Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EGon Centrum ORP Nový Bydžov Czech POINT 1 – 4 moduly Ing. Martin Kořínek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EGon Centrum ORP Nový Bydžov Czech POINT 1 – 4 moduly Ing. Martin Kořínek."— Transkript prezentace:

1 eGon Centrum ORP Nový Bydžov Czech POINT 1 – 4 moduly Ing. Martin Kořínek

2 eGON centrum ORP Nový Bydžov Obsah školení: 1.Opakování – ELEV, přihlášení 2.Czech POINT – ISDS 3.Czech POINT – Bodové konto řidiče 4.Czech POINT – Rejstřík trestů 5.Czech POINT – Autorizovaná konverze dokumentů 6.Print2PDF - opakování 7.Ostatní

3 eGON centrum ORP Nový Bydžov Přihlášení do kurzů Do internetového prohlížeče zadáme adresu: http://elev.institutpraha.cz/regman/novybydzov.html Zde nalezneme aktuální nabídku kurzů, které jsou k dispozici v eGon centru. Pomocí červeného obdélníčku se přihlásíme na kurz, který chceme. Pokud jsme na stránce prvně vyplníme údaje - jméno, příjmení atd. a zadáme přihlásit. Pokud ne, stačí zadat jméno a heslo a zmáčknout přihlásit. Na mail zadaný v systému u Vaší osoby dorazí potvrzení přihlášky a pokud bude schválena, tak následně i přihlašovací údaje.

4 eGON centrum ORP Nový Bydžov Přihlášení do systému LMS ELEV Do internetového prohlížeče zadáme adresu: http://elev.institutpraha.cz Zapíšeme jméno a heslo a zadáme přihlásit. Za domácí úkol si nastudujete kapitoly: Než začnete pracovat Průvodce studiem Přehled významných piktogramů Zadáme Moje kurzy

5 eGON centrum ORP Nový Bydžov Přihlášení do kurzů pomocí webu města Do systému je možné přihlášení pomocí webových stránek města na adrese: www.novybydzov.czwww.novybydzov.cz Na úvodní obrazovce vpravo dole vstoupíme do sekce eGON centrum a využijeme Přihlášení do kurzů: http://www.novybydzov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=1 0716&id_ktg=1147&archiv=0 Přihlášení k vlastnímu studiu ELEV: http://www.novybydzov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_o rg=10716&id_ktg=1148&archiv=0

6 602XML Filler 6.V prostředí Czech POINT se pracuje s formuláři 602XML Filler. 602XML Filler je aplikace určená pro snadné a pohodlné vyplňování elektronických formulářů. Program je volně šiřitelný, je určen především pro komunikaci občan – úřad, firma – úřad a vnitřní komunikace ve firmě. 602XML Filler umožňuje vyplňování nabídek, objednávek a různých formulářů. Potřebujeme ho pro práci v Czech-POINTU a u datových schránek – NUTNÉ AKTUALIZOVAT Ze stránek Software602 http://www.602.cz/win/download_602xml_filler

7 Přihlášení do Czech-POINTu Ostrá verze je umístěna na adrese: https://www.czechpoint.cz Školící verze EDU je umístěna na adrese: https://cert.edu.czechpoint.cz/ Doporučuji využívat nápovědu umístěnou v záložce DOKUMENTACE ZDE

8 Legislativa Základní legislativní dokumenty:  zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu (zákon o eGovernmentu)  zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu

9 eGovernment elektronizace výkonu veřejné správy

10 Zákon o eGovernmentu Zákon o eGovernmentu (účinnost od 1.7.2009) zavádí:  Povinnou formu elektronické komunikace mezi orgány veřejné moci prostřednictvím datových schránek  Povinnou formu elektronického doručování dokumentů orgánů veřejné moci fyzickým a právnickým osobám, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku  Dobrovolnou formu činění úkonů fyzických a právnických osob, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku vůči orgánům veřejné moci  Autorizovanou konverzi dokumentů

11 Druhy datových schránek

12 Datová schránka  umožňuje přijímat a odesílat zprávy, zjišťovat jejich stav  přijímat doklady o dodání a doručení  podporu elektronických formulářů  přístupnost z kteréhokoliv místa planety (přes internet)  nemůže být anonymní  zpráva odeslaná pomocí datové schránky má stejnou váhu jako podepsaný dokument

