Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence jako strategie přístupu k ohroženým dětem a rodinám z pohledu novely zákona o sociálně-právní ochraně Praha Říjen 2011 Verze: 20111017_FV Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence jako strategie přístupu k ohroženým dětem a rodinám z pohledu novely zákona o sociálně-právní ochraně Praha Říjen 2011 Verze: 20111017_FV Mgr."— Transkript prezentace:

1 Prevence jako strategie přístupu k ohroženým dětem a rodinám z pohledu novely zákona o sociálně-právní ochraně Praha Říjen 2011 Verze: 20111017_FV Mgr. Martin Doležal Odbor 21 rodiny a dávkových systémů MPSV

2 1. Novela a standardy kvality pro OSPOD jako hlavní pilíře prevence § 9a (1)Nastane-li situace, která ohrožuje řádnou výchovu a všestranný rozvoj dítěte, kterou rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nemohou nebo nejsou schopni sami řešit, je nezbytné provést na ochranu dítěte a k poskytnutí pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte potřebné opatření sociálně-právní ochrany. (2) Opatření sociálně-právní ochrany jsou vykonávána s využitím metod sociální práce, opatření a postupů odpovídajících současným vědeckým poznatkům a musí být zvolena tak, aby na sebe navazovala a vzájemně se ovlivňovala. Při výkonu a realizaci opatření mají přednost ta, která zabezpečí řádnou výchovu a všestranný rozvoj dítěte v jeho rodinném prostředí nebo v náhradním rodinném prostředí. (3) Orgány sociálně-právní ochrany a pověřené osoby jsou povinny se řídit při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Plnění standardů kvality se hodnotí systémem bodů.

3 2. Individuální plánování, vyhodnocování situace dítěte a případové konference § 10 c) pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě uvedené v § 6 odst. 1, podle druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte a poskytovat pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte, d) zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny podle písmene c) individuální plán ochrany dítěte, a to v součinnosti s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte a za účasti odborníků, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny. Individuální plán ochrany dítěte se zpracovává s důrazem na přijetí opatření, které umožní setrvání dítěte v péči rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte; individuální plán ochrany dítěte se vypracovává od počátku doby poskytování sociálně-právní ochrany, nejpozději do jednoho měsíce od zařazení dítěte do evidence obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Individuální plán ochrany dítěte se pravidelně aktualizuje, zejména v situacích, kdy je nařízena ústavní výchova, ochranná výchova nebo kdy je dítě svěřeno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, do pěstounské péče nebo jiné náhradní výchovy,

4 2. Individuální plánování, vyhodnocování situace dítěte a případové konference e) pořádat v případech dále stanovených v tomto zákoně případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to za účasti rodičů a jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, dalších přizvaných osob, zejména zástupců škol, školských zařízení, zdravotnických zařízení, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob; případová konference se koná vždy před podáním návrhu nebo podnětu soudu podle § 14 a v průběhu řízení soudu o svěření dítěte do náhradní péče, pokud nebyla uspořádána již před zahájením tohoto řízení, bylo-li její uspořádání před podáním návrhu nebo podnětu soudu podle § 14 nemožné nebo zjevně bezúčelné; pro účast na případové konferenci platí § 38 odst. 7 obdobně.

5 3. Základní strategie a přístup k rodině a dětem Podpora rodiny Náhradní rodina Ústavní výchova OSPOD a jeho služby

6 4. Standardy kvality pro pracovníky sociálně právní ochrany dětí a kurátory pro mládež Okruhy standardů pro OSPOD I. Standardy vztahující se k principům a hodnotám SPOD. II. Standardy vztahující se k sociální práci s klientem. III. Standardy vztahující se k personálnímu a organizačnímu zajištění sociálně právní ochrany. IV. Standardy vztahující se k technickému a provoznímu zajištění sociálně právní ochrany.

7 5. Prevence a její promítnutí do činnosti orgánů SPO 3. Prevence KritériumPlatné proZásadní a) Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována vnitřní pravidla pro aktivní vyhledávání a monitorování ohrožených dětí. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu. K tomu využívá komise pro sociálně právní ochranu dětí, případně týmy pro děti a mládež; Obecní úřady obcí s rozšířenou působnostíano a) Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit prokazatelně spolupracuje s dalšími návaznými subjekty; Všechny orgányano a) Orgán sociálně-právní ochrany má písemně stanoven postup pro práci v komisi pro sociálně právní ochranu dětí, případně týmu pro děti a mládež, jako základní prostředek meziresortního, koordinovaného a objektivního přístupu v procesu práce s dítětem a rodinou. Postup průkazně uplatňuje v praxi. Obecní úřady obcí s rozšířenou působnostíano

