Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.setkání tematické skupiny KAP „Rozvoj kariérového poradenství“ (včetně ZŠ) 23. března 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.setkání tematické skupiny KAP „Rozvoj kariérového poradenství“ (včetně ZŠ) 23. března 2016."— Transkript prezentace:

1 2.setkání tematické skupiny KAP „Rozvoj kariérového poradenství“ (včetně ZŠ) 23. března 2016

2 Obsah aktualizace členů tematické skupiny souhrnné informace o KAP a soulad s DZ kariérové poradenství na školách a jeho cíle kariérové poradenství ve strategických dokumentech SWOT analýza doplňující otázky organizační informace – 3. setkání

3 KAP má přispět k: zavedení priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol, systémovému zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání, začlenění dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, vzdělávání vedení škol a zřizovatelů, spolupráce v území v oblasti kvalitního řízení škol a zvyšování kvality ve vzdělávání, společnému porozumění cíli: orientace na kvalitu, vzdělávání dítěte / žáka jako ústřední bod, dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka, zlepšení spolupráce v území

4 KAP – principy stavět na tom, co v kraji již vzniklo (DZ, RIS3, Sektorová dohoda) a převést to do zacílených, konkrétních aktivit a projektů prioritně je zaměřen na oblast SŠ a VOŠ, v případě některých intervencí se počítá s podporou ZŠ a MŠ na úrovni JMK je tvorba KAP koordinována PS Vzdělávání a zaměstnanost každé téma může mít „měkkou“ (ESF -OP VVV) a „tvrdou“ (ERDF –IROP či jiné OP) část.

5 KAP – aktivity 1.budování kapacit 2.analýza potřeb v území 3.analýza potřeb ve školách 4.prioritizace potřeb na území kraje 5.návrh KAP - popis témat pro tvorbu „šablon“; návrhy na projekty partnerství a sítě. web http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=295913&TypeID=2

6 Vize kariérového poradenství na školách Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015-2020 rozvíjení informačního systému na podporu kvalifikovaného rozhodování o volbě profese, podpora metodického vedení školských a školních poradenských služeb včetně vytvoření metodického portálu pro poradenské pracovníky škol a školských poradenských zařízení, zajištění lepší dostupnosti vzdělávání v oblasti kariérového poradenství pro stávající pracovníky, provázání kariérového poradenství s potřebami trhu práce (např. zajištění vzdělávání kariérových poradců 2. stupně ZŠ a SŠ ke znalostem reálného pracovního prostředí),

7 Vize kariérového poradenství na školách propojování a posilování spolupráce a koordinace poskytovatelů kariérového poradenství z různých sektorů a oblastí kariérového poradenství, zavedení cílených programů zaměřených na základní a středních školy, které budou prohlubovat jejich individuální schopnosti a zájmy s cílem podporovat jejich studium a zaměstnávání v oborech, které jsou z hlediska pohlaví považovány za netypické, zavedení vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky s důrazem na nestereotypní přístup k žákům

8 Oblasti KP na školách sebepoznání, diagnostika volba povolání volba vzdělávací cesty přechod mezi školou a prací možnosti získání další (ev. jiné )kvalifikace

9 KP na ZŠ Základní orientace na sebepoznání, seznamování s povoláními a rozhodování. 6.ročník: získat kladný postoj ke škole a k práci, poznat smysl vzdělání jako přípravy na budoucí povolání 7.ročník: uskutečnit pokusný výběr široké profesní oblasti k bližšímu zkoumání 8.ročník: zúžit předcházející volbu na několik konkrétních alternativ, zvážit je a rozhodnout 9.ročník: uskutečnit rozhodnutí

10 KP na SŠ větší důraz na vstup na trh práce; podle typu školy případně i další vzdělávací cesta příprava konkrétních kroků – např. získání praxe praktický nácvik – sebeprezentace (životopis, portfolio), komunikace se zaměstnavatelem (reakce na pracovní nabídky, nácvik pohovoru)

11 Cíl kariérového poradenství na školách ? Co se stane, když zkvalitníme kariérové poradenství na středních a základních školách v JMK?

