Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JE ROZUMNÉ VĚŘIT, ŽE BIBLE JE POSELSTVÍM OD BOHA?.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JE ROZUMNÉ VĚŘIT, ŽE BIBLE JE POSELSTVÍM OD BOHA?."— Transkript prezentace:

1 JE ROZUMNÉ VĚŘIT, ŽE BIBLE JE POSELSTVÍM OD BOHA?

2 je inspirovaná Bohem (2 Timoteovi 3:16-17) proroctví o Spasiteli byla naplněna na Ježíši Kristu (Lukáš 24:44) TVRZENÍ BIBLE:

3 Ježíš Kristus vstal z mrtvých a je Pánem a Bohem lidí (Jan 20:24-28) tomu, kdo uposlechne evan- gelium Ježíše Krista daruje Bůh věčný život (Římanům 6:23) TVRZENÍ BIBLE:

4 autorem Bible je Bůh k zapsání použil lidi sbírka 66 různých knih zapsány v průběhu cca 1600 let cca 40 různých pisatelů 39 knih Hebrejských Písem 27 knih Řeckých Písem JE BIBLE INSPIROVÁNA BOHEM?

5 knihu Skutků zapsal Lukáš v 1. století po Kristu Evangelium podle Jana zap- sal Jan před koncem 1. století po Kristu JE BIBLE INSPIROVÁNA BOHEM?

6 Mojžíš byl vychován jako egyptský princ Jozue byl vojevůdcem Izraelitů David byl králem Izraele Ámos byl pastevcem Nehemiáš byl číšníkem perského krále JE BIBLE INSPIROVÁNA BOHEM?

7 Lukáš byl řeckým lékařem apoštol Matouš byl celníkem apoštol Petr byl rybářem apoštol Pavel byl znalcem Mojžíšova zákona a výrobcem stanů JE BIBLE INSPIROVÁNA BOHEM?

8 Mojžíš psal v Sinajské pustině (dnešní Egypt) Jeremiáš psal v Jeruzalémě Daniel psal v Babylonu (dnešní Irák) apoštol Pavel psal v Korintu (dnešní Řecko), Efezu (dnešní Turecko) a Římě JE BIBLE INSPIROVÁNA BOHEM?

9 SZ byl zapsán hebrejsky, částečně aramejsky NZ byl zapsán lidovou řečtinou (koiné) JE BIBLE INSPIROVÁNA BOHEM?

10 Typy slohů knih Bible: Zákon (náboženský, trestní, občanský) poezie, historie, vyprávění, biografie, proroctví, apokalyp- sa JE BIBLE INSPIROVÁNA BOHEM?

11 Poslední kniha SZ byla zapsaná cca v roce 400 před Kristem. Všechny knihy NZ byly zap- sány cca v průběhu druhé poloviny 1. století po Kristu. JE BIBLE INSPIROVÁNA BOHEM?

12 V souladu se zákonem kauzality, je Bible násled- kem, který svědčí o své adekvátní příčině. Je tou příčinou jediná mysl Boží nebo mysl cca 40 různých lidí? JE BIBLE INSPIROVÁNA BOHEM?

13 Je-li příčinout Bible jediná mysl Boží, pak pro to musí existovat důkazy, např.: vnitřní jednota Bible, nadčasovost poselství Bible, JE BIBLE INSPIROVÁNA BOHEM?

14 naplnění proroctví Bible, soulad Bible s vnějšími zdroji historických poznat- ků, soulad současného textu knih Bible s původními texty. JE BIBLE INSPIROVÁNA BOHEM?

15 Existuje jednota Bible v doktríně o Bohu? Bůh se ve SZ označuje jako: Elohiym, tj. Bůh v plurálu, JHVH, tj. samoexistující, věčný, El, tj. Všemohoucí. JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

16 Bůh ve SZ je tedy pluralitou více osobností, které mají stejnou božskou podstatu a jsou v jednotě. Kromě něj už žádný jiný Bůh a Spasitel není. JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

17 “Pak Bůh (Elohiym) řekl: 'Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby.... (1. Mojžíšova 1:26-27) “Slyš, Izraeli, JHVH náš Bůh (Elohiym), je jeden JHVH.“ (5. Mojžíšova 6:4 RH). JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

18 To je ve shodě s Bohem v NZ, který je jednotou tří osobností – Otce, Syna a Ducha Svatého, které mají stejnou božskou podstatu. JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

19 “...jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi,...” (Efezským 4:6 EB) “Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,...” (Filipským 2:5-6 EB) JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

20 “...proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému... Nelhal jsi lidem, ale Bohu!'" (Skutky apoštolské 5:3-4 EB) “...křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého...” (Matouš 28:19 EB) JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