13 Datová schránka  elektronické úložiště, datový prostor, kam jsou doručovány datové zprávy  není e-mailová schránka ani elektronický archiv  má neomezenou velikost  plné nahrazení obálkového doručování  důkaz při soudním řízení  obsah zprávy je zašifrovaný – přečte ho jen příjemce  zajišťují nepopiratelnost odpovědnosti odesílatele i příjemce

14 Rozdíly mezi datovou schránkou a e-mailem  datová zpráva je garantovaně doručena adresátovi  vztahuje se na ni fikce doručení, po 10 dnech se zpráva považuje za doručenou  má stejné právní účinky jako podepsaný úkon učiněný písemně  můžeme ji poslat do vlastních rukou

15 Výhod datové schránky  odkudkoliv dostupná přes internet  úspora času  finanční úspora  zástupnost – mohu dát pověření i dalším osobám  rozšířenost – budou ji mít zřízenou všechny orgány veřejné moci

16 Nevýhody datové schránky  musí se pravidelně vybírat – fikce doručení  musím pracovat s elektronickými originály dokumentů, včetně zajištění jejich dlouhodobého uložení  není možné použít pro komunikaci se zahraničními subjekty  zatím není možná komunikace mezi dvěma fyzickými nebo právnickými osobami

17 Co se pomocí datové schránky nedoručuje  obsahuje-li dokument utajované informace  nemá-li adresát zpřístupněnou datovou schránku  neumožňuje-li to povaha dokumentu  doručuje-li se na místě (při úkonu)  z dalších zákonných důvodů (např. doručování veřejnou vyhláškou, jiné pořadí způsobu doručování)  osobní korespondence

18 Převod listiny na dokument a obráceně  nelze pouze dokument vytisknout a nebo naskenovat – vzniklá kopie není ověřena a mohou nastat pochybnosti o její pravosti  problém řeší autorizovaná konverze dokumentů – umožňuje oboustranný převod při zachování právní síly dokumentu

19 Převod listiny na dokument a obráceně v případě, že je třeba mít k dispozici v listinné podobě ověřenou kopii dokumentu (např. rozhodnutí), který byl doručen prostřednictvím datové schránky Nemá smysl používat tam, kde postačí běžná kopie a kde není nutné, aby výstupní dokument měl právní sílu ověřené kopie. V mnoha případech pro ověření oprávněnosti podání postačí, že daný dokument byl doručen z datové schránky žadatele. V tom případě pak stačí prosté vytištění, resp. naskenování dokumentu. zajišťuje CzechPOINT

20 Elektronický podpis u orgánů veřejné moci musí být elektronicky podepsána každá datová zpráva elektronický podpis u právnických, podnikajících fyzických či fyzických osob není obecně potřeba, úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný elektronický podpis je nutné použít tam, kde je vyžadován ověřený podpis nebo kde je nutné, aby dokument podepsalo více osob

21 Bezpečnost stejné bezpečnostní principy jako v elektronickém bankovnictví realizováno v několika úrovních: zajištění proti ztrátě dat – vše bude nejméně zdvojeno a uloženo ve dvou odlišných geografických lokalitách, každá datová zpráva bude prověřována proti virům, systém bude pod nepřetržitým technickým dohledem zneužití osobních údajů – zákon přesně vymezuje, které osobní údaje může správce a provozovatel při provozu využívat a komu je může zpřístupnit

22 Bezpečnost ochrana údajů, obsažených v datových zprávách – zákon jasně stanoví, že ani správce, ani provozovatel nesmí datové zprávy číst, celý systém bude šifrován, aby bylo zajištěno zachování listovního tajemství přístup k datové schránce – veškerá komunikace s datovou schránkou bude probíhat pomocí bezpečného protokolu (https) a bude vždy muset být autentizována oprávněnou osobou, přístupové údaje se budou vždy posílat jen do vlastních rukou, možnost zvolit si ještě bezpečnější přístup pomocí certifikátu

23 Rozhraní datových schránek - webové Webového rozhraní (jednotlivci a malé organizace): není třeba instalovat žádný software stačí jen běžný počítač, webový prohlížeč a přístup k internetu zprávu bude možné i elektronicky podepsat bude možné prohlížet seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek

