Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Týmová práce TYMP1/ C12 Kreativita. Rozhodovací metody. 2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Týmová práce TYMP1/ C12 Kreativita. Rozhodovací metody. 2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ."— Transkript prezentace:

1

2 Týmová práce TYMP1/ C12 Kreativita. Rozhodovací metody. 2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2015-16

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. VÁŠ POTENCIÁL DOSAHUJE TAM, KAM DOSAHUJE VAŠE PŘEDSTAVIVOST

4 Co je kreativita? 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. KREATIVITA = POTENCIÁL MOZKU + DOVEDNOST Jestliže jsme kreativní, otevíráme se všemu novému, co přichází, hledáme jiné možnosti. Nezůstáváme stát u starých zvyků, úkoly a problémy řešíme novými způsoby. Co přináší kreativita: nalezení nových řešení vyřešení problémů uvolnění atmosféry zvýšení sebedůvěry.

5 Dobrá zpráva 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. Každý člověk je kreativní. Stává se ale, že lidé nemají dost odvahy nebo možností a znalostí, jak kreativitu rozvíjet. Stálý shon a předsudky kreativitu potlačují. Kreativitu lze procvičovat. Je třeba získat odvahu a nové věci zkoušet. Nedat se zastrašit a odradit bariérami.

6 Pravá a levá hemisféra 6 Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. Všichni využíváme obě poloviny mozku, ale většinou máme tendenci se spoléhat na jednu polovinu více, než na druhou. Každá z hemisfér mozku zpracovává přijaté informace jiným způsobem. Když je levá hemisféra mozku aktivní, pravá he­misféra přejde do uvolněného, „polomeditativního“ stavu spojeného s vlněním alfa. Nastane-li obrácená situace, přejde do tohoto stavu hemisféra levá. Americký neurofyziolog Roger Wollcot Sperry získal za svůj výzkum o obou mozkových hemisférách Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.

7 Kterou stranu mozku k myšlení preferujete? 7 Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. Levou stranu preferující lidé mají tendenci být analytičtí, verbální, matematičtí, logičtí, lineární, zjišťující, symboličtí, a objektivní. Zaměření na: jazyk, logiku, počítání, psaní, motorické reakce, pojem o čase. Pravou stranu preferující lidé mají tendenci být více umělečtí, intuitivní, nápadití a neverbální, subjektivní. Zaměření na: sluchové vjemy a hudbu, uvědomování si komplexních souvislostí, představivost, denní snění, barva, dimenze.

8 Upřednostňování levé poloviny mozku 8 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. Tendence analyzovat, abstrahovat, počítat, sledovat čas, plánovat postupy krok za krokem, vyjadřovat se racionálně, na základě logiky. Levou stranu preferující lidé říkají věty jako: "Pokud známe čísla a, b a c můžeme říct, že jestliže je a větší než b a b je větší než c, potom a je větší než c." Dodržování časového rozvrhu, struktura, posloupná cesta. Uplatnění: vědci, počítačoví analytici, účetní, právníci atd.

9 Upřednostňování pravé poloviny mozku 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. Tendence využívat svou intuici, chvíle přímého vnímání, kdy vše zapadá na své místo - bez toho, aby bylo potřeba věci řešit logickou cestou. Věty: "Aha, teď to chápu", nebo "Tak, teď je to jasné". Pravou stranu preferující lidé často zapomínají na čas. Pracovat či přemýšlet mohou začít odkudkoliv. Uplatnění: tvorba, hledání nového.

10 Ještě lepší zpráva 10 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. Prakticky každý disponuje plnou škálou duševních schopností. Přesto má většina z nás sklon se domnívat, že má vrozené vlo­hy pouze pro některé z těchto oblastí, zatímco pro ostatní již ne. Domníváme se, že jakékoli úspěchy ve slabších oblastech jsou pro nás jednou provždy nedosažitelné. Neuvědomujeme si, že: Dosud se nám podařilo rozvinout tyto oblasti potenciálních schopností, zatím­co ty ostatní jsme z různých důvodů prozatím ponechali v nečinnosti.