21 Všechny tři osobnosti Boha byly přítomné při stvoření světa: “Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.” (Genesis 1:1-2 EB) JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

22 O Synovi však: 'Tvůj trůn, Bože, je na věky věků... A dále: 'Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš;... jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou.'” (Židům 1:7-12 EB) JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

23 Dle Bible je Bůh Duch (Jan 4:24), je nepomíjející (1.Timo- teovi 1:17), vševědoucí (Izajáš 46:910), všemohoucí (Zjevení 21:22), všudypřítomný (Jere- miáš 23:23-24), nepodléhá změ- nám (Jakub 1:17),... JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

24 Dle Bible je Bůh spravedlivý (Žalm 89:14), svatý (1. Petrova 1:16), dobrý (Žalm 145:9), stvořitel všech věcí (Římanům 11:33-36),soudce,zákonodárce, Král (Izajáš 33:22) a Spasitel (Titovi 1:4). JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

25 Bůh Bible je dokonalý. Nedokonalá lidská mysl si jej nedokáže vymyslet. Naopak pohanští “bohové” věrně od- povídali omezeným předsta- vám svých lidských tvůrců (Izajáš 44:6-21 EB). JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

26 Existuje jednota Bible v doktríně o člověku? člověk stvořen k Božímu obrazu (1.Mojžíšova 1:27), jednota duchovní a fyzické podstaty (1.Tesalonickým 5:23), JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

27 má svobodnou vůli (Žalm 37:27), člověk povolán, aby žil svatě (1.Petrova 1:15), Bůh si přeje, aby s ním člověk mohl být na věky (Zjevení 21:1-4). JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

28 Bůh apeluje na intelekt, lásku, úctu a zbožný strach člověka (Jan 4:24, 14:15, Židům 12:28). Satan apeluje na tělesné touhy a ego člověka (Matouš 4:1-11). Člověk se musí rozhodnout s důsledky pro jeho věčnost (Lukáš 16:13). JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

29 Existuje jednota Bible v doktríně o spáse? člověk byl na počátku s Bohem, od Boha jej oddělil hřích (zlo) trestem za hřích je smrt (Římanům 6:23), JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

30 Jednotný plán spasení v Bibli: Bůh vyžaduje, aby mu člověk věřil a poslouchal jej. Různý skutek poslušnosti: Noe měl postavit archu, Izraelité měli dodržovat Mojžíšův zákon. JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

31 Člověk v dnešní době má poslechnout Kristovo evange- lium. Bůh naplnil svůj plán spásy (záchrany) lidí z jejich hříchů obětováním a vzkříše- ním Božího Syna Ježíše Krista z mrtvých. JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

32 Tento plán bude zakončen posledním soudem. Při tomto posledním soudu Bůh odmění lidi, kteří jednali podle Jeho Slova věčným životem a ostat- ní potrestá věčným utrpením za jejich hříchy (2.Petrova 3:10- 14, Matouš 25:31-46) JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

33 Bible je vnitřně jednotná ve svých doktrínách o Bohu, člo- věku, spáse. Na začátku Bible je člověk s Bohem, od něhož byl oddělen hříchem. Od toho okamžiku se v Bibli odvíjí Boží plán spásy, jež končí tím, že člověk je s Bohem, a to v nebi. JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

34 Vnitřní jednota Bible zapsané cca 40 různými lidmi v průběhu cca 1600 let je důkazem, který svědčí pro inspiraci Bible Bohem. JE BIBLE VNITŘNĚ JEDNOTNÁ?

35 Je nadčasová morálka, kterou učí SZ Bible? Desatero je “ústavou“ Moj- žíšova zákona: 1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh... Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 2. Nezobrazíš si Boha... JE BIBLE NADČASOVÁ?

36 5. Cti svého otce i matku,... 6. Nezavraždíš. 7.Nesesmil- níš. 8. Nepokradeš. 9. Nevy- dáš proti svému bližnímu křivé svědectví. 10. Nebu- deš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního...(Exodus 20:1-12- 17 EB, RH) JE BIBLE NADČASOVÁ?

37 Hříchy, které desatero SZ odsuzuje, byly běžné u po- hanských "bohů". Jezabel jednala podle Baalova pří- kladu a zosnovala vraždu Nábota kvůli jeho vinici, po které dychtil král Achab, jež pak vinici zabral. (1.Královská 21:1-16) JE BIBLE NADČASOVÁ?

38 SZ morálka platila cca 1500 let. Ani doba cca 3500 od zapsání desatera,nic ne- ubrala na morálním impera- tivu přikázání: Cti svého ot- ce i matku... Nezavraždíš. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nevydáš...křivé svědectví... JE BIBLE NADČASOVÁ?

