Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křesťanství Kratochvilová Adéla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křesťanství Kratochvilová Adéla."— Transkript prezentace:

1 Křesťanství Kratochvilová Adéla

2 Historie vznik asi ve 4. desetiletí n.l. v Palestině
návaznost na judaismus první křesťanské centrum byl Jeruzalém Ježíš Kristus = bůh křesťanské víry náš letopočet se odvíjí od narození Ježíše Krista Kristus = Christos = Mesiáš = vykupitel (spasitel) nebo také duchovní vůdce (podle Pavla) poselství Ježíšova : miluj boha svého, bližního svého i svého nepřítele celým svým srdcem křesťanství nedělá žádné rozdíly, pouze křest, který je pojí, je jakousi symbolickou očistou

3 v čele křesťanských obcí stáli kněží, nad obcemi měli dohled biskupové
první biskup byl podle legendy apoštol Petr radostná zvěst o Ježíšovi = evangelium šířená Pavlem, který křesťanství šířil do Středomoří, Egypta, severní Afriky a do Francie Jidášova zrada = počátek (v 60. letech 1. století) tvrdého pronásledování křesťanů, které skončilo až vydáním ediktu Milánského, který prohlašoval křesťanství za svobodné náboženství (po nástupu Konstantina na trůn, v roce 313) velké východo-západní schizma

4 Dělení Západořímská církev ( = římskokatolická )
- katolíci, uznávají papeže Východořímská ( = řeckokatolická ) - pravoslavní, uznávají řeckého patriarchu A – protestantská církev B – římskokatolická církev

5 Křesťanství monoteistické náboženství, které odvozuje svůj původ od učení Ježíše Krista za mesiáše považují Ježíše křesťané pocházejí z různých národů převzalo Starý zákon (judaismus) a přidalo Nový zákon

6 Starý zákon - delší a starší část Bible
- protestantství uznává 39 samostatných knih, katolická církev 46 spisů - 4 části : knih Mojžíšových 2. historický spisy 3. mudroslovné knihy 4. prorocké knihy - Nejstarší texty pocházejí z předmonarchického izraelského období, tj. snad před rokem 1000 př. Kristem

7 Nový zákon - označení druhé části Bible. Obsahuje 27 knih, jež se všechny přímo či nepřímo týkají osoby Ježíše Krista. - posvátný spis, který tvoří tyto části : 1. Evangelia 2. Skutky Apoštolů 3. Epištoly 4. Apokalypsa ( = zjevení Janovo) - všechny knihy Nového zákona byly psány řecky a vznikly v 1.století n. l.

8 Křesťanství monoteistické náboženství, které odvozuje svůj původ od učení Ježíše Krista za mesiáše považují Ježíše křesťané pocházejí z různých národů převzalo Starý zákon (judaismus) a přidalo Nový zákon velikonoce jsou oslavou vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých (po jeho smrti na kříži) synagogální podoba bohoslužby v kostelech a farnostech užívání kadidla při slavnostních bohoslužbách užívání společných biblických textů, zvláště žalmů užívání zpěvu a hymnů při modlitbě shodné užívání určitých hebrejských slov při modlitbě: amen, aleluja, hosana

9 základ křesťanské nauky tvoří:
- Boží láska a lidská odpověď na tuto lásku v podobě lásky k Bohu, k druhým lidem a k sobě. - Bůh se stal v Ježíši z Nazareta člověkem (vtělení), který byl ukřižován a vzkříšen z mrtvých, a tak člověka vysvobodil z otroctví hříchu a smrti k životu. Existuje jediný Bůh, Bůh je TROJJEDINÝ - Otec (Stvořitel), Syn (Ježíš Kristus) a Duch svatý Křesťanské Písmo svaté (bible) Křesťanská etika Symboly – kříž a ryba K největším skupinám křesťanství patří katolická církev, pravoslavné církve a protestantské církve.

10 Bible ( = Písmo svaté, slovo Boží, kniha knih )
- 2 části : Starý zákon + Nový zákon - Slovo „bible“ pochází z řeckého neutra (biblion), které označuje papyrový svitek. - Ve 14. století vznikají nejstarší české překlady – např. Bible leskovecko-drážďanská (1360) či Bible olomoucká a Bible třeboňská. - Nejvýznamnějším a nejznámějším českým překladem je Bible kralická. - Ve 20. století se objevují např. překlady Hejčlův, Colův, Žilkův, Petrů a další.

11 Křesťanská etika - popisuje požadavky, podle nichž se má řídit křesťan. - vyžaduje, aby věřící žil v míru s ostatními lidmi a soucítil s trpícími. - Desatero : 1.Já jsem pán, tvůj Bůh 2.Nebudeš mít jiné Bohy mimo mě 3.Pomni, abys den sváteční světil 4.Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi 5.Nezabiješ 8.Nepromluvíš křivého svědectví 6.Nesesmilníš 9.Nepožádáš manželky bližního svého 7.Nepokradeš 10.Nepožádáš statku bližního svého

12 Římskokatolická církev
se vyznačuje latinským obřadem a plným společenstvím s římským biskupem (papežem) Bůh je jeden a je nejvýš spravedlivý existují tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý lidská duše je nesmrtelná k lidské spáse je nezbytně zapotřebí milosti Boží uznává 7 svátostí – křest, biřmování, manželství, svátost smíření, mše, kněžství, svátost posledního pomazání středem života církve je liturgie (součástí je breviář)

13 Pravoslavná církev východní církev nemá papeže
titulární hlava církve je Konstantinopolský patriarcha kněží nemusí žít v celibátu pravoslavní věřící se modlí doma i v kostele (ve stoje) obsah evangelia je předáván tak, aby působil na všechny smysly : zpěvem, rozdávání požehnaného chleba, vůně kadidla, světla, barevná liturgická roucha , ikony náboženské služby vykonávají kněží, těm pomáhají jáhnové a diakoni svátky : Velikonoce, Epifanie, Vánoce, Proměnění Páně

14 Protestantství nejvyšší autorita je Bible
nejspolehlivější cesta k Bohu je její studium tvorba nesčetných sekt podle nich, to, co člověk vyznává (bude vyznávat) musí zasáhnout jeho srdce a proměnit jeho pohled na život, jinak je to pouhá fráze jako protestantské se označují reformované, též evangelické církve Martin Luther Jan Kalvín

15 Jedním z nejdůležitějších trendů v současném křesťanství je ekumenismus (spolupráci mezi jednotlivými církvemi).


Stáhnout ppt "Křesťanství Kratochvilová Adéla."

Podobné prezentace


Reklamy Google