Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V ZTAH SESTRA A PACIENT Četba odborných textů Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Vyučující: PhDr. Blanka Tollarová Tvorba: Lenka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V ZTAH SESTRA A PACIENT Četba odborných textů Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Vyučující: PhDr. Blanka Tollarová Tvorba: Lenka."— Transkript prezentace:

1 V ZTAH SESTRA A PACIENT Četba odborných textů Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Vyučující: PhDr. Blanka Tollarová Tvorba: Lenka Venclová, Hana Hájková, Pavlína Pechoušková

2 V ZTAH SESTRA A PACIENT Cíl pracovní skupiny: najít články týkající se vztahu sestra X pacient z různých pohledů

3 Z DROJE www.google.czwww.google.cz – zadávání hesel, vyhledávání návštěva knihovny v Jinonicích (pátrání v rejstříku hesel), elektronická knihovna články v odborných časopisech

4 V ZTAH SESTRA A PACIENT  v odborném časopise pro zdravotní sestry „Sestra“ pouze stručné články nabízející výčet pravidel pro komunikaci s pacientem např. Kristová, Jarmila. 2008. “Komunikace sestry s pacientem s agresivním chováním“. Sestra 2008 (12): 23-24 Fecková, Miriam. 2011. “ Komunikační signály sestry eliminující stres u pacienta“. Sestra 2011 (9): 24-25 Zacharová, Eva. 2010. „Specifika komunikace sestry a pacienta v klinické praxi“. Sestra 2010 (7-8): 28-29

5 V ZTAH SESTRA A PACIENT  malé množství článků týkajících se tématu v češtině  většina článků se ve vztahu sestra x pacient zaměřuje na komunikaci mezi sestrou a pacientem  komunikace jako základ interakce mezi sestrou a pacientem  většinou je zdůrazňováno jak se má „chovat“ sestra – jaká má dodržovat pravidla  sestra vystupuje jako profesionál (empatie, holistický přístup ke klientovi, ochota pomáhat a naslouchat, nadhled)  pravidla pro chování klienta nejsou zdůrazňovány (ovlivněno nemocí, léky, abusus, vzdělání, věk, sociální status atd. )

6 OBSAH ČLÁNKŮ : komunikace s pacientem s agresivním chováním (otázky: jak s pacientem vhodně komunikovat, zjišťují se zdroje agresivity, co se od sestry očekává), komunikace pacienta a sestry v rámci ambulantní péče (jaká má komunikace být, co může způsobit nesprávná komunikace u klienta, doporučení pro praxi), komunikace sestry a pacienta v klinické praxi (zdůrazněn holistický přístup ke klientovi a respektování práv pacientů, dodržování etických zásad v přístupu k pacientovi, požadavky na komunikaci ze strany zdravotníka, překážky v komunikaci mezi sestrou a pacientem)

7 CO MAJÍ SPOLEČNÉHO ? dávají návod, jak má vhodná komunikace mezi sestrou a pacientem probíhat - dle Feckové (2011): srozumitelná, naplánovaná, vždy klást pouze jednu otázku, schopnost empatie, nevnucovat vlastní názor a další, správná komunikace vytváří lepší podmínky pro uzdravení, důvěrnější vztah mezi sestrou a klientem - dle Zacharové (2010): příprava rozhovoru (informace a vědomosti o daném tématu, strategie vedení rozhovoru, empatie, postoj a pochopení pacienta) Co se očekává od sestry? - dle Kristové (2008): sebekontrola, sebedisciplína - dle Zacharové (2010): dodržování základních psychologických a etických zásad v přístupu k pacientovi, tj. sestra zná klientovo jméno, eliminace negativních pocitů klienta, psychická podpora a spoluúčast, zájem o klienta, oční kontakt

8 DOPLNĚNÍ: Dle článku od Fackové (2010) se řadí mezi překážky v komunikaci mezi sestrou a pacientem: - praktická překážka - jazyková překážka - emotivní překážka - intelektová překážka - fyziologická překážka Dále se uvádí co může způsobit nesprávnou komunikaci u klienta: stres, deprese, smutek.

