Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Lenka Doleželová odbor právní a Krajský živnostenský úřad oddělení státního občanství a přestupků Zlín, květen 2013 Správa místních poplatků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Lenka Doleželová odbor právní a Krajský živnostenský úřad oddělení státního občanství a přestupků Zlín, květen 2013 Správa místních poplatků."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Lenka Doleželová odbor právní a Krajský živnostenský úřad oddělení státního občanství a přestupků Zlín, květen 2013 Správa místních poplatků

2 2 Zákonná úprava •zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů •zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“) § 4 DŘ – daňový řád nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí tehdy, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak

3 3 Zavedení místních poplatků Obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti může obec na svém území zavést tyto poplatky: •ze psů •za lázeňský nebo rekreační pobyt •za užívání veřejného prostranství •ze vstupného •z ubytovací kapacity •za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst •za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů •za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

4 4 Obecně závazné vyhlášky Při správě místních poplatků je nutno respektovat vůli samosprávy vyjádřenou v příslušné OZV. Pozor na případné nedostatky některých OZV – např. u splatnosti nebo předmětu poplatku. Vyvěšovat OZV na úřední desce dálkovým přístupem. Při vyměřování vycházet z OZV platné v období, za které se místní poplatek vyměřuje. V účinných OZV by to mělo být řešeno.

5 5 Evidence místních poplatků •každý poplatek zvlášť •evidovat všechny skutečnosti rozhodné pro správné stanovení výše poplatku: - ohlašovací povinnost - doklady prokazující nárok na osvobození či úlevy •je vhodné mít formuláře pro ohlašovací povinnost (obsahují všechny potřebné údaje)

6 6 Podání Podání = úkon poplatkového subjektu vůči správci poplatku (platba je úkonem, ale není podáním). Podání se posuzuje bez ohledu na své označení podle obsahu. Každé podání je třeba zaevidovat a musí z něj být zřejmé, kdy a jak bylo správci poplatku doručeno (datovou schránkou, poštou apod.). Náležitosti podání: •kdo je činí •čeho se týká •co se navrhuje.

7 7 Dokumentace - § 64 DŘ Povinnost vést spis, který obsahuje písemnosti týkající se práv a povinností poplatkového subjektu. Písemnosti zakládané do spisu jsou zejména (demonstrativní výčet) •písemnosti obsahující podání •písemná vyhotovení rozhodnutí (platební výměry) •protokoly •úřední záznamy. Písemností se rozumí jak listinná, tak i datová zpráva. Jednotlivé součásti spisu musí obsahovat soupis všech součástí, které jsou v nich uloženy. Písemnosti musí být řazeny v časové posloupnosti, označují se pořadovými čísly a vedou se pod společnou spisovou značkou. KDY, KDO, CO, i obálky od písemností.

8 8 Vyměření místního poplatku Poplatník - splní ohlašovací povinnost - uhradí poplatek včas a ve správné výši Správce poplatku - zaeviduje platbu na ODÚ - platební výměr nevystavuje

9 9 Vyměření místního poplatku Poplatník - splní ohlašovací povinnost - uhradí poplatek ve správné výši, ale po lhůtě splatnosti Správce poplatku - platbu zaeviduje na ODÚ - platba do vydání PV – (vydá PV a založí jej do spisu - §101 odst. 2 DŘ)

10 10 Vyměření místního poplatku Poplatník - splní ohlašovací povinnost - nezaplatí do vydání PV Správce poplatku - vydá platební výměr, který oznámí poplatkovému subjektu

11 11 Vyměření místního poplatku Poplatník - uhradí poplatek ve lhůtě splatnosti, ale úhrada je v nesprávné výši Správce poplatku - platbu zaeviduje na ODÚ - zašle výzvu dle § 92/4 DŘ (dle úvahy) - vydá platební výměr na dlužnou částku, který oznámí poplatkovému subjektu

12 12 Vyměření místního poplatku Poplatník - nesplní ohlašovací povinnost, ale místní poplatek uhradí Správce poplatku - platbu zaeviduje na účet nejasných plateb - vyzve poplatkový subjekt k součinnosti (§ 164/2 DŘ) - dle dispozice poplatkové subjektu platbu zaeviduje na ODÚ - platební výměr nevystavuje (vyj. při nesprávné výši)

