Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."— Transkript prezentace:

1 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 GS01 Nauka o krajině Fyzikální a chemické vlastnosti půd

2 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2 GS01 Nauka o krajině Půda – polydisperzní systém Hrubé disperze ≥ 1 µm Koloidní disperze 1 nano až 1 mikro Analytické disperze ≤ 1 µm Disperzním prostředím je tuhá fáze Tvary částic: Hrubé - kulové Jemné – diskové, šupinkové, tyčinkové Jemné částečky se dotýkají až ¾ povrchu, kulové se dotýkají bodově Fyzikální a mechanické vlastnosti půdy

3 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3 GS01 Nauka o krajině Zrnitost půdy - význam vliv na zvětrávání a půdotvorný proces  jemnozrnné substráty zvětrávají snáze a rychleji než hrubozrnné  poměr hrubých nekapilárních a jemných pórů ovlivňuje dynamiku půdní vody přesycení srážkovou vodou nad nepropustnými vrstvami vede k procesu oglejení  proudění vody půdním profilem může vést k proplavování koloidních částic do hlubšího horizontu, kde se hromadí a půdní profil se takzvaně texturně diferencuje na lehčí eluviální (ochuzený) a těžší obohacený illuviální horizont  vliv na biologickou činnost půdy  půdy těžší (s jemnozrnnou strukturou) → nedostatek O 2 → méně biologicky činné → převládají anaerobní transformace organických látek a při trvalém převlhčení dochází k rašelinění  půdy písčité (s hrubozrnnou strukturou) → nadbytek O 2 v půdním vzduchu → biologicky velmi činné; převládá mineralizace látek  vliv na tepelný režim půd  půdy písčité – jsou záhřevné  půdy těžší – jílovité – chladné → zpoždění jarních prací  vliv na technologické vlastnosti  adheze a koheze (přilnavost a soudržnost) → zpracovatelnost půdy  stanoviště rostlin  půdy písčité / půdy těžší → stepi / vlhkomilná společenstva

4 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 GS01 Nauka o krajině

5 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5 GS01 Nauka o krajině Zrnitostní rozbor se provádí na jemnozemi, skelet frakce zrn větší než 2 mm Procentuální zastoupení frakcí – půdní druh Metody – přímé a nepřímé Přímé – měření jednotlivých částic, prosévání na sítech, optické metody, mikroskopy Nepřímé – využívají většinou Stokesův zákon (kulové částice) – pipetovací, hustoměrné, dekantační Výsledkem je zrnitostní křivka Zrnitostní rozbor

6 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6 GS01 Nauka o krajině Plavící přístroj Dekantace

7 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7 GS01 Nauka o krajině

8 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8 GS01 Nauka o krajině Průměr částic [mm] Procentuální zastoupení frakcí Grevel, štěrk Sand, písekSilt, prachClay, jíl Clay % 11 Silt % 26 Sand % 63 Zrnitostní křivka 2 mm0.063 mm0.002 mm

9 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9 GS01 Nauka o krajině Písek + Prach + Jíl = 100% 20 % Písek 30 % Prach 50 % Jíl Zařazení do půdního druhu  Podle Nováka I. kategorie podle Kopeckého  Podle Kopeckého s využitím Spirhanzlova klasifikátoru  Podle trojúhelníkového diagramu

10 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 10 GS01 Nauka o krajině Půdní druhy  Podle Nováka využívá k zařazení pouze obsah I.zrnitostní kategorie Obsah I. kategoriePojmenováníMakroskopický účinek < 0,01 mm 0-10písčitá půdaani za mokra se částice nespojují 10 - 20hlinitopísčitá půdačástice se za mokra spojují. nelze však vyválet hádka 20 - 30písčitohlinitá půdalze vyválet hádka. který se však snadno rozpadá, zemina skřípe mezi prsty 30 - 45hlinitá půdalze vyválet hádka 45 - 60jílovitohlinitá půdapo stisknutí vlhké zeminy lesk, mastnost prstú 60 - 75hlinitojílovitá půdasilná mastnost, lepkavost nad 75jíl nebo prchlicevysoká mastnost, lepkavost

11 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11 GS01 Nauka o krajině Struktura půdy Mikroagregáty do 0,25 mm, makroagregáty 4 kategorie struktury I.třída - stejné osy bez hran a ploch – drobtovitá, hrudovitá – humusový horizont II.třída – stejné osy, hrany a plochy – kostičkovitá, kostková, polyedrická – iluviální horizont III.třída – prodloužená svislá osa, hrany plochy – sloupcovitá, prizmatická – zasolené půdy IV.třída – prodloužené dvě osy, lístečková, deskovitá – ochuzené horizonty Struktura je ve vodě stabilní, agregáty jsou stmelené Pseudoagregáty Význam struktury – hospodaření s vodou, netvoří škralup, difuze plynů

12 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12 GS01 Nauka o krajině Další fyzikální vlastnosti půd Pórovitost půdy - objem pórů k celkovému objemu půdy Měrná hmotnost – hmotnost zrn půdy k jejich objemu Objemová hmotnost – hmotnost vysušené půdy k jejímu objemu Koheze a adheze – orební odpor, vnitřní tření, přilnavost Půdní voda – vlhkost Sací tlak a hydrolimity

13 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13 GS01 Nauka o krajině Chemické vlastnosti půdy Základem je matečný substrát, kosmický spad a složení atmosféry Složení se dynamicky mění – sorbce, desorbce, promývání, spotřeba rostlinstvem + znečištění např. těžké kovy Si, Al, Fe, Ti, Mn, Ca, Mg, K, Na, N, S, C, O, H Půdní roztok Celkový obsah rozpuštěných látek jsou řádově setiny procent v půdách nezasolených. V zasolených půdách vzrůstá obsah rozpuštěných látek nad 0,2 %. V našich půdách se vyskytují jako převládající ionty HC0 3 -, v malém množství SO 4 2-, N0 3 -, z kationtů H +, Ca 2+, Mg 2 +, NH 4 +, K +, řidčeji Fe 3+, Al 3+. Pouze v zasolených půdách převládají většinou chloridy, sulfáty, z kationtů navíc přistupuje Na +

14 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 14 GS01 Nauka o krajině Bonitovaná půdně ekologická jednotka Význam číslic kódu BPEJ (5 míst) První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (kódy 0 - 9). Klimatické regiony byly vyčleněny na základě podkladů ČHMŮ v Praze výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu (ZPF) a zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. V ČR bylo vymezeno celkem 10 klimatických regionů. Druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78). Hlavní půdní jednotka je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých hlavních půdních jednotek výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. Čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám. Pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitostí.

15 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 15

16 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 16 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google