Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní plány a hodnocení SEA Brno, 3.3.2011. Problematika SEA není ze strany MŽP dostatečně metodicky řízena Rozsudky Nejvyššího správního soudu - nové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní plány a hodnocení SEA Brno, 3.3.2011. Problematika SEA není ze strany MŽP dostatečně metodicky řízena Rozsudky Nejvyššího správního soudu - nové."— Transkript prezentace:

1 Územní plány a hodnocení SEA Brno, 3.3.2011

2 Problematika SEA není ze strany MŽP dostatečně metodicky řízena Rozsudky Nejvyššího správního soudu - nové judikáty se aplikují i na starší kauzy Zvyšují se požadavky na podrobné odůvodňování i těch nejjednodušších stanovisek Proč se mění přístup k SEA

3 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů § 1 odst. 2 – posouzení podléhají koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí § 1 odst. 3 – účelem posuzování je získání objektivního odborného podkladu pro vydání rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů Právní rámec SEA posuzování územních plánů

4 § 10a odst. 1 písm. a) – předmětem posuzování jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů podle přílohy č. 1 …. a dále koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropských společenství § 10i - zvláštní ustanovení pro územní plány a PÚR § 10i odst.3 orgán kraje stanoví požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení SEA včetně zpracování možných variant řešení, má povinnost hodnotit podle kritérií z přílohy č. 8 Právní rámec SEA posuzování územních plánů

5 Procesně se SEA hodnocení územních plánů řídí stavebním zákonem, stavební zákon v příloze také stanoví rámcové požadavky na obsah SEA hodnocení Právní rámec SEA posuzování územních plánů

6 Není-li vyloučen vliv na soustavu Natura – automaticky požadavek na SEA Formulace návrhu zadání ÚP zpravidla velmi obecné, paradoxně je situace jednodušší u změn ÚP Návrhy zadání neobsahují zpravidla informaci o výměrách návrhových ploch Návrhy zadání často neobsahují žádnou grafickou přílohu Ve většině případů tedy nelze vyloučit, že ÚP zakládá rámec pro budoucí povolení záměrů z přílohy č. 1 – to je přitom jedno ze základních kritérií v příloze č. 8. Např. každá plocha výroby a skladování může zakládat rámec pro záměr (třeba i podlimitní). Návrh zadání ÚP (změny ÚP) – SEA ano či ne?

7 OŽP nemá zájem uplatňovat požadavek SEA vyhodnocení paušálně u všech ÚP a jejich změn K tomu, aby tento požadavek nebyl uplatněn, musí mít OŽP dostatečné argumenty už v návrhu zadání. Pak bude OŽP schopen odůvodnit, proč SEA hodnocení nepožaduje. U nových ÚP se týká zejména malých obcí s malým rozvojovým potenciálem, mimo hlavní dopravní tahy a v území nekonfliktních z hlediska zájmů ochrany ŽP Návrh zadání ÚP (změny ÚP) – SEA ano či ne?

8 Problematické jsou zejména menší plochy pro výrobu a skladování. Možnosti - NZ výslovně uvede, že plochy určitého funkčního využití se vůbec nenavrhují, jsou omezeny výměrou, jsou ošetřeny regulativem – omezení určitého druhu výroby atd. Obdobně plochy pro sport, plochy dopravní atd. Otázka je, do jaké podrobnosti může jít návrh zadání. OŽP nebude stanovovat žádné „limitní hodnoty“ např. pro plochy výroby – vždy je třeba vyhodnotit individuálně konkrétní NZ Návrh zadání ÚP (změny ÚP) – SEA ano či ne?

9 Pozor na ustanovení § 55 odst. 3 stav. zákona – další zastavitelné plochy lze změnou ÚP vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Plochy pro bydlení – obecně nejsou důvodem pro požadavek SEA. Je však otázka přiměřenosti (rozsudek NSS ve věci ÚP Moravany) Návrh zadání ÚP (změny ÚP) – SEA ano či ne?

10 V územním plánu budou vymezeny plochy pro : - bydlení úměrně s ohledem na velikost a potřeby obce - výrobu a skladování – prověřit převzetí dosud nevyužitých ploch (i výhledových) z platného ÚPO mezi bývalým zemědělským areálem a obcí. S ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury se předpokládá vymezení následujících zastavitelných ploch (blíže specifikovaných v kap. c) a e) tohoto zadání) pro: - bydlení v rozsahu do max 20 ha - výrobu a skladování v rozsahu cca do 1 ha - dopravní infrastrukturu - případně pro plošnou technickou infrastrukturu Příklady

