Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 1 Zpracoval CityPlan ve spolupráci s ENVI-TON Veřejné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 1 Zpracoval CityPlan ve spolupráci s ENVI-TON Veřejné."— Transkript prezentace:

1 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 1 Zpracoval CityPlan ve spolupráci s ENVI-TON Veřejné projednání Liberec14.1.2010

2 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 2 Obsah prezentace Účel vyhodnocení SEAÚčel vyhodnocení SEA MetodyMetody Postup řešeníPostup řešení Vyhodnocení vlivů koncepce – výsledkyVyhodnocení vlivů koncepce – výsledky Shrnutí, závěryShrnutí, závěry

3 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 3 Účel vyhodnocení SEA Ex-ante hodnocení během zpracování původního návrhu Územní energetické koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) s cílem optimalizovat koncepci z hlediska vlivů na životní prostředí (ŽP), SEA dopracována pro dopracovanou koncepciEx-ante hodnocení během zpracování původního návrhu Územní energetické koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) s cílem optimalizovat koncepci z hlediska vlivů na životní prostředí (ŽP), SEA dopracována pro dopracovanou koncepci Omezení negativních vlivů na všechny složky a oblasti životního prostředíOmezení negativních vlivů na všechny složky a oblasti životního prostředí -Hodnocení potenciálních dopadů na ŽP i veřejné zdraví (VZ) -Opatření pro předcházení, zmírnění nebo kompenzaci -Environmentální indikátory naplňování cílů koncepce -Environmentální kritéria pro výběr projektů Doporučení pro návrhovou částDoporučení pro návrhovou část

4 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 4Metody Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Metodika Ministerstva životního prostředí (MŽP) pro posuzování vlivů koncepcí (SEA)Metodika Ministerstva životního prostředí (MŽP) pro posuzování vlivů koncepcí (SEA) Metodika EUMetodika EU Požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení v závěru zjišťovacího řízení (ZŘ)Požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení v závěru zjišťovacího řízení (ZŘ) Metodický pokyn pro vyhodnocení vlivů na lokality NATURA 2000Metodický pokyn pro vyhodnocení vlivů na lokality NATURA 2000 Metodika pro vyhodnocení vlivů na veřejné zdravíMetodika pro vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví

5 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 5 Postup projednávání a zpracování SEA Vypracování oznámení pro koncepci ÚEK LK a předložení na příslušný úřad – MŽP ČR do zjišťovacího řízení – začátek procesu SEA (srpen 2006)Vypracování oznámení pro koncepci ÚEK LK a předložení na příslušný úřad – MŽP ČR do zjišťovacího řízení – začátek procesu SEA (srpen 2006) Proběhlo zjišťovací řízení, vydán závěr ZŘ (září 2006) – nutnost zpracování SEAProběhlo zjišťovací řízení, vydán závěr ZŘ (září 2006) – nutnost zpracování SEA Zohlednění požadavků ze závěru ZŘ; částečné zpracování SEA v r. 2006Zohlednění požadavků ze závěru ZŘ; částečné zpracování SEA v r. 2006 Vypracování konečného vyhodnocení SEA + vypracování samostatného posouzení vlivů na lokality NATURA 2000 autorizovanou osobou (dopracování koncepce ÚEK LK – srpen 2009, SEA – říjen 2009)Vypracování konečného vyhodnocení SEA + vypracování samostatného posouzení vlivů na lokality NATURA 2000 autorizovanou osobou (dopracování koncepce ÚEK LK – srpen 2009, SEA – říjen 2009) Vzhledem k možnosti přeshraničních vlivů konzultace s dotčeným státem – PolskoVzhledem k možnosti přeshraničních vlivů konzultace s dotčeným státem – Polsko Veřejné projednání (VP) 14.1.2010Veřejné projednání (VP) 14.1.2010

