Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křesťanství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křesťanství."— Transkript prezentace:

1 Křesťanství

2 Počátky křesťanství Křesťanství vzniklo v JUDEI (oblast dnešní Palestiny) Vzniká v 1. století n.l. Jako zakladatele tohoto náboženství je považován Ježíš Kristus Křesťanství se vyvinulo z Judaismu

3 Křesťanství přebírá základní prvky víry a Starý zákon z judaismu
S počátkem křesťanství také souvisí vznik– Nového zákona Oba tyto svaté spisy jsou obsaženy v BIBLI Hlavní postavy křesťanství jsou :Otec,Syn a Duch svatý

4 Šíření křesťanství Křesťanství vzniklo v 1. století n.l. v JUDEI (oblasti dnešní Palestiny) Křesťanství bylo nejdříve náboženství chudých,ale postupem času se začíná vyznávat i ve vyšších vrstvách tehdejší Římské říše Až Milánský edikt (313 n.l.) zrovnoprávnil křesťanství s ostatními První křesťanským císařem byl Konstantin I.(Veliký)

5 -má-li křesťanství získat vliv, prosadit se, musí získat i vzdělance a bohaté - oslovit je řečí klasické vzdělanosti - apologeti = obhájci - sami vzdělaní ve filozofii vysvětlují, že křesťanství neohrožuje uspořádání

6 Základní principy křesťanství
Obecný základ křesťanské nauky tvoří: Boží láska a lidská odpověď na tuto lásku v podobě lásky k Bohu, k druhým lidem a k sobě Bůh se stal v Ježíši z Nazareta člověkem (vtělení), který byl ukřižován a vzkříšen z mrtvých, a tak člověka vysvobodil z otroctví hříchu a smrti k životu.

7 - šíření křesťanských obcí začíná v 1. st n. l. apoštolskou činností
výskyt kř. obcí v Římě již v pol. 2. st. pronásledování mocí, pohany, ortodoxními židy i filozofy křesťané chápáni Římany jako odpůrci státního náb. a nepřátelé veřejného pořádku, oficiálně zakázáno utajování obřadů ,pomluvy, obavy, lidové i organizované pronásledování pozitivní vliv klidu při mučednických úmrtích - nárůst věřících - přitažlivost křesťanství - vykoupení přes Kristovu oběť pro každého věřícího - Bůh netrestá, ale odpouští - miluj bližního z  hebrejské knihy Levitů - zlo nesplácet zlem už Sokrates v Ústavě - zdržovat se nejen páchání zla, ale i myšlenek, které k němu vedou - pohrdání světskými radostmi – stoici i epikurejci - rovnost, podřídit se osudu – stoicismus - + vliv novoplatonismu

8 křesťanská víra Existuje jediný Bůh, Bůh je trojjediný –existuje ve třech osobách: Otec (Stvořitel), Syn (Ježíš Kristus) a Duch svatý. Ježíš Kristus zvěstoval přicházející Boží království, které přišlo v jeho osobě. Nedopustil se hříchu a svou obětí na kříži a svým vzkříšením přinesl věřícím odpuštění hříchů a dědičné viny. Věřící jsou pokřtěni – ponořeni – do Kristovy smrti. Ve své víře žijí duchovně a po smrti budou spolu se svým tělem vzkříšeni. Přijímají Ducha svatého jako dar od Boha, který je duchovně vede, dává poznávat Boží vůli a který udržuje církev v pravdě.

9 Ježíš znovu přijde na konci časů, aby soudil a vládl ve své moci a slávě. Věřící budou žít s ním věčně v Boží přítomnosti. Dokud svět trvá, je církev poslána, aby hlásala o Kristu radostnou zvěst (evangelium). Křesťanské Písmo svaté (Bible) obsahuje Boží slovo a je inspirováno Bohem. Proto je Bible prvním a respektovaným pramenem informací o Bohu a Ježíši Kristu. Ježíšova matka Maria porodila Božího Syna jako panna z Ducha svatého.Proto má v katolických a pravoslavných církvích velmi privilegované místo a křesťané i ji prosí o přímluvu u Boha. V protestantských církvích tento význam Ježíšova matka nemá.

10 Svatá trojice Svatá Trojice, je společné označení boha v křesťanském učení v třech osobách, totiž Otci, Synu a Duchu svatém, které sdílejí jediné božství.

11 Bible a Starý zákon Bible je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné a inspirované bohem. První část Bible tvoří Starý zákon , který obsahuje židovský soubor posvátných knih, který křesťané převzali z židovství. Tato část spisů je oběma náboženstvím společná, židé ji ovšem jako Bibli neoznačují. Starý zákon je z velké části napsaný v hebrejštině, některé části aramejsky a řecky.

12 Desatero přikázání 1.V jednoho boha věřit budeš
2.Nevezmeš boží jména Božího nadarmo 3.Pomni,abys den sváteční světil 4.Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi 5.Nezabiješ 6.Nesesmilníš 7.Nepokradeš 8.Nepromluvíš křivého svědectví 9.Nepožádáš manželky bližního svého 10.Nepožádáš statku bližního svého

13 Nový zákon Druhá část bible, Nový zákon, je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry církve je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o Ježíši Kristu a jeho osoba naplněním očekávání starozákonních spisů. Nový zákon je sepsán řecky.Obsahuje : 1. 4 evangelia(učení Ježíšovo) 2. Skutky Apoštolů (šíření křesťanství ) 3. Zjevení Janovo (Apokalypsa) 4. Epištoly(dopisy)

14 Symboly křesťanství V Počátku křesťanství se jako symbol používalo znamení ryby Používanějším je však symbol kříže(podle ukřižování Ježíše Krista)

15 Rozdělení náboženství
Křesťanství se později rozdělilo na tři části: 1.Římskokatolickou církev 2.Pravoslavnou církev 3.Protestantské církve

16 Římskokatolická církev
vyznačuje latinským obřadem a plným společenstvím s římským biskupem (papežem). Nauka katolické církve se v základních a nejpodstatnějších věcech shoduje s naukou i ostatních církví, jak o tom svědčí společná kréda, zvl. Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry.(je jedním z nejdůležitějších křesťanských vyznání víry )

17 V čele Římskokatolické církve stojí papež
Papež sídlí ve Vatikánu Mapka Vatikánu Již mrtvý papež Jan Pavel II. Papež Benedikt XVI.

18 Pravoslavná církev je křesťanská církev složená z vícero územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství. Pravoslavné církve sdílejí církevní nauku a praxi, proto se o nich někdy hovoří jako o jediné pravoslavné církvi.

19 Rozšíření Pravoslavné církve

20 Protestantská církev Jako protestantské se označují reformované, též evangelické církve. Reformace proběhla v 16. století a vedla ke vzniku dvou hlavních protestantských vyznání, luteránské a kalvínské .


Stáhnout ppt "Křesťanství."

Podobné prezentace


Reklamy Google