Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2016 Grant Thornton Advisory Červen 2016 Pavel Válek Partner T+420 606 615 699 E Nezávislé posouzení výše a oprávněnosti ročních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2016 Grant Thornton Advisory Červen 2016 Pavel Válek Partner T+420 606 615 699 E Nezávislé posouzení výše a oprávněnosti ročních."— Transkript prezentace:

1 © 2016 Grant Thornton Advisory Červen 2016 Pavel Válek Partner T E Nezávislé posouzení výše a oprávněnosti ročních nákladů společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. na zajištění svozu komunálního odpadu a souvisejících služeb

2 © 2016 Grant Thornton Advisory 2 Obsah prezentace OBSAH 1 Současná situace 2 Posouzení oprávněnosti navýšení provozních nákladů

3 © 2016 Grant Thornton Advisory 3 Základní premisa plánovaných hospodářských výsledků Čisté Plzně Původní finanční plán byl primárně založen na podkladech, které vycházely z nejnižší předložené nabídky v rámci výběrového řízení. Struktura jednotlivých položek byla následující: Nicméně tento očekávaný finanční rámec, resp. plán na rok 2016, se od původního plánu provozování jeví jako nereálný z důvodů, které jsou detailně popsány v následující části prezentace. P.č.NázevPlán v roce 2013* Průměrné tržní náklady na trhu v roce 2013 Aktualizovaný plán Směsný komunální odpad (nejnižší nabídková cena) (prům. nabídková cena) Tříděné složky komunálního odpadu Sběr biol. rozložitelného kom. odpadu Velkoobjemový odpad Mezisoučet 1.– Provoz sběrných dvorů Provoz odpadkových košů Nebezpečné odpady Úklid černých skládek Režie Náklady celkem Splátka jistiny úvěru * Ceny jsou uvedeny bez DPH z důvodu poskytování činností s různou výší DPH

4 © 2016 Grant Thornton Advisory 4 Posouzení oprávněnosti navýšení provozních nákladů Výčet vybraných důvodů pro navýšení rozpočtu 1Mimořádně nízká nabídková cena 2Navýšení nákladů na ostatní služby z důvodu navýšení objemu služeb 3Jednorázové zvýšení osobních nákladů před pachtem 4Úvěr ve výši 101 mil. Kč za účelem financování provozu 5Ostatní skutečnosti 6Shrnutí zjištěných skutečností

5 © 2016 Grant Thornton Advisory Mimořádně nízká nabídková cena

6 © 2016 Grant Thornton Advisory 6 1. Mimořádně nízká nabídková cena uchazeče s nejnižší nabídkou Závěr Ceny uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou se výrazně odlišují od ostatních nabídek a zadavatel mohl zkoumat, zda se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu (pravděpodobně by došlo k vyloučení této nabídky). Grafické znázornění porovnává: celkové ceny z výběrového řízení 5-ti podaných nabídek pro 4 oblasti svozu; průměrné celkové roční nabídkové ceny s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Z grafického znázornění celkových nákladů na zajištění služeb vyplývá, že nejnižší nabídková cena se výrazně odlišuje od průměru ostatních nabídek a téměř o cca 17 %. * SKO - svoz, odstranění; objemný odpad; materiálově využitelné odpady; vánoční stromky; BRKO dle veřejné zakázky z roku 2012 v Kč

7 © 2016 Grant Thornton Advisory Nárůst objemu materiálově využitelného odpadu (MVO) 2.2.Vyšší náklady vzhledem k sběrným dvorům 2.2.Navýšení nákladů na ostatní služby z důvodu navýšení objemu služeb

8 © 2016 Grant Thornton Advisory Nárůst objemu materiálově využitelného odpadu (MVO) Navýšení objemu materiálově využitelné odpadu za dobu provozu V prvních 6 měsících realizace provozu bylo dosaženo významného navýšení množství sběru materiálově využitelných odpadů oproti průměru trhu: sklo %; plasty a nápojové kartony %; papír %. Důvody pro navýšení nákladů Plasty, které mají nejvyšší nárůst, jsou zatíženy nejvyšší cenou za jejich další využití. Při porovnání nákladů tvoří: plasty cca 70 % jednotkové ceny papír 20 % jednotkové ceny sklo 10 % jednotkové ceny. Závěr Za období 09/2015 až 03/2016 došlo k navýšení objemu nádob a četnosti svozu v ceníkové ceně ,- Kč.

