Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční transakce. Definice transakce Transakce je úkon (převod, dohoda, smlouva,přenos, směna atd.) vedoucí k přenosu vybraného předmětu mezi dvěma.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční transakce. Definice transakce Transakce je úkon (převod, dohoda, smlouva,přenos, směna atd.) vedoucí k přenosu vybraného předmětu mezi dvěma."— Transkript prezentace:

1 Finanční transakce

2 Definice transakce Transakce je úkon (převod, dohoda, smlouva,přenos, směna atd.) vedoucí k přenosu vybraného předmětu mezi dvěma či více subjekty transakce. Transakce mezi subjekty vždy vyžaduje určitý nástroj pro provedení transakce (např. smlouva, CP, datový disk atd.)

3 Transakce musí být vždy uzavřená Znamená to, že transakce je buď bez problémů dokončena dle dohodnutých pravidel mezi subjekty transakce nebo, v případě problému na cestě, kdy transakce je narušena, se vše vrací do původního stavu – transakce je tedy ukončena.

4 Dělení transakcí Dle předmětu transakce (dle nástroje) Obchodní Finanční Realitní Souborové Databázové Dle subjektů (účastníků) transakce Přímá transakce Transakce za využití zprostředkovatele (např. clearing jako ústřední protistrana)

5 Finanční transakce Transakce úvěrové (úvěr, leasing, forfaiting, faktoring) Transakce kapitálového trhu (dluhopisy, akcie) Transakce peněžního trhu Devizové transakce

6 Transakce kapitálového trhu

7 Ukotvení - Transakce jejichž nástrojem provedení je instrument s platností delší jak jeden rok. - Využívají CP jako instrumenty transakce - Směřují převážně k alokaci kapitálu. Tyto transakce lze dělit např. na a)primární a sekundární nebo b)organizované a neorganizované.

8 Primární transakce – transakce při nichž dochází k emisi instrumentu transakce. Sekundární transakce – transakce s již emitovanými či alespoň jednou obchodovanými instrumenty. Organizované transakce – transakce prováděná ve standardizovaných pravidlech za nutné účasti organizátora trhu. Neorganizované transakce – transakce s individuálně nastavenými parametry.

9 Akciové transakce Instrumentem a předmětem transakce jsou akcie. Ty jsou tzv. majetkovými CP. Akcie v základu rozlišujeme kmenové a prioritní. Kmenové – zakládají především 3.práva: Právo na řízení společnosti. Právo na část z rozdělovaného zisku společnosti ( tzv. právo na dividendu) Právo na likvidační zůstatek. Prioritní – zakládají výhradní právo na výplatu zisku. Někdy též jiné výsadní právo (otravné pilulky).

10 Akciové transakce - dělení Transakce primárního trhu (Emise akcií) Transakce sekundárního trhu. (Spekulace na možný kapitálový či dividendový výnos ze strany investorů)

11 Primární transakce kapitálového trhu

12 Provedení akciové transakce Primární úpis na ustavující valné hromadě. (založení a.s.,účast notáře) Primární úpis schválením stanov zakladateli. Předložení notáři. ……………………………………………………………………. LISTINNÁ PODOBA IPO – veřejný úpis

13 Založení akciové společnosti Notářský zápis, přijetí stanov. Upsání akcií na zakládající valné hromadě. Stanovy musí obsahovat např. Identifikaci společnosti – název (v názvu vždy alespoň zkratka a.s.), sídlo – svolení vlastníka objektu před podáním návrhu na zápis do OR), Navrhovaný základní kapitál- výše a jeho splacení Údaje o akciích – druh, jejich počet, hodnota Předpokládané náklady se založením a.s. Vrcholové orgány - jaké budou, počty členů, frekvence jednání atd. Před upsáním akcií – zvolit správce vkladu.

14 Postup založení a.s.: 1.Založit účet společnosti. Do založení jím disponuje správce vkladů. 2.Jednání u notáře- přítomni všichni zakladatelé, předložit návrh stanov, Notář vydá notářský zápis o založení a.s. 3.Zajistit úředně ověřený souhlas vlastníka nemovitosti, kde bude sídlo společnosti. 4.Dojít na živnostenský úřad – ohlásit předmět podnikání. Sebou mít notářský zápis a souhlas majitele nemovitosti. 5.Zažádat o zapsání do obchodního rejstříku – Návrh je možné připravit elektronicky, podat v podatelně rejstříkového soudu. Návrh je nutné opatřit kolkem. Sebou jako přílohy mít potvrzení správce a banky o složení(upsání) základního kapitálu, souhlasy všech členů s funkcemi v orgánech společnosti, souhlas vlastníka nemovitosti se sídlem a.s., notářský zápis, výpis z obchodního rejstříku atd. 6.Po zápise do obchodního rejstříku uvolnit základní kapitál na běžný účet, vydat akcie, sepsat smlouvy na výkon funkcí ve statutárních orgánech společnosti. 7.Dále již standardní postup registrací na FÚ a pro platbu SZP.