8 5. Prevence a její promítnutí do činnosti orgánů SPO 10. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany na další dostupné zdroje. KritériumPlatné proZásadní a) Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla, jak zprostředkovávat a doporučovat klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte. Prokazatelně je uplatňuje v praxi; Všechny orgány kromě obecních úřadů ano b) Orgán sociálně-právní ochrany má písemně vypracována pravidla pro uložení povinnosti využití odborných služeb jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb a v souladu s cíli podpory a možnostmi klientů, včetně opatření na ochranu dítěte; Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ano c) Orgán sociálně-právní ochrany podporuje klienty v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím, v případě konfliktu klienta v těchto vztazích orgán sociálně-právní ochrany zachovává postoj stranící zájmům a právům dítěte. Všechny orgányano

9 6. Legislativní ukotvení sociální kurately pro mládež v zákoně 359/1999 Sb. Dodnes chybí jasná definice kurátora a jeho agendy v zákoně. Pro účel novely se proto zavádí: „(2) Péče o děti uvedené zejména v § 6 odst. 1 písm. c) a d) je obecním úřadem obce s rozšířenou působností zabezpečována také prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež (dále jen „sociální kuratela“), která je specificky zaměřenou činností, spočívající v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění, zamezení prohlubování nebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte. (3) Sociální kuratelu vykonává kurátor pro děti a mládež, který je zaměstnancem obce s rozšířenou působností zařazeným do obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Kurátor pro děti a mládež se při výkonu sociální kurately prokazuje zvláštním oprávněním vydaným obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Zvláštní oprávnění musí obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení kurátora, titul, označení zaměstnavatele a vymezení činností, které může vykonávat.“. V § 34 odst. 5 „Věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence jsou povinny informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností o nástupu dítěte do výkonu trestního opatření odnětí svobody nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence a o tom, kdy bude dítě z výkonu trestního opatření odnětí svobody nebo z výkonu zabezpečovací detence propuštěno“.

10 6. Legislativní ukotvení sociální kurately pro mládež v zákoně 359/1999 Sb. §32 odstav. 4. specifikuje konkrétní úkony, které kurátor má vykonávat z pohledu legislativy: analyzuje situaci v oblasti sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže a navrhuje preventivní opatření, účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, trestního řízení vedeného proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších patnácti let podle zvláštního právního předpisu, navštěvuje děti s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, děti s uloženou ochrannou výchovou, děti vzaté do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody a rovněž rodiče těchto dětí, je povinen spolupracovat s příslušným střediskem Probační a mediační služby, a to zejména při zjišťování poměrů mladistvého pro účely trestního řízení a u dětí mladších patnácti let pro účely řízení o činech jinak trestných, a při výkonu opatření uložených dítěti či mladistvému podle zvláštního právního předpisu, pomáhá dětem uvedeným v písm. c) po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení narušených jejich sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti, působí k tomu, aby byla dětem uvedeným v písm. c) zajištěna návazná péče i po dosažení zletilosti, zejména dojde-li k prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy; při zajištění návazné péče je kurátor pro děti a mládež povinen spolupracovat zejména s obcemi v samostatné i přenesené působnosti, s krajskou pobočkou Úřadu práce, s poskytovateli sociálních služeb a zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

11 7. Spolupráce mezi kurátory pro mládež a sociálními kurátory – Nová úprava Standard č. 11, kritérium c) OSPOD má písemně stanovená pravidla pro svůj postup a návaznost systému péče v případě dětí, které brzy dosáhnou zletilosti a nacházejí se v ústavní výchově, případně jsou v péči kurátorů pro mládež. Tato pravidla průkazně uplatňuje v praxi a v individuálním plánu ochrany dítěte.

12 8. Agenda SPO, sociální kuratela pro mládež a jejich vztah k Systému včasné intervence (SVI) Vláda ČR na svém jednání dne 17. března 2011 schválila nasazení Národního projektu Systému včasné intervence v letech 2012 - 2015 jako klíčové součásti reformy systému péče o rizikové a ohrožené děti v ČR. Ustavení Realizačního týmu SVI a Národního týmu pro děti a mládež v roce 2011. Vytvoření finančního a realizačního harmonogramu dalšího postupu. Zařazení SVI do Jednotného systému práce a sociálních věcí MPSV.

13

14 Děkuji za pozornost! Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21, odd. 214, Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2, email: martin.dolezal@mpsv.czmartin.dolezal@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Prevence jako strategie přístupu k ohroženým dětem a rodinám z pohledu novely zákona o sociálně-právní ochraně Praha Říjen 2011 Verze: 20111017_FV Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google