39 Je nadčasová morálka, kterou učí NZ Bible? Křesťanské náboženství je skrze Kristovy oběti zalo- ženo na osobním duchov- ním vztahu s Bohem jako Otcem a ostatními lidmi jako bratry a sestrami v Kristu, resp. jako s bližními. JE BIBLE NADČASOVÁ?

40 On mu řekl: 'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a ce- lou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zá- kon i Proroci.' (Matouš 22:34-40 EB) JE BIBLE NADČASOVÁ?

41 “Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.Je-li možno,pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplá- cet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud,...'Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho,... Nedej se přemoci zlem,... pře- máhej zlo dobrem. (Ř 12:17-21) JE BIBLE NADČASOVÁ?

42 Ani doba cca 2000 let, od zapsání NZ, nic neubrala na morálním imperativu přikázání 'Miluj...Boha..., celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' a 'Miluj svého bližního jako sám sebe. Lidstvo nic hodnotnějšího nevymyslelo. JE BIBLE NADČASOVÁ?

43 Nadčasová morálka Bible je důkazem, který svědčí pro in- spiraci Bible Bohem. JE BIBLE NADČASOVÁ?

44 Byla naplněna proroctví SZ o Spasiteli? Ve SZ je řada i detailních proroctví o příchodu, učení, ukřižování a vzkříšení Spasite- le.Poslední kniha SZ byla zap- sána cca 400 let před Kristem. Některá z proroctví naplnili Ježíšovi nepřátelé. BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

45 Židé dle proroctví SZ očekávali Mesiáše/Krista, který je spasí právě v 1.století. Nesprávně si však Spasitele představovali jako politického krále, který je zachrání před římskými oku- panty a obnoví království Izra- ele.Ježíš jejich představy naru- šoval. Rozhodli se ho zbavit. BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

46 Proroctví SZ (“P“) a jejich naplnění NZ (“N“): 1) Potomek ženy (člověk): P: (Bůh řekl ďáblovi:) Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. (Genesis 3:15 EB) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

47 N: Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, (Galatským 4:4 EB) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

48 2) Potomek Abrahama, Izáka a Jákoba, z kmene Judy: P: (Bůh řekl Abrahamovi:)...V tobě doj- dou požehnání veškeré čeledi země (Genesis 12:3).Bůh...pra- vil: "A přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák. Svou smlouvu s ním usta- vím...věčnou.“ (Genesis 17:19) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

49 Juda nikdy nebude zbaven žez-la ani palcátu,...dokud nepřijde ten, který z něho vzejde; toho budou poslouchat lidská poko-lení (Gen 49:10).N: Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu... (Mat 1:1-2 EB) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

50 3)Prorok jako Mojžíš, prostřed- ník nové smlouvy: P: (Bůh k Mojžíšovi:)Povolám jim proroka...,jako jsi ty.Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. Kdo by má slova, která on bude mluvit... neposlouchal,toho...budu volat k odpovědnosti(De18:18- 19EB). BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

51 N:(apoštol Petr řekl Židům:)...Ježíše Krista, kterého... Bůh mluvil od věků ústy všech svých svatých proroků. Mojžíš přece řekl otcům: ‚Pán, váš Bůh, vám vzbudí z vašich bratrů Proroka jako mne; toho budete poslouchat... (Skutky 3:18-26 EB) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

52 4) Bůh, který přišel na zem jako dítě: P: Neboť se nám na- rodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divu- plný rádce, Božský bohatýr, O- tec věčnosti, Vládce pokoje."... pokoj bez konce spočine na trůně Davidově(Izajáš9:5-6 EB). BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

53 N: Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou ra- dost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasi- tel, Kristus Pán, v městě Davi- dově....řekli si pastýři: "Pojď- me až do Betléma..." Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko... (Lukáš 2:10-20 EB) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

54 5) Král z rodu Davidova, který panuje na věky: P: (Bůh řekl králi Davidovi:)...dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky (2. Samuelova 7:12-13). BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

55 N: Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria,... Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš....bude nazván synem Nejvyš- šího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude kon- ce." (Lukáš 1:30-33 EB) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

56 6) Král a velekněz v jedné oso- bě: P: Hospodin přísahal a ne- bude želet: Ty jsi kněz navěky podle Malkísedekova řádu.(Žal- my110:4)N:...jí pronikáme až do nitra nebeské svatyně, kam jako první za nás vstoupil Je- žíš, kněz na věky podle řádu Melchisedechova (Žid 6:19-20). BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

57 7) Narozený v judském Betlé- mě: P: A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi jud- skými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpra- dávna, ode dnů věčných (Micheáš 5:1). BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

