Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa místních poplatků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa místních poplatků"— Transkript prezentace:

1 Správa místních poplatků
Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Oddělení státního občanství a přestupků

2 Zákonná úprava zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“) § 4 DŘ – daňový řád nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí tehdy, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak

3 Zavedení místních poplatků
Obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti může obec na svém území zavést tyto poplatky: ze psů za lázeňský nebo rekreační pobyt za užívání veřejného prostranství ze vstupného z ubytovací kapacity

4 za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

5 Evidence místních poplatků
každý poplatek zvlášť evidovat všechny skutečnosti rozhodné pro správné stanovení výše poplatku: - ohlašovací povinnost - doklady prokazující nárok na osvobození či úlevy Je vhodné mít formuláře pro ohlašovací povinnost (obsahují všechny potřebné údaje).

6 Dokumentace - § 64 DŘ Povinnost vést spis, který obsahuje písemnosti týkající se práv a povinností poplatkového subjektu (zejména podání, písemná vyhotovení rozhodnutí, protokoly, úřední záznamy). Součástí spisu musí být soupis všech jeho součástí.

7 Vyměření místního poplatku
poplatek lze vyměřit ve lhůtě do 3 let lhůta se v zákonem stanovených případech prodlužuje, nesmí ale přesáhnout 10 let vyměřuje se platebním výměrem (doručuje se do vlastních rukou, je proti němu přípustné odvolání ke krajskému úřadu)

8 Postup odvolacího orgánu
Odvolací orgán může platební výměr změnit platební výměr zrušit a řízení zastavit odvolání zamítnout a platební výměr potvrdit Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat.

9 Nedoplatek - § 153 DŘ částka poplatku, která není uhrazena, a uplynul již den její splatnosti nedoplatek = daňový dluh poplatkového subjektu správce poplatku může poplatkový subjekt o výši nedoplatku vhodným způsobem vyrozumět a upozornit ho na následky neuhrazení (již se nevydává tzv. předexekuční výzva) nedoplatky se vymáhají daňovou exekucí nebo prostřednictvím soudního exekutora

10 Přeplatek lze vrátit na základě žádosti poplatkového subjektu
do 30 dnů ode dne podání žádosti – vratitelný přeplatek minimálně 100,-- Kč (výjimečně i méně - zásady hospodárnosti) o vrácení přeplatku si lze požádat do 6 let od konce roku, v němž došlo ke vzniku přeplatku o žádosti je třeba rozhodnout – kladné rozhodnutí se založí do spisu a žadateli se neoznamuje, záporné rozhodnutí se doručí žadateli a ten proti němu může uplatnit opravný prostředek

11 Prominutí místního poplatku
Promíjet místní poplatek nelze. Případné úlevy nebo osvobození musí být zakotveny v obecně závazné vyhlášce. V případě podání žádosti o prominutí místního poplatku je třeba vydat rozhodnutí o zastavení řízení dle § 106 odst. 1 písm. b) DŘ.

12 Kontakty: Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad oddělení státního občanství a přestupků Mgr. Blanka Durďáková, tel , Mgr. Lenka Doleželová, tel ,

13 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Správa místních poplatků"

Podobné prezentace


Reklamy Google