Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY Ing. Jitka Tvrzníková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY Ing. Jitka Tvrzníková."— Transkript prezentace:

1 HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY Ing. Jitka Tvrzníková

2 Legislativní základ (Směrnice 35/2004/ES o odpovědnosti za životní prostředí) Zákon 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (17/08/08) novela 85/2012 Sb. (uložiště CO2) Vyhláška 17/2009 Sb. o zjišťování a nápravě EÚ na půdě (01/01/09) Nařízení vlády 295/2011 Sb. o hodnocení rizik EÚ (01/01/12)

3 Legislativní základ Metodický pokyn MŽP pro provádění základního hodnocení rizik EÚ (01/02/12) připravován metodický pokyn pro provádění podrobného hodnocení rizik

4 Zákon se vztahuje na: Provozovatele činností uvedených v příloze 1 (viz Formulář) provozovatele ostatních činností, kteří způsobili EÚ na chráněném živočichu, rostlině nebo stanovišti, pokud postupovali v rozporu s právními předpisy

5 Zákon vychází z: principu prevence principu „Znečišťovatel platí“ principu „Naturální restituce“ (nápravná opatření) nevztahuje se na: EÚ vzniklou před účinností zákona výjimečné živelné události ozbrojené konflikty ochranu před živelními událostmi

6 Ekologická újma (EÚ) Nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí Jedná se o změny na: chráněných druzích a stanovištích (NATURA 2000) povrchových a podzemních vodách půdě Musí být prokázány závažné nepříznivé účinky (EÚ na chráněných druzích a stanovištích nebo na vodách) resp. závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví (EÚ na půdě)

7 Preventivní a nápravná opatření PO je povinen provádět provozovatel v případě bezprostředně hrozící EÚ NO je povinen provádět provozovatel v případě vzniku EÚ Provádí provozovatel na vlastní náklady (výjimky v případě zásahu třetí osoby přes vhodná bezpečnostní opatření, EÚ při dodržování předpisů a povolení a v jejich souvislosti, EÚ se nadala podle současných znalostí předpokládat)

8 Finanční zajištění od 1.1.2013 je možné činnosti uvedené v příloze č. 1 provádět pouze pokud bude provozovatel finančně zajištěn pro případ EÚ (jedná se o speciální zajištění, obvykle pojistku, pro případ EÚ, nejde o pojištění odpovědnosti) výše zajištění se odvozuje z hodnocení rizik EÚ sankce až 1. mil.

9 Výjimky z finančního zajištění Zajistit se nemusí: EÚ do 20 mil. (ti, kteří v základním hodnocení dosáhli 50 bodů a méně) podniky se zavedeným nebo zavádějící EMAS nebo ČSN EN ISO 14001 (i když dosáhli v základním hodnocení více jak 50 bodů) pozor na činnosti (objekty), které nejsou do ISO 14001 (EMAS) zahrnuty! vypouštění odpadních vod, které neobsahují nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné

10 Hodnocení rizik EÚ (295/2011 Sb.) zvlášť pro každý objekt (zařízení), v němž se provozuje činnost podle přílohy 1 zákona zvlášť pro každou činnost!!! Pozor: Jeden objekt (zařízení) může zahrnovat i více činností a stejná činnost může být provozována ve více objektech (zařízeních) Ve společných areálech, hodnotí každý provozovatel pouze svoje objekty a činnosti

11 Aktualizace hodnocení provést poprvé do 31.12.2012 a následně před zahájením činnosti (provozu) hodnocení průběžně aktualizovat v případě významných změn provozních činností (změny v množství látek, odpadů, změny ŽP v okolí, změny v činnostech ad.)

