jednoznačně nastavené indikátory, které umožní efektivní hodnocení úspěšnosti a účinnosti intervencí Potřebnost pro ČR Východiska pro stanovení programů 4

7 Zásadní dokument pro programové období ; Stanoví strategii, priority a opatření pro dosahování cílů Evropa 2020 Zajistí strategii pro účinné a efektivní využívání všech fondů SSR (EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF). Vypracování ukládá Kapitola II obecného nařízení pro fondy SSR. Vypracuje členský stát ve spolupráci s partnery a EK. Dokument vychází ze základních strategických dokumentů na národní úrovni a na úrovni EU. Gestor přípravy Dohody o partnerství – MMR. Změna oproti období 2007 – 13 týkající se zahrnutí fondů EZFRV a ENRF do Dohody zvyšuje nároky na centrálního koordinátora. Závazky ke splnění předběžných podmínek MMR připravuje dokument paralelně k materiálu vymezující OP. Dohoda o partnerství

8 Návrh obecného nařízení stanovuje: obecné předběžné podmínky platné pro všechny intervence tematické předběžné podmínky vztahující se k jednotlivým tematickým cílům a investičním prioritám. Cílem je zabezpečit splnění takových národních a regionálních podmínek, které umožní strategické zarámování podpory, a které povedou k maximalizaci přínosu a efektivity intervencí. Musí být členským státem splněny, nemá-li dojít k pozastavení průběžné platby dotčené části programu ze strany EK. Naplnění ex-ante kondicionalit, popř. harmonogram jejich provádění bude součástí jak Dohody o partnerství, tak i jednotlivých programů (mimo programy v rámci cíle EÚS). MMR připravuje koncept a Akční plán řízení a koordinace předběžných podmínek Předběžné podmínky

9 Strategie jsou klíčový vstup pro argumentaci zacílení podpor a priorit ČR a také pro plnění kondicionalit. V letech byla vytvořena několik důležitých dokumentů pokrývající období a zacílení na KP, např.: Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Národní inovační strategie Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR apod. Řada dokumentů je před schválením, řada se připravuje a u některých nebylo o přípravě rozhodnuto. Strategické dokumenty

10 Strategie rozvoje kraje / Programy rozvoje kraje Praha Strategický plán hl. m. PrahySchválen2009-neomezeno Dokument s neomezezným časováním, aktualizován Programem Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy Nezapočala Aktualizace započne pravděpodobně v průběhu roku Přesný harmonogram nebyl stanoven. Olomoucký Program rozvoje územního obvodu Schválen Aktualizace se zvažuje Zlínský Strategie rozvoje krajeSchválen Dokument pokrývající období V průběhu roku 2013 plánována aktualizace. Program rozvoje územního obvodu Příprava Dokument v procesu SEA, schválení červen Jihomoravský Strategie rozvoje krajeSchválen Dokument pokrývající období V průběhu roku 2018 plánována aktualizace.

11 Strategické dokumenty Strategie rozvoje kraje / Programy rozvoje kraje Královehradecký Strategie rozvoje krajePříprava Aktualizace ( ) je v přípravě; schválena bude do 09/2013 Program rozvoje krajePříprava Dvouletý akční plán Strategie; bude aktualizován v návaznosti na Strategii Jihočeský Program rozvoje Jihočeského kraje Příprava Aktualizace ( ) bude dokončena v roce 2013; nyní v procesu SEA Karlovarský Program rozvoje kraje Před schválením Aktualizace ( ) bude schválena v 12/ /2013; nyní probíhá SEA, Liberecký Strategie rozvoje krajeSchválen Dokument aktualizován a schválen v roce 2012 Program rozvoje krajePříprava Nový PRK (2014 – 2020) bude dokončen v roce 2013

12 Strategické dokumenty Strategie rozvoje kraje / Programy rozvoje kraje Vysočina Strategie kraje Vysočina Před schválením Předpoklad schválení nového dokumentu do konce roku 2012 Program rozvoje krajeNezapočala Nový / aktualizovaný dokument pro další období bude připraven do konce roku 2014 Ústecký Program rozvoje kraje Před schválením Aktualizace pro období 2014 – 2020 v přípravě; schválení do konce roku 2012 Moravskoslezský Strategie rozvoje krajeSchválen Dokument pokrývající období Plzeňský Program rozvoje krajePříprava Aktualizace ( ) probíhá; schválení je předpokládáno v roce Středočeský Program rozvoje územního obvodu Nezapočala Není známo, jak probíhá aktualizace Pardubický Program rozvoje krajeSchválen Dokument s výhledem do roku 2020; aktualiazce dosud neřešena