24 Rozhraní spisových služeb slouží k vyžívání služeb ISDS spisovými službami bude umožněno automatizovaně přijímat a odesílat zprávy včetně elektronicky podepsaných doručenek kromě odesílání a přijímání datových zpráv bude možné stahovat seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek odpadnou listinné evidence, vše bude ve spisové službě, resp. podatelně

25 Doručení datové zprávy Dokument dodaný do datové schránky je doručen: okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty (fikce doručení)

26 Odeslání – smazání datové zprávy

27 Fikce doručení

28 Kroky potřebné před aktivací DS je nutné nainstalovat kořenový certifikát certifikační autority Postsignum. Tento certifikát slouží k tomu, aby bylo možno ověřit, že stránky systému ISDS jsou autentické. návod na instalaci - IE návod na instalaci – FireFoxnávod na instalaci - IEnávod na instalaci – FireFox  nainstalovat doplněk prohlížeče umožňující zobrazení elektronického formuláře návod na instalaci – IE návod na instalaci - FireFoxnávod na instalaci – IEnávod na instalaci - FireFox

29 Přístupy do datové schránky Při přístupu k datové schránce rozlišujeme několik rolí. Oprávněná osoba je: Fyzická osoba Fyzická osoba podnikající (OSVČ) Statutární orgán Člen statutárního orgánu Vedoucí organizační složky Vedoucí orgánu veřejné moci Administrátor je osoba, určená oprávněnou osobou Pověřená osoba je osoba určená oprávněnou osobou nebo administrátorem

30 Zkušební datová schránka

31 Změna hesla

32 První stránka Vybereme toto políčko

33 První stránka Vybereme toto políčko

34 Nastavení 1 Pozor služba zpoplatněna

35 Nastavení 2 Vybereme toto políčko

36 Nastavení 3 Vybereme toto políčko

37 Nastavení 4 Vybereme toto políčko Změna doby platnosti hesla Nápověda

38 Vložení pověřené osoby Vybereme administrátora nebo pověřenou osobu

39 Vložení pověřené osoby Vybereme úkony,které bude dělat

40 Psaní zprávy – výběr adresáta ID schránky: hjyaavk, Název organizace: Město Milotice, Adresa: Kovářská 14/1, 376 12 Milotice statutár: Jaroslav Smolík, 23.8.1963, Zahradní 6, 376 12 Milotice Vybereme typ DS a podle jednoho z kritérií subjekt k dopisování

41 Psaní zprávy – vložení písemnosti Vložíme písemnost připravenou na disku počítače v povoleném formátu

42 Psaní zprávy - konec

43 Obdržení zprávy

44

45

46 Ukládání elektronických dokumentů Varianty ukládání el. dokumentů:  Obec ukládá data v TC na ORP či jinde  Obec ukládá data v TC v rámci hostované ESS  Obec má vlastní bezpečné pracovní úložiště v rámci své ESS  Obec nemá technologické vybavení a neuvažuje o nákupu

47 Ukládání elektronických dokumentů  Varianta 1. - Obec ukládá data v TC na ORP či jinde Obec má technické a technologické vybavení Obec má vlastní elektronickou spisovou službu (ESS), případně si ji pořídí z dotace Existuje TC ORP ESS obce umožňuje napojení na ISDS a datové úložiště v TC ORP  Varianta 2. – Obec ukládá data v rámci hostované ESS na ORP Obec má technické a technologické vybavení Obec nemá ESS nebo provozovaná neumožňuje napojení na ISDS Obec využívá hostovanou ESS z existujícího TC ORP Napojení ESS na ISDS a datové úložiště v TC ORP zajistí její provozovatel

48 Ukládání elektronických dokumentů  Varianta 3. – Obec má vlastní bezpečné pracovní úložiště v rámci své ESS Obec má technické a technologické vybavení ESS obce umožňuje napojení na ISDS a vlastní bezpečné pracovní úložiště Neexistuje TC ORP  Varianta 4. – Obec nemá technologické vybavení a neuvažuje o nákupu Obec bude využívat pro přístup do datové schránky např. soukromé PC pana starosty, ale pro konverzi dokumentů bude využívat kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT) v jiné obci Veškerá korespondence přes ISDS bude převáděna autorizovanou konverzí (Czech POINT) do listinné podoby?