9 © 2016 Grant Thornton Advisory Vyšší náklady vzhledem k sběrným dvorům Zajištění provozu sběrných dvorů – specifické podmínky Čistá Plzeň převzala platné smlouvy z městských částí, avšak provozovatelé sběrných dvorů zůstali zachováni. Smlouvy jsou již uzavřeny a management Čisté Plzně není jejich náklady schopen ovlivňovat. Navýšení nákladů na nebezpečný odpad ve sběrných dvorech Čtvrté čtvrtletí 2015 představuje více než 50 % nárůst hmotnosti nebezpečného odpadu za celý rok Pro další vývoj je možné očekávat průměrný meziroční nárůst nebezpečného odpadu ve výši cca tun nebezpečného odpadu. Navýšení nákladů na ostatní odpady ve sběrných dvorech Celková hmotnost ostatních odpadů ve čtvrtém čtvrtletí 2015 byla tun. Při porovnání např. s Prahou lze predikovat potenciální nárůst cca 9,3 tis. tun odpadů ve sběrných dvorech. Závěr Na základě výše uvedeného lze předpokládat, že v budoucnu dojde k navýšení množství odpadů o cca – tun/rok. V roce 2016 odhadujeme navýšení nákladů ve výši ,- Kč. Průměrná cena v roce 2015 před pachtem

10 © 2016 Grant Thornton Advisory Jednorázové zvýšení osobních nákladů před pachtem 3.1.Dopad změny mezd řidičů a závozníků na osobní náklady 3.2.Dopad změny osobních nákladů na mzdy agenturních zaměstnanců

11 © 2016 Grant Thornton Advisory Dopad změny mezd řidičů a závozníků na osobní náklady Závěr Celkový dopad změn se promítl nárůstem ročních osobních nákladů o ,- Kč ročně, tedy o zhruba 18 %. Zvýšením hodinové mzdy řidičů a závozníků došlo ke 4 % nárůstu celkových nákladů. Hlavní předpoklady kalkulace: společnost Čistá Plzeň zaměstnává 25 řidičů a 29 závozníků; celkový odhadovaný počet opracovaných hodin činí: u řidičů ročně, u závozníků ročně. Vzhledem k navýšení hodinových mezd řidičů a závozníků u jednoho z propachtovatelů bylo nutné dorovnat mzdy u všech řidičů a závozníků v rámci pachtu. Citlivostní analýza dopadu změn mezd řidičů Citlivostní analýza dopadu změn mezd závozníků Hodinová mzdaMzdy celkemRozdíl oproti plánuNárůst osobních nákladů Kč Kč0,0% Kč Kč3,4% Kč - Kč6,8% Hodinová mzda Mzdy celkem Rozdíl oproti plánu Nárůst osobních nákladů Kč Kč0,0% Kč Kč2,2% Kč Kč4,3% Kč Kč6,5% Kč Kč8,7% Kč - Kč10,8% Zvýšení hodinové mzdy řidičů o 50 Kč zapříčinilo růst mzdových nákladů o ,- Kč ročně. Zvýšení hodinové mzdy závozníků o 30 Kč zapříčinilo růst mzdových nákladů o ,- Kč ročně. ;

