Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č ESKÁ NÁRODNÍ BANKA. C O PŘEDCHÁZELO Významní národohospodáři 1. republiky Alois Rašín Vilém Pospíšil Karel Engliš Odkaz obezřetné, neinflační politiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č ESKÁ NÁRODNÍ BANKA. C O PŘEDCHÁZELO Významní národohospodáři 1. republiky Alois Rašín Vilém Pospíšil Karel Engliš Odkaz obezřetné, neinflační politiky."— Transkript prezentace:

1 Č ESKÁ NÁRODNÍ BANKA

2 C O PŘEDCHÁZELO Významní národohospodáři 1. republiky Alois Rašín Vilém Pospíšil Karel Engliš Odkaz obezřetné, neinflační politiky 1950 – SBČS – monopol centrálního i komerčního bankovnictví (monobanka) Vklady obyvatelstva – Česká spořitelna

3 T ŘÍLETÁ EXISTENCE ČSFR Strukturální změny ekonomiky Změna teritoriální orientace ve prospěch vyspělých západních zemí – obtíže firem, pokles ekonomiky HDP o 13% nižší v roce 1992 než v roce1989 Ekonomická reforma Liberalizace cen Liberalizace zahraničního obchodu Privatizace Zachování nezbytné záchranné sociální sítě

4 T ŘÍLETÁ EXISTENCE ČSFR Stanovení kurzového režimu a výchozí úrovně kurzu – podmínka liberalizace ZO a cen pevný kurz  Nominální kotva pro makroekonomické veličiny (ceny, mzdy, rozpočty)  Usnadňuje ekonomické kalkulace  28 Kč/USD  Vývoj Maďarska, Polska, Slovinska 

5 T ŘÍLETÁ EXISTENCE ČSFR Stabilizační politika SBČS – zabránění inflace  Limitování rozsahu úvěrů  Relativně vysoká diskontní úroková sazby  Vysoké sazby PMR  Zavedena vnitřní směnitelnost koruny  Rozsáhlá privatizace – vznik nových podniků – poptávka po bankovních službách  1990 (6 bank)  1991 (38 bank)  Praktická neexistence kapitálového trhu – financování bankami

6 T ŘÍLETÁ EXISTENCE ČSFR 1991 – konsolidační program I – Konsolidační banka Obnovení členství v MMF a Světové bance – září 1990 Program finanční pomoci + technická pomoc (vzdělávání, příprava zákonů) Zákon č. 21/1992 o bankách Banky na sebe přebíraly náklady, které patřily veřejnému sektoru – podpora udržení výroby a zaměstnanosti i v neefektivních podnicích široce stimulované úvěry na privatizaci

7 1993 – VZNIK ČNB A NOVÉ MĚNY Zákon o ČNB č. 6/1993 Smlouva mezi ČR a SR o měnovém uspořádání – od 1.1.1993 Společná měna Kč – Měnový výbor Nedůvěra zahraničního kapitálu – stahování vkladů Minimální objem devizových rezerv Pokraj platební krize Veřejnost o vážné situaci nevěděla 8.2.1993 – měnová odluka

8 M ĚNOVÁ ODLUKA Doba trvání výměny oběživa – 4 dny Staženo 495 mil ks federálních bankovek vč. okolkovaných Staženo 761 mil. Ks mincí Limit výměny hotovosti pro fyzickou osobu 4 000 Kč Nedořešená otázka – pohledávka ČNB za NBS – 26 mld. Kč 4,1 tuny zlata převedeny na Slovensko a pohledávka ve výši 1 Kč převedena na vládu Pokles HDP v transformujících se ekonomikách

9 S TRATEGIE MĚNOVÉ POLITIKY Dva pilíře Pevný kurz koruny, úzké rozpětí Bezproblémový chod – pohyb mezinárodního kapitálu (využití úrokového diferenciálu) nebyl liberalizován Vyrovnaná platební bilance Měnová politika se orientovala podle peněžní zásoby Předpoklad – vývoj množství peněz v ekonomice je signálem budoucí inflace – na to může CB v předstihu reagovat svými opatřeními Restriktivní MP

10 O BDOBÍ 1994 – 1996 Shrnutí: Narůstání makroekonomických nerovnováh Problémy bankovního sektoru Liberalizace v devizové oblasti Zpřísnění měnové politiky