11 Ještě lepší zpráva pokračuje 11 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. ALE: jsou-li slabší oblasti správně rozvíjeny, mohou rozkvést. Nově získané schopnosti zpětně ovlivňu­jí vlohy získané již dřív, které se pak díky tomu dále rozšiřují. Rovnováhu mezi levou a pravou stranou mozku potřebuje dosáhnout každý z nás. Když se nám to nepodaří, staneme se relativně nevý­konnými. Musíme zajistit, aby obě strany mozku byly aktiv­ně vyváženy. Zdroj: Tony Buzan - Jděte na to chytře, nakladatelství Columbus

12 Manažerské rozhodování 12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. Je to schopnost vyhledávat, správně pojmenovávat a efektivně řešit problémy. Rozhodnutí činí manažeři na všech úrovních. Strategická rozhodnutí. Operativní rozhodnutí. Rutinní nebo specifická rozhodnutí? Přístup vedoucích pracovníků k problémům a umění je řešit rozhodují o další existenci společnosti. Rozhodující je kvalita realizovatelnost přijatelnost rozhodnutí – má přímý vliv na výkon organizace i spokojenost jejich členů.

13 Rozhodovací styly 13 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. Autokratický Konzultativní Skupinový Rozhodovací proces ovlivňují odlišné vlastnosti manažerů, zejména jejich hodnotový systém, osobnost, tendence k riskování, minulé zkušenosti, náchylnost k pochybám. Rozhodovací proces ovlivňují také vlivy vnější, vycházející z organizace i z prostředí. Míra participace ve skupinovém rozhodování závisí na mnoha faktorech.

14 Přístupy k řešení problémů 14 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. Analytický přístup – pomocí logického myšlení, od jedné relevantní věci k druhé, z ní vyplývající. Analytické myšlení je proces uvažování. Probírá informace, vybírá závažné, prokazuje a prověřuje vztahy, výsledkem jsou správné závěry. Tvůrčí přístup – hledá odlišnosti, zkoumá i málo pravděpodobné, přináší nové nápady, nové pohledy na věc, nové přístupy k řešení problémů.

15 Etapy tvořivého procesu 15 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. Správné pořadí kroků: 1.Formulace problému 2.Představa o požadavku 3.Shromáždění informací 4.Analýza údajů 5.Ustálení informací 6.Intuice, rozeznání nápadu 7.Výběr řešení 8.Ověření řešení 9.Vyhodnocení

16 16 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. DOSTAL JSEM NÁPAD. PROTOŽE JSEM PŘEMÝŠLEL…

17 Proces rozhodování 17 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. Definování Analýza Alternativy a varianty Hodnocení a výběr alternativ - za jistoty - za rizika - za neurčitosti Výběr rozhodnutí

18 Manažerské rozhodovací metody – příklady 18 Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. Brainstorming, Brainwriting – k hledání nápadů, řešení. Swapping (vyměňování) – k pochopení názorů druhé skupiny. Mapování příčin a následků. Koláže a fantazie – k zachycení abstraktního problému. Šest klobouků – k formulaci problému z různých stran. Šestislovný graf (co, kdo, kdy, kde, jak, proč) – k analýze problému. Ischikawův graf (Rybí kost) – k hledání řešení (směr doleva), k zjišťování příčin a následků (směr doprava). a mnoho dalších…

19 Manažerské rozhodovací metody – cvičení 19 Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. Rozhodovací mřížka – k nalezení nejvyšší hodnoty KÁVAČAJMLÉKOPIVO KÁVA ČAJ MLÉKO PIVO

20 Literatura a zdroje 20 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP1/ C13 – Kreativita. Rozhodovací metody. ARMSTRONG, M.: Jak být ještě lepším manažerem, 1. vyd. Praha, Victoria Publishing 1995. Počet stran 312, ISBN 80-85865-66-1. BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0. ROBSON, M.: Skupinové řešení problémů, 1. vyd. Praha, Victoria Publishing 1995. Počet stran 156, ISBN 80-247-0403-X. PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. Počet stran 120, ISBN 80-85865-32-7. JAY, R., TEMPLAR, R.: Velká kniha manažerských dovedností, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2006. Počet stran 514, ISBN 80-247-1279-2. KIRST, W., DIEKMEYER, U.: Trénink tvořivosti, 1. vyd. Praha, Portál 1998. Počet stran 125. ISBN 80-7178-227-0. Kurz kreativity v programu Training of Management Trainers, Mc Kechnie 1995. Vlastní přednášky a trénink.

21 A to je všechno.


Stáhnout ppt "Týmová práce TYMP1/ C12 Kreativita. Rozhodovací metody. 2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google