12 Hodnocení rizik EÚ pro hodnocení není třeba zvláštního oprávnění (neprovedení hodnocení nepodléhá sankci ze Zákona; údajně možno udělit pořádkovou pokutu do 50 tisíc podle z. 552/1991 Sb. o státní kontrole???) 2 stupně hodnocení: základní podrobné (ti kteří dosáhnou v základním více jak 50 bodů)

13 Základní hodnocení rizik popis provozní činnosti, objektů a zařízení, druhy a množství umístěných látek popis ŽP v okolí předpokládané situace vzniku EÚ a odhad následků informace o dřívějších haváriích nebo EÚ dosažené body provádí se podle přílohy 1 nařízení vlády

14 Výjimky z hodnocení rizik základní ani podrobné hodnocení se neprovádí: pro činnosti, které nejsou uvedené v příloze 1 při zacházení s: – závadnými látkami do 2000 l (2000 kg) – nebezpečnými ZL do 150 l (150 kg) – zvlášť neb. ZL do 15 l (15kg) (u mobilních zařízení, u kterých není možné stanovit přesné místo provozní činnosti) (pro nebezpečné a závadné látky pevně uzavřené v zařízení)

15 Základní hodnocení rizik ekologické újmy podrobně

16 Část A: název provozovatele + sídlo + IČO jména statutárů + telefon + email číslo provozní činnosti (podle př. 1 k zákonu) název místa provozní činnosti (např. sklad hořlavých kapalin) + GPS souřadnice

17 Určení GPS souřadnic: Zjistit např. na http://nahlizenidokn.cuzk.cz nebo http://geoportal.gov.cz nebo změřit GPSkou Souřadnice se odčítá pro vchod nebo vjezd do objektu nebo zařízení, nebo místo vypouštění, odběru nebo vzdouvání vod, nebo pro místo manipulace při přepravě potrubím

18 Část B: Uvádí se maximální projektované množství, které se může v objektu nebo zařízení jednorázově nahromadit Body se přidělují pouze při překročení limitního množství (bod 5. a 6.) U bodu 7. se body přidělují bez ohledu na množství V případě, že lze chemickou látku nebo směs charakterizovat více nebezpečnými vlastnostmi, použije se jedno zařazení, které má uvedené menší množství

19 Část C: Popisuje se životní prostředí v okolí hodnoceného místa, na kterém může být EÚ způsobena Vzdálenost = nejkratší spojnice vzdušnou čarou mezi místem provozní činnosti (okrajem zařízení) a hranicí předmětu ochrany Většinu chráněných míst je možné vyhledat na webových mapových podkladech

20 Část C (C1/C2): území NATURA 2000 (bod 8) vyhledání na http://mapy.nature.cz významné vodní toky (bod 9) tok ve směru spádu terénu určení podle př. 1 v. 470/2001 Sb. (viz Formulář) zranitelné oblasti (bod 10) vymezeny pro celé katastry určení podle př. 1 NV 103/2003 Sb. (viz Formulář) lososové a kaprové vody (bod 11/10) vyhledání na http://heis.vuv.cz

21 Část C (C1/C2): vodní a vodárenské nádrže (bod 12/11) vyhledání na http://heis.vuv.cz určení podle př. v. 137/1999 Sb. (viz Formulář) hydrogeologický rajon (bod 13/12) vyhledání na http://heis.vuv.cz ochranné pásmo vodních zdrojů (bod 14/13) vyhledání na http://heis.vuv.cz vyznačena v terénu tabulkami

22 Část C (C1/C2): ochranná pásma léčivých zdrojů a minerálních vod (bod 15/14) stanovena samostatnými předpisy vycházet ze znalostí okolí ochranné oblasti přirozené akumulace vod (bod 16/15) vyhledání na http://heis.vuv.cz topografické poměry (bod 17) průměrný sklon odečet z mapy nebo vlastní měření bez přímé spojitosti 0 bodů

23 Část D: odhad možných budoucích rizik (u každého řádku se vybere pouze jedna bodová hodnota) možné scénáře (bod 18) pouze hlavní scénář pouze jeden nejrizikovější scénář možné následky scénáře (bod 19) pouze jeden následek závažnost možných následků (bod 20) podle mezisoučtu části B a C

24 Část E: vztahuje se na minulé události pouze pro jednu a to nejzávažnější událost (u každého řádku pouze jedna bodová hodnota) dřívější zásahy, havárie a újmy (bod 21) pouze jeden důvod (s větším počtem bodů) následky (bod 22) pouze jeden následek (s větším počtem bodů) následky finanční (bod 23) cena bez DPH preventivní opatření (bod 24)

25 Činnost 1: Zařízení IPPC vyhodnocení se provádí souhrnně pro všechny činnosti zahrnuté do integrovaného povolení činnosti nezahrnuté do integrovaného povolení se hodnotí zvlášť

26 Činnost 2: Zařízení k nakládání s odpadem jedná se o provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhající povolení (§14 z. 185/2001 Sb.) např. skládky, sběrny odpadů ad. netýká se běžných původců odpadů! Doporučení: V případě, že je zařízení zároveň zdrojem znečišťování ovzduší (činnost 14) provést souhrnné vyhodnocení.

