Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fond mikroprojektů Fond mikroprojektů OPPS SR – ČR 2007 – 2013 Zlín, 29.2.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fond mikroprojektů Fond mikroprojektů OPPS SR – ČR 2007 – 2013 Zlín, 29.2.2012."— Transkript prezentace:

1 Fond mikroprojektů Fond mikroprojektů OPPS SR – ČR 2007 – 2013 Zlín, 29.2.2012

2 Fond mikroprojektů Oblast podpory I.6 Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 -2013 Realizován na území všech příhraničních krajů na česko- slovenské hranici Spravován na úrovni regionálních subjektů Podporuje projekty malého rozsahu, které jsou založeny na bázi místních/regionálních potřeb, vykazují aktivní přeshraniční spolupráci a mají přeshraniční dopad v oblastech definovaných programem. Rozmezí podpory 3.000 – 30.000,- EUR a maximálně 85 % z ERDF

3 FMP do konce roku 2011 Celkem předložených žádostí o FP885 Vyřazené žádosti z důvodu nepřijatelnosti268 Schválené žádosti o FP276 Zamítnuté žádosti o FP89 MP, od nichž bylo odstoupeno ze strany příjemce11 Uzavřené smlouvy225 Připravované smlouvy30 Ukončená fyzická realizace MP k 31.12.2011171 Finančně ukončené MP47

4 Přehled finančních toků v roce 2011 Tabulka přehledu stavu čerpání finančních prostředků na mikroprojekty k 31.12.2011 v EUR Tabulka uvádí přehled proplacených finančních prostředků z ERDF v EUR v roce 2011 Alokace na mikroprojekty (z ERDF) Uzavřené smlouvy (z ERDF) Zbývá alokovat (z ERDF) Vyplaceno konečným uživatelům k 31.12.2011 7 882 911,993 522 196,934 360 715,01610 713,51 SprávceMikroprojektyCelkemZbývá v % ČR 159 499,25312 940,61472 439,86 91,65 SR 183 915,02297 772,90481 687,92 86,67 Celkem343 414,27610 713,51954 127,7889,71

5 Pokračování FMP 20.10.2010 v Trenčíně jednání Správců FMP s ŘO a NO – představen a projednán společný návrh Správců na pokračování FMP v roce 2011 1.2.2011 schválen na jednání ŘO a NO rámec pokračování FMP Pokračování stávajícího střešního projektu – na základě schválené žádosti o změnu = sloučení alokací 2007 – 2013, zjednodušení procesu administrace Fondu mikroprojektů jako celku Změna byla schválena SMV 6.7.2011 u vybraných aktivit podporujících zejména rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, přeshraniční krizovou infrastrukturu, obnovu kulturního dědictví, informační a komunikační technologie, atp. bude zvýšena maximální podpora na EUR 30.000,- a výše investic nebude omezena U ostatních neuvedených aktivit zůstává max. podpora EUR 20.000,- a výše investic je omezena max. 40% z rozpočtu MP

6 Výzvy v roce 2012 Číslo výzvyPředpokládaný termín zahájení Předpokládaný termín ukončení Předpokládaný termín zasedání RV 07/ FMP 15.2.201213.4.201230. týden 2012 08/ FMP 16.4.20121.6.201238. týden 2012 09/ FMP 3.9.201231.10.20125. týden 2013

7 Vsetín a Trenčianské Teplice – zelená přeshraniční turistice Žadatel: Město Vsetín Partner (slovenský): Město Trenčianské Teplice Cíl a aktivity: vytvoření odpočinkové zóny (přístřešek s lavičkami a informační tabulí), doplnění mobiliáře – laviček u cyklostezky, turistické označení cyklovýlet pro seniory Vsetína a Trenčianských Teplic pořádání sportovních akcí pro žáky ZŠ spojené s environmentálním vzděláváním pořádání česko – slovenského semináře a setkání zaměřené na cestovní ruch, ekoaktivity a propagaci Zlínského a Trenčianského kraje

