Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa místních poplatků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa místních poplatků"— Transkript prezentace:

1 Správa místních poplatků
Mgr. Lenka Doleželová odbor právní a Krajský živnostenský úřad oddělení státního občanství a přestupků Zlín, květen 2013

2 Zákonná úprava zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“) § 4 DŘ – daňový řád nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí tehdy, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak

3 Zavedení místních poplatků
Obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti může obec na svém území zavést tyto poplatky: ze psů za lázeňský nebo rekreační pobyt za užívání veřejného prostranství ze vstupného z ubytovací kapacity za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

4 Obecně závazné vyhlášky
Při správě místních poplatků je nutno respektovat vůli samosprávy vyjádřenou v příslušné OZV. Pozor na případné nedostatky některých OZV – např. u splatnosti nebo předmětu poplatku. Vyvěšovat OZV na úřední desce dálkovým přístupem. Při vyměřování vycházet z OZV platné v období, za které se místní poplatek vyměřuje. V účinných OZV by to mělo být řešeno.

5 Evidence místních poplatků
každý poplatek zvlášť evidovat všechny skutečnosti rozhodné pro správné stanovení výše poplatku: - ohlašovací povinnost - doklady prokazující nárok na osvobození či úlevy je vhodné mít formuláře pro ohlašovací povinnost (obsahují všechny potřebné údaje)

6 Podání Podání = úkon poplatkového subjektu vůči správci poplatku (platba je úkonem, ale není podáním). Podání se posuzuje bez ohledu na své označení podle obsahu. Každé podání je třeba zaevidovat a musí z něj být zřejmé, kdy a jak bylo správci poplatku doručeno (datovou schránkou, poštou apod.). Náležitosti podání: kdo je činí čeho se týká co se navrhuje.

7 Dokumentace - § 64 DŘ Povinnost vést spis, který obsahuje písemnosti týkající se práv a povinností poplatkového subjektu. Písemnosti zakládané do spisu jsou zejména (demonstrativní výčet) písemnosti obsahující podání písemná vyhotovení rozhodnutí (platební výměry) protokoly úřední záznamy. Písemností se rozumí jak listinná, tak i datová zpráva. Jednotlivé součásti spisu musí obsahovat soupis všech součástí, které jsou v nich uloženy. Písemnosti musí být řazeny v časové posloupnosti, označují se pořadovými čísly a vedou se pod společnou spisovou značkou. KDY, KDO, CO, i obálky od písemností.

8 Vyměření místního poplatku
Poplatník - splní ohlašovací povinnost - uhradí poplatek včas a ve správné výši Správce poplatku - zaeviduje platbu na ODÚ - platební výměr nevystavuje

9 Vyměření místního poplatku
Poplatník - splní ohlašovací povinnost - uhradí poplatek ve správné výši, ale po lhůtě splatnosti Správce poplatku - platbu zaeviduje na ODÚ - platba do vydání PV – (vydá PV a založí jej do spisu - §101 odst. 2 DŘ)

10 Vyměření místního poplatku
Poplatník - splní ohlašovací povinnost - nezaplatí do vydání PV Správce poplatku - vydá platební výměr, který oznámí poplatkovému subjektu

11 Vyměření místního poplatku
Poplatník - uhradí poplatek ve lhůtě splatnosti, ale úhrada je v nesprávné výši Správce poplatku - platbu zaeviduje na ODÚ - zašle výzvu dle § 92/4 DŘ (dle úvahy) - vydá platební výměr na dlužnou částku, který oznámí poplatkovému subjektu

12 Vyměření místního poplatku
Poplatník - nesplní ohlašovací povinnost, ale místní poplatek uhradí Správce poplatku - platbu zaeviduje na účet nejasných plateb - vyzve poplatkový subjekt k součinnosti (§ 164/2 DŘ) - dle dispozice poplatkové subjektu platbu zaeviduje na ODÚ - platební výměr nevystavuje (vyj. při nesprávné výši)