11 Borovník Letecká doprava Do k.ú. Borovník zasahuje ochranné pásmo radaru letiště. V k.ú. Borovník se nachází stávající polní letiště se skladem letecké techniky.  Požadavek na prověření možnosti změny spočívající v umístění civilního letiště Žádovice změna č. IV Dílčí změna č. 7: Změna orné půdy na podnikatelské aktivity, p.č. 1164/4, 1164/5, 1164/6, 1164/9, 1164/10. Příklady

12 OŽP KrÚ JMK 2009/01 Příklady

13 Rámcový obsah stanoven v příloze stavebního zákona. OŽP může stanovit bližší požadavky na obsah SEA. Teoreticky může OŽP uplatnit i požadavek na varianty (tím automaticky musí být řešen koncept ÚP). Povinnost variantního řešení je v případě negativního vlivu na soustavu Natura 2000. OŽP vždy odkáže na přílohu stavebního zákona a s ohledem na charakter území zdůrazní požadavek na řešení konkrétní oblasti ochrany ŽP (ZPF, ochrana přírody apod.) SEA vyhodnocení

14 Pokud bude na základě projednání návrhu zadání rozhodnuto o řešení variant, bude hodnocení obsahovat pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí, návrh podmínek, za jakých jsou jednotlivé varianty přípustné, včetně případných kompenzačních opatření, která mohou zmírnit nebo eliminovat negativní vlivy jednotlivých variant. Vyhodnocení bude obsahovat kapitolu „Závěry a doporučení“ včetně návrhu stanoviska příslušného úřadu ke koncepci s uvedením jednoznačných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí: s jednotlivou plochou či koridorem souhlasit, souhlasit s podmínkami (včetně jejich upřesnění) anebo nesouhlasit s územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami (včetně jejich upřesnění) anebo nesouhlasit V případě vyhodnocení variant se může výrok lišit k jednotlivým variantám. SEA vyhodnocení

15 Cena za SEA vyhodnocení OŽP nijak neovlivňuje zadání zakázky na SEA hodnocení. Obtížně se také může vyjádřit k otázce ceny. Lze doporučit zakázku poptat u více autorizovaných osob. Zadavatel by měl při převzetí zkontrolovat, zda má dílo formální náležitosti, odpovídá smlouvě a požadavkům příslušného úřadu SEA. Seznam autorizovaných osob je zveřejněn v Informačním systému SEA: http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php SEA vyhodnocení

16 Co by mělo SEA vyhodnocení obsahovat, aby bylo účinným nástrojem ochrany ŽP v procesu územního plánování - všechny povinné body podle přílohy stavebního zákona (v podrobnosti úměrné významu hodnoceného ÚP) - popsání procesu hodnocení - interakce mezi urbanistou a SEA hodnotitelem - popis případně vysvětlení použitých metod hodnocení SEA vyhodnocení

17 - kapitolu „Závěry a doporučení“ s jednoznačným výrokem, pořadí variant - konkrétní podmínky, které lze převzít do územního plánu - důsledně propojené závěry hodnocení „Natura“ a SEA hodnocení - návrh ukazatelů pro sledování vlivu ÚPD na ŽP SEA vyhodnocení

18 Co by SEA hodnocení obsahovat nemělo: nadbytečné a opakující se texty, formální a věcné chyby SEA vyhodnocení

19 Zpracovatel SEA hodnocení byl se měl na procesu tvorby územního plánu podílet, nikoli pouze „zhodnotit“ hotové dílo. Měl by pracovat společně s týmem projektanta. Měl by pomoci odstranit zjevné chyby nebo zárodky budoucích problémů. SEA hodnocení by mělo zdokumentovat proces tvorby ÚP (konceptu či návrhu) - dialog mezi projektantem a SEA hodnotitelem a jeho výsledek. (Vypuštění či zmenšení ploch, jiné funkční využití či jiné omezení, regulativy, převedení do rezerv). SEA vyhodnocení

20 Na základě vyhodnocení vlivů jednotlivých navrhovaných ploch územního plánu Hodonín na složky životního prostředí a zdraví obyvatel je po vyloučení ploch V 158, VS 160, RN 86, WT 132 a plochy pro rekreaci u veslařského klubu a převedení plochy bydlení Rybáře do rezervy R4 a úpravy koridoru 2 TK, SEA posuzovatelem doporučeno následující: Plochy akceptovatelné bez podmínek: BI 13, BI 14, BI 15, BI 16, NP 89, NP 133 Plochy akceptovatelné s podmínkami: DS 1-6, B 7, OM 8, VS 26, B 27, OS 30, RN 31, BI 51, WP 53, BH 56, V 7 a další Doplnění regulativů: 79V, OS 63, OS 30 a 85, VS 75, VS 81, OV 138 a 179, RZ 97, 155 a 156, RN 148 Prověření uzemní studii: 31RN, 30 a 85 OS, 149 RN, 63OS, V 79 SEA vyhodnocení