49 Odeslání ke konverzi do listinné podoby Komunikace přes datové schránky probíhá v plně elektronické a elektronicky zabezpečené formě, kde doručené materiály mají stejnou platnost, jako by šlo o materiály listinné – vyhotovené a doručené na papíře. Přesto je možné pro speciální případy jednotlivé přílohy datové zprávy konvertovat z elektronické podoby do plnohodnotné podoby listinné. Autorizovanou konverzi souboru z přílohy (ve formátu PDF) do listinné podobě zajistí kontaktní místa projektu Czech POINT. Dokument musí být v souladu se zákonem č.300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů opatřen platným elektronickým podpisem. V opačném případě se ke konverzi neodešle!

50 Odeslání ke konverzi do listinné podoby Postup je následující Načtěte zprávu, kterou chcete konvertovat do listinné podoby. V dolní části okna klepněte na tlačítko Odeslat ke konverzi do listinné podoby. Vyčkejte, až vám program 602XML Filler otevře okénko s lístkem s evidenčním číslem konverze do listinné podoby.

51 Odeslání ke konverzi do listinné podoby Vytiskneme štítek a půjdeme na pracoviště Czech Pointu Pozor 30 dnů

52 Komerční služba - Datový trezor Jestliže nechcete, aby byly Vaše zprávy po uplynutí lhůty 90 dnů vymazány z datové schránky, můžete si aktivovat službu Datový trezor, která je určena k ukládání doručených a odeslaných zpráv starších 90 dnů. Do Datového trezoru jsou zprávy starší 90 dnů přesouvány plně automaticky bez jakékoli nutnosti zásahu uživatele. Jak si zřídit službu Datový trezor? Osobní návštěvou na nejbližší poště s kontaktním místem Czech POINT. Budete potřebovat: Identifikátor datové schránky Průkaz totožnosti

53 Komerční služba - SMS upozornění k DS S pomocí této služby můžete být upozorněni na příchozí zprávy do Vaší datové schránky SMS zprávou. Zároveň v SMS zprávě můžete být upozorněni i na typ příchozí zprávy určené do vlastních rukou. Cena za službu Cena služby je 3 Kč za jednu odeslanou SMS zprávu (cena je uvedena včetně 19% DPH). www.datoveschranky.info

54 ISDS

55 Czech POINT – Bodové konto řidiče Přihlášení do Czech-POINTu Jestliže žádost podává sám žadatel, ponechte v hlavičce formuláře v sekci Žádá o výpis z Centrálního registru řidičů zmocněnec zaškrtnutou položku NE.

56 Czech POINT – Bodové konto řidiče Nejprve je vhodné prověřit platnost dokladu totožnosti žadatele. Stisknutím tlačítka Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů

57 Czech POINT – Bodové konto řidiče Pokud se po dotazu objeví: Zkontrolovat chyby v psaní a jinak zavřít práci s formulářem a žádost zamítnout.

58 Czech POINT – Bodové konto řidiče Předložený doklad není uveden v evidenci neplatných dokladů - pokračujeme Identifikační doklad cizince nelze ověřit - V tomto případě lze pouze potvrdit vizuální kontrolu dokladu zaškrtnutím políčka Byla provedena kontrola platnosti dokladu.

59 Czech POINT – Bodové konto řidiče Vyplníme údaje pro vyhledávání – doporučuji i nepovinné pro jednoznačné určení osoby, protože když to neuděláme může se objevit hláška: A zažádáme o výpis Pokud systém nenalezne řidiče a není chyba v zadaných údajích, je nutné žádost zamítnout. Petra Bodová; datum narození – 7.8.1951 rodné číslo – 515807/222; řidičský průkaz – PC123123.

60 Czech POINT – Bodové konto řidiče Žádost byla úspěšně vyřízena – otevřeme a vytiskneme PDF zadáme naše č.j. a uložíme formulář na disk

61 Czech POINT – Bodové konto řidiče Vytiskneme ověřovací doložku, spojíme oba dokumenty, podepíšeme, orazítkujeme, vybereme správní poplatek a práci ukončíme.

62 Czech POINT – Bodové konto řidiče O výpis z Centrálního registru řidičů žádá zmocněnec, specifikujete ve formuláři zaškrtnutím políčka ANO v sekci Žádá o výpis z Centrálního registru řidičů zmocněnec? Ověření platnosti dokladu totožnosti zmocněnce Postupujte obdobně, jako když o výpis žádá žadatel osobně

63 Czech POINT – Bodové konto řidiče Vyplnění základních identifikačních údajů zmocněnce Z dokladů zmocněnce vyplňte do formuláře žádosti základní identifikační údaje. Jméno, příjmení i rodné číslo jsou povinné položky. Další postup totožný jako v případě bez zmocněnce.

