Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."— Transkript prezentace:

1 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 GS01 Nauka o krajině Fyzikální a chemické vlastnosti půd

2 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2 GS01 Nauka o krajině Půda – polydisperzní systém Hrubé disperze ≥ 1 µm Koloidní disperze 1 nano až 1 mikro Analytické disperze ≤ 1 µm Disperzním prostředím je tuhá fáze Tvary částic: Hrubé - kulové Jemné – diskové, šupinkové, tyčinkové Jemné částečky se dotýkají až ¾ povrchu, kulové se dotýkají bodově Fyzikální a mechanické vlastnosti půdy

3 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3 GS01 Nauka o krajině Zrnitost půdy - význam vliv na zvětrávání a půdotvorný proces  jemnozrnné substráty zvětrávají snáze a rychleji než hrubozrnné  poměr hrubých nekapilárních a jemných pórů ovlivňuje dynamiku půdní vody přesycení srážkovou vodou nad nepropustnými vrstvami vede k procesu oglejení  proudění vody půdním profilem může vést k proplavování koloidních částic do hlubšího horizontu, kde se hromadí a půdní profil se takzvaně texturně diferencuje na lehčí eluviální (ochuzený) a těžší obohacený illuviální horizont  vliv na biologickou činnost půdy  půdy těžší (s jemnozrnnou strukturou) → nedostatek O 2 → méně biologicky činné → převládají anaerobní transformace organických látek a při trvalém převlhčení dochází k rašelinění  půdy písčité (s hrubozrnnou strukturou) → nadbytek O 2 v půdním vzduchu → biologicky velmi činné; převládá mineralizace látek  vliv na tepelný režim půd  půdy písčité – jsou záhřevné  půdy těžší – jílovité – chladné → zpoždění jarních prací  vliv na technologické vlastnosti  adheze a koheze (přilnavost a soudržnost) → zpracovatelnost půdy  stanoviště rostlin  půdy písčité / půdy těžší → stepi / vlhkomilná společenstva

4 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 GS01 Nauka o krajině

5 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5 GS01 Nauka o krajině Zrnitostní rozbor se provádí na jemnozemi, skelet frakce zrn větší než 2 mm Procentuální zastoupení frakcí – půdní druh Metody – přímé a nepřímé Přímé – měření jednotlivých částic, prosévání na sítech, optické metody, mikroskopy Nepřímé – využívají většinou Stokesův zákon (kulové částice) – pipetovací, hustoměrné, dekantační Výsledkem je zrnitostní křivka Zrnitostní rozbor

6 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6 GS01 Nauka o krajině Plavící přístroj Dekantace

7 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7 GS01 Nauka o krajině

8 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8 GS01 Nauka o krajině Průměr částic [mm] Procentuální zastoupení frakcí Grevel, štěrk Sand, písekSilt, prachClay, jíl Clay % 11 Silt % 26 Sand % 63 Zrnitostní křivka 2 mm0.063 mm0.002 mm

9 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9 GS01 Nauka o krajině Písek + Prach + Jíl = 100% 20 % Písek 30 % Prach 50 % Jíl Zařazení do půdního druhu  Podle Nováka I. kategorie podle Kopeckého  Podle Kopeckého s využitím Spirhanzlova klasifikátoru  Podle trojúhelníkového diagramu

10 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 10 GS01 Nauka o krajině Půdní druhy  Podle Nováka využívá k zařazení pouze obsah I.zrnitostní kategorie Obsah I. kategoriePojmenováníMakroskopický účinek < 0,01 mm 0-10písčitá půdaani za mokra se částice nespojují hlinitopísčitá půdačástice se za mokra spojují. nelze však vyválet hádka písčitohlinitá půdalze vyválet hádka. který se však snadno rozpadá, zemina skřípe mezi prsty hlinitá půdalze vyválet hádka jílovitohlinitá půdapo stisknutí vlhké zeminy lesk, mastnost prstú hlinitojílovitá půdasilná mastnost, lepkavost nad 75jíl nebo prchlicevysoká mastnost, lepkavost

11 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11 GS01 Nauka o krajině Struktura půdy Mikroagregáty do 0,25 mm, makroagregáty 4 kategorie struktury I.třída - stejné osy bez hran a ploch – drobtovitá, hrudovitá – humusový horizont II.třída – stejné osy, hrany a plochy – kostičkovitá, kostková, polyedrická – iluviální horizont III.třída – prodloužená svislá osa, hrany plochy – sloupcovitá, prizmatická – zasolené půdy IV.třída – prodloužené dvě osy, lístečková, deskovitá – ochuzené horizonty Struktura je ve vodě stabilní, agregáty jsou stmelené Pseudoagregáty Význam struktury – hospodaření s vodou, netvoří škralup, difuze plynů

12 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12 GS01 Nauka o krajině Další fyzikální vlastnosti půd Pórovitost půdy - objem pórů k celkovému objemu půdy Měrná hmotnost – hmotnost zrn půdy k jejich objemu Objemová hmotnost – hmotnost vysušené půdy k jejímu objemu Koheze a adheze – orební odpor, vnitřní tření, přilnavost Půdní voda – vlhkost Sací tlak a hydrolimity

13 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13 GS01 Nauka o krajině Chemické vlastnosti půdy Základem je matečný substrát, kosmický spad a složení atmosféry Složení se dynamicky mění – sorbce, desorbce, promývání, spotřeba rostlinstvem + znečištění např. těžké kovy Si, Al, Fe, Ti, Mn, Ca, Mg, K, Na, N, S, C, O, H Půdní roztok Celkový obsah rozpuštěných látek jsou řádově setiny procent v půdách nezasolených. V zasolených půdách vzrůstá obsah rozpuštěných látek nad 0,2 %. V našich půdách se vyskytují jako převládající ionty HC0 3 -, v malém množství SO 4 2-, N0 3 -, z kationtů H +, Ca 2+, Mg 2 +, NH 4 +, K +, řidčeji Fe 3+, Al 3+. Pouze v zasolených půdách převládají většinou chloridy, sulfáty, z kationtů navíc přistupuje Na +

14 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 14 GS01 Nauka o krajině Bonitovaná půdně ekologická jednotka Význam číslic kódu BPEJ (5 míst) První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (kódy 0 - 9). Klimatické regiony byly vyčleněny na základě podkladů ČHMŮ v Praze výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu (ZPF) a zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. V ČR bylo vymezeno celkem 10 klimatických regionů. Druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce ( ). Hlavní půdní jednotka je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých hlavních půdních jednotek výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. Čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám. Pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitostí.

15 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 15

16 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 16 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google