8 Vyhodnocení a přínos MP: zintenzivnění spolupráce v nové oblasti – turismus vznik nové odpočinkové zóny (přístřešek s lavičkami a informační tabulí) na vymezeném úseku cyklostezky Bečva prohloubení přeshraniční spolupráce a výměna zkušeností prostřednictvím „Setkání seniorů“ a „Setkání žáků“ partnerských obcí seznámení veřejnosti s přeshraniční spoluprací, rozvojem cykloturistiky na Valašsku nebo lázeňství v Trenčianských Teplicích ERDF: 17.014,22 EUR

9

10 Mluvíme jedním jazykem/ Hovoríme jednou rečou Partneři: TJ SLEZAN Opava Liptovský šachový zväz – Liptovská šachová škola Cíl a aktivity: začlenění mladé generace do šachově výměnných aktivit, prostřednictvím aktivity „Trénujeme s velmistrem“ propagace této společenské hry na veřejnosti při kulturních a společenských akcích formou realizované aktivity „Poznej Opavsko se šachy“ upevnění přeshraniční spolupráce mezi tradičními a dlouholetými partnery

11 Vyhodnocení a přínos MP: MP jednoznačně přiblížil šachovou hru veřejnosti formou hraného představení živých šachů na náměstí výměna a vzdělávání šachistů prostřednictvím tréninků odstraňování šachové negramotnosti poznání okolí a jeho zajímavostí formou turistických výletů u partnerů upevnění přeshraniční spolupráce mezi dlouholetými partnery

12

13 Kouzlo pohádky ve dřevě zakleté Partneři: Region Beskydy Región Beskydy Cíl a aktivity: společné řezbářské sympozium – podpora společenské a kulturní výměny umělců v příhraničí, přiblížit tradiční řemeslo veřejnosti, navázání nových kontaktů mezi řezbáři aktivita pro děti – soutěž o nejhezčí hoblinu výstava fotografií a tištěných bulletinů s jednotlivými sochami – zdokumentování soch od kmene až po pohádkovou bytost prezentace Euroregionu Beskydy jako nadnárodního sdružení upevnění vztahů mezi sídelními městy

14 Vyhodnocení a přínos MP: posílení partnerských vztahů mezi spolupracujícími subjekty, obcemi cz a sk části euroregionu podpora společné kulturní výměny a kulturního života obou měst prostřednictvím soutěže pro děti, výstavy fotografií a bulletinů řešení společné problematiky, výměna zkušeností a názorů vytváření a posilování kontaktů, trvalá příhraniční spolupráce obyvatel, regionů a regionálních struktur ERDF: 17.413,38 EUR

15

16 Nordic Walking s naučnou stezkou aneb Valaši sa vracajú k čaganom Žadatel: Obec Zděchov Partner (slovenský): Obec Lazy pod Makytou Cíl a aktivity: rozvoj cestovního ruchu vybudováním infrastruktury pro provozování nové formy turistické aktivity zkvalitnění a zhodnocení přírodních a kulturních památek vytvoření naučné stezky a stezky pro Nordic Walking zhotovení tištěných informačních materiálů k propagací obou partnerských obcí a dalších propagačních předmětů prohloubení mezinárodní spolupráce

17 Vyhodnocení a přínos MP: vytvoření naučné stezky pro Nordic Walking, včetně webové prezentace využití přírodního a kulturně – historického potenciálu dané lokality, jelikož se jedná o ekologicky šetrnou, ale atraktivní formu turistiky navázány nové kontakty v oblasti Nordic Walkingu – uzavřena smlouva o partnerství, dále byly vytištěny brožury, letáky a propagační předměty propagující partnerské obce uspořádání závodu „O nejrychlejší valašský čagan“, v rámci slavnostního otevření stezky zvýšena atraktivita Zděchova, prohloubení přeshraniční spolupráce, zvýšení zájmu partnerů realizovat další projekty ERDF: 15.648,81 EUR

