Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písmo svaté -Bible (biblos= kniha knih), Písmo svaté vznikala 1500 let -2 části : Starý zákon – ¾ Bible, psán hebrejsky a aramejsky v 1. tisíciletí př.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písmo svaté -Bible (biblos= kniha knih), Písmo svaté vznikala 1500 let -2 části : Starý zákon – ¾ Bible, psán hebrejsky a aramejsky v 1. tisíciletí př."— Transkript prezentace:

1 Písmo svaté -Bible (biblos= kniha knih), Písmo svaté vznikala 1500 let -2 části : Starý zákon – ¾ Bible, psán hebrejsky a aramejsky v 1. tisíciletí př. n. l., původně psán pro judaismus (židovské náboženství), uznáván ale i křesťany Nový zákon – ¼ Bible, psán řecky, v 1. a 2. stol. n. l. – určen křesťanům

2 Bible se skládá: 1.ze Starého zákona – vznikal pravděpodobně od 15. st. př. Kr. po dobu asi 1 100 let - napsán v hebrejském jazyce - skládá se z 39 žánrově různorodých knih - základem židovského náboženství Obsahuje: Pět knih Mojžíšových (řecky Pentateuch, hebrejsky- tóra) 1.Genesis (o dějinách lidstva od stvoření světa, o potopě a zmatení jazyků, o době patriarchů Abraháma, Izáka a Jákoba) 2.Exodus (vyvedení Izraelitů z egyptského otroctví) 3.Leviticus 4.Numeri 5.Deuteronomium Svitek tóry s ukazovátkem zvaným jad

3 Knihy soudců Samuelovy knihy Královské knihy Prorocké knihy – obracely se nejen k soudobým posluchačům, ale v mnohém zůstávají platné až do dnešních dnů Mudroslovné knihy – obsahují části  Žalmy  Přísloví  Píseň písní  Kniha Jóbova zachycují osudy Izraelitů v době vlády králů Saula, Davida a Šalamouna a v době rozděleného království (severní Izrael, jižní Judsko)

4 l. V jednoho Boha věřiti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 9. Nepožádáš manželky bližního svého, 10. aniž požádáš statků jeho. chamtivý Desatero považují židé a křesťané za příkazy (přikázání), které Bůh – Hospodin – dal lidem jako směrnici pro způsob života. Bůh předal dvě desky s přikázáními na hoře Sinaj do rukou Mojžíšových. Přikázání jsou v Bibli vyjmenována dvakrát; poprvé v knize Exodus, podruhé v knize Deuteronomium.

5 1 Žalm Davidův Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 2 Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 3 naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. 4 I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. 5 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. 6 Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

6 2. z Nového zákona – vznikl v 1. a 2. st. n. l. - napsán Židy řečtinou - tvoří 27 knih - základem křesťanského náboženství Obsahuje: Čtyři evangelia (Matoušovo, Markovo, Lukášovo, Janovo) - vyprávějí o životě a učení Ježíše z Nazaretu, jeho ukřižování a vzkříšení Skutky apoštolů – zachycují počátky křesťanství a osudy prvních zvěstovatelů poselství o Spasiteli (o působení Kristových žáků) Listy apoštolů (epištoly) – zde je vyloženo křesťanské učení a zásady jak pro život jednotlivce, tak pro chování lidí mezi sebou prorocká kniha Zjevení – apoštol Jan v ní poodhaluje okolnosti druhého příchodu Krista, jeho tisíciletého království, posledního soudu a nové Země

7 Otázky a úkoly 1)Kdo to byl Jób, co znamená spojení Jobova zvěst, „jobovka“ 2)Co víte o životě Ježíše Krista – kde se narodil, kde zemřel, rodiče, co provázelo jeho narození. 3) Jak se dnes nazývá město Davidovo? 4) Co je to Svatý týden (nemyslím týden před maturitní zkouškou) a jaký má význam pro křesťanství 5) Kdo to byli apoštol, Mesiáš, Jidáš, Sv. Petr (i jeho význam pro dnešní církev), co je to apokalypsa 6) Co se nachází na obrázku a s jakým městem je tento symbol nejčastěji spojován 7) Co znamená nápis na kříži – INRI – není nutný latinský výrok, spíše vysvětlit význam 8) Vysvětlit pojmy Genesis, Noe, Babylon, vyhnání z ráje, Kain a Ábel, David a Goliáš, Sodoma a Gomora


Stáhnout ppt "Písmo svaté -Bible (biblos= kniha knih), Písmo svaté vznikala 1500 let -2 části : Starý zákon – ¾ Bible, psán hebrejsky a aramejsky v 1. tisíciletí př."

Podobné prezentace


Reklamy Google