12 Kariérové kompetence uvědomění si vlastních kvalit a pozitivní sebeobraz aktivita a zodpovědnost učení se práce s informacemi komunikační dovednosti

13 Kariérové poradenství ve strategiích ČR Národní RIS3 strategie 2014 (Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky ) ČR vytvoří a rozvine funkční systémy ke včasné identifikaci přirozeného nadání lidí a k jejich využití pro kariérové poradenství s dopadem na lepší volbu profese mladých lidí a vyšší efektivitu výdajů na vzdělání ČR vytvoří a rozvine funkční programy k rozvoji mimořádných talentů a kreativity lidí nadaných a zapálených pro podnikání, technické obory, vědu a výzkum s dopadem na zvýšení jejich počtu i zlepšení jejich kompetencí při vstupu do inovačního systému

14 Aplikaci současných, převážně průměrných dovedností české populace (srovnání se zeměmi OECD) omezuje nedostatečná úroveň měkkých dovedností, kterými jsou např. podnikavost, spolupráce, flexibilita nebo orientace na zákazníka. Také nedostatečné jazykové schopnosti brzdí potenciál ekonomiky využívat globalizaci trhu a díky ní např. rychle a kvalifikovaně využívat nové postupy nebo těžit z inovací objevujících se v zahraničí.

15 Kariérové poradenství ve strategiích JMK RIS JMK 2014 – 2020 Rozvoj kariérního a osobního poradenství na SŠ s důrazem na osvětu žáků zaměřenou na šíření informací o možnostech uplatnění v JM kraji, požadavcích zaměstnavatelů a mzdovém ohodnocení jednotlivých povolání. DZ 2012 Kariérové poradenství je jedním z prostředků, které pomáhají ke správnému rozhodnutí o volbě profese, případně vzdělávací cesty. Stává se významným nástrojem prevence nezaměstnanosti a může přispět i k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávacího procesu.

16 SWOT analýza:

17

18 Jihomoravský kraj - silné stránky Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji vysoký podíl vědeckých, technických, zdravotnických a pedagogických pracovníků z celkového počtu zaměstnaných osob druhá nejvýkonnější regionální ekonomika republiky (po středočeském prostoru) oborová diverzifikovanost krajské ekonomiky dobrá kvalita infrastruktury pro podporu malého a středního podnikání (podnikatelské inkubátory) v krajském městě

19 Jihomoravský kraj - slabé stránky vysoký podíl absolventů mezi nezaměstnanými a vysoká dlouhodobá nezaměstnanost územní diferenciace problémů trhu práce (nedostatek pracovních příležitostí v periferních částech kraje se špatnou dopravní dostupností) nepříznivá věková struktura obyvatelstva kraje - vysoké zastoupení starších 65 let a zároveň nízký podíl dětské složky

20 Jihomoravský kraj - příležitosti možnost využít evropských fondů v novém programovém období 2014-2020 plánované výrazné navýšení prostředků na vědu, výzkum a inovace, podpora konkurenceschopnosti firem napříč sektory úspěšná realizace velkých projektů vědy a výzkumu (ale i dalších) podpořených v programovém období 2007-2013 – potenciál výrazných multiplikačních efektů etablovaní a všeobecně respektovaní institucionální aktéři vyvíjející činnosti k podpoře rozvojových aktivit v kraji (Jihomoravské inovační centrum, Jihomoravské centrum mezinárodní mobility)

21 Jihomoravský kraj - hrozby stárnutí populace a nutnost aktivní a systematické přípravy společenskoekonomického systému na tento vývojový trend nestabilita vnějšího makroekonomického prostředí, finanční trhů a společné evropské měny a obtížná predikovatelnost hospodářského vývoje

22 JMK – vývoj na trhu práce

23

24 Doplňující otázky Jaká je kvalita a dostupnost služeb kariérového poradenství na ZŠ a SŠ? Jak zaměstnavatelé v kraji spolupracují se školami? Které jsou rozvojové priority klíčových zaměstnavatelů a jak se promítají do oblasti vzdělávání? Které obory vzdělání jsou nejvíce poptávány dětmi a rodiči? Jak vnímají své vzdělání a přípravu na praxi absolventi několik let po absolvování školy? Jaká je jejich uplatnitelnost?

25 Děkuji za pozornost Mgr. Dana Sklenářová metodik KAP tematická skupina Rozvoj kariérového poradenství Jihomoravský kraj odbor školství krajského úřadu T 727 813 552 E sklenarova.dana@kr-jihomoravsky.czsklenarova.dana@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "2.setkání tematické skupiny KAP „Rozvoj kariérového poradenství“ (včetně ZŠ) 23. března 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google