Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písmo svaté Bible (biblos= kniha knih), Písmo svaté vznikala 1500 let

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písmo svaté Bible (biblos= kniha knih), Písmo svaté vznikala 1500 let"— Transkript prezentace:

1 Písmo svaté Bible (biblos= kniha knih), Písmo svaté vznikala 1500 let
2 části : Starý zákon – ¾ Bible, psán hebrejsky a aramejsky v 1. tisíciletí př. n. l., původně psán pro judaismus (židovské náboženství), uznáván ale i křesťany Nový zákon – ¼ Bible, psán řecky, v 1. a 2. stol. n. l. – určen křesťanům

2 Bible se skládá: ze Starého zákona – vznikal pravděpodobně od 15. st. př. Kr. po dobu asi let - napsán v hebrejském jazyce - skládá se z 39 žánrově různorodých knih - základem židovského náboženství Obsahuje: Pět knih Mojžíšových (řecky Pentateuch, hebrejsky- tóra) Genesis (o dějinách lidstva od stvoření světa, o potopě a zmatení jazyků, o době patriarchů Abraháma, Izáka a Jákoba) Exodus (vyvedení Izraelitů z egyptského otroctví) Leviticus Numeri Deuteronomium Svitek tóry s ukazovátkem zvaným jad

3 Samuelovy knihy Královské knihy Žalmy Přísloví Píseň písní
Knihy soudců Samuelovy knihy Královské knihy Prorocké knihy – obracely se nejen k soudobým posluchačům, ale v mnohém zůstávají platné až do dnešních dnů Mudroslovné knihy – obsahují části Žalmy Přísloví Píseň písní Kniha Jóbova zachycují osudy Izraelitů v době vlády králů Saula, Davida a Šalamouna a v době rozděleného království (severní Izrael, jižní Judsko)

4 Desatero považují židé a křesťané za příkazy (přikázání), které Bůh – Hospodin – dal lidem jako směrnici pro způsob života. Bůh předal dvě desky s přikázáními na hoře Sinaj do rukou Mojžíšových. Přikázání jsou v Bibli vyjmenována dvakrát; poprvé v knize Exodus, podruhé v knize Deuteronomium. l. V jednoho Boha věřiti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 9. Nepožádáš manželky bližního svého, 10. aniž požádáš statků jeho. chamtivý

5 1Žalm Davidův Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 2Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 3naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. 4I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. 5Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. 6Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

6 2. z Nového zákona – vznikl v 1. a 2. st. n. l.
- napsán Židy řečtinou - tvoří 27 knih - základem křesťanského náboženství Obsahuje: Čtyři evangelia (Matoušovo, Markovo, Lukášovo, Janovo) - vyprávějí o životě a učení Ježíše z Nazaretu, jeho ukřižování a vzkříšení Skutky apoštolů – zachycují počátky křesťanství a osudy prvních zvěstovatelů poselství o Spasiteli (o působení Kristových žáků) Listy apoštolů (epištoly) – zde je vyloženo křesťanské učení a zásady jak pro život jednotlivce, tak pro chování lidí mezi sebou prorocká kniha Zjevení – apoštol Jan v ní poodhaluje okolnosti druhého příchodu Krista, jeho tisíciletého království, posledního soudu a nové Země

7 Otázky a úkoly Kdo to byl Jób, co znamená spojení Jobova zvěst, „jobovka“ Co víte o životě Ježíše Krista – kde se narodil, kde zemřel, rodiče, co provázelo jeho narození. 3) Jak se dnes nazývá město Davidovo? 4) Co je to Svatý týden (nemyslím týden před maturitní zkouškou) a jaký má význam pro křesťanství 5) Kdo to byli apoštol, Mesiáš, Jidáš, Sv. Petr (i jeho význam pro dnešní církev), co je to apokalypsa 6) Co se nachází na obrázku a s jakým městem je tento symbol nejčastěji spojován 7) Co znamená nápis na kříži – INRI – není nutný latinský výrok, spíše vysvětlit význam 8) Vysvětlit pojmy Genesis, Noe, Babylon, vyhnání z ráje, Kain a Ábel, David a Goliáš, Sodoma a Gomora


Stáhnout ppt "Písmo svaté Bible (biblos= kniha knih), Písmo svaté vznikala 1500 let"

Podobné prezentace


Reklamy Google