13 13 Lhůta pro stanovení poplatku •poplatek lze vyměřit ve lhůtě do 3 let •počátek běhu lhůty – dnem, kdy uplynula lhůta daňového tvrzení (ohlašovací povinnost) nebo dnem kdy se stal poplatek splatným •prodloužení lhůty o 1 rok – pokud v posledních 12 měsících došlo k některé ze skutečností uvedených v § 148 odst. 2 DŘ •nový běh lhůty způsobí např. zahájení daňové kontroly •stavění lhůty - § 148 odst. 4 DŘ •lhůta pro stanovení poplatku je maximálně 10 let

14 14 Platební výměr Náležitosti - § 102 DŘ 1.označení správce poplatku (úřad) 2.číslo jednací (u rozhodnutí), číslo platebního výměru 3.označení příjemce platebního výměru (za nezletilou osobu se vyměří zák. zástupci, uvést i RČ) 4.výrok s uvedením právních předpisů, částka k úhradě, číslo účtu 5.lhůta ke splnění povinnosti (§ 139 odst. 3 DŘ) 6.poučení o odvolání, v jaké lhůtě a kde se podává 7.podpis úřední osoby, její jméno, příjmení a pracovní zařazení 8.otisk úředního razítka (7 a 8 lze nahradit uznávaným el. podpisem úřední osoby) 9.datum podepsání platebního výměru 10.odůvodnění – jakou povinnost stanoví vyhláška, kdy uplynula splatnost, jaká je sazba s odvoláním na případné osvobození, proč je platební výměr vydáván.

15 15 Odvolání proti platebnímu výměru -podává jej příjemce PV u správce poplatku ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru Náležitosti: 1.Označení správce poplatku a odvolatele 2.Číslo jednací, číslo PV nebo jiná identifikace napadeného PV 3.Důvody v nichž je spatřována nesprávnost nebo nezákonnost PV 4.Označení důkazních prostředků 5.Návrh na změnu nebo zrušení PV Vady odvolání – výzva správce k doplnění, lhůta minim. 15 dnů. Odstranění vad – platí, že odvolání bylo podáno řádně a včas. Neodstranění vad – zastavení odvolacího řízení (lze se odvolat)

16 16 Postup odvolacího orgánu Odvolací orgán může 1.odvoláním napadený PV změnit 2.odvolání napadený PV zrušit a řízení zastavit 3.odvolání zamítnout a PV potvrdit. Rozhodnutí odvolacího orgánu musí být odůvodněno, vypořádání se se všemi námitkami odvolatele. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat.

17 17 Nedoplatek - § 153 DŘ •je to částka poplatku, která není uhrazena, a uplynul již den její splatnosti (nedoplatkem je i neuhrazené příslušenství poplatku) •nedoplatek = daňový dluh poplatkového subjektu •správce poplatku může poplatkový subjekt o výši nedoplatku vhodným způsobem vyrozumět a upozornit ho na následky neuhrazení (již se nevydává tzv. předexekuční výzva) •nedoplatky se vymáhají daňovou exekucí (§ 177 DŘ) nebo prostřednictvím soudního exekutora

18 18 Přeplatek •lze vrátit na základě žádosti poplatkového subjektu •do 30 dnů ode dne podání žádosti – vratitelný přeplatek minimálně 100,-- Kč (výjimečně i méně - zásady hospodárnosti) •o vrácení přeplatku si lze požádat ve lhůtě do 6 let od konce roku, v němž došlo ke vzniku přeplatku (pak se stává příjmem rozpočtu, z něhož je hrazena činnost správce poplatku) •rozhodnutí – lze se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (kladné rozhodnutí se neoznamuje, nelze uplatnit opravné prostředky) •přeplatek vyšší než 1.000,-- Kč – bude-li převeden na úhradu nedoplatku u téhož správce na jiném ODÚ – nutno vyrozumět o převedení poplatkový subjekt

19 19 Žádosti o prominutí místního poplatku Promíjet místní poplatek nelze. Případné úlevy nebo osvobození musí být zakotveny v OZV. Žádost o prominutí místního poplatku – vydat rozhodnutí o zastavení řízení dle § 106 odst. 1 písm. b) DŘ.

20 20 Kontakty: Mgr. Blanka Durďáková, tel. 577 043 559, blanka.durdakova@kr-zlinsky.cz Mgr. Lenka Doleželová, tel. 577 043 553 lenka.dolezelova@kr-zlinsky.cz

21 Krajský úřad Zlínského kraje Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Mgr. Lenka Doleželová odbor právní a Krajský živnostenský úřad oddělení státního občanství a přestupků Zlín, květen 2013 Správa místních poplatků."

Podobné prezentace


Reklamy Google