58 N:...nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě prove-den soupis lidu...Také Josef se vydal...do Judska, do města... Betlém, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoube-na a čekala dítě...I porodila svého prvorozeného syna... a položila do jeslí... (Lukáš 2:1-7) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

59 8) Narozený z panny: P:...Pán vám proto dá znamení:Hle,pan- na počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi.(Izaiáš 7:14 B21)N:...anděl Páně...řekl:"Josefe, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého(Matouš1:18-25). BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

60 9) Narozený v době 4. králov- ství – Římská říše: P:...Ty, králi, jsi král králů...Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě povstane další království, nižší než tvé, a pak další, třetí království, mě- děné, které bude mít moc nad celou zemí. Čtvrté království bude tvrdé jako železo... BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

61 Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jiné- nému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky... Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane...(Daniel 2:36- 47) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

62 Z historie víme, že Novobabylón- ská říše krále Nebúkadnesara II. byla zničena Médy a Peršany. Po ní byla jako druhá říše Medo- perská. resp. Perská. Po ní byla jako třetí říše Řecká. Po ní byla jako čtvrtá říše Římská, která v 1. století před Kristem ovládla Palestinu. BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

63 N: V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spra- voval Judsko...stalo se slovo Boží k Janovi...kázal: "Čiňte po- kání a dejte se pokřtít na odpou- štění hříchů", jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše... (Lukáš 3:1-6 EB) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

64 Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil." (Lukáš 3:21-23 EB) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

65 10) Povraždění dětí: P:Toto praví Hospodin: "V Rámě je slyšet hla- sité bědování, přehořký pláč. Rá- chel oplakává své syny, odmítá útěchu,protože její synové už ne-jsou."(Jer 31:15) N: Když Hero-des poznal,že ho mudrci oklama-li,...dal povraždit všechny chlap-ce v Betlémě... (Matouš 2:16-18) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

66 11) Pokorným přinesl radostnou zvěst: P:Duch Panovníka Hospo- dina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl ra- dostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svo- bodu a vězňům propuštění, (Izajáš 61:1) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

67 N:Ježíš...vešel...do synagógy a …četl z...proroka Izaiáše..:'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych při- nesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajat- cům propuštění a slepým vráce- ní zraku, abych propustil zdep- tané na svobodu (Lukáš 4:14-21) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

68 12) Triumfální vjezd do Jeruza- léma: P: Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, pro- pukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti (Zacharjáš 9:9). BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

69 N: Přivedli oslátko...Ježíše na ně posadili...prostírali mu své pláš- tě na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hla- sitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: "Požehnaný král, který přichází... (Lukáš 19:34-38, 45-48 EB). BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

70 13) Neuvěřili v něj: P:Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? (Izajáš 53:1) N: Ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho; a tak se naplnilo slovo, které řekl prorok Izaiáš... (Jan 12:36-38 EB) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

71 14) Nenáviděli ho bez důvodu: P: Ať...nemhouří oči, kdo mě bez důvodu nenávidí (Žalmy 35:19). N: Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky,jaké nikdo jiný nedoká- zal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce... (Jan 15:24 - 25) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

72 15)Zrazen přítelem za 30 stříbr- ných: P: I ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu (Žal 41:10). Řekl jsem tedy:"Pokládá- teli to za dobré, vyplaťte mi mzdu...Tu mi odvážili jako mzdu třicet šekelů stříbra (Zach 11:12). BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

73 N: Tehdy šel jeden z dvanácti, Jidáš...k velekněžím a řekl: "Co mi dáte?Já vám ho zradím." Oni mu určili třicet stříbrných...(Mat 26:14-16) Ještě ani nedomluvil, a hle, zástup, a vpředu... Jidáš... přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil.Ježíš mu řekl: "...políbe- ním zrazuješ...?"(Lukáš 22:47-48) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

74 16) Obviněn falešnými svědky: P: Zákeřní svědkové povstávají, nevím o ničem, z čeho viní mě... (Žalmy 35:11-12 B21) N: Velekněží a celá rada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti...Někteří pak vystoupili a křivě proti němu svědčili...(Marek 14:55-64 EB) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

75 17) Odmítnut vlastním národem, vzal na sebe trest za naše hří- chy: P:...Domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši ne- pravost...Nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných (Izajáš 53:1-12). BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

76 Velekněží a starší však přiměli zástup, aby si vyžádali Barabá- še, a Ježíše zahubili. Vladař jim řekl: "Koho vám z těch dvou mám propustit?" Oni volali: "Barabáše!" Pilát jim řekl: "Co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš?" Všichni volali: "Ukřižovat!" BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

