Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Práce s uživateli sociálních služeb Mgr. Jiří Pilař Komunitní plánování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Práce s uživateli sociálních služeb Mgr. Jiří Pilař Komunitní plánování."— Transkript prezentace:

1 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Práce s uživateli sociálních služeb Mgr. Jiří Pilař Komunitní plánování o.p.s. – pobočka Karlovy Vary

2 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Kdo je uživatelem sociálních služeb? Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: § 3 Vymezení některých pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) sociální službou činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, b) nepříznivou sociální situací oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením, c) dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost, …

3 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Kde je místo uživatelů sociálních služeb v procesu kpss? uživatel – osoba, které jsou poskytovány sociální služby z důvodu její nepříznivé sociální situace a která má být zapojena do procesu kpss, někdy také rodinný příslušník; uživatel – osoba, pro jejíž zapojení do procesu kpss je třeba využít specifické prostředky při komunikaci, umožnění spoluúčasti na plánování, realizaci plánů a jejich hodnocení; uživatel – osoba, bez které je proces kpss nemyslitelný.

4 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Kde je místo uživatelů sociálních služeb v procesu kpss? uživatelé zadavateléposkytovatelé veřejnost

5 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Máme triádu – chceme všichni to samé? Každý chceme něco jiného!!! Pravda je, že každý člen triády má odlišné zájmy a potřeby. Stačí si je objasnit. Stačí se dohodnout. KPSS je proces, který umožňuje tyto odlišné zájmy a potřeby všech členů triády uspokojit.

6 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Máme triádu – o co nám jde? Uživatelé Rovné podmínky Zadavatelé Spokojení občané Poskytovatelé Poskytovat služby

7 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Uživatel v procesu kpss - kategorie lidé se zdravotním postižením; lidé ze specifického socio-kulturního prostředí; lidé se specifickým znevýhodněním; … jsou lidé stejně jako ostatní účastníci procesu kpss.

8 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Uživatelé v procesu kpss – kde jsou? To nám poví: analýza prostředí, kde se kpss odehrává; poskytovatelé sociálních služeb; zadavatelé ze sociálních odborů úřadů obcí; pořadatelé akcí pro veřejnost,...

9 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Uživatelé v procesu kpss – zapojení Aktivity k zapojování: navázání kontaktu; komunikace s jednotlivci a skupinami; předávání informací; zjišťování potřeb a názorů; přímé zapojení jednotlivců do procesu kpss.

10 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Uživatelé v procesu kpss – oslovení Aktivity k oslovení: důležitý je první kontakt – využít osobní návštěvy, přímého kontaktu, nezahltit informacemi; zaznamenat výsledek prvního kontaktu, dohodnout další postupy; pozor na specifika při jednání s jednotlivými skupinami uživatelů.

11 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Specifika uživatelů v procesu kpss – lidé s postižením mentálně postižení nezvyklé projevy, odlišný způsob komunikace; spolupracovat s rodinnými příslušníky, pečujícími osobami; duševně nemocní nezahlcovat informacemi, nelekat odpovědností, starostmi; účastí na setkáních; tělesně postižení pozor na bariéry; smyslově postižení zajistit tlumočníka do znakové řeči; zajistit doprovod nevidomým osobám; písemné materiály v elektronické podobě, v Braillově písmu.

12 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Specifika uživatelů v procesu kpss - Romové nejde o jednotnou komunitu – mají různé potřeby a zájmy; záleží na podmínkách, ve kterých žijí – různé způsoby života; Romové = uživatelé sociálních služeb = ti, co žijí v sociálně vyloučených lokalitách; rozděleni podle rodinné či rodové příslušnosti, konflikty mezi rodinami; pozor na samozvané předáky; nedůvěra k oficiálním institucím, lidem zvenčí; odlišné motivy jednání; neumí uvědoměle formulovat své potřeby; vycházet ze znalosti podmínek a struktury sociálních vztahů v konkrétní lokalitě; rozlišovat potřeby sociální a národnostní.