13 Strategické dokumenty Regionální inovační strategie Schválen Regionální inovační strategieMoravskoslezský Dokument pokrývající období Před schválením Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarský Aktualizace ( ) bude schválena v 12/ /2013. Příprava Regionální inovační strategieVysočina Nový dokument je před schválením, dokončení v I.pol 2013 Příprava Regionální inovační strategiePraha2004- Předpokládané dokončení verze do roku 2020 je v 1. čtvrtletí roku Příprava Regionální inovační strategieZlínský Aktualizace pro období 2014 – 2020 v přípravě, předpokládané schválení v průběhu roku Příprava Regionální inovační strategieJihomoravský Aktualizace ( ) řešena v rámci RIS 4; předpokládané schválení 12/2013 Příprava Regionální inovační strategieKrálovehradecký Aktualizace ( ) proběhne v roce 2013; zároveň je řešen i akční plán strategie.

14 Strategické dokumenty Regionální inovační strategie Nezapočala Regionální inovační strategieJihočeský Zatím se o možné aktualizaci neuvažovalo. Nezapočala Regionální inovační strategieLiberecký Aktualizace RIS včetně Akčního plánu tohoto dokumentu bude probíhat v roce 2013 Nezapočala Regionální inovační strategiePardubický Aktualizace dosud neřešena Nezapočala Regionální inovační strategieÚstecký Aktualizace ( ) bude zahájena v roce 2013 a dokončena v roce 2014 Nezapočala Regionální inovační strategieOlomoucký2011- Aktualizace se zvažuje Nezapočala Regionální inovační strategieStředočeský Není známo, jak probíhá aktualizace či zda dokument pro kraj vzniká. Nezapočala Regionální inovační strategiePlzeňský Není známo, jak probíhá aktualizace či zda dokument pro kraj vzniká.

15 Efektivní systém implementace a administrace Nastavení efektivního systému podléhá působení těchto faktorů: Jednotné metodické prostředí, jehož cílem je: zjednodušení administrativních postupů snadnější orientace žadatele / příjemce v systému přidělování evropských dotací zlepšení komunikace mezi žadatelem / příjemcem a poskytovatelem dotace jednotná a srozumitelná pravidla zavedení jednotné terminologie napříč celým systémem implementace zkrácení administrativních lhůt úprava legislativního prostředí vedoucí k jednodušší administrativě Nastavení operačních programů Legislativní rámec

16 Další body přípravy: Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů Platformy pro budoucí programové období Rada pro fondy Společného strategického rámce, Rada pro fondy Společného strategického rámce na pracovní úrovni … Další navrhované pracovní skupiny: Vyjednávací týmy, PS pro přípravu Dohody o partnerství, PS k integrovaným přístupům a regionální dimenzi, Metodická expertní PS a další Další postup přípravy

17 Programy nemají být koncipovány pouze s plošným zaměřením, ale reflektovat specifické územní problémy, potřeby, regionální rozdíly i potenciál území. Tato cílená podpora v programech fondů SSR bude zajištěna regionální a územní dimenzí tematických OP a Integrovaným regionálním OP. Systémovým podkladem pro definování územní dimenze je typologie území a další závěry Strategie regionálního rozvoje pro období V rozvoji venkova budou hrát významnější roli sdružení založená za účelem principu uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje. Obce budou hrát klíčovou roli při schvalování strategií MAS zejména z pohledu zajištění aktivit v samosprávné působnosti. Specifický přístup k územní dimenzi v ČR

18 Regionální rozdíly v ekonomické výkonnosti mezi kraji jsou dlouhodobě stabilizovány, postupně se však rozevírají nůžky ve výkonnosti nižších územních jednotek. Nejnižší vhodná jednotka úroveň správních obvodů jsou obce s rozšířenou působností (ORP) - přirozená ekonomická a sociální „jádra“ ve venkovském prostoru. Pro koncipování intervencí programů spolufinancovaných z fondů SSR bude nutné najít územně specifické řešení i pro územní jednotky menší než ORP. Důležitá je rovněž složka řízení územních intervencí regionálními a místními aktéry – kraji, městy a obcemi, případně dalšími subjekty. Specifický přístup k územní dimenzi v ČR

19 Další postup - harmonogram

20

21 Děkuji za pozornost Ing. David Škorňa


Stáhnout ppt "Příprava Kohezní politiky EU 2014-2020 ČR úroveň 12. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území 13. 12. 2012 Ministerstvo pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google