11 O BDOBÍ 1994 – 1996 HDP rostl až o 5% ročně Mírná nezaměstnanost cca 3% Inflace mírný pokles pod 10% Veřejné rozpočty vcelku vyrovnané Zahraniční rating stoupal Důsledek – vysoký příliv zahraničního kapitálu, přijetí do OECD, CZK široce obchodovaná na devizových trzích

12 O BDOBÍ 1994 – 1996 Slabiny: Vysoké přírůstky mezd nekryté PP Značný předstih růstu domácí poptávky nad růstem HDP Nadměrný příliv krátkodobých zahraničních aktiv prudké zhoršování obchodní bilance a běžného účtu  Přehřívání ekonomiky  Postupné vnitřní a vnější zadlužování  Problémový vývoj bankovního sektoru

13 O BDOBÍ 1994 – 1996 Velké polostátní banky – nadměrné obnovování úvěrů Rychlý nárůst nových malých bank Klasifikace pohledávek 1994 Více důvodů špatného stavu – tunelování, ale i náklady transformace BS – 1994, 1995 – 55 bank Konsolidační program II – KP pod 8%, 33 mld. Kč

14 O BDOBÍ 1994 – 1996 Stabilizační program – odkup nebonitních pohledávek Českou finanční na bázi návratnosti 6 bank (výsledek – odnětí licence nebo převzetí) Posílení pravomocí bankovního dohledu Možnost snížit základní jmění banky Statut nucené správy – přesnější vymezení Pojištění vkladů fyzických osob Povinnosti bank k bankovnímu tajemství – 1996 Zpřísnění licenčních podmínek Přitom ale ještě stále přetrvával liberální přístup (praní) AGB – 5. největší banka

15 O BDOBÍ 1994 – 1996 Problémy s masivním přílivem zahraničního kapitálu V roce 1995 aktivní saldo kapitálového účtu 223 mld. Kč, cca18% HDP Příliv souvisel s financováním narůstajícího schodku běžného účtu a s poskytováním zahraničních půjček Banky ale měly málo projektů pro jeho efektivní investování Umožnil předčasné splacení některých zahraničních úvěrů Hrozilo nebezpečí jeho využití ve spotřebě – vliv na inflaci ČNB musela reagovat

16 O BDOBÍ 1994 – 1996 Málo zadlužený stát nedisponoval dostatečným objemem dluhopisů ČNB přistoupila ke sterilizaci nadměrného přílivu pomocí vlastního specifického instrumentu – poukázek centrální banky Banky uložily u CB 200 mld. Kč Obtíže s využíváním peněžní zásoby jako zprostředkujícího kritéria (ekonomika byla nestabilní, neexistovaly pevné vazby mezi zprostředkujícím kritériem a cílem –inflací) Nestabilitu vyvolával mj. i nárůst inovací a postupná liberalizace kapitálových toků

17 O BDOBÍ 1994 – 1996 Hlavní zdroj potíží – jednalo se o politiku mířící souběžně na 2 cíle 1. Udržení pevného kurzu 2. Zabezpečení přiměřeného růstu peněžní zásoby  Poptávkový impuls (růst mezd bez odpovídající pp, rozsáhlé investiční akce ve státním sektoru) podpořil příliv zahraničního kapitálu  Další impulsy  postupná liberalizace operací v rámci finančního (tehdy kapitálového) účtu  působení kladného výnosového diferenciálu  pozitivní hodnocení ČR zahraničními investory

18 O BDOBÍ 1994 – 1996 Vstup do OECD – nutnost zavést úplnou směnitelnost CZK  Devizový zákon říjen 1995  Opatření na obranu ekonomiky před přílivem spekulativního kapitálu – rozšíření pásma na pohyb kurzu  Cílem bylo zvýšit kurzové riziko zahraničních investorů a alespoň částečně eliminovat zisky z úrokového diferenciálu  Rozvolnění kurzu umožnilo provádět autonomnější MP, účinnější zásahy do domácí tvorby peněz  Výsledek – snížení přílivu ZK a navrácení M2 do plánovaného koridoru

19 O BDOBÍ 1994 – 1996 MP ale nadále čelila silným poptávkovým tlakům – bez odpovídající podpory fiskální a mzdové politiky  Volné ostatní politiky – reakce CB – zpřísnění MP Kolizní  Nejednotná interpretace – v roce 1997 došlo k výraznému zpomalení tempa ekonomického růstu – důvody se interpretují odlišně   Zvýšení IR (diskontní z 9,5 na 10,5%)  Zvýšení IR z PMR (z 8,5 na 11,5%)  Zdokonalování MP nástrojů