21 Nevhodně stanovené podmínky a opatření 7.6. Návrh opatření - plochy pro rekreaci individuální (Blansko 13-18, H. Lhota 7 a 8, Těchov 13-16) Celkový zábor ZPF 7,75 ha. Doporučená opatření: - před realizací záměrů územního plánu Blansko – Horní Lhota 8 nechat zpracovat posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, aby byl vyloučen negativní vliv na hodnotu krajinného rázu v místě záměru a jeho okolí, - při realizaci stavby musí být respektována všechna ochranná pásma (např. vodních toků, vodovodů a kanalizací, plynovodu, el. vedení atd.), - zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových i dešťových. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy. Příklady

22 Úskalí číselného hodnocení (používaná stupnice -2,-1,0,+1,+2) Není popsáno, jak se s hodnotící stupnicí pracuje Číselné hodnocení neodpovídá popisu v textové části Příklady

23

24 5.2. Vlivy na životní prostředí - plochy pro bydlení individuální venkovské (D. Lhota 1 a 2, H. Lhota 2 a 3, Těchov 1-10, Lažánky 1–4, Klepačov 1-8, Olešná 1-12, Hořice 1-4) Realizace záměrů na plochách Dolní Lhota 1, 2, Těchov 6, Klepačov 5, 6, 7, Hořice 1, 3 bude mít mírný negativní vliv na krajinný ráz. Záměry na plochách Lažánky 2 a 4 mohou mít mírně negativní vliv na II. zónu ochrany CHKO a území soustavy NATURA 2000 – EVL. Záměry budou mít potenciálně významný negativní vliv na půdu, a to rozsahem záboru ZPF, realizací záměrů může dojít k ovlivnění odtokových poměrů. Příklady

25 Opakované a nadbytečné informace 2.2. Pravděpodobný vývoj životního prostředí bez provedení záměrů ÚPN 2.2.1. Ovzduší Plochy pro bydlení hromadné (Blansko 1-4, H. Lhota 1) Plochy pro bydlení individuální venkovské (D. Lhota 1 a 2, H. Lhota 2 a 3, Těchov 1-10, Lažánky 1–4, Klepačov 1-8, Olešná 1-12, Hořice 1-4) Plochy pro bydlení individuální městské a příměstské (Blansko 5-12, H. Lhota 4-6, Těchov 11 a 12) Plochy smíšené obytné vesnické (Blansko 25, H. Lhota 9, Lažánky 5, Hořice 7, D. Lhota 4) Nerealizace těchto záměrů nijak zásadně neovlivní kvalitu ovzduší v jejich okolí. Nerealizací záměru zůstane znečištění ovzduší na současné úrovni. Obdobně pro půdu, vodu, přírodu, krajinný ráz - celkem 9 stran textu Příklady

26 Koncept územního plánu města Brna – SEA hodnocení V této kapitole se odkazuje na SWOT analýzu zpracovanou v rámci přípravy konceptu a konstatuje se velmi stručně: Rizika identifikovaná ve SWOT analýze a předchozích kapitolách by mohla bez provedení koncepce (konceptu ÚPmB) znamenat následující trendy vývoje životního prostředí: Nárůst zatížení životního prostředí zejména emisemi do ovzduší a hlukem (například v důsledku růstu automobilové dopravy na stávající komunikační síti) Pokles biodiverzity nebo narušení zvláště chráněných území Pokračující suburbanizaci zejména do přírodně cenných území Přetrvávání rizik starých ekologických zátěží (černovicko-tuřanská skládka) Zvýšení výskytu environmentálních a technologických rizik jako důsledku zásahu člověka do prostředí a krajiny (např. povodně v důsledku neuskutečnění protipovodňových opatření a nerespektování záplavových území) Příklady

27 Návrh ukazatelů pro sledování vlivu ÚPD na ŽP 9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí Monitorovací ukazatele se obecně využívají před realizací a po provedení záměru ke srovnání změn, které záměr způsobil. Pro územní plán Blansko nevyplývá potřeba stanovení žádných monitorovacích ukazatelů. Cílem stanovení indikátorů znamená identifikování oblastí možných negativních vlivů na životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Posuzování územního plánu nebo jeho změn je typická multikriteriální záležitost, kdy se hledá územní a funkční kompromis pro konkrétní sídlo. V souvislosti s posuzováním územního plánu tedy musí být určeny hlavní priority a je stanovena váha jednotlivých faktorů. Relevantní indikátory však lze stanovit až po předložení konkrétního projektu, který podrobně popisuje daný záměr. V souvislosti s posuzováním územního plánu Blansko nebyly stanoveny žádné indikátory pro výběr projektu. Záměry byly posuzovány ve srovnání s variantou (dle konceptu ÚP). Příklady