6 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 6 Další průběh projednávání Předkladatel: zápis z VP – do 5 dnůPředkladatel: zápis z VP – do 5 dnů Zpracovatel SEA: případná úprava návrhu stanoviska na základě VPZpracovatel SEA: případná úprava návrhu stanoviska na základě VP MŽP ČR: stanovisko k návrhu koncepce – do 35 dnů od VPMŽP ČR: stanovisko k návrhu koncepce – do 35 dnů od VP Předkladatel, zpracovatel vyhodnocení: zapracování požadavků ze stanoviska MŽP ČRPředkladatel, zpracovatel vyhodnocení: zapracování požadavků ze stanoviska MŽP ČR Schválení koncepceSchválení koncepce

7 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 7 Etapy zpracování SEA Vyhodnocení analytické částiVyhodnocení analytické části Vyhodnocení návrhové částiVyhodnocení návrhové části Porovnání variantPorovnání variant Doporučená opatření pro zmírnění negativních vlivů na ŽP a VZDoporučená opatření pro zmírnění negativních vlivů na ŽP a VZ ZávěrZávěr Vypořádaní obdržených vyjádřeníVypořádaní obdržených vyjádření Návrh stanoviska MŽP ČRNávrh stanoviska MŽP ČR

8 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 8 Vyhodnocení analytické části Stav ŽP na území Libereckého krajeStav ŽP na území Libereckého kraje Pravděpodobný vývoj ŽP při zachování současného stavu (nulová varianta)Pravděpodobný vývoj ŽP při zachování současného stavu (nulová varianta) Vyhodnocení cílů a priorit koncepce z hlediska dopadů na ŽP a VZVyhodnocení cílů a priorit koncepce z hlediska dopadů na ŽP a VZ Vztah k jiným koncepcímVztah k jiným koncepcím Vyhodnocení složek ŽP, které mohou být koncepcí ovlivněnyVyhodnocení složek ŽP, které mohou být koncepcí ovlivněny

9 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 9 Vyhodnocení návrhové části Východiska pro zpracování ÚEK LKVýchodiska pro zpracování ÚEK LK Zohlednění stanovených referenčních cílů ochrany ŽP v koncepciZohlednění stanovených referenčních cílů ochrany ŽP v koncepci Referenční cíle ochrany ŽP stanovené v SEA a jejich zohlednění v aktualizované ÚEK LK – podle priorit a cílů koncepce a podle navržených variant v koncepciReferenční cíle ochrany ŽP stanovené v SEA a jejich zohlednění v aktualizované ÚEK LK – podle priorit a cílů koncepce a podle navržených variant v koncepci Vyhodnocení cílů koncepce z hlediska:Vyhodnocení cílů koncepce z hlediska: -Vlivů na jednotlivé složky ŽP -Charakteru a možné kumulace vlivů Vyhodnocení navržených variant ÚEK LK – 2 rozvojové, 2 stagnační, s mírným nebo razantním využitím obnovitelných zdrojů energie (OZE)Vyhodnocení navržených variant ÚEK LK – 2 rozvojové, 2 stagnační, s mírným nebo razantním využitím obnovitelných zdrojů energie (OZE)

10 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 10 Vyhodnocení navržených variant Porovnání variant z hlediska parametrů ÚEK LK (např. skladba zdrojů, zastoupení OZE, vývoj spotřeby, emise do ovzduší aj.)Porovnání variant z hlediska parametrů ÚEK LK (např. skladba zdrojů, zastoupení OZE, vývoj spotřeby, emise do ovzduší aj.) Porovnání variant z hlediska vlivů na jednotlivé složky ŽP (ovzduší, klima, voda, půda, horninové prostředí a surovinové zdroje, biota a ekosystémy, krajinný ráz a další)Porovnání variant z hlediska vlivů na jednotlivé složky ŽP (ovzduší, klima, voda, půda, horninové prostředí a surovinové zdroje, biota a ekosystémy, krajinný ráz a další) Celkové vyhodnocení variant – převážně pozitivní pro ŽP – u všech variant se zvýší podíl OZE, sníží konečná spotřeba, sníží se produkce emisí, dojde k úsporám energií apod.Celkové vyhodnocení variant – převážně pozitivní pro ŽP – u všech variant se zvýší podíl OZE, sníží konečná spotřeba, sníží se produkce emisí, dojde k úsporám energií apod.