12 © 2016 Grant Thornton Advisory 12 Agenturní cena zaměstnance na hodinu 100 Kč 125 Kč 150 Kč Hrubá hodinová mzda zaměstnance odpovídající ceně za hodinu agenturního pracovníka 68 Kč 85 Kč 102 Kč Hodinová mzda Mzdy agenturních zaměstnanců celkem Rozdíl oproti plánu Nárůst osobních nákladů Kč Kč0,0% Kč Kč0,9% Kč Kč2,2% Kč Kč2,6% Kč Kč3,4% Kč - Kč4,3% 3.2. Dopad změn osobních nákladů na mzdy agenturních zaměstnanců Závěr Celkový dopad změny se promítl nárůstem osobních nákladů o 1,94 mil Kč ročně, tedy o více než 4 %. Zvýšení hodinové mzdy agenturních zaměstnanců zapříčinilo více než 1 % nárůst celkových nákladů. Hlavní předpoklady kalkulace: celkový odhadovaný počet odpracovaných hodin u agenturních zaměstnanců činí hodin měsíčně (tedy 38,9 tis. hod ročně); v kalkulaci bylo nutné zohlednit sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem včetně dovolené. Bylo proto nutné vyrovnat růst hodinové ceny agenturních zaměstnanců dle navýšení hodinové mzdy zaměstnanců, aby nedošlo ke zvýhodnění kmenových zaměstnanců Analýza dopadu změny ceny agenturních zaměstnanců Citlivostní analýza dopadu změny ceny agenturních zaměstnanců Nárůst ceny agenturního zaměstnance o 50 Kč zapříčinilo růst mzdových nákladů o ,- Kč ročně Zvýšení hodinové ceny agenturního zaměstnance o 50 Kč se projeví růstem hodinové mzdy zaměstnance o 34 Kč

13 © 2016 Grant Thornton Advisory Úvěr ve výši 101 mil. Kč za účelem financování provozu

14 © 2016 Grant Thornton Advisory Úvěr ve výši 101 mil. Kč za účelem financování provozu Jakým způsobem bylo využito úvěru: pro zavedení systému svozu odpadu:  rebranding: polepy a uniformy; informační kampaň;  ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců; pořízení hmotného a nehmotného majetku krytí provozní ztráty související se zahájením provozování. Závěr Čistá Plzeň je v současné době zatížena úvěrem, který nebyl při kalkulaci 2014 zohledněn. Potřeba úvěru vznikla za účelem schopnosti financovat zavedení systému a provozní ztrátu prvního roku fungování. Náklady vzniklé splácením úroků tedy vznikají bez možnosti ovlivnění ze strany managementu společnosti. Celkové roční náklady na zavedení systému a úroku z úvěru dosahuje výše ,- Kč ročně. Využití provozního úvěru Zavedení systému svozu odpadu Kč Pořízení hmotného a nehmotného majetku Kč Krytí provozní ztráty související s 1. rokem provozu Kč Stav na bankovním účtu Kč Celková výše úvěru Kč Roční úrok Kč Celková provozní výše úvěru generuje dodatečný náklad ve formě ročního úroku ve výši ,- Kč ročně. Celkové roční náklady na zavedení systému dosahují výše ,- Kč Struktura provozního úvěru

15 © 2016 Grant Thornton Advisory Ostatní skutečnosti

16 © 2016 Grant Thornton Advisory Ostatní skutečnosti 1. náklady na splátky jistiny 2. ztráta hodnoty peněz (inflace) 5.2. Zvýšení nákladů způsobený inflací: Společnost je nucena dotovat ztrátu peněžní hodnoty z vlastního rozpočtu. Dodatečným nákladem, který vzniká bez ohledu možnosti ovlivnění managementu je inflace z roku 2013, která je ve výši 1,4 % (v letech 2014 a 2015 byla inflace téměř zanedbatelná). Splátka jistiny úvěru dosahuje výše Kč. Růst cenové hladiny celkem zvýšil náklady o více než ,- Kč Shrnutí celkové odměny od SMP Název Částka v Kč bez DPH Náklady celkem Čistá Plzeň Kč Odečet nákladů - komerční sužby mimo SMP Kč Náklady na zajištění služeb SMP Kč Splátka jistiny úvěru Kč Odměna MP celkem Kč Dopad inflace na náklady na zajištění služeb Název Částka v Kč bez DPH Náklady na zajištění služeb SMP Kč Inflace 1,4 % Kč 5.1. Splátka jistiny: Střednědobý plán Čisté Plzně počítá se splacením jistiny poskytnutého úvěru do 12/ Splátka jistiny odpovídá výši a délce splácení poskytnutého úvěru PT, a.s. Tato splátka jistiny dosahuje výše ,- Kč.