18 Podpora řemesel a výměna zkušeností v odborném vzdělávání Žadatel: Střední odborné učiliště Kyjov Partner (slovenský): Stredná odborná škola stavebná Cíl a aktivity: prohloubení spolupráce mezi školami, předávání dobrých zkušeností, posílení vztahů mezi mladými lidmi a pedagogickými pracovníky v příhraničním prostoru poznání vzájemných školských systémů podpora nedostatkových technických oborů vzdělávání formou seminářů posílení spolupráce, kontaktů a rozvoj lidských zdrojů

19 Vyhodnocení a přínos MP: rozvoj lidských zdrojů formou seminářů, mezinárodní soutěže, praxí a výměnami poznání školských systému mezi partnery odstranění jazykových bariér podpora technických řemesel prostřednictvím mezinárodní soutěže stavebních řemesel a seminářem na téma „Nedostatek absolventů řemesel v JMK“ Prohloubení spolupráce a udržování regionálních tradic formou návštěv kulturních a regionálních atraktivit,a také pobytem a výměnnou praxí žáků ERDF: 15.975,15 EUR

20

21 Život na dolním toku Moravy Žadatel: Místní akční skupina Dolní Morava, o.s. Partner (slovenský): VELEŠ – Združenie Martina Čulena pre zachovanie kultúrnych tradicií obce Brodské Cíl a aktivity: oživení vzájemné výměny kulturních a historických poznatků, tradic a zvyků mezi přirozenými regiony Podluží (MAS Dolní Morava) a Záhorí (Veleš) prostřednictvím aktivity „Podzim na Dolní Moravě“ dojde k odbourání jazykových bariér mezi dětmi – sportovní, vlastivědné a výtvarné zaměření prostřednictvím aktivity „Jarní výtvarná a řemeslná dílna“ dojde k poznání historických, kulturních a přírodních prvků této oblasti

22 Vyhodnocení a přínos MP: realizací uskutečněných aktivit „Podzim na Dolní Moravě“, „Jarní výtvarné a řemeslné dílny“ došlo k posílení vzájemné výměny kulturních, environmentálních a historických poznatků, stejně tak jako poznatků týkajících se lidové tvořivosti a lidových řemesel realizace výtvarné a fotografické soutěže – práce prezentovány v rámci slavnostního ukončení dílny prostřednictvím setkání došlo k odbourání jazykové bariéry ERDF: 12.523,39 EUR

23

24 Kooperující síť v oblasti astronomických odborně- pozorovatelských programů Žadatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. Partner (slovenský): Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste Cíl a aktivity: podpora kulturně-vzdělávacích výměn, spojených se vzdělávacími aktivitami s cílem posilnit dlouhodobé formy spolupráce v příhraniční oblasti SR – ČR rozvoj vzdělávacích aktivit a programů v kategorii středoškolské mládeže ve specifických a multidisciplinárních oborech vyškolení pracovníků hvězdáren z příhraničních oblastí v odborných pozorovatelských činnostech

25 Realizované aktivity: přeshraniční workshop studijní cesta odborných pracovníků – odborné pozorovatelské programy na hvězdárnách příhraničních regionů ČR – SR příprava a evaluace experimentálních rozvojových vzdělávacích programů; vybudování a vybavení specializované učebny vzdělávací soustředění studentů „Pozorujme společně“ závěrečný workshop Projekt je realizován do 29.2.2012. ERDF: 20.000 EUR

26

27 Děkuji za pozornost Ing. Soňa Hustáková Region Bílé Karpaty Vavrečkova 5262 760 01 Zlín Tel.:+420 573 776 055 E-mail: fmp@regionbilekarpaty.czfmp@regionbilekarpaty.cz www.regionbilekarpaty.cz


Stáhnout ppt "Fond mikroprojektů Fond mikroprojektů OPPS SR – ČR 2007 – 2013 Zlín, 29.2.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google