11 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 11 Vyhodnocení vlivů koncepce na lokality NATURA 2000 Vychází ze stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody (OP), které nevyloučily možný významný negativní vliv koncepce ÚEK LK, a z požadavků závěru ZŘVychází ze stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody (OP), které nevyloučily možný významný negativní vliv koncepce ÚEK LK, a z požadavků závěru ZŘ Rozvoj dle ÚEK LK je směrován téměř vždy mimo lokality NATURA 2000, některé plochy ÚEK LK spadají do ptačí oblasti (PO) KrkonošeRozvoj dle ÚEK LK je směrován téměř vždy mimo lokality NATURA 2000, některé plochy ÚEK LK spadají do ptačí oblasti (PO) Krkonoše Obecný charakter ÚEK LK bez přesné lokalizace neumožňuje vyhodnotit konkrétní vlivy, hodnoceny byly potenciálně možné nejvýznamnější vlivy u různých zdrojů energieObecný charakter ÚEK LK bez přesné lokalizace neumožňuje vyhodnotit konkrétní vlivy, hodnoceny byly potenciálně možné nejvýznamnější vlivy u různých zdrojů energie Z hlediska možných vlivů na lokality NATURA 2000 jsou navržené varianty víceméně identické, rozdíly mezi nimi jsou maléZ hlediska možných vlivů na lokality NATURA 2000 jsou navržené varianty víceméně identické, rozdíly mezi nimi jsou malé ÚEK LK nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany Evropsky významných lokalit a POÚEK LK nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany Evropsky významných lokalit a PO

12 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 12 Vyhodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví Vyhodnoceno především z hlediska kvality ovzduší a hlukové zátěžeVyhodnoceno především z hlediska kvality ovzduší a hlukové zátěže Zohledněny i další faktory zdravotního stavu – kvalita pitné vody a celková kontaminace prostředí, hodnoty krajinného rázu, estetika okolního prostředí, faktory psychické pohody, bezpečnost obyvatel apod.Zohledněny i další faktory zdravotního stavu – kvalita pitné vody a celková kontaminace prostředí, hodnoty krajinného rázu, estetika okolního prostředí, faktory psychické pohody, bezpečnost obyvatel apod. Všechny navržené varianty budou mít obecně pozitivní vliv na zdraví obyvatel, zejména v důsledku cíleného zlepšení kvality ovzdušíVšechny navržené varianty budou mít obecně pozitivní vliv na zdraví obyvatel, zejména v důsledku cíleného zlepšení kvality ovzduší ÚEK LK je ve shodě se zdravotní politikou LK a jejími cíliÚEK LK je ve shodě se zdravotní politikou LK a jejími cíli

13 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 13 Plánovaná zmírňující opatření k ochraně ŽP a VZ Cíle v ÚEK LK jsou již koncipovány s ohledem na minimalizaci dopadů realizace ÚEK LK na ŽPCíle v ÚEK LK jsou již koncipovány s ohledem na minimalizaci dopadů realizace ÚEK LK na ŽP V rámci ÚEK LK jsou uvedena technická opatření pro jednotlivé cíle koncepce, která byla vyhodnocena a doplněna zpracovateli SEAV rámci ÚEK LK jsou uvedena technická opatření pro jednotlivé cíle koncepce, která byla vyhodnocena a doplněna zpracovateli SEA Technická opatření jsou konkretizována pro jednotlivé různé zdroje energiíTechnická opatření jsou konkretizována pro jednotlivé různé zdroje energií Stanovena další obecná opatření pro realizaci koncepce ÚEK LKStanovena další obecná opatření pro realizaci koncepce ÚEK LK Doplněna další zmírňující opatření, vyplývající z vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP a VZDoplněna další zmírňující opatření, vyplývající z vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP a VZ