77 Namítl jim:"Čeho se vlastně do- pustil?"Ale oni ještě více křičeli: "Ukřižovat!" Když pak Pilát viděl...že pozdvižení je čím dál větší, omyl si ruce před očima zástupu a pravil:"Já nejsem vinen krví tohoto člověka..."A všechen lid mu odpověděl: "Krev jeho na nás a naše děti!" (Mat 27:20-25) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

78 18) Ukřižován, losovali o jeho oděv, nebyla mu zlomena kost, probodli mu bok: P:Nastavuji zá- da těm,kteří mě bijí...(Iza 50:6)... všechny kosti mám vymknuté... Patro mám suché jako střep... Ruce i nohy mi probodli, všech- ny mé kosti se dají spočítat!...o moje roucho losují (Žal 22:14- 19). BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

79 N:Tehdy dal Pilát Ježíše zbičo- vat. Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť.Pak před něho předstupo- vali a říkali: "Buď pozdraven, králi židovský!" Přitom ho bili do obličeje. BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

80 ...Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaret- ský, král židovský. BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

81 Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Ten byl beze švů, od shora vcelku utka- ný. Řekli mezi sebou: "Netrhej- me jej, ale losujme, čí bude!... "Když Ježíš okusil octa,řekl: "Dokonáno jest." A...skonal. BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

82 ...Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda... (Jan 19:1-37 EB) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

83 19) Vstal z mrtvých: P:..Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného! Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici! (Žalmy 16:8-11 B21) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

84 Ježíš rovněž prorokoval svou smrt a vzkříšení, ale jeho učední- ci mu nevěřili:PNZ:..Ježíš...učed- níkům, že musí jít do Jeruzaléma...být zabit a…vzkříšen. Petr... ho...začal...kárat:"Buď toho uchrá- něn, Pane, to se ti nemůže stát!"... "Jdi mi z cesty, satane! (Matouš 16:21-23 EB) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

85 N:Prvního dne po sobotě,za čas- ného jitra,přišly k hrobu...Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježí- še nenašly...stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu....řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkří- šen... (Lukáš 24:1-11). BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

86 Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám." Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána... BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

87 Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní mu řekli: "Viděli jsme Pána." Odpo- věděl jim: "Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím." BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

88 20) Po svém vzkříšení vystoupil na nebe,odkud vládne jako král; v jeho jménu je lidem zvěstová- na spása z jejich hříchů: P:..Vý- rok Hospodinův mému pánu: "Zasedni po mé pravici,já ti polo-žím tvé nepřátele za podnoží k nohám."...Panuj uprostřed svých nepřátel! (Žalmy 110:1 EB) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

89 I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši syno- vé i vaše dcery budou proroko- vat...Způsobím,že budou na nebi i na zemi divné úkazy... Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání... (Jóel 3:1-5 EB) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

90 N: Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravi- ci Boží. (Marek 16:19 EB) ‘Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními...a vy jste ho..přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil... BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

91 Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok a vě- děl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn; viděl do budou- cnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově... BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

92 ...Ježíše Bůh vzkřísil a my všich- ni to můžeme dosvědčit. Byl vy- výšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slí- bil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte...‘Ať tedy vše- chen Izrael s jistotou ví,že toho Ježíše,kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“ BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

93 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého... BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

94 Když Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrva-le poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. (Skutky 2:16-42 CEP2001) BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

95 Pouze Bůh zna budoucnost. Je absolutně nemožné, aby se desítky pisatelů knih SZ žijících v naprosto odlišných kulturních, sociálních a politických podmín- kách v období 1000 let množ- stvím náhodných předpovědí vždy trefili do skutečností, které měly nastat o stovky let později. BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

96 Je nemožné,aby se všechna pro- roctví o Spasiteli naplnila na Ježíši náhodou. Ježíš zemřel po- tupnou smrtí na kříži rukama římských pohanů. Tím byl v o- čích židů zdiskreditován jako možný Spasitel, kterého si před- stavovali jako politického zá- chrance od římských okupantů. BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

97 Pokud by se na Ježíši nenaplnila SZ proroctví, včetně proroctví o jeho vzkříšení z mrtvých, nikdy by žádný z židů se zdravým ro- zumem v něj neuvěřil jako ve svého Spasitele a nikdy by křes- ťanství nevzniklo, resp. by ne- přežilo perzekuci ze strany židů, pohanů i římské vládní moci. BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

98 Jedna věc je uvěřit nějaké pošetilosti, ale jiná věc je nechat se kvůli víře v pošetilost ukame- novat, ukřižovat, upálit nebo roz- sápat lvy. To je přesně druh perzekuce, který prověřil pravost víry křesťanů již krátkou dobu po ukřižování a vzkříšení Krista z mrtvých. BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

99 Naplnění proroctví Bib- le o Spasiteli na Ježíši Kristu je důkazem, kte- rý svědčí pro inspiraci Bible Bohem. BYLA NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ BIBLE?

