Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osa IV - Leader. Metoda Leader  Místní akční skupina (MAS) – partnerství soukromého sektoru (min. 50% zástupců) veřejného sektoru (max. 50% zástupců)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osa IV - Leader. Metoda Leader  Místní akční skupina (MAS) – partnerství soukromého sektoru (min. 50% zástupců) veřejného sektoru (max. 50% zástupců)"— Transkript prezentace:

1 Osa IV - Leader

2 Metoda Leader  Místní akční skupina (MAS) – partnerství soukromého sektoru (min. 50% zástupců) veřejného sektoru (max. 50% zástupců) neziskové organizace… → musí pocházet z daného regionu nebo v něm působit  Strategie území – Strategický plán Leader (SPL)  Bottom up – přístup „zdola nahoru“  mezisektorový přístup,  pilotní charakter (inovace)

3 Historie  EU LEADER I: 1991 – 1993 LEADER II 1994 – 1999 LEADER+: 2000 - 2006  ČR Národní programy  Program obnovy venkova  LEADER ČR Programy s podporou EU  SAPARD  OP Zemědělství

4 Osa IV  Opatření: IV.1.1 Místní akční skupina IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1 Realizace projektů spolupráce  Průřezová osa  Alokace - 5% PRV = cca 4,7 miliard Kč (176 mil. eur) na období 2007 -2013

5 Finanční alokace mld. Kč (2007 – 2013)

6 IV.1.1 Místní akční skupina

7 Charakteristika opatření  V rámci tohoto opatření budou podporovány místní akční skupiny, které budou v souladu s principem Leader zajišťovat realizaci svého Strategického plánu Leader (dále SPL)  Podpora růstu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a kvality života na venkově a diverzifikace ekonomiky  Zavedení místní rozvojové strategie do systému programů rozvoje venkova  Uplatnění principů Leader v oblasti tvorby partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni

8 Opatření  Osa I: I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.2 Investice do lesů I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců I.3.4 Využívání poradenských služeb  Osa II: II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa  Osa III: všechna opatření

9 Příjemce dotace  Místní akční skupina Leader – obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, - občanské sdružení podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, - zájmové sdružení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění

10 Kritéria přijatelnosti MAS  Strategie musí být realizována na území České republiky, mimo území hl. města Praha  Území působnosti MAS má 10 000 až 100 000 obyvatel a města s max. 25 000 obyvateli  Území působnosti MAS je vymezeno hranicí, která ohraničuje katastrální území všech okrajových obcí zahrnutých do území působnosti MAS  MAS tvoří partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem včetně neziskového

11 Kritéria přijatelnosti MAS  Členové, resp. partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit  Rozhodovací orgány MAS (valná hromada, příp. správní rada a Výběrová komise MAS) musí být tvořeny minimálně z 50 % zástupci soukromé sféry (např. ekonomických, sociálních partnerů, zástupců občanské společnosti) a maximálně z 50 % zástupci veřejné sféry  Místní akční skupina má vytvořenou výběrovou komisi (funkční období členů výběrové komise je maximálně tříleté)

12 Kritéria přijatelnosti MAS  Místní akční skupina má zajištěného manažera pro realizaci SPL v pracovně právním vztahu na celý či částečný úvazek a smluvně zajištěné účetní služby  Místní akční skupina má vytvořen orgán pro přípravu SPL a dozor nad jeho realizací (např. programový výbor, monitorovací výbor)  Místní akční skupina byla založena minimálně 6 měsíců před datem započetí příjmu Žádostí v dané výzvě pro opatření IV.1.1. v rámci PRV (toto kritérium se nevztahuje ke slučování/dělení již dříve existujících MAS nebo změně právní formy dříve existující MAS)  Integrované propojení - víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství

13 Výběr MAS  Pro celé období 2007 (2008) - 2013  2 kola: 1.kolo – 48 MAS  Příjem Žádostí 19.11. – 21.12. 2.kolo – 32 MAS  Vyhlášeno podzim 2OO8

