Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GRECO – Skupina států proti korupci Hodnocení České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GRECO – Skupina států proti korupci Hodnocení České republiky."— Transkript prezentace:

1 GRECO – Skupina států proti korupci Hodnocení České republiky

2 Vznik a složení GRECO ustaveno na základě Rezoluce (98)7 Výboru ministrů Rady Evropy, která schválila přijetí Částečné a rozšířené dohody zakládající „Skupinu států proti korupci - GRECO“, a na základě Rezoluce (99)5, přijaté představiteli některých států ve Výboru ministrů dne 1. května 1999, která zakládá GRECO a zároveň přijímá Statut GRECO. V současnosti je členem GRECO celkem 40 států, kromě většiny zemí Rady Evropy sem patří i USA. Česká republika ke GRECO přistoupila v r. 2002.

3 Struktura GRECO Statutární výbor - složen z představitelů členských států GRECO ve Výboru ministrů RE. Byro - složeno z předsedy, místopředsedy a max. pěti členů. Plénum - složeno ze všech delegací členských států

4 Činnost GRECO Monitorování implementace jednotlivých protikorupčních dokumentů Rady Evropy a tlak na nápravu nedostatků identifikovaných v rámci monitorovací činnosti. Předmětem monitorování jsou: Trestně právní úmluva RE proti korupci (ETS 173); Civilně právní úmluva RE proti korupci (ETS 174); Doporučení R(2000)10 o Kodexech chování veřejných činitelů, přijaté Výborem ministrů 11.5.2000 Rezoluce (97)24 Výboru ministrů o 20 vůdčích zásadách boje proti korupci, přijatá 6.11.1997.

5 Průběh hodnotícího kola Výběr sledovaných ustanovení Odpověď na dotazník Návštěva examinačního týmu Vypracování zprávy, její projednání a schválení Plnění doporučení

6 Hodnotící zpráva o České republice k druhému hodnotícímu kolu GRECO schválena na plenárním zasedání GRECO konaném 9.- 12. května 2006 ve Štrasburku Témata: zajišťování a odčerpávání výnosů z korupce veřejná správa a korupce právnické osoby a korupce

7 Doporučení 1.přezkoumat stávající systém předběžných opatření (zejména pokud jde o zabrání a propadnutí věcí a majetku) s cílem zavést komplexní režim pro zbavení pachatelů prospěchu získaného jejich trestnými činy a ii) zvážit zjednodušení ustanovení o propadnutí, s cílem zajistit prospěch získaný trestným činem (zejména v případech trestných činů spojených s korupcí) 2.zavedení navrhovaných změn trestního řádu týkajících se i) umožnění zajišťování zaknihovaných cenných papírů, příjmů a výnosů z nezákonných věcí/majetku, prostředků uložených nebo úroků obdržených na bankovních účtech po vydání příkazu k zajištění, i nemovitých věcí, a ii) rozšířit aplikaci zákona č. 279/2003 týkajícího se správy zajištěných věcí na veškeré prostředky zajištěné na základě trestního řádu 3.zavedení právní úpravy umožňující i) zajištění a propadnutí jiné majetkové hodnoty s ekvivalentní hodnotou k výnosům z korupce a ii) efektivní zajištění a propadnutí věcí a majetku neoprávněně převedených na třetí osoby (včetně právnických osob)

8 4.zvážit zavedení výslovných ustanovení v trestním zákoně, jež by stanovily, že praní špinavých peněz je možno trestně stíhat v České republice v případech, kdy predikativní trestný čin, včetně korupce, byl spáchán v zahraničí 5.motivovat orgány činné v trestním řízení, aby plně využívaly vyšetřovací metody v příslušných případech, a zajistit za tímto účelem další školení policejních orgánů v oblasti moderních finančních vyšetřovacích metod, zejména v souvislosti s vyšetřováním trestných činů korupce

9 6.zavedení jednotných předpisů upravujících skutečné a potencionální střety zájmů, které by měly obsahovat i normy pro (i) přijímání darů, (ii) oznámení o osobních zájmech, (iii) provádění vedlejších činností, (iv) situace, kdy státní zaměstnanci a úředníci obecních nebo krajských úřadů přecházejí do soukromého sektoru; tato ustanovení by měla upravovat také odpovídající mechanismy, které by umožnily vymáhání dodržování těchto norem 7.přijetí a aplikaci zákonů s požadavky na přijímání státních zaměstnanců a úředníků obecních a krajských úřadů na základě konkurzu, a to na všech úrovních veřejné správy

10 8.zajistit, aby právní ustanovení o přístupu ke státním informacím a jejich realizace nevhodně neomezovala přístup veřejnosti k informacím, a doporučuje také zvážit zajištění školení pro ty úředníky, do jejichž kompetence vyřizování žádostí o informace spadá 9.zavedení jasných pravidel požadujících, aby státní zaměstnanci a úředníci obecních a krajských úřadů oznamovali podezření na korupci a doporučuje rovněž zajistit dostatečnou ochranu proti represáliím těch státních zaměstnanců a pracovníků místních a regionálních úřadů, kteří v dobré víře oznámí podezření na korupci ve státní správě

11 10.zavést pravidla vyžadující periodické a průběžné školení o protikorupčních opatřeních, etickém chování a bezúhonnosti pro všechny státní zaměstnance a pracovníky místních a regionálních správních úřadů 11.analyzovat dopady současné reformy registrace obchodních právnických osob, s důrazem na spolehlivost informací předkládaných rejstříkovým soudům a zajistit, aby rejstříkové soudy a ostatní příslušné úřady byly informovány v případech, kdy vedoucímu pracovníkovi ve společnosti soud zakázal vykonávání obchodních činností 12. zavést odpovědnost právnických osob v souladu s Trestněprávní úmluvou o korupci a zavést efektivní, přiměřené a odrazující sankce

12 Postřehy každoroční vydávání Zprávy o korupci v ČR rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv i na činnost orgánů územní samosprávy v samostatné působnosti zavedení povinnosti finančních úřadů hlásit všechna podezření z korupce aktivnější úlohu Hospodářské komory při prosazování etických pravidel v podnikání.

13 Další informace www.greco.coe.int www.korupce.cz intranetové stránky OBP MV

14 Děkuji za pozornost Ministerstvo vnitra odbor bezpečnostní politiky Tel: 974 832 282 Fax: 974 833 509 E-mail: obp@mvcr.cz Web: http://www.mvcr.cz, http://www.korupce.cz


Stáhnout ppt "GRECO – Skupina států proti korupci Hodnocení České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google