9 P RO ZAJÍMAVOST : K OMUNIKACE SESTRY S PACIENTEM S AGRESIVNÍM CHOVÁNÍM ( K RISTOVÁ, J ARMILA. 2008.) Zdroje agresivity u pacienta: strach, bolest, úzkost, beznaděj, pasivita, zklamání Agresivní pacient nespolupracuje a může představovat nebezpečí pro své okolí Agresivní chování lze hodnotit dle cílového zaměřen: - přímá - transferovaná - autoagrese - zadržovaná - zlostná - instrumentální

10 N ESPRÁVNÁ KOMUNIKACE A DOPORUČENÍ PRO PRAXI Co může způsobit nesprávná komunikace u klienta? - stres - deprese - smutek Doporučení pro praxi ze strany autora : - Pozitivní přístup + empatii - Profesionální přístup - Podpora, povzbuzení klienta - Dodržovat čas ošetření - Útulné prostředí - Úprava zevnějšku sestry - Individuální přístup

11 V ZTAH SESTRA PACIENT - VÝZKUM Článek: 1. Happ, M. B., Garrett, K., Thomas, D. D., Tate, J., George, E., Houze, M., Sereika, S. 2011. Nurse-patient communication interactions in the intensive care unit. American Journal of Critical Care, 20(2), e28-e40. [cit. 29.11.2014].Dostupné také z: http://ajcc.aacnjournals.org/content/20/2/e28.short http://ajcc.aacnjournals.org/content/20/2/e28.short 2. MCCABE, Catherine. Nurse–patient communication: an exploration of patients’ experiences. Journal of Clinical Nursing [online]. 2004, roč. 2004 s. 41-49 [cit. 2014-11-15]. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2004.00817.x.Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365- 2702.2004.00817.x/pdf

12 1. N URSE - PATIENT COMMUNICATION INTERACTIONS IN THE INTENSIVE CARE UNIT. výzkumná studie zkoumá pomocí videonahrávky ( tříminutové záznamy komunikace) komunikaci mezi zdravotní sestrou a klientem hospitalizovaným na „Jednotce intenzivní péče“ specifická komunikace s klientem vzhledem k zajištění dýchacích cest pro potřebu umělé plicní ventilace – ztížená verbální komunikace vybráno 10 sester ze dvou oddělení (JIP a Kardiochirurgická JIP) a 30 pacientů

13 N URSE - PATIENT COMMUNICATION INTERACTIONS IN THE INTENSIVE CARE UNIT. výzkumné otázky: 1) Frekvence, úspěšnost a kvalita komunikace? 2) Jak pacienti hodnotí obtížnost komunikace? 3) Jaké komunikační metody jsou v komunikaci sestra a pacient použity? sestry byly pozorovány při komunikaci při běžně prováděných výkonech jako doplněk komunikace sestry často využívají papír a tabulku s písmeny, kývnutí hlavou a gesta eventuálně psaný projev hodnocení komunikace probíhá na základě předem daných kritérií a data jsou přehledně uvedena v grafech a tabulkách

14 2. N URSE - PATIENT COMMUNICATION : AN EXPLORATION OF PATIENTS ´ EXPERIENCES Komunikace s pacienty je základní složkou ošetřovatelství a dává příležitost k rozvoji pozitivního vztahu sestra – pacient Prezentace poznatků z výzkumného projektu – STUDIE zkoumala pohled pacientů na to, jak sestry komunikují Komunikace mezi sestrou a pacientem bývá ovlivněna kulturou na pracovišti Kvalitativní metoda, řízený rozhovor, výzkumný vzorek - 8 pacientů (Irsko