64 Czech POINT – Rejstřík trestů Vybereme správný formulář: Žadatel žádá o výpis osobně Žádost prostřednictvím zmocněnce

65 Czech POINT – Rejstřík trestů Žadatel žádá o výpis osobně Vyplníme podle předloženého dokladu, vizuálně zkontrolujeme a ověříme jeho platnost Zaškrtneme NE

66 Czech POINT – Rejstřík trestů Doklad s daným číslem nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že zadaný doklad nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů a že je tedy v pořádku a platný. Můžeme pokračovat dál.

67 Czech POINT – Rejstřík trestů Doklad s daným číslem byl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že doklad zadaného čísla sice existoval, avšak není v pořádku a je evidován jako neplatný. Současně je vypsána informace o datu, od kterého je doklad za neplatný považován. Nemůžeme pokračovat dál, pokud nepředloží jiný platný doklad.

68 Czech POINT – Rejstřík trestů Pokud požadujete výpis z Rejstříku trestů na základě předloženého dokladu cizince, nelze jeho doklad v databázi neplatných dokladů ověřit. V tomto případě lze pouze potvrdit vizu-ální kontrolu dokladu zaškrtnutím políčka Byla provedena kontrola platnosti dokladu.

69 Czech POINT – Rejstřík trestů Vyplníme požadované údaje Okres – pokud se žadatel narodil v České republice, vyberte ze seznamu otevřeného klepnutím do pole okres, kde se žadatel narodil; je to povinná hodnota. Jestliže se žadatel nenarodil v České republice, přebírá se do pole Okres hodnota z položky Stát a pole Okres se stane needitovatelné, což naznačuje jeho bílá barva.

70 Czech POINT – Rejstřík trestů Vyplníme požadované údaje – žadatel cizinec

71 Czech POINT – Rejstřík trestů Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Proto dalším povinným krokem je vytištění žádosti, kterou osoba žádající o výpis podepíše. Tuto žádost ověřující úřad uchovává podle zákona o Rejstříku trestů §11b odst. 2 po dobu šesti let od podání žádosti. Nejdříve vytiskneme žádost a pak požádáme o výpis.

72 Czech POINT – Rejstřík trestů Odeslání žádosti je vázáno na kvalifikovaný digitální certifikát. V dialogu Výběr certifikátu je zapotřebí tento certifikát, jehož název se načte z tokenu zasunutého do USB konektoru, potvrdit.

73 Czech POINT – Rejstřík trestů Další postup je stejný jako u jiných výpisů. Tisk PDF Zadat číslo jednací a uložit formulář na disk Tisk ověřovací doložky, výběr poplatku 100,-Kč Jestliže se nevytiskla žádost o výpis z rejstříku trestů již před jejím odesláním, lze žádost dodatečně vytisknout včetně evidenčního čísla – poklepejte na tlačítko Tisk žádosti o výpis z Rejstříku trestů pro archivaci (provede se tisk s evidenčním číslem).

74 Czech POINT – Rejstřík trestů Někdy se stane, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a žadatel: Další zpracování nebude vůbec požadovat Bude požadovat manuální zpracování žádosti na Rejstříku trestů s následným převzetím výpisu zaslaného elektronickou cestou na libovolném kontaktním místě Czech POINT (viz kap. Žadatel požaduje opakování žádosti na základě manuálního zpracování na Rejstříku trestů na str. 18). Bude požadovat vyhotovení žádosti o výpis a doručení výpisu vydaného Rejstříkem trestů na zadanou adresu

75 Czech POINT – Rejstřík trestů Další zpracování nebude vůbec požadovat Bude požadovat manuální zpracování Vytiskneme a předáme žadateli

76 Czech POINT – Rejstřík trestů tento dokument s logem Czech POINTu (krátce tiket) předáte žadateli s informací, že s tímto tiketem a platným dokladem totožnosti může po uplynutí vyznačené doby navštívit libovolné kontaktní místo Czech POINT a vyzvednout si vyřízenou žádost. Doba, za kterou je možné pracoviště Czech POINTu znovu kontaktovat a na základě tiketu vyžádat výpis z Rejstříku trestů, může být buď do 30 minut, nebo tři dny – konkrétní doba je uvedena na tiketu: Čekací doba tři dny je stanovena pro případ, kdy současně platí tři následující předpoklady: o Státem narození žadatele je Slovenská republika. o Státní příslušnost žadatele není Slovenská republika (žadatel může mít státní příslušnost Česká republika nebo to být cizinec se státní příslušností jinou než Slovenská republika). o Žadatel se narodil před 26.5.1980.