14 Výběr MAS  provede Hodnotitelská komise složená z expertů jmenovaných Ministerstvem zemědělství  výběr bude proveden na základě preferenčních kritérií – hodnocení SPL  při rovnosti bodů jsou upřednostněny MAS s největším % úbytku, případně nejmenším % přírůstku obyvatel na svém území v období mezi roky 1996 a 2006

15 - Dle preferenčních kriterií na základě SPL:  Analýza území (20)  SWOT analýza (15)  Strategický přístup (75)  Partnerství MAS (30)  Organizace a zdroje MAS (30)  Administrativní postupy (40)  Zkušenosti a spolupráce (30)  Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců (30) Hodnocení projektů

16 Financování  MAS žádá o finanční podporu na celou realizaci SPL  ALE dotaci na realizaci jednotlivých projektů konečných žadatelů neobdrží MAS přímo na svůj účet, ale konečný žadatel na svůj účet v rámci opatření IV.1.2

17 Druh a výše dotace  druh dotace: přímá nenávratná dotace  maximální výše dotace: 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů  průměrná finanční alokace na opatření IV.1.1 a IV.1.2 je cca 624 mil Kč ročně (22,62 mil. Eur)  do 20 % z celkových prostředků přidělených pro realizaci SPL, max. však 2 500 000,- Kč ročně

18 Příklady způsobilých výdajů  administrace (vyhlášení výzvy, konzultace se žadateli, příjem a kontrola žádostí, hodnocení projektů, kontrola realizace projektů, archivace)  semináře, školení pro žadatele a veřejnost  sběr informací pro hodnocení a monitoring  nezbytné výdaje spojené s provozem MAS (nájemné, elektřina, vytápění, telefon, cestovní náklady, účetnictví, poradenské služby, apod.),

19 Příklady způsobilých výdajů  budování schopností a vzdělávání pracovníků a členů MAS  propagace SPL a MAS, informování o zrealizovaných projektech  zpracování a aktualizace SPL  DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH

20 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

21 Charakteristika opatření  Z opatření IV.1.2 budou podpořeny projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem (SPL) Leader místní akční skupiny (MAS) a příslušnými podmínkami opatření Programu rozvoje venkova (PRV)  Projekty k realizaci vybírá na základě předem stanovených bodovacích kritérií MAS prostřednictvím své výběrové komise.  Do bodovacích kritérií musí být jako kritérium zahrnuto uplatňování inovačních přístupů.  Výběr projektů Místními akčními skupinami bude probíhat minimálně jednou do roka.  Opatření se realizuje na základě principů Leader.

22 Fiche opatření  Definice příjemce dotace - příjemce působí na území působnosti MAS  Kritéria přijatelnosti projekt je realizován na území působnosti MAS projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche  Preferenční kriteria – stanovuje MAS  Způsobilé výdaje  Povinné a nepovinné přílohy

23 Výše dotace  Míru podpory stanoví MAS na základě opatření  Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů  Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů  Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, jednoho projektu činí 2 000 000,- Kč (není-li v příslušné Fichi stanoveno méně).

24 Další podmínky  V rámci opatření 3.2.1 je obcím a svazkům obcí umožněno průběžné financování - rozdělení realizace projektu na 2 části - lze poskytnout 1 průběžnou platbu do výše 50% plánovaných způsobilých výdajů, za předpokladu, že žadatel naplánuje 2 části projektu již při předložení žádosti o dotaci; dodatečné členění projektu na části není možné. Na průběžnou platbu ztrácí nárok obec/svazek obcí, které jsou během administrace žádosti/projektu ještě před proplacením průběžné platby uděleny jakékoliv sankce. Při kombinaci s jiným opatřením/ podopatřením obce/svazky obcí tuto možnost ztrácí.

25 Přehledová mapa regionů pracujících metodou Leader zdroj: www.leaderplus.cz

26 Informace  www.mze.cz  www.szif.cz  www.leaderplus.cz  www.leadercr.cz

27 Děkuji za pozornost! Ing. Eva Lidmilová eva.lidmilova@mze.cz eva.lidmilova@mze.cz


Stáhnout ppt "Osa IV - Leader. Metoda Leader  Místní akční skupina (MAS) – partnerství soukromého sektoru (min. 50% zástupců) veřejného sektoru (max. 50% zástupců)"

Podobné prezentace


Reklamy Google