14 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 14 Další opatření pro eliminaci nebo minimalizaci negativních vlivů Stanovení monitorovacích indikátorů pro složky ŽP (např. pro kvalitu ovzduší, kvalitu vod, využití přírodních zdrojů, nakládání s odpady, péči o přírodu a krajinu a další)Stanovení monitorovacích indikátorů pro složky ŽP (např. pro kvalitu ovzduší, kvalitu vod, využití přírodních zdrojů, nakládání s odpady, péči o přírodu a krajinu a další) Stanovení kriterií pro výběr projektů v rámci realizace ÚEK LK z hlediska minimalizace dopadů na ŽP:Stanovení kriterií pro výběr projektů v rámci realizace ÚEK LK z hlediska minimalizace dopadů na ŽP: -Komplexní environmentální kritéria -Regionální kritéria -Kritéria pro ochranu jednotlivých složek ŽP

15 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 15 Výsledky hodnocení vlivů ÚEK LK na ŽP a VZ Cíle i pojetí ÚEK LK preferují environmentálně šetrné formy zásobování energií, je cíleně zaměřena na zlepšení ovzduší, zvýšení podílu OZE, úspory energií, kombinovanou výrobu energie a tepla apod.Cíle i pojetí ÚEK LK preferují environmentálně šetrné formy zásobování energií, je cíleně zaměřena na zlepšení ovzduší, zvýšení podílu OZE, úspory energií, kombinovanou výrobu energie a tepla apod. ÚEK LK bude mít pozitivní vliv zejména na ovzduší, obyvatelstvo, přírodní zdroje, biotu, voduÚEK LK bude mít pozitivní vliv zejména na ovzduší, obyvatelstvo, přírodní zdroje, biotu, vodu Charakter a významnost vlivů bude záležet na způsobu implementace a realizace projektů a záměrů koncepce, na míře hospodářského rozvoje a podílu OZECharakter a významnost vlivů bude záležet na způsobu implementace a realizace projektů a záměrů koncepce, na míře hospodářského rozvoje a podílu OZE Vlivy koncepce na jednotlivé složky ŽP jsou často neutrální nebo převažují pozitivní vlivy, předpokládané negativní vlivy lze opatřeními účinně zmírnit nebo i vyloučitVlivy koncepce na jednotlivé složky ŽP jsou často neutrální nebo převažují pozitivní vlivy, předpokládané negativní vlivy lze opatřeními účinně zmírnit nebo i vyloučit ÚEK LK je v souladu s hlavními referenčními cíli ochrany ŽP a v souladu se schválenými koncepčními dokumenty EU, ČR a LKÚEK LK je v souladu s hlavními referenčními cíli ochrany ŽP a v souladu se schválenými koncepčními dokumenty EU, ČR a LK

16 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 16 Vypořádání obdržených vyjádření Vyhodnocení vlivů, požadovaných v závěrů ZŘ – všechny požadavky byly akceptovány a zohledněny v SEAVyhodnocení vlivů, požadovaných v závěrů ZŘ – všechny požadavky byly akceptovány a zohledněny v SEA Požadavky a připomínky z vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených územních samosprávných celků k oznámení – podrobně vypořádáno v tabulkách, všechny připomínky byly zodpovězeny nebo zohledněny v koncepci i ve vyhodnocení SEAPožadavky a připomínky z vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených územních samosprávných celků k oznámení – podrobně vypořádáno v tabulkách, všechny připomínky byly zodpovězeny nebo zohledněny v koncepci i ve vyhodnocení SEA Nebylo obdrženo žádné vyjádření veřejnostiNebylo obdrženo žádné vyjádření veřejnosti