77 Czech POINT – Rejstřík trestů

78 vyhotovení žádosti o výpis a doručení výpisu vydaného Rejstříkem trestů na zadanou adresu

79 Czech POINT – Rejstřík trestů Vyřízení žádosti o manuální zpracování - jak vyřídit žádost žadatele, který se na kontaktní místo Czech POINT dostavil s tzv. tiketem Vybereme ANO Známým způsobem ověříme platnost dokladu žadatele.

80 Czech POINT – Rejstřík trestů Pokud je doklad totožnosti v pořádku, vezměte si od žadatele jeho tiket s číslem podání. Toto číslo opište do pole Číslo podání v sekci Základní identifikační údaje na žádosti o výsledek manuálního zpracování. Jestliže byla žádost vedená pod číslem podání na Rejstříku trestů již vyřízena, načtou se údaje z Rejstříku trestů do formuláře a vy pak pokračujte postupem jako „normálně“. Může se stát, že žádost dosud na Rejstříku trestů vyřízena nebyla. V takovém případě musíme formulář uzavřít a pokus za určitou dobu znovu opakovat.

81 Czech POINT – Rejstřík trestů Žadatelem o výpis je zmocněnec na základě plné moci Pozor, plná moc musí být úředně ověřena. V případě, že nejsou v plné moci uvedeny (vzor viz http://www.czechpoint.cz) všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti. Zaškrtneme zmocněnec ANO a pak ověříme platnost jeho dokladu.

82 Czech POINT – Rejstřík trestů Další postup je stejný jako bez zmocněnce. Zadáme údaje pro získání výpisu Vytiskneme PDF Vytiskneme ověřovací doložku Vybereme správní poplatek

83 Konverze dokumentů Czech POINT – Autorizovaná konverze dokumentů Z moci úřední – Czech POINT OFFICE – „bezplatně“ »Z elektronické do listinné »Z listinné do elektronické Na žádost – od zákazníka – „za peníze“ »Z elektronické do listinné »Z listinné do elektronické

84 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Správná volba formuláře Czech-POINT@office

85 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Označíme typ ochranného prvku

86 Plastický text Zpracování textu je provedeno jednak standardním textovým editorem, jednak u části textu zapsané v témže dokumentu pomocí funkce WordArt bylo jeho zpracování provedeno s využitím 3D operací, nebo na kterých byl text nebo jeho část zpracován mechanickým způsobem tak, že dosahuje trojrozměrné hodnoty. Grafické zpracování formou „plastického textu“ se rovněž může týkat dokumentů v listinné podobě, které byly opatřeny trojrozměrným otiskem plastického razítka (mechanické prolisování nejčastěji papírového nosiče dokumentu). Z uvedených skutečností je zřejmé, že se nemusí vždy jednak o tradiční trojrozměrný text ve smyslu jeho hmatově trojrozměrně vnímatelného zobrazení, ale rovněž o trojrozměrný text ve smyslu jeho digitálního zpracování, tedy o trojrozměrnost vizuální (virtuální), který je však vnitřní součástí zpracování dokumentu jako jeho charakteristika. Vodoznak Vodoznak je zajišťovacím prvkem dokumentu sloužícím jednak k jeho ochraně proti pozměňování (ochrana integrity dokumentu), jednak k ochraně práv jeho autora. Jedná se o grafickou techniku vkládání dodatečných informací do dokumentů v analogové nebo v digitální podobě (obrázek, písmo, animace apod.). Rozlišujeme „viditelný vodoznak“, kdy je do dokumentu, resp. jeho hmotného nosiče (listina) vložena viditelná značka tak, aby ji bylo obtížné odstranit. U digitálních dokumentů může být vložen rovněž „skrytý vodoznak“ (autentizační bitový vzor), a to jako stenografická aplikace. Skrytý vodoznak je okem nevnímatelný, jeho přítomnost lze zjistit algoritmicky. Reliéfní tisk Je grafickým zpracováním hmotného nosiče, kdy tisk (písmo, obraz, znaky apod.) vzniká vytlačováním matrice do tohoto hmotného nosiče, a to zpravidla s využitím tepla a tlaku. Reliéfní ražba Je obdobou suché pečeti. Embossing Obdobná metoda jako u reliéfního tisku („slepý embossing“), přičemž může být rovněž spojena s použitím barvy. Technologicky může být tato metoda rovněž spojena s použitím fólie (lepicí fólie). V praxi se může jednat rovněž o úpravu etikety, do které je speciálním nástrojem plasticky vytlačen do materiálu určený motiv (např. logo). Suchá pečeť Reliéfní ražba (razítko), sloužící jako zajišťovací prvek proti padělání nebo pozměňování dokumentu, a to jako trojrozměrný prvek sloužící k nekopírovatelné identifikaci dokumentů na základě svého trojrozměrného efektu, který je zřejmý z „lícové“ i „rubové“ strany dokumentu. Optický vyriabilní prvek Optický variabilní prvek je zajišťující prvek, zvyšující bezpečnost dokumentu proti jeho padělání nebo pozměňování, bránící jeho barevnému kopírování. Může se jednat například o průhledné holografické laminační fólie zvyšující stabilitu optických vlastností dokumentu v průběhu jeho životního cyklu.

