Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah veřejných rozpočtů II 11. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 30.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah veřejných rozpočtů II 11. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 30."— Transkript prezentace:

1 Obsah veřejných rozpočtů II 11. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 30

2 Osnova 1.Příjmy rozpočtů obcí a krajů 2.Příjmy z vlastního majetku a majetkových práv 3.Příjmy z výsledků vlastní činnosti 4.Příjmy z hospodářské činnosti organizací 5.Příjmy ze správní činnosti 6.Výnosy z místních poplatků 2

3 1. Příjmy rozpočtů obcí a krajů § 7 a 8 rozpočtových pravidel územních rozpočtů výčet příjmů 3

4 2. Příjmy z vlastního majetku § 7 odst. 1 písm. a) a § 8 odst. 1 písm. a) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv majetek – Ústava – obecní zřízení – krajské zřízení majetková práva 4

5 3. Příjmy z vlastní činnosti § 7 odst. 1 písm. b) a § 8 odst. 1 písm. b) příjmy z vlastní činnosti činnost hospodářská činnost novela č. 477/2008 Sb. 5

6 4. Příjmy z činnosti organizací § 7 odst. 1 písm. c) a § 8 odst. 1 písm. c) příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto nebo jiného zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila příjmy z hospodářské činnosti organizace, pokud jsou podle tohoto nebo jiného zákona příjmem rozpočtu kraje, který organizaci zřídil nebo založil 6

7 5. Příjmy ze správní činnosti § 7 odst. 1 písm. d) a § 8 odst. 1 písm. d) příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, pokud není dále stanoveno jinak příjmy ze správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je kraj pověřen podle zvláštních zákonů, zejména správní poplatky z této činnosti a dále příjmy z vybraných pokut uložených v pravomoci kraje podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, pokud není dále stanoveno jinak 7

8 6. Příjmy z místních poplatků § 7 odst. 1 písm. e) a zákon č. 565/1990 Sb. zavedení místních poplatků – obec obecně závaznou vyhláškou v samostatné působnosti správa místních poplatků – obecní úřad v přenesené působnosti – specifikum – nalézací rovina pouze v případě nezaplacení 8

9 6. Příjmy z místních poplatků místní poplatky I.poplatek ze psů II.poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt III.poplatek za užívání veřejného prostranství IV.poplatek ze vstupného V.poplatek z ubytovací kapacity VI.poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst VII.poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů VIII.poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace 9

10 I. Poplatek ze psů subjekt – poplatník – držitel psa předmět – pes starší tři měsíce základ – počet psů sazba – až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa 10

11 Rozsudek 2 Afs 107/2007 1/5 Rozhodnutím Úřadu městské části Brno - Královo Pole ze dne 23. 4. 2004 byl žalobci vyměřen místní poplatek ze psů za 1. čtvrtletí roku 2004 ve výši 261 546 Kč. Důvodem vydání tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že žalobce byl v předmětném období držitelem celkem 468 psů, přičemž u 464 psů vznikla poplatková povinnost k 1. 1. 2004, zatímco u posledních 4 psů (Šotek, Milda, Kajda a Bat) tato povinnost vznikla teprve během roku 2004. Protože žalobce nepatřil mezi držitele psů, kteří jsou ze zákona osvobozeni od placení poplatku, a přesto jej nezaplatil, byl mu tento poplatek vyměřen. 11

12 Rozsudek 2 Afs 107/2007 2/5 otázka výkladu pojmu „držitel psa“ 12

13 Rozsudek 2 Afs 107/2007 3/5 Prvním učiněným závěrem je proto konstatování, že smyslem poplatku ze psů primárně není a ani nemá být posílení obecního rozpočtu, protože pak by se již pojmově nejednalo o poplatek, nýbrž spíše o majetkovou daň. Poplatek ze psů tak nemá jiný význam než snižovat či dokonce v některých případech vyrovnávat negativní důsledky, spojené s chovem psů, o kterých jistě není potřeba obsáhle pojednávat. 13

