Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Na 24. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Na 24. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene."— Transkript prezentace:

1 Na 24. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s manželi Vohnoutovými, bytem Bašteckého 2554/5, Praha-Stodůlky na umístění a provozování kanalizační přípojky na parcele č. 1247/1 v KÚ Vilice, části Hrnčíře.. 3) ZO schválilo smlouvu o pronájmu pozemku parc. č. 209/1 a travnatých částí pozemků parc. č. 1265/1, 1263/3 a 1272/1 v KÚ Vilice Občanskému sdružení MAS Krajina srdce za účelem výsadby ovocných stromů. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 11.10.2019 za nájem 1,-Kč/rok. MAS Krajina srdce zajistí stromy k výsadbě, obec Vilice jejich výsadbu a následnou údržbu stromů.. 4) ZO schválilo prodej části pozemku parc. č. 1272/2 ostatní komunikace o výměře cca 65 m2 v KÚ Vilice, části Zátiší, manželům Břendovým, bytem Nad Obchvatem 525, Tábor a p. Miroslavu Břendovi, bytem 28. října 433, Mladá Vožice za prodejní cenu 20,- Kč/m2 s tím, že všechny náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. Vážení spoluobčané, s uváděním vilické moštárny do provozu nutně vznikají doprovodné akce, které jsou povinné při každém projektu, kdy se žádá o dotace z EU. Nejbližší akcí tohoto charakteru bude Vilické jablkobranní, které bude pořádat MAS Krajina srdce ve spolupráci s OS Mirabelka a obcí Vilice v sobotu 2.11.2013. Jelikož se jedná o úplně novou aktivitu, která by se mohla stát v budoucnu hezkou tradicí, žádáme proto všechny občany o podporu. Ta může být vyjádřena jednak aktivní pomocí při organizaci akce nebo třeba jen pasívní účastí. Každý z vás je vítán a věřím, že společně bychom mohli nastartovat další úspěšnou tradici, tak jako se jím stal letní tenisový turnaj. Předběžný program je zhruba následující: ve 13:00 hod. začátek v moštárně ve Vilicích, kde proběhne ukázka moštování (bohužel zatím jen na mobilní moštárně, stálá technologie dorazí později), v rámci které budeme všem zájemcům zdarma moštovat přivezené ovoce do hmotnosti 50 kg. V 15:00 hod. se přesuneme do vilické galerie, kde proběhne přednáška Ing. L. Pavlaty na zatím neupřesněné ovocné téma. Poté, zhruba v 16.00 hod., bude soutěžní komise hodnotit vámi přinesené soutěžní ovocné záviny (štrúdly), s vyhlášením vítězů a jejich obdarováním cenami. V 17:00 hod. začne přednáška na téma ovocné kvasy a další problematiky spojené s pálením ovocných destilátů. V průběhu celého programu bude jak v moštárně, tak v galerii probíhat výstava jablek, degustace ovocných moštů a degustace ovocných pálenek. Další doprovodný program není vyloučen. Předpokládaný konec 1. ročníku Vilického jablkobranní se očekává kolem 20:00 hod. Jak již bylo zmíněno výše, jeden z bodů programu předpokládá i vaši účast a to formou přinesené nejméně ½ šišky štrúdlu. Ačkoliv jde hlavně o humornou a zábavnou soutěž, přimlouvám se za co největší vaše zastoupení. Určitě nebudete litovat. Soutěžní exponáty můžete nosit v průběhu celého odpoledne až do začátku soutěže. Miroslav Břenda Vilická polnice číslo 07/2013 24.10.2013 ročník 16. pro občany Vilic zdarma Druhá část téhož pozemku (parc. č. 272/2 – o výměře cca 85 m2) a pozemek parc. č. 923/2 o výměře 150 m2 se zatím prodávat nebude. Mezi oběma zájemci o tyto pozemky a to p. Františkem Šelbickým a sl. Zuzanou Chmelovou zatím nedošlo k dohodě, kterou by obec mohla akceptovat. 7) Schválilo smlouvu o dílo s Lubošem Vávrou, se sídlem Josefa Bricha 458, Mladá Vožice na provedení stavby „Posílení vodovodu Hrnčíře“ spočívající v propojení vilického a zátišského vodojemu. Cena díla je 473.187,- Kč vč. DPH. Stavba se bude realizovat v létě příštího roku.. 8) ZO schválilo smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí účelové dotace na opravu MK ve výši 150.000,- Kč v rámci POV. Realizováno v létě v Zátiší. 9) ZO schválilo mandátní smlouvu s BL facility s.r.o. se sídlem Komenského 68/23, České Budějovice. Společnost bude zastupovat obec při elektronických aukcích na poptávku silové elektřiny v rámci sdružených dodávek elektřiny, a zajišťovat další služby pro obec. Za to jí bude náležet odměna 30% + DPH z prokazatelně uspořených částek pro obec. 10) Schválilo dodatek smlouvy o dílo s Lubošem Vávrou, se sídlem Josefa Bricha 458, Mladá Vožice na stavbu „Vodovod Hrnčíře“ za celkovou cenu 95.711,- Kč vč. DPH. Dodatek je na práce, Zasedání ZO č. 24/2013 konané dne 11.10.2013 Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Petříková, P.Procházka, J.Bednář, J.Kudrna Omluveni: J.Klejnová