100 Archeologie potvrzuje exis- tenci postav, národů, zvy- ků, pohanských bohů, měst, či historických událostí, zmí- něných v Bibli. Existuje soulad mezi Biblí a vnějšími zdroji historických poznatků?

101 Důkazy z archeologie Stéla z Tel Dan z kon- ce 8 stol. před Kristem objevena v r. 1994 zmiňuje “dům Davi- dův”. Jedná se první mimo- biblickou zmínku: “dům Davidův”. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu až dodnes. (1.Královská 12:19)

102 Důkazy z archeologie Stéla Moábského krále Méši cca z roku 850 před Kristem zaznamenává, že Moáb byl podroben Izraelským králem Omrím a Méša zvítězil nad jeho potomkem. Moábský král Méša choval ov- ce. Odváděl izraelskému králi sto tisíc jehňat a sto tisíc bera- nů na vlnu. Po Achabově smrti se ale moábský král proti izra- elskému králi vzbouřil... (2.Královská 3:4-27 B21)

103 Důkazy z archeologie Omri začal nad Izraelem kralovat v jedenatřicátém roce judského krále Asy a kraloval dvanáct let. Prvních šest let kraloval v Tirse, pak ale koupil od Šemera za dva talenty stříbra kopec Šomron. Na tom kopci postavil město a nazval je Šomron (čili Samaří) podle pána té hory Šemera (1.Královská 16:23-24 B21)

104 Důkazy z archeologie Ještě v 19. stol. Po Kristu byl moderní Historii neznámý národ Chetitů. Na fotce je Lví brána v Chattušaš, hlavním městě Chetitské říše. Chetejce, Perizejce, Refajce (1. Mojžíšo- va 15:20 B21)

105 Důkazy z archeologie Tabulka z Nuzi (v dnešním Iráku) N 204 z 14./13. stol. před Kris- tem zmiňuje Tupkitilla, jež prodal své dědické právo k háji svému bratrovi za 3 ovce. To odpovídá podobné biblické události, kdy Ezau prodal právo prvorozenství svému bratrovi Jákobovi za misku jídla.

106 Důkazy z archeologie Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom, Červený.) Jákob navrhl: "Prodej mi teď hned své prvorozenství." "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši, ten se najedl a napil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím (Genesis 25:30-34 B21).

107 Důkazy z archeologie Baal byl jedním z nejvíce uctívaných pohanských bohů ve starověkém Kenaanu. Jóaš však odpověděl všem, kteří stáli proti němu: „To vy chcete vést spor za Baala? Copak vy ho zachráníte? Kdo za něj chce vést spor, ať do jitra zemře! Je-li Baal bohem, ať si sám vede svůj spor, jemu přece rozbořil oltář.“ (Soudců 6:31 CEP2001)

108 Důkazy z archeologie Kaldejský Ur (v dnešním Iráku) je jedním z měst zmíněných ve SZ. Ruiny tohoto kdysi přístavního města existují dodnes. Řekl mu také: "Já jsem Hospodin, jenž tě vyvedl z chaldejského Uru, abych ti dal za dědictví tuto zem." (1. Mojžíšova 15:7 B21)

109 Důkazy z archeologie Babylónská kronika. Tato tabulka obsahuje záznamy o Nebúkad- nesarovi II., jak porazil egyptské vojsko u Karkemíše, nastoupil na babylonský trůn a jak se zmocnil Jeruzaléma.

110 Důkazy z archeologie 11'. V sedmém roce (598/597 před Kristem), měsíci Kislîmu, král Akkadu shromáždil své vojáky, vpochodoval do země Hatti, 12'. a oblehl město Judy a druhého dne měsíce Addaru se zmocnil města a zajal krále (Jojakína). 13'. Ustanovil tam krále podle své vlastní volby (Sidkijáš), obdržel jeho velký tribut a poslal jej do Babylónu. (Babylónská kronika - Jeruzalémská kronika;ABC 5)

111 Důkazy z archeologie V té době přitáhli služebníci Nebúkadnesara, krále babylónského, k Jeruzalému. Město bylo obleženo. Potom dorazil Nebúkadnesar, král babylónský, k městu, které jeho služebníci obléhali. Jójakín, král judský, vyšel ke králi babylónskému, on i jeho matka, jeho služebníci, velitelé i dvořané. Král babylónský jej vzal do zajetí v osmém roce svého kralování. A Matanjáše, strýce Jójakínova, dosadil král babylónský za krále místo něho. Změnil mu jméno na Sidkijáš (2. Královská 24:10-12, 17 CEP2001)

112 Existuje soulad mezi Biblí a vnějšími zdroji historických poznatků? Soulad Bible s arche- ologii svědčí o tom, že Bible není sbírkou mýtů, ale pravdivým záznamem.