87 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Skenujeme dokument Vybereme skener, rozlišíme typ obrázku(bare vný nebo stupeň šedi. Dokument již můžeme mít oskenovaný a uložen v PC nebo Flash.

88 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Prohlédneme si oskenovaný dokument a případě potřeby můžeme skenovat znovu. Znovu sken Když je vše v pořádku označíme vstup (př. Výuční list) zadáme datum a místo sepsání (př. Vydání výučního listu) a připojíme ověřovací doložku

89 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Elektronicky podepíšeme (ověříme)

90 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické

91 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Konvertovaný dokument uložíme! Výsledkem je soubor PDF opatřený el. podpisem jedna strana VL a druhá doložka

92 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Dokument, který má být autorizovaně konvertován do listinné podoby, se načítají ze specifikované složky v počítači. Načítané dokumenty mohou, ale nemusí být opatřeny elektronickým podpisem.

93 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Pokud je ke konverzi načtena datová zpráva, může obsahovat několik souborů. Pak je vám nabídnut jejich seznam. U dokumentů, kde konverze do listinné podoby je možná, je vpravo od položky s názvem připojeno tlačítko Vybrat pro provedení konverze. Jeho stiskem se příslušný soubor zkonvertuje.

94 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Výstupem je soubor ve formátu PDF verze 1.7, který je elektronicky podepsán a opatřen časovým razítkem – oba údaje můžete zkontrolovat v polích sekce Elektronický dokument provedené konverze. Dokument otevřeme, zkontrolujeme el. podpis a vytiskneme.

95 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Při požadavku na zobrazení dokumentu (klepnutím na tlačítko Otevřít dokument) se zobrazí dialog upozorňující na nutnost ověření platnosti elektronického podpisu konvertovaného dokumentu. DŮLEŽITÉ!

96 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Konverzi lze realizovat pouze po ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu (značky). Potřebnými nástroji disponuje prohlížecí program souborů PDF – program Adobe Reader, kde lze elektronický podpis ověřit v panelu Podpisy (otvírá se z nabídky Zobrazení příkazem Navigační panely a dále příkazem Podpisy.

97 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Odklikneme kontrolu podpisu Vložíme doplňkové údaje

98 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Vytvoříme ověřovací doložku a vytiskneme ji. Pozor na text na doložce!!! Správní poplatek je 30,-Kč za každou započatou stranu A4

99 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Chyby podpisu- Platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) byla ověřena – v tomto případě byla identita autora podpisu při vydání platná, ale nyní nelze zkontrolovat, zda nebyla zrušena a zda její platnost trvá. Autorizovanou konverzi nelze provést.

100 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Chyby podpisu- Platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) nebyla ověřena. V tomto případě autorizovanou konverzi nelze provést.