28 Pro srovnání Hodonín: Cyklodoprava – délka nově vybudovaných cyklostezek/cyklotras Protipovodňová opatření - počet projektů zaměřených na protipovodňová opatření Krajina – zastavěná plocha – podíl zastavěné/nezastavěné plochy Realizované prvky ÚSES – množství nově realizovaných prvků ÚSES Nově vysázená a obnovená zeleň Revitalizované plochy brownfields Brno Hluková zátěž obyvatel - % obyvatel v místech s překročenými hlukovými limity Kvalita povrchových vod ve Svratce a Svitavě Příklady

29 Provázanost SEA hodnocení a hodnocení „Natura“ Opatření z “naturového“ hodnocení U rozvojové plochy Z4 zástavbu situovat co nejdále od hranice EVL. Doporučujeme před vlastní výstavbou provést biologický průzkum. Závěr SEA hodnocení 7.2. Návrh opatření - plochy pro bydlení individuální venkovské (D. Lhota 1 a 2, H. Lhota 2 a 3, Těchov 1-10, Lažánky 1–4, Klepačov 1-8, Olešná 1-12, Hořice 1-4) Doporučená opatření: - před realizací záměrů na plochách Lažánky 2, 3, které jsou navrženy v sousedství II. zóny ochrany CHKO a území NATURA 2000 – EVL nechat zpracovat biologické hodnocení, aby byl vyloučen negativní vliv na přírodu a krajinu ve II. zóně ochrany CHKO a EVL. Příklady

30 Odpovědělo SEA hodnocení na požadavek příslušného úřadu uvedený ve stanovisku k návrhu zadání? OŽP tímto uplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Valtice-Úvaly na životní prostředí. Toto vyhodnocení musí být zpracováno osobou s autorizací podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Rámcový obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je uveden v příloze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Návrh zadání předpokládá vymezení rozvojových ploch značného rozsahu s možným dopadem na řadu složek životního prostředí a veřejné zdraví. Vyhodnocení se zaměří zejména na: problematiku ochrany zemědělského půdního fondu (zdůvodnění rozsahu záboru, posouzení reálné možnosti využití rozvojových ploch), vlivy na povrchové vody (možnost změny odtokových poměrů, možnost znečištění povrchových vod), vlivy na podzemní vody včetně zdrojů minerálních vod, posouzení zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod (vyřešení těchto otázek je jednou ze zásadních podmínek rozvoje takového rozsahu) vlivy ze zvýšené dopravní zátěže území (hluk, emise do ovzduší) ovlivnění přírodních složek životního prostředí (VKP, ÚSES, zvláště chráněná území atd.) návaznosti na sousední k.ú. Valtice možné přeshraniční vlivy Příklady

31 Závěry SEA hodnocení Změna č. 4.01 - změna krajinné zóny produkční na plochu pro občanského vybavení a rekreaci (Vinné termální lázně Schrattenberg – Valtice): Konkrétní záměr na této ploše detailně posoudit z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz v řešeném území a jeho okolí, zejména z hlediska možného negativního pohledového ovlivnění území Památkové zóny LVA, Provést posouzení a návrh opatření z hlediska ovlivnění odtokových poměrů, odkanalizování a způsobu likvidace odpadních vod, napojení na vodovod. Řešit zasakování srážkových vod na ploše, aby byla zadržena voda v krajině Příklady

32 „Salámová metoda“ v územním plánování Souběžné projednávání většího počtu změn ÚP - problém z hlediska stanovení požadavku na SEA - problém z hlediska ZPF (projednání s MŽP) Problém

33 Pohled na problematiku SEA hodnocení se vyvíjí OŽP bude uplatňovat požadavek na SEA vyhodnocení, pokud v návrhu zadání nezíská dostatek informací pro to, aby mohl odůvodnit opačný postup V SEA vyhodnocení by měl být dokumentován proces tvorby ÚP SEA vyhodnocení je třeba zbavit „balastního“ textu, naopak musí obsahovat jasný závěr (zejména u hodnocení variant), srozumitelné podmínky a opatření, hodnotící ukazatele SEA hodnocení by nemělo být nástrojem pouze pro orgány ochrany ŽP Závěrem

34 Ing. Jiří Hájek Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí Tel. 541652621 Mail: hajek.jiri@kr-jihomoravsky.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Územní plány a hodnocení SEA Brno, 3.3.2011. Problematika SEA není ze strany MŽP dostatečně metodicky řízena Rozsudky Nejvyššího správního soudu - nové."

Podobné prezentace


Reklamy Google