113 Důkazy z písemných památek Významný římský historik Gaius Suetonius Tranquillus (cca *69/75, †130/140 po Kristu) autor knihy "Životopisy dvanácti císařů" napsal o očekávání příchodu politického Mesiáše ze strany Židovského národa v 1. století po Kristu: “Starověké a ustálené přesvědčení převládalo na východě, že osud ustanovil, že někdo vzejde z Judska, kdo získá univerzální vládu. Toto přesvědčení, které jak událost prokázala, se týkalo římského císaře, Židé vztáhli na sebe, a proto se vzbouřili.“ (Životopisy dvanácti císařů, Vespasian)

114 Důkazy z písemných památek Nejvýznamnější římský historik období Římského císařství Publius Cornelius Tacitus (cca *52/56, †117/120 po Kristu) ve svých "Letopisech" (které napsal někdy mezi r. 115. a 117. po Kristu) napsal na podobné téma: “Mnozí byli přesvědčeni, že to bylo uvedeno ve starověkých knihách jejich kněží, že právě v této době měl východ zvítězit a že někdo měl vzejít z Judska a stát se vládcem. Byl to Vespasian a Titus, koho tato nejednoznačná proroctví předpovídala.“ (Letopisy V)

115 Existuje soulad mezi Biblí a vnějšími zdroji historických poznatků? Soulad Bible s vnější- mi zdroji historických poznatků je důkazem, který svědčí pro inspi- raci Bible Bohem.

116 Existuje soulad mezi současným textem knih Bible a původními texty? Odpovídá text Bible v 21. století původním textům? Postoj židů k SZ shrnuje židovský historik 1. stol. po Kristu Josephus Flavius ve svém díle "Contra Apionem": "Poskytli jsme praktický důkaz, jakou máme ke svým Písmům úctu.Ačkoliv uplynulo tolik dlouhých let, nikdo se neodvážil něco k nim přidat či ubrat nebo změnit jedinou slabiku. Každý pravověrný Žid je hned od narození považuje za Boží výnos, řídí se jimi a v případě potřeby pro ně ochotně zemře. Čas od času jsme slyšeli svědectví o vězních, kteří raději prošli útrapami mučení a smrti, než aby řekli jediné slovo proti Zákonu...

117 Existuje soulad mezi současným textem knih Bible a původními texty? Hodnověrnost textů SZ dokládají: a) Septuaginta - řecký překlad z 3. až 1. století před Kristem. b) Řecký Kodex Vaticanus, řecký Kodex Sinaiticus - cca r. 350 po Kristu, latinská Vulgáta - přelom 4. a 5. století po Kristu. c) Syrská Pešitta z 5. století po Kristu.

118 Existuje soulad mezi současným textem knih Bible a původními texty? d) Hebrejsky psané Svitky od Mrtvého moře z období 2. století před Kristem až do r. 68 po Kristu, které obsahují frag- menty všech knih SZ vyjma knihy Ester, dále kompletní knihu Izajáš, jakož i komentáře a jejich fragmenty k různým knihám SZ. Do doby nalezení Svitků pocházely nejstarší dochované hebrej- sky psané manuskripty SZ z doby kolem roku 800 po Kristu.

119 Existuje soulad mezi současným textem knih Bible a původními texty? Srovnáním SZ se Svitky od Mrtvého moře byla potvrzena hodnověrnost SZ (v textech se vyskytují nevýznamné rozdíly, jež se netýkají doktrín). http://www.deadseascrolls.org.il/feature d-scrolls e) Ježíš Kristus a pisatelé NZ v 1. století po Kristu, respektují SZ jako Boží slovo a cca 300 x citují ze SZ (Lukáš 24:44).

120 Existuje soulad mezi současným textem knih Bible a původními texty? NZ knihy jsou nejlépe zdokumen- tovanými knihami starověku, přestože jsou o židovském tesaři. Dochovalo se cca 3 tisíc řecký psaných manuskriptů NZ nebo jeho částí a dalších cca 2 tisíc řecky psaných manuskriptů, ve kterých je text NZ uspořádán ve formě lekcionáře pro denní čtení. Dále existuje cca 8 tisíc latinsky psaných a cca 2 tisíc jinojazyčných starověkých rukopisů.

121 Existuje soulad mezi současným textem knih Bible a původními texty? Nejstarší dochovaný řecký papyrový frag- ment NZ je obou- stranně popsaný fragment Rylandův nalezený v Egyptě z období cca r. 125-135 po Kristu, jež obsa- huje Evangelium pod- le Jana 18:31-33, 37- 38.