14 Rozsudek 2 Afs 107/2007 4/5 Takto viděno proto výklad prostřednictvím ustanovení § 129 a násl. občanského zákoníku nejenže není nepřípustný, nýbrž je dokonce žádoucí, neboť je založen právě na myšlence jednotného právního systému a stejného způsobu výkladu stejných pojmů, byť zakotvených v různých právních předpisech. Krátce řečeno: výklad práva zásadně musí usilovat o nalezení styčných bodů mezi jednotlivými právními odvětvími, nikoliv se snažit existující rozdíly mezi nimi prohlubovat. 14

15 Rozsudek 2 Afs 107/2007 5/5 Útulky pro psy nepodléhají povinnosti platit poplatek ze psů. Nejsou totiž držitelem věci ve smyslu § 129 odst. 1 občanského zákoníku, který se subsidiárně použije pro výklad pojmu „držitel psa“ obsaženého v § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 15

16 II. Lázeňský a rekreační poplatek subjekty – poplatník – přechodní obyvatelé lázeňských nebo rekreačních míst – plátce – ubytovatel předmět – lázeňský či rekreační pobyt základ – počet osob a dnů sazba – až 15 Kč za den 16

17 III. Poplatek za užívání VP subjekty – poplatník – osoba, která užívá veřejné prostranství předmět – tzv. zvláštní užívání veřejného prostranství základ – výměra v m 2 a počet dní sazba – až 10 Kč za m 2 a den 17

18 Nález ÚS Pl. ÚS 1/05 1/7 Článek 17 Veřejné prostranství Za veřejné prostranství se považují návsi, silnice, místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň, parky, sportovní plochy a další prostory v obci Svojšín a osadách Holyně, Nynkov a Řebří, přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 18

19 Nález ÚS Pl. ÚS 1/05 2/7 čl. 2 odst. 2, odst. 4 Ústavy ČR čl. 2 odst. 2, odst. 3 a čl. 4 odst. 1 Listiny § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. § 34 obecního zřízení 19

20 Nález ÚS Pl. ÚS 1/05 3/7 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 63/04 - test přezkoumávání vyhlášek: 1.Přezkoumání pravomoci obce vydávat obecně závazné vyhlášky. 2.Přezkoumání otázky, zda se obec při vydávání obecně závazné vyhlášky nepohybovala mimo zákonem vymezené věcnou působnost (jednání ultra vires). 3.Vyřešení otázky, zda obec při vydávání obecně závazné vyhlášky nezneužila zákonem jí svěřenou působnost. 4.Přezkum obsahu vyhlášky z hlediska "nerozumnosti" (unreasonabless). Přitom je třeba uvést, že prvá dvě kritéria jsou kritérii formálními, zbylá dvě se vztahují k samotnému obsahu napadeného předpisu, byť i tato dvě poslední kritéria vykazují aspekty jednání ultra vires (v materiálním slova smyslu). 20

21 Nález ÚS Pl. ÚS 1/05 4/7 Zákon o obcích ( § 10 ) stanoví, v jaké věcně vymezené oblasti může obec ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti. Mimo jiné se jedná i o případ, kdy je k tomu obec zmocněna zvláštním zákonem [ § 10 písm. d) zákona o obcích ]. V daném případě je takovým zvláštním zákonem zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích… …Přitom na stanovení poplatků obecně závaznou vyhláškou, které obec ve svém území zavedla na základě zákona, je třeba pohlížet jako na originární normotvorbu, neboť dle § 14 odst. 1 zákona o místních poplatcích patří tato činnost do samostatné působnosti obce. Vydala-li tedy obec vyhlášku o místních poplatcích, v níž je upraveno i ukládání poplatku za užívání veřejného prostranství, nelze její postup považovat za jednání ultra vires, neboť obec v daném případě byla zákonem zmocněna upravit danou věcnou oblast obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti. 21