20 O BDOBÍ 1994 – 1996 Řízení měnové báze pomocí OVT – využití empiricky odvozeného vztahu mezi vývojem MB a M2 MB se řídila nejen přes OVT, ale přes diskontní nástroje Brzy potíže – nestabilita multiplikátorů Od 1996 hlavní MP nástroj OVT CB přijímala od bank přebytečnou likviditu výměnou za dohodnuté CP a zavazuje se vrátit v dohodnuté době jistinu i úrok Základní doba operací stanovena na 14 dní Sterilizační past

21 O BDOBÍ 1994 – 1996 Devizové intervence nutné k udržení fixního kurzu vedly k prudkému růstu M2 K zamezení inflačních důsledků bylo třeba přebytečné peníze z trhu stahovat (sterilizovat) – to stimulovalo růst IR Vyšší IR vedly k nárůstu úrokového diferenciálu a k dalšímu přílivu kapitálu Nadměrná MD při přetrvávající strnulosti MS – prohlubování deficitu BÚ PB Vliv na inflaci nebyl významný – fixní kurz bránil výraznějšímu růstu cen

22 1997 - 1998 Shrnutí:  Měnová krize  Ozdravná opatření  Ekonomická recese  Cílování inflace

23 1997 - 1998 CZK jedinečné postavení mezi měnami evropských států Duben 1997 – celkový denní obrat s evropskými měnami 8,1 mld. USD, z toho na CZK připadalo 70% Po extrémním zhodnocování měny (dáno mimořádně silným přílivem spekulativního kapitálu) nastal obrat PB – nezdravý vývoj 1997 –příliv kapitálu se podstatně redukoval, nestačil pokrýt deficit BÚ, stav DR klesl Květen 1997 – útok na CZK Hromadný výprodej korunových aktiv a nákup deviz – více než 15% propad nominálního kurzu proti centrální paritě

24 1997 - 1998 Následky: Směnárny nedisponovaly valutami Zdražení vstupů Platební problémy Odliv deviz Spouštěcí mechanismy měnové krize: Výrazné zpomalení růstu (z 5% růstu do záporných hodnot) Zhoršení obchodní bilance Vysoký deficit státního rozpočtu Politické napětí na domácí scéně Stahování investorů (Thajsko, Filipíny, Malajsie) nákaza

25 1997 - 1998 Snahy ČNB zabránit nadměrnému znehodnocení CZK  Operativní intervence ne devizovém trhu  Maximální ztížení přístupu k úvěrům, které mohly být využity k dalšímu oslabování měny (neboli k nákupu deviz)  Dočasně zvýšila své úrokové sazby – lombard 50%  Administrativní omezení přístupu na trh  Dohoda s obchodními bankami – omezený přístup rezidentů k CZK, uzavřený přístup k refinančním úvěrům  26. května 1997 – guvernér s premiérem vyhlásili opuštění pevného kurzu a zavedení režimu řízeného plovoucího kurzu

26 1997 - 1998 28. května přijat stabilizační a ozdravný program Ústup od nadhodnoceného kurzu, který neodpovídal výkonnosti ekonomiky – chyby v hospodářské politice Snižování rozpočtových výdajů Podpora restriktivní politiky CB Omezení dovozů financovaných z veřejných rozpočtů Docílení mzdové zdrženlivosti Záplavy Hospodářská recese

27 1997 - 1998 Zavedení režimu cílování inflace Princip – přijetí a vyhlášení inflačního cíle a uskutečňování měnových opatření na základě inflačních prognóz Měnová opatření – především zvýšení nebo snížení IR – ovlivňují inflaci se zpožděním transparentnost

28 1999 - 2001 Shrnutí: o Pozvolné oživování ekonomiky o Dezinflace o Dokončení privatizace bank o Spory o míru nezávislosti ČNB o Případ IPB


Stáhnout ppt "Č ESKÁ NÁRODNÍ BANKA. C O PŘEDCHÁZELO Významní národohospodáři 1. republiky Alois Rašín Vilém Pospíšil Karel Engliš Odkaz obezřetné, neinflační politiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google