122 Pilát jim řekl: "Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!" Židé mu odpověděli: "Není nám dovoleno nikoho popravit." To aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi král židovský?" … Pilát mu řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." Pilát mu řekl: "Co je pravda?" Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: "Já na něm žádnou vinu nenalézám (Jan 18:31-33, 37- 38 EB).

123 Existuje soulad mezi současným textem knih Bible a původními texty? Nejlepší a nejdůležitější manuskripty NZ jsou obsaženy v následujících písemnostech: a) Řecký Codex Vaticanus a řecký Codex Sinaiticus – cca r. 350 po Kristu, jež dělí od pisatelů NZ maximálně 300 let a od smrti posledního z nich - apoštola Jana cca 250 let. b) Starý latinský překlad – původně vyhotoven asi kolem r. 150 po Kristu; jeho nejstarší existující opisy vznikly cca r. 350 po Kristu; asi 20 z nich a několik fragmentů zůstalo zachováno; protože je zpětně datován až téměř do doby sepsání poslední knihy NZ, je zdaleka nejdůležitější z latinských verzí.

124 Existuje soulad mezi současným textem knih Bible a původními texty? c) Latinská vulgáta – revize starého latinského překladu Jeronýmem z přelomu 4. a 5. století po Kristu. d) Řecký Codex Alexandrinus, řecký Kodex Washingtonský, Kodex Ephraemi - cca 5 století po Kristu. e) Řecko-latinský Codex Bezae z 5. nebo 6. století po Kristu.

125 Existuje soulad mezi současným textem knih Bible a původními texty? Pro srovnání "Zápisky o válce galské" (cca 58-40 před Kristem) prvního muže Římského impéria Gaia Iulia Caesara se dochovaly asi jen v 10-ti dobrých manuskriptech, přičemž nejstarší z nich dělí od doby Caesara cca 900 let. "Dějiny peloponéské války", které napsal athénský historik Thucydides (cca *460/455 - †395 před Kristem) jsou nám známy pouze z 8 manuskriptů, z nichž nejstarší je cca z roku 900 po Kristu a z několika papyrových fragmentů z počátku křesťanské éry.

126 Existuje soulad mezi současným textem knih Bible a původními texty? Textová kritika je vědní obor, který zkoumá a porovnává varianty biblických textů a snaží se určit znění biblického textu, které nejvěrněji odpovídá originálu. Několik komentářů textových kritiků ke spolehlivosti biblických textů: "úplná shoda ve většině slov NZ" (Thiessen); "pouze 1/1000 slov NZ v pochybnosti" (Westcott, Hort).

127 Existuje soulad mezi současným textem knih Bible a původními texty? Sir Frederic George Kenyon (*1863 - †1952), britský paleograf, biblický a klasický učenec, ředitel Britského Muzea a prezident Britské Akademie, uvedl: "Křesťan může vzít celou Bibli a říci bez obav nebo pochybností, že má v ruce pravé Boží slovo, které se uchovalo z generace na generaci až do naší doby bez podstatných ztrát."

128 Existuje soulad mezi současným textem knih Bible a původními texty? Skutečnost, že byl biblický text ve stejné podobě předáván z generace na generaci a že se o tom dochovalo množství starověkých písemných důkazů je - při vědomí toho, že se dochoval jen nepatrný zlomek jiných písemností starověku - dalším důka- zem, který svědčí pro inspiraci Bible Bohem.

129 Důkaz vnitřní jednoty Bible, důkaz nadčasovosti morálky Bible, důkaz naplnění proroctví Bible o příchodu Spasitele na Ježíši Kristu, důkaz souladu Bible s vnějšími zdroji historických poznatků a důkaz o předávání biblických textů ve stejné podobě po tisíce let, dle mého názoru potvrzují, že Bible je věrohodná a že je tedy pravdivým Božím slovem, kterým nám lidem všemohoucí Bůh sděluje závažná poselství pro náš život zde na zemi a ve věčnosti.

130 Jedním z nich je, že nás bude jednoho dne soudit za naše hříchy prostřednictvím Ježíše, o čemž nám poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých. Trestem za hřích je smrt. Všichni zhřešili a zaslouží si trest, ale Ježíš vzal tento trest na sebe za každého kdo v něj uvěří a příjme jej za svého Pána a Spasitele:

131 Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.“ (Skutky 17:30-31 CEP2001)

132 Nezahazujte naději na věčný život, ale příjměte záchranu prostřednictvím Ježíše Krista. 15.02.2016Robert Hodanko www.viravboha.cz


Stáhnout ppt "JE ROZUMNÉ VĚŘIT, ŽE BIBLE JE POSELSTVÍM OD BOHA?."

Podobné prezentace


Reklamy Google