17 © 2016 Grant Thornton Advisory Shrnutí zjištěných skutečností

18 © 2016 Grant Thornton Advisory 18 Název Částka v Kč bez DPH Mezisoučet Náklady bez navýšení Kč a) Navýšení mezd řidiči + zadáci Kč Kč b) Navýšení - agenturní pracovníci Kč Kč c) Navýšení sběrné dvory Kč Kč d) Navýšení separovaný odpad Kč Kč e) Náklady na zavedení systému/rok Kč Kč f) Inflace 1,4% Kč Kč g) Úroky z úvěru Kč Kč h) Splátka jistiny Kč Kč Shrnutí zjištěných skutečností Odůvodnění navýšení nákladů proti roku 2013 Společnost Čistá Plzeň by bez navýšení provozovala činnost s celkovými náklady ,- navýšení však způsobují následující skutečnosti: a)Navýšení mezd řidiči a zadáci; b)Navýšení mezd - agenturní pracovníci; c)Navýšení sběrné dvory; d)Navýšení separovaný odpad; e)Náklady na zavedení systému/rok; f)Inflace 1,4%; g)Úroky z úvěru; h)Splátka jistiny. Závěr Významná část nákladů vznikla bez možnosti ovlivnění managementu Čistá Plzně. Z výše uvedené analýzy vyplývá, že výše ročních nákladů společnosti Čistá Plzeň na zajištění svozu komunálního odpadu a souvisejících služeb pro rok 2016 je oprávněná a přiměřená. 174 mil Kč Grafické znázornění celkových nákladů spol. Čistá Plzeň a) b) c) d) e) f) g) h)

19 © 2016 Grant Thornton Advisory 19 Nárůst nákladů Z částky v Kč Nárůst v Kč na hodnotu Rozdíl v KčV % I. Cenový nárůst v období 2007 – Kč Kč Kč33,5 % II. Nepřiměřeně nízká nabídka z výběrového řízení Kč Kč Kč19,0 % III. Nárůst nákladů v období 2014 – Kč Kč Kč 7,5 % IV. Splátky jistiny úvěru PT a.s. za rok Kč Kč Kč12,5 % Celkem nárůst v Kč Kč Kč Kč72,5 % Přehled historie nákladů města Plzně v období 2007 až 2016 Vývoj nákladů města Plzně na systém od roku 2007 Společnost Čistá Plzeň má uzavřenu smlouvu s městem Plzeň z roku 2007 ve výši Kč. Vlivem níže uvedených skutečností došlo k navýšení na celkové náklady Kč: I.Cenový nárůst v období ; II.Nepřiměřeně nízká nabídka z výběrového řízení; III.Nárůst nákladů v období ; IV.Splátka jistiny úvěru PT a.s. za rok Grafické znázornění vývoje nákladů města Plzně I. II. III. IV. 174 Závěr Z hlediska ovlivnitelnosti uvedených jednotlivých položek současným managementem Čisté Plzně lze uvést pouze položku III. Nárůst nákladů v období 2014 až 2016, kdy roční výše navýšení nákladů dosahuje cca 2,5 mil Kč.

20 © 2016 Grant Thornton Advisory / © 2016 Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s. All rights reserved. Grant Thornton Advisory s.r.o. je členská firma Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Grant Thornton Valuations, a.s. je dceřinou společností Grant Thornton Advisory s.r.o. Odkazy na Grant Thornton se vztahují ke Grant Thornton International nebo ke členským firmám. Grant Thornton International a členské firmy nejsou mezinárodním partnerstvím. Služby jsou nezávisle poskytovány jednotlivými členskými firmami. Grant Thornton Advisory s.r.o. is a member firm of Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Grant Thornton Valuations, a.s. is a subsidiary of Grant Thornton Advisory s.r.o. References to Grant Thornton are to Grant Thornton International or its member firms. Grant Thornton International and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms. 20


Stáhnout ppt "© 2016 Grant Thornton Advisory Červen 2016 Pavel Válek Partner T+420 606 615 699 E Nezávislé posouzení výše a oprávněnosti ročních."

Podobné prezentace


Reklamy Google