13 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Specifika uživatelů v procesu kpss - cizinci zapojit zejména cizince, kteří se rozhodli v ČR dlouhodobě usídlit; navázat kontakt přes nevládní neziskové organizace, krajanské organizace; při jednání zohledňovat možnost jazykové a kulturní bariéry; na jednání se dobře připravit – legislativa, kulturní specifika, konzultace s odborníky.

14 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Specifika uživatelů v procesu kpss – lidé v nepříznivých sociálních podmínkách kategorie osob: ze sociálně znevýhodňujícího prostředí; ze zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby; v nepříznivé životní situaci; v krizové situaci; závislí na návykových látkách.

15 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Uživatelé sociálních služeb - zdroj informací o přáních a potřebách způsoby sběru dat: běžné techniky - rozhovor, dotazník, anketa; nejvýhodnější je přímý kontakt; alternativní způsoby, jako např. kreslený či písemný projev jako výsledek výtvarné nebo literární akce; zapojení uživatelů do řešení problému bariér.

16 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Uživatelé sociálních služeb – přímé zapojení do procesu kpss zásady: zapojit uživatele do procesu kpss a udržet jej v něm; zapojit uživatele do realizace vyjednaných opatření; uplatnění uživatelů: administrativní pracovníci; pracovníci informačního centra; pracovníci dobrovolnických center; propagace kpss – média, mezi uživateli; vytváření, aktualizace internetových stránek; pořádání integračních akcí.

17 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Uživatelé sociálních služeb – zajištění účasti v procesu kpss bezbariérový přístup k budově, pohyb po budově; upravené materiály pro potřeby slabozrakých; tlumočení do znakové řeči; doprovod pro nevidomé, mentálně či tělesně postižené; dostatek občerstvení, zejména tekutin; délka trvání setkání, přestávky; překladatel pro cizince; srozumitelné a jednoduché informace; kvalitní moderátor.

18 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Uživatelé sociálních služeb – jak je udržet v procesu kpss neslibovat nesplnitelné; pozorně jim naslouchat a věřit „jejich řešení“; podporovat tvorbu zájmových skupin, zajistit účast mluvčího skupiny v řídícím článku procesu kpss; konzultovat s nimi materiály, aby byly srozumitelné všem, tedy i neodborníkům; podporovat je v diskuzi, dávat jim dostatečný prostor a hlídat jim jej; vést je ke zodpovědnosti za sebe a za svoji zájmovou skupinu; ukládat jim úkoly v takovém rozsahu, který mohou zvládnout.

19 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Uživatelé sociálních služeb – nejčastější důvody ukončení spolupráce nebylo naplněno očekávání; má pocit, že mu nikdo nenaslouchá; práce jej přestala bavit; nevidí smysl v dalším setrvání v procesu kpss; zhoršení zdravotního stavu; vyčerpanost, beznaděj.  znát jeho očekávání a reálné možnosti;  dávat dostatečný prostor, hlídat jej;  hledat takové uplatnění, které jej bude bavit;  připomínat úspěchy a dát mu na nich podíl;  zůstat v kontaktu, projevit zájem;  supervize, podpora, dobré plánování.

20 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Uživatelé sociálních služeb – práce s uživateli v procesu kpss je nutné si uvědomit jejich hodnotu pro proces kpss; jsou největšími odborníky na svoje postižení, mohou nám dát přesné informace; pozor na přeceňování individuálních zájmů, potřeb – je nutno zobecňovat; musíme je učit systematickému myšlení a plánování; nezbytná je vysoká míra trpělivosti; je nutné využívat techniky aktivního naslouchání; dávejme jim dostatečný, přesně vymezený prostor – pravidla skupiny.

21 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Techniky aktivního naslouchání Povzbuzování Objasňování Parafrázování Zrcadlení Shrnutí Ocenění

22 Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Předávání informací v procesu kpss osobně; telefonicky; poštou; elektronickou poštou; prostřednictvím www stránek; prostřednictvím lokálních či zájmových tiskovin a periodik.


Stáhnout ppt "Projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb" Práce s uživateli sociálních služeb Mgr. Jiří Pilař Komunitní plánování."

Podobné prezentace


Reklamy Google