27 Činnost 2: Zařízení k nakládání s odpadem Nebezpečný odpad: uveden v seznamu nebezpečných odpadů znečištěn nebezpečnou složkou znečištěn nebezpečným odpadem má-li nebezpečnou vlastnost Vybrané výrobky: perzistentní OL a PCB, odpadní oleje, baterie a akumulátory, kaly z ČOV, biolog. rozložitelný odpad, odpady z azbestu, autovraky, elektrozařízení

28 Činnosti 3-8: Nakládání s vodami uvedené činnosti podléhají vždy souhlasu část B se pro uvedené činnosti nevyplňuje vyplňuje se část C2 body 9.,10.,11. se vyhodnocují bez ohledu na vzdálenost (?)

29 Činnost 9: Zacházení se závadnými látkami jedná se o vodě závadné látky podle zákona 254/2001 Sb. (§39) závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod jedná se o pevné i kapalné látky patří sem např. některé chemické látky a směsi, nebezpečné odpady, ropné látky, hnojiva ad.

30 Činnost 9: Zacházení se závadnými látkami Nebezpečné ZL: Viz příloha č. 1 zákona 254/2001 Sb. (např. minerální oleje a uhlovodíky ropného původu - benzín, nafta; biocidy; látky s nepříznivým účinkem na kyslíkovou rovnováhu - statková hnojiva ad.) Zvlášť nebezpečné ZL: Výčet v NV 61/2003, příloha 1 (např. rtuť, kadmium, driny ad.)

31 Činnost 9: Zacházení se závadnými látkami Pokud je nakládáno se ZL v podlimitním množstvím, hodnocení rizika se vůbec neprovádí!!! Je-li mezisoučet B = 0, část C se nevyplňuje! Doporučení: vyjděte z havarijního plánu

32 Činnost 10: Nakládání s nebezpečnými látkami nebezpečné chemické látky a směsi přípravky na ochranu rostlin biocidní přípravky zahrnuje: výrobu, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodnikovou dopravu

33 Činnost 11: Přeprava nebezpečných látek potrubím vodní letecká silniční železniční Hodnocení rizik se provádí pouze pro objekty a zařízení určené pro dočasné skladování nebo nakládku a vykládku během přepravy, které má provozovatel ve vlastnictví nebo nájmu Je-li mezisoučet B = 0, část C se nevyplňuje!

34 Činnost 12: Nakládání s geneticky modifikovanými organismy uzavřené nakládání (laboratoře) uvádění do životního prostředí (polní pokusy) uvádění do oběhu (pěstování) patří sem rostliny, živočichové a mikroorganismy s uměle změněnou DNA (genetické inženýrství)

35 Činnost 13: Přeshraniční přeprava odpadů z ČR, přes ČR a do ČR Hodnocení rizik se provádí pouze pro objekty a zařízení určené pro dočasné skladování nebo nakládku a vykládku během přepravy, které má provozovatel ve vlastnictví nebo nájmu!

36 Činnost 14: Provoz zdrojů znečišťování ovzduší týká se stacionárních zdrojů podléhajících povolení (střední, velké a zvláště velké) u zdroje na topné médium plyn, při jehož činnosti nevznikají chemické látky ani odpady se část B a C nevyplňuje Doporučení: pokud je provoz zdroje spojen s nakláním s chemickými látkami, závadnými látkami nebo zařízením k nakládání s odpady, provest souhrnné vyhodnocení Je-li mezisoučet B = 0, část C se nevyplňuje!

37 Činnost 15: Nakládání s těžebním odpadem odpad vznikající při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při skladování nerostů nebo při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny Je-li mezisoučet B = 0, část C se nevyplňuje!

38 Děkuji za pozornost jitka.tvrznikova@seznam.cz  604 205 709


Stáhnout ppt "HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY Ing. Jitka Tvrzníková."

Podobné prezentace


Reklamy Google