101 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Chyby podpisu- Platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) nebyla ověřena – v tomto případě se musí nainstalovat pouze kořenové certifikáty kvalifikovaných certifikačních autorit a přidat certifikáty k „důvěryhodným identitám“ Adobe Readeru, viz dokumentace k projektu Czech POINT – instalace. Po opětovném otevření dokumentu dojde k ověření elektronického podpisu. Po ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu (značky) se provede autorizovaná konverze.

102 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné Ukážeme si pouze odlišnosti od stejného převodu typu z moci úřední. Dokument musí splňovat stejné požadavky. Odlišnost je v tom, jakým způsobem dokument získáme.

103 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné Př. Občan obdržel dokument (stavební povolení) do DS, zvolil možnost Odeslat ke konverzi, vytiskl si štítek a s tím přichází k Vám na CP. Použijeme čtečku nebo musíme opsat kód z lístku ručně.

104 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné Vložíme CD do mechaniky a nalezneme požadovaný soubor.

105 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné Další postup je stejný jako u konverze z moci úřední. Malá odlišnost může nastat v případě, že el. podpis není přímo vložen v dokumentu, ale je obsažen externím souboru, pak je třeba ho načíst. Jestliže podpis není v dokumentu určeném ke konverzi obsažen a nelze ho ani načíst z externího souboru (není k dispozici), nelze transakci provést. U konverze na žádost může být žadatel osvobozen od správního poplatku.

106 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné U konverze na žádost může být žadatel osvobozen od správního poplatku, pak je třeba uvést důvod. Zapíšeme číslo pokladního dokladu. Následně připojíme ověřovací doložku.

107 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné Ověřovací doložka. Vytištěný dokument spolu s ověřovací doložkou tvoří cílový výstup autorizované konverze.

108 Konverze dokumentů Na žádost– Z listinné do elektronické Postup je téměř stejný jako v případě konverze stejného typu z moci úřední, pouze je třeba zohlednit případné osvobození od správního poplatku a ke konci zvolit požadované úložiště konvertovaného dokumentu. Postup: 1.Vybereme typ ochranného prvku 2.Skenujeme dokument (je-li potřeba, tak znovu) 3.Otevřeme dokument v PDF a porovnáme s originálem 4.Označíme vstup a datum jeho tvorby, určíme správní poplatek 5.Připojíme ověřovací doložku (výzva k podpisu + PIN)

109 Konverze dokumentů Na žádost– Z listinné do elektronické Postup: 6.Kontrola doložky 7.Předání dokumentu žadateli POZOR Jinak než z moci úřední Do úschovny Na CD/DVD

110 Konverze dokumentů Na žádost– Z listinné do elektronické Předání dokumentu žadateli POZOR Jinak než z moci úřední Na CD/DVD Klepněte na tlačítko Uložit výstup z provedené konverze na datový nosič CD/DVD. V dialogu Uložit data vyberte, kam se má konvertovaný výstup uložit. Na konci formuláře se vypíše Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze. Potvrzení vytiskněte klepnutím na tlačítko Tisk potvrzení o předání výstupu z provedené konverze na papír A4.

111 Konverze dokumentů Na žádost– Z listinné do elektronické Předání dokumentu žadateli POZOR Jinak než z moci úřední Na CD/DVD Cena CD/DVD je obsažena ve správním poplatku za konverzi.

112 Konverze dokumentů Na žádost– Z listinné do elektronické Předání dokumentu žadateli POZOR Jinak než z moci úřední Do úschovny – vytiskne se lístek a žadatel si vyzvedne doma

113 Ukončení práce s Czech-POINT Nebo se nám příště objeví hláška:

114 eGON centrum ORP Nový Bydžov Pro dnes to bylo poměrně mnoho informací a tak doufám, že jsme Vás hned v počátku moc nevyděsili a těšíme se na další spolupráci. Kontakty: Ing. Martin Kořínek, korinek@novybydzov.cz, +420604694029, +420495703941korinek@novybydzov.cz Bc. Ondřej Neuman, neuman@novybydzov.cz, +420604939333, +420495703981neuman@novybydzov.cz egoncentrum@novybydzov.cz Dnešní prezentaci a další dokumenty z eGon Centra naleznete na webových stránkách Města Nový Bydžov v sekci eGon Centrum pod odkazem: http://www.novybydzov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=10 716&id_ktg=1135


Stáhnout ppt "EGon Centrum ORP Nový Bydžov Czech POINT 1 – 4 moduly Ing. Martin Kořínek."

Podobné prezentace


Reklamy Google