15 IPO Initial Public Offering

16 Důvody proč společnosti realizují IPO: získání dalšího kapitálu pro rozvoj společnosti, optimalizace kapitálové struktury (poměr dluhu a vlastního kapitálu), vyřešení nástupnictví ve společnosti, využití IPO při privatizaci společnosti, zvyšuje se důvěryhodnost společnosti, transparentnost, zviditelnění společnosti, marketingové účely, větší prestiž, zvýšení likvidity akcií, možnost zainteresovat management a zaměstnance formou odměňování manažerskými/zaměstnaneckými akciemi.

17 Dluhové transakce Transakce při niž dochází k zadlužení deficitní jednotky (poptávající dluhovou transakci). Dělíme je na transakce úvěrové a dluhopisové. Věřitelem v případě úvěrových transakcí je zhotovitel, upisovatel, úvěru. V případě dluhopisových transakcí je emitent, upisovatel, dlužníkem a kupující se stává věřitelem. U úvěrových transakcí je předmětem splátek v čase úhrada části jistiny. U dluhopisových transakcí dochází k úhradě jistiny v době maturity dluhopisu.

18 Úvěrové transakce Převládají v počtu transakcí na evropském kontinentu. Jsou specifické svou konstrukcí. Způsob transakce je dána nastavením úvěrové smlouvy mezi úvěrovou institucí (věřitel) a dlužníkem. Rozdělujme je: a) Dle délky trvání úvěrového vztahu na dlouhodobé a krátkodobé. b) Dle konstrukce – revolving, kontokorent….

19 Další specifické úvěrové transakce Specifické jsou v účelu využití, zajištění a procesu transakce. Leasing Faktoring Forfaiting

20 Dluhopisové transakce Instrumentem provedení těchto transakcí je dluhopis. Jde o dlužný cenný papír. Může mít různou podobu (standardní, konvertibilní, prašivý, skontní, věčný, krátkodobý, atd.) Základní charakteristikou této dluhové kapitálové transakce je oddělení platby úroku a platby jistiny -ta je splatná vždy na konci doby trvání dluhopisu (v době maturity dluhopisu).

21 Vydání dluhopisů Je definováno především zákonnými normami – zákon o dluhopisech, zákon o obchodních korporacích, zákon o podnikání na kapitálovém trhu (u veřejně emitovaných dluhopisů). Od roku 2012 nejsou schvalovány emisní podmínky ČNB. Nadále ovšem nutnost oznamovací!!

22 Výhody, nevýhody emise dluhopisů Výhody emise dluhopisů: Možnost získání vyššího úvěru než v případě bankovního úvěru Neředí kapitál vlastníků - majitelé dluhopisů nejsou vlastníky (akcionáři) Dluhopis jako půjčka je vydán často s nižší úrokovou sazbou než v případě výše úroku u úvěru v bance Jde o dlouhodobý úvěr Nevýhody emise dluhopisů: Zpravidla vhodné jen pro velké podniky (nároky na emitenta, zveřejňování hospodářských výsledků, známost investorů, vysoké náklady vydání) Úspěch emise je podmíněn zprostředkováním větší a známé banky (volbou správce emise) Úspěch emise je též ovlivněn kapacitou kapitálového trhu, hospodařením firmy a nadějností investičního programu Relativně vysoké náklady (propagace emise, tisk dluhopisů, platba úroků, provize zprostředkovatelské bance)

23 Postup při emisi dluhopisů Nalezení a domluva s vybraným správcem. Konzultace k postupuemise. Nastavení parametrů emise Vypracování emisních podmínek v souladu se zákonem o dluhopisech Příprava podkladů pro schválení emise dluhopisů valnou hromadou Příprava smlouvy o úpisu Oznámení vydání dluhopisů na trh Příprava textace (listinných) dluhopisů nebo Komunikace a na základě plné moci zaknihování emise v CDCP Vytvoření seznamu vlastníků dluhopisů Nastavení způsobu nabízení a úpisu dluhopisů koncovým investorům. Zvážení možnosti advokátní úschovy dluhopisů

24 Díky za pozornost v průběhu kurzu Přeji dobrou přípravu na zkoušku


Stáhnout ppt "Finanční transakce. Definice transakce Transakce je úkon (převod, dohoda, smlouva,přenos, směna atd.) vedoucí k přenosu vybraného předmětu mezi dvěma."

Podobné prezentace


Reklamy Google