2 někomu pomoci nebo vyjít vstříc, proč to neudělat? Vždyť příště někdo pomůže mně! A ty lidi, kteří mi v životě pomohli, bych nespočítala. Říká se, že dobré přátele si vybíráme – dobré sousedy nám daruje Pán Bůh. Velmi si vážím dobrých vztahů, nejen sousedských. A tak kdyby vás někdy tížily neshody a nedorozumění, zajděte k tomu křížku – postát, pomodlit se, jak to kdo cítí a potřebuje. Já se těším, že tam bud chodit především děkovat za krásné sousedské vztahy v Zátiší. A.Petříková Brigáda – výsadba ovocných stromů. V průběhu listopadu bude obec potřebovat vaši pomoc při výsadbě cca 250 ovocných stromů do nově zakládaného sadu a podél některých komunikací. Bohužel ještě není znám přesný termín výsadby a další Polnice vyjde až po prosincovém zasedání ZO, tudíž po vlastní výsadbě. Akce bude, okamžitě až budeme znát termín, zveřejněna formou plakátů ve všech místních částech obce. Dopředu všem děkuji za nezištnou pomoc při zvelebování našeho nejbližšího okolí. které nebyly zahrnuty v původním projektu a to zejména zhotovení přípojek k jednotlivým odběratelům. 11) ZO schválilo kupní smlouvu s pí. Marií Vejmolákovou, bytem Horní Kouty 1, Mladá Vožice na koupi pozemků parc. č. 1083 – neplodná půda o výměře 967 m2, parc. č. 1085/1 – orná půda o výměře 15.207 m2, parc. č. 1087/1 – orná půda o výměře 6.395 m2, parc. č. 1089 – orná půda o výměře 2.297 m2 a parc. č. 1201/25 – orná půda o výměře 1.060 m2, vše v KÚ Vilice. Pozemky obec kupuje za dohodnutou kupní cenu 6,- Kč/m2, to je 155.556,- Kč celkem. Lokalita je územním plánem určena k budoucí výstavbě rodinných domů.. 12) ZO vzalo na vědomí informaci o možnosti poskytnutí dotace jednotkám SDH, kterou bude poskytovat kraj obcím, jejíž jednotka byla nasazena v průběhu povodně v červnu 2013. Dotace je určena na vybavení jednotek věcnými prostředky pro zabezpečení jejich akceschopnosti. Pro obec Vilice se jedná o částku 66.000,- Kč, kterou obec hodlá využít bezezbytku.. 13) ZO schválilo upřesnění rozpočtového opatření č. 1/ZO/2013 ze dne 1.2.2013.. 14) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 8/ZO/2013. Jde o navýšení výdajů o 157.000,-Kč (koupě pozemků) a 60.000,-Kč (předfinancování dotace – vybavení jednotky SDH). Finance budou uvolněny z reservy obce. Blahopřejeme Z dopisů našich občanů: Milí sousedé! Chci se s vámi podělit o svou radost, ale i o jednu starost. Platí, že sdělená radost je dvojnásobná, sdělená starost poloviční. Mám moc ráda křížky u cest a v polích a jsem za ně našim předkům vděčná. Bolí mě, když vidím polámaný nebo zarostlý křížek – každý z nich má svou historii a svědčí nejen o hluboké víře, ale také o vztahu k přírodě a dobrém vkusu. Před časem jsem slyšela o křížku, kde je nápis – SOUSEDÉ, MĚJME SE RÁDI. To se mi moc líbilo a chtěla jsem takový křížek mít i v Zátiší. Našel se nezištný dárce křížku i ochotné ruce a podařilo se. Všem upřímně děkuji! Vždy jsem svým známým na otázku, kde bydlím, popisovala malebnost Zátiší a „průzračnost“ krásných sousedských vztahů. V poslední době se ta průzračnost nějak zakaluje. Je mi to moc líto a když o tom přemýšlím, důvodem je, pouze lidská malost a nedostatek dobré vůle. Tu malebnost nám tady pokazil jistý Ital, který tu po sobě zanechal ruiny. Nenechme si, prosím, udělat ruiny i ze vztahů. Kdekdo nadává na poměry, slovo krize je slyšet ze všech stran. Nerozumím ekonomice, ale cítím hlubokou krizi ve vztazích. Stačí poslechnout si zprávy nebo přečíst noviny. Snažím se řídit heslem „Chceš-li změnit svět – začni u sebe“. Když mohu Dne 3. září 2013 oslavil pan Josef Suk z Vilic 60. výročí svého narození.


Stáhnout ppt "Na 24. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene."

Podobné prezentace


Reklamy Google