17 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 17 Závěry a doporučení z hodnocení vlivů ÚEK LK ÚEK LK nebude mít významné negativní vlivy na ŽP, VZ a lokality NATURA 2000ÚEK LK nebude mít významné negativní vlivy na ŽP, VZ a lokality NATURA 2000 ÚEK LK lze doporučit ke schválení a k realizaci za předpokladu dodržení navržených zmírňujících opatření a podmínekÚEK LK lze doporučit ke schválení a k realizaci za předpokladu dodržení navržených zmírňujících opatření a podmínek Při realizaci projektů a záměrů, které budou naplňovat cíle koncepce, musí být respektována opatření k minimalizaci negativních vlivů, navržena v kap. 7 a 10 v SEAPři realizaci projektů a záměrů, které budou naplňovat cíle koncepce, musí být respektována opatření k minimalizaci negativních vlivů, navržena v kap. 7 a 10 v SEA Při realizaci ÚEK LK bude dodržena podmínka pro ochranu lokalit NATURA 2000 v kap. 6 v SEAPři realizaci ÚEK LK bude dodržena podmínka pro ochranu lokalit NATURA 2000 v kap. 6 v SEA Pro realizaci koncepce budou využívány monitorovací ukazatele vlivů na ŽP a VZ v kap. 9 v SEAPro realizaci koncepce budou využívány monitorovací ukazatele vlivů na ŽP a VZ v kap. 9 v SEA Při výběru realizačních projektů budou respektována a uplatňována kritéria v kap. 11 v SEAPři výběru realizačních projektů budou respektována a uplatňována kritéria v kap. 11 v SEA

18 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 18 Návrh stanoviska pro MŽP ČR Vychází ze závěrů vyhodnocení SEAVychází ze závěrů vyhodnocení SEA Doporučeno vydat souhlasné stanovisko k ÚEK LK při dodržení navržených zmírňujících opatření pro ochranu ŽP a VZDoporučeno vydat souhlasné stanovisko k ÚEK LK při dodržení navržených zmírňujících opatření pro ochranu ŽP a VZ Přednostně jsou doporučeny varianty realizace ÚEK LK s razantním zastoupením OZEPřednostně jsou doporučeny varianty realizace ÚEK LK s razantním zastoupením OZE Je možno realizovat i ostatní navržené varianty, z hlediska vlivů na ŽP a VZ jsou akceptovatelnéJe možno realizovat i ostatní navržené varianty, z hlediska vlivů na ŽP a VZ jsou akceptovatelné Realizace vybrané varianty bude záviset zejména na tempu a charakteru celkového rozvoje LK a na dostupných finančních prostředcíchRealizace vybrané varianty bude záviset zejména na tempu a charakteru celkového rozvoje LK a na dostupných finančních prostředcích V návrhu stanoviska jsou uvedeny podmínky z hlediska ochrany ŽP a VZ a z hlediska ochrany lokalit NATURA 2000V návrhu stanoviska jsou uvedeny podmínky z hlediska ochrany ŽP a VZ a z hlediska ochrany lokalit NATURA 2000 Předloženou koncepci ÚEK LK lze za podmínky dodržení navržených opatření a podmínek doporučit ke schválení a k realizaciPředloženou koncepci ÚEK LK lze za podmínky dodržení navržených opatření a podmínek doporučit ke schválení a k realizaci

19 Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 19 Děkujeme za pozornost Adresa: Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 Tel: +420 221 184 210 Fax: +420 224 922 072 E-mail: hana.koryntova@cityplan.cz paulina.pidana@cityplan.cz zuzana.tonikova@seznam.cz www: http://www.cityplan.cz


Stáhnout ppt "Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví 1 Zpracoval CityPlan ve spolupráci s ENVI-TON Veřejné."

Podobné prezentace


Reklamy Google