13 Lhůta pro stanovení poplatku
poplatek lze vyměřit ve lhůtě do 3 let počátek běhu lhůty – dnem, kdy uplynula lhůta daňového tvrzení (ohlašovací povinnost) nebo dnem kdy se stal poplatek splatným prodloužení lhůty o 1 rok – pokud v posledních 12 měsících došlo k některé ze skutečností uvedených v § 148 odst. 2 DŘ nový běh lhůty způsobí např. zahájení daňové kontroly stavění lhůty - § 148 odst. 4 DŘ lhůta pro stanovení poplatku je maximálně 10 let

14 Platební výměr Náležitosti - § 102 DŘ označení správce poplatku (úřad)
číslo jednací (u rozhodnutí), číslo platebního výměru označení příjemce platebního výměru (za nezletilou osobu se vyměří zák. zástupci, uvést i RČ) výrok s uvedením právních předpisů, částka k úhradě, číslo účtu lhůta ke splnění povinnosti (§ 139 odst. 3 DŘ) poučení o odvolání, v jaké lhůtě a kde se podává podpis úřední osoby, její jméno, příjmení a pracovní zařazení otisk úředního razítka (7 a 8 lze nahradit uznávaným el. podpisem úřední osoby) datum podepsání platebního výměru odůvodnění – jakou povinnost stanoví vyhláška, kdy uplynula splatnost, jaká je sazba s odvoláním na případné osvobození, proč je platební výměr vydáván.

15 Odvolání proti platebnímu výměru
podává jej příjemce PV u správce poplatku ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru Náležitosti: Označení správce poplatku a odvolatele Číslo jednací, číslo PV nebo jiná identifikace napadeného PV Důvody v nichž je spatřována nesprávnost nebo nezákonnost PV Označení důkazních prostředků Návrh na změnu nebo zrušení PV Vady odvolání – výzva správce k doplnění, lhůta minim. 15 dnů. Odstranění vad – platí, že odvolání bylo podáno řádně a včas. Neodstranění vad – zastavení odvolacího řízení (lze se odvolat)

16 Postup odvolacího orgánu
Odvolací orgán může odvoláním napadený PV změnit odvolání napadený PV zrušit a řízení zastavit odvolání zamítnout a PV potvrdit. Rozhodnutí odvolacího orgánu musí být odůvodněno, vypořádání se se všemi námitkami odvolatele. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat.

17 Nedoplatek - § 153 DŘ je to částka poplatku, která není uhrazena, a uplynul již den její splatnosti (nedoplatkem je i neuhrazené příslušenství poplatku) nedoplatek = daňový dluh poplatkového subjektu správce poplatku může poplatkový subjekt o výši nedoplatku vhodným způsobem vyrozumět a upozornit ho na následky neuhrazení (již se nevydává tzv. předexekuční výzva) nedoplatky se vymáhají daňovou exekucí (§ 177 DŘ) nebo prostřednictvím soudního exekutora

18 Přeplatek lze vrátit na základě žádosti poplatkového subjektu
do 30 dnů ode dne podání žádosti – vratitelný přeplatek minimálně 100,-- Kč (výjimečně i méně - zásady hospodárnosti) o vrácení přeplatku si lze požádat ve lhůtě do 6 let od konce roku, v němž došlo ke vzniku přeplatku (pak se stává příjmem rozpočtu, z něhož je hrazena činnost správce poplatku) rozhodnutí – lze se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (kladné rozhodnutí se neoznamuje, nelze uplatnit opravné prostředky) přeplatek vyšší než 1.000,-- Kč – bude-li převeden na úhradu nedoplatku u téhož správce na jiném ODÚ – nutno vyrozumět o převedení poplatkový subjekt

19 Žádosti o prominutí místního poplatku
Promíjet místní poplatek nelze. Případné úlevy nebo osvobození musí být zakotveny v OZV. Žádost o prominutí místního poplatku – vydat rozhodnutí o zastavení řízení dle § 106 odst. 1 písm. b) DŘ.

20 Kontakty: Mgr. Blanka Durďáková, tel. 577 043 559, blanka
Kontakty: Mgr. Blanka Durďáková, tel , Mgr. Lenka Doleželová, tel

21 Krajský úřad Zlínského kraje
Děkuji za pozornost. Krajský úřad Zlínského kraje


Stáhnout ppt "Správa místních poplatků"

Podobné prezentace


Reklamy Google