15 V ÝZKUM (I RSKO ) Rozděleno na 4 části: kvalita komunikace, empatie, přístup, přátelské chování sester - 1. část: nedostatek komunikace, pacienti poukazovali na to, že sestry poskytují málo informací a spíše se ptají, než aby si povídali - Dále se zkoumal přístup a chování sester k pacientům - Empatie: umění empatie je součást dobré ošetřovatelské praxe, empatické sestry versus jednání sester bez empatie - Přátelské a zábavné chování sester. Závěr: sestry dobře komunikují s pacienty pokud používají Přístup zaměřený na pacienta (PCA), pacienti nespokojeni, nejvíce oceňováno přátelské, empatické chování, nedostatečný výcvik sester pro komunikaci Hodnocení pouze z pohledu pacientů Vzorek malý, nerovnoměrné rozložení, poznatky neobjektivní, malá vypovídající hodnota

16 Č LÁNEK 3 - T HE D OCTOR - N URSE RELATIONSHIP článek pojednává o tom, jak se měnil vztah sestry a lékaře v minulosti a v jaké pozici je v současné době sestra v nemocnici jak se měnila role sestry a jak rostla její odpovědnost čl. hodnotí komunikaci sestra - lékař a její vliv na vztah sestra – pacient vztah sestry a lékaře byl dříve autoritativní, sestra plnila příkazy lékaře, měla menší pravomoce, v současné době je sestra součástí multidisciplinárního týmu, její pravomoce vzrostly

17 Závěr: pac. ve vztahu k sestře ovlivněn chováním lékaře k sestře, špatné vztahy na pracovišti se odráží v péči o pac. Čl. neprezentuje výzkum, pouze popis situace v minulosti a současnosti, založen na pozorování a dedukci autorů Poznatky převzaté z dalších odborných zdrojů Subjektivní z pohledu autorů, pozorované pouze jedno odd., nemá oporu v reálném výzkumu Zajímavý pohled na komunikaci z jiného úhlu, návrhy řešení

18 ZDROJ 1.Leonard Fagin (http://apt.rcpsych.org/search?author1=Leonard+Fagin&sortspec=d ate&submit=Submit) andhttp://apt.rcpsych.org/search?author1=Leonard+Fagin&sortspec=d ate&submit=Submit 2. Antony Garelick (http://apt.rcpsych.org/search?author1=Antony+Garelick&sortspec =date&submit=Submit)http://apt.rcpsych.org/search?author1=Antony+Garelick&sortspec =date&submit=Submit

19 P OSTOJE ČESKÝCH SESTER K PACIENTŮM VYBRANÝCH MINORIT NA ÚZEMÍ ČR (Š PIRUDOVÁ, K RÁLOVÁ, N EMČEKOVÁ ) ošetřovatelská péče zaměřená na holistický přístup vyžaduje otevřený, tolerantní a vstřícný přístup ze strany sester jak k pacientům, tak k jejich rodině, tj. nutné rozumět i potřebám a specifikům dané komunity, ve které pacient a jeho rodina žije výzkum se zabývá postojem sester k různým pacientským skupinám cíl práce : zmapovat rozdíly: český pacient, muslimský pacient, německý pacient, romský pacient a další a zda-li se liší přístup sester, které mají přímou zkušenost s péčí o tyto pacienty metoda : předvýzkum byl prováděn kvalitativní metodou s technikami přímého otevřeného individuálního dotazování a rozhovoru, zúčastnilo se 19 sester, 2 lékaři

20 VÝZKUM probíhal formou dotazníků, který měl čtyři části rozdáno celkem 164 dotazníků, vráceno 104 vyplněných dotazníků (101 žen, 2 muži, 1 respondent pohlaví neuvedl) výsledky výzkumu a jejich interpretace: nejvýraznější a nejčetnější rozdíly zjištěny v hodnocení romských pacientů ve srovnání s českými pacienty, další skupina: vietnamští pacienti

21 ZDROJ SOCIOLOGICA – ANDRAGOGICA 2009. Postoje českých sester k pacientům vybraných minorit na území ČR. [online]. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc, 2010. 1. vydání, s. 79-95 [cit. 23. listopad 2014]. Dostupné také z:.


Stáhnout ppt "V ZTAH SESTRA A PACIENT Četba odborných textů Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Vyučující: PhDr. Blanka Tollarová Tvorba: Lenka."

Podobné prezentace


Reklamy Google