22 Nález ÚS Pl. ÚS 1/05 5/7 V daném případě návrh ministra vnitra směřuje proti oddílu IV. vyhlášky, který upravuje poplatek za užívání veřejného prostranství zvláštním způsobem, a to umístěním skládek. Dle ustanovení § 1 písm. c) zákona o místních poplatcích mohou obce vybírat místní poplatky za užívání veřejného prostranství. Toto ustanovení je dále rozvedeno a upřesněno v § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích, dle něhož se poplatek za užívání veřejného prostranství vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se mj. rozumí i umístění skládek. Pokud napadená vyhláška v čl. 16 stanoví, že zvláštním způsobem užívání se rozumí umístění skládek, nelze proti tomuto ustanovení cokoliv namítat, neboť obec vymezila předmět poplatku zcela v souladu se zákonnou dikcí (viz výše uvedený § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích). 22

23 Nález ÚS Pl. ÚS 1/05 6/7 Je zřejmé, že obec v daném případě aplikovala pro své katastrální území legální definici pojmu "veřejné prostranství", jež je zakotvena v § 34 zákona o obcích, dle kterého jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Tato definice tedy obecně vymezuje, jaké prostory lze považovat za veřejné prostranství. Přímo z ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny vyplývá, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona, tzn. že obce svými obecně závaznými vyhláškami mohou zavést jen takové místní poplatky, které jsou taxativně vymezeny zákonem o místních poplatcích a v jen takovém rozsahu, který tento zákon umožňuje. Podle ustanovení § 14 odst. 2 věty druhé zákona o místních poplatcích je povinností obce určit místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství (dle § 4 odst. 1 téhož zákona jde o zvláštní, zákonem vymezené užívání veřejného prostranství). 23

24 Nález ÚS Pl. ÚS 1/05 7/7 K míře konkrétnosti určení míst (veřejného prostranství) se již ve svých rozhodnutích vyjadřoval Ústavní soud, který považuje za nutné z hlediska ochrany právní jistoty občanů, aby takto definované prostranství bylo v obecně závazné vyhlášce určeno co možná nejpřesněji. Z výše uvedeného je zřejmé, že obec při přijímání obecně závazné vyhlášky opomenula respektovat zákonné požadavky ohledně konkretizace míst užívaných jako veřejné prostranství tak, jak je již dříve při interpretaci § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích vyložil Ústavní soud, tedy aby byla chráněna právní jistota obyvatel obce. Specifikace takových míst je zejména nutná z důvodu právní jistoty vlastníků pozemků považovaných za veřejné prostranství, neboť přestože je z hlediska zákonné definice veřejného prostranství dle § 34 zákona o obcích nepodstatné vlastnictví takového pozemku, je nepochybné, že právě vlastníci takového pozemku mají možnost bránit se (soukromoprávní cestou) zvláštnímu užívání jejich pozemku. 24

25 IV. Poplatek ze vstupného subjekty – poplatník – pořadatel předmět – vstupné základ – částka vybraného vstupného sazba – až 20 % 25

26 V. Poplatek z ubytovací kapacity subjekt – poplatník - ubytovatel předmět – přechodné ubytování za úplatu v obcích a městech základ – počet využitých lůžek a dní sazba – až 6 Kč za každé využité lůžko a den 26

27 VI. Poplatek za povolení vjezdu poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst subjekt – poplatník – fyzická či právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst předmět – vjezd do vybraných míst, kde je vjezd zakázán dopravní značkou základ – počet dnů sazba – až 20 Kč za den 27

28 VII. Odpadový poplatek poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů subjekt – poplatník fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, přechodný pobyt, azylanti fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba předmět – provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů základ – počet osob sazba – částka až 250 Kč za osobu za rok a – částka stanovená na základě skutečných nákladů obce až 750 Kč za osobu a rok 28

29 VIII. Poplatek za zhodnocení poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace subjekt – poplatník - vlastník stavebního pozemku předmět – zhodnocení stavebního pozemku základ – výměra m 2 sazba – stanoví obec – omezení 29

30 e-mail: bohac@prf.cuni.cz web: www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 11. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 30


Stáhnout ppt "Obsah veřejných rozpočtů II 11. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 30."

Podobné prezentace


Reklamy Google