Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Ludvík Urban, 14.10.2015 ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Ludvík Urban, 14.10.2015 ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ."— Transkript prezentace:

1 Ing. Ludvík Urban, 14.10.2015 ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ

2 ČD, a.s. – klíčový hráč osobní železniční dopravy a strategický podnik pro českou ekonomiku Národní železniční dopravce – zajišťuje v souladu se zákonem celoplošné poskytování přepravních služeb. 7 500 spojů denně; 170 mil. cestujících za rok 2014 (průměrně 465 tisíc cestujících/den). 2 500 lokomotiv; 3 300 vagónů (osobní doprava), 3 286 vagónů, 2 579 lokomotiv). 15 100 zaměstnanců (zaměstnance zastupuje 10 odborových organizací). Tržby roční ČD: 23,8 mld. Kč úhrada závazku regionální dopravy 9,1 mld. Kč úhrada závazku dálkové dopravy 4,2 mld. Kč jízdné z přepravy osob 6,6 mld. Kč ostatní tržby osobní dopravy 0,9 mld. Kč další tržby a výnosy (prodej majetku, pronájmy, služby) ČD 3 mld. Kč Investice zasmluvněny na roky 2015, 2016. Dluh čistý Skupiny ČD (včetně ČD CARGO): 32,7 mld. Kč (z toho ČD 28,7 mld. Kč k 31.12.2014)

3 Dlouhodobé smlouvy o veřejných službách V roce 2019 končí účinnost stávajících dlouhodobých smluv o veřejných službách s kompenzací z veřejných rozpočtů. Současně s tím končí i systém zajištění financování smluv z veřejných rozpočtů. Ekonomické krytí smluv z veřejných rozpočtů do roku 2019 garantují tyto dokumenty: 1.Usnesení vlády č. 1132/2009 ze dne 31. 8. 2009 k finanční účasti státu na zajištění veřejných služeb železniční osobní dopravou, 2.Usnesení vlády č. 1350/2009 ze dne 28. 10. 2009 k Memorandu o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou a 3.Memorandum o financování veřejných služeb zajišťovaných železniční osobní dopravou uzavřeného mezi Českou republikou jednající Úřadem vlády, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí a jednotlivými kraji a Asociací krajů ČR, které navazovalo na uvedená usnesení vlády. 4.Memorandum řeší zajištění stabilního rozsahu dopravní obslužnosti, zajištění trvale udržitelného rozvoje kraje a závazek státu poskytovat krajům dotace ze státního rozpočtu na financování dopravní obslužnosti (veřejnou regionální železniční osobní dopravou) a závazek krajů zajistit v rámci objednávky dopravní obslužnosti u vybraného dopravce stabilní rozsah dopravní obslužnosti

4 Přehled neuhrazených finančních prostředků ze státního rozpočtu v segmentu regionální dopravy

5 Přehled neuhrazených finančních prostředků ze státního rozpočtu v segmentu dálkové dopravy

6 Možnosti smluvního zajištění dopravní obslužnosti po roce 2019 existují (1/2) Objednatelé veřejné dopravy (stát a kraje) musí rozhodnout, jak bude veřejná železniční doprava v ČR zajištěna po roce 2019 Možnosti: Prodloužení stávajících smluv s ČD, a.s. (na 15 let a při významných investicích o dalších 7,5 let) Uzavření nových smluv přímým zadáním veřejných služeb ČD, a.s. (v souladu se zákonem) nebo jinému dopravci (otázka co se zákonem o ČD, a.s.) Uzavření nových smluv cestou nabídkových řízení na vybrané linky nebo na celou obslužnost regionu nebo státu (otázka co se zákonem o ČD, a.s.)

7 Dálková doprava Uzavření dohody mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy o financování veřejné dálkové dopravy podle § 4 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., pokud nedojde k dohodě mezi ministerstvy rozhodne podle zákona o financování dálkové dopravy Vláda Dohoda i rozhodnutí vlády jsou závazné pro MF při zpracování návrhu státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok Regionální doprava Opětovné potvrzení Memoranda novým usnesením vlády, kterým Vláda potvrdí závazek, který přijetím Memoranda přijala jménem státu předchozí Vláda, a jeho prodloužení o 10 až 15 let Přijetí nového Memoranda na období 15 let, nebo Změna ustanovení § 24 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách spočívající ve změně zákonem dané možnosti dofinancování regionální dopravy ze strany státního rozpočtu na zákonem danou povinnost dofinancování regionální dopravy, nebo Navýšení rozpočtového určení daní novelou zákona č. 243/2000 Sb. Možnosti smluvního zajištění dopravní obslužnosti po roce 2019 existují (2/2)

8 Bílá kniha a základní rámec liberalizace v ČR Stát a kraje (samospráva) definují koncepci jak má společnost ČD, a. s. zřízená zákonem působit po roce 2019 na trhu veřejné dopravy, zda má i nadále zůstat národním dopravcem v plném dosavadním rozsahu, o tedy zachovat povinnost zajišťovat veřejné služby a udržitelný dopravní systém v ČR, o nebo má „uvolnit“ část trhu konkurenci, o a změnit své postavení na trhu, což vyžaduje změnu zákona o ČD, a.s., popř. zrušení tohoto zákona. Trh vnitrostátní železniční dopravy byl v podmínkách ČR otevřen v předstihu, aniž by byly vytvořené základní předpoklady pro jeho úspěšné naplnění. Otevření trhu v ČR není propojené s otevřením trhu v okolních zemích. Nebyla přijata legislativa k zajištění základních podmínek liberalizace.

9 Pro plnou liberalizaci trhu osobní železniční dopravy je nutno (1/2) 1. Nově vymezit postavení společnosti ČD, a.s., kterou 100% vlastní stát na trhu veřejné dopravy předpokladem je zrušení zákona č. 77/2002 Sb., nebo jeho novelizace 2. Zajistit rovný přístup dopravců ke kolejovým vozidlům – stávající právní stav představuje diskriminaci sektorových zadavatelů při pořizování nových kolejových vozidel předpokladem je novela zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících nebo novela zákona o veřejných zakázkách 3. Zajistit rovný přístup dopravců k osobním nádražím a ostatním zařízením služeb, včetně stanovení poplatku za přístup a za služby, jak požaduje právo EU předpokladem je novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách 4. Zajistit tarifní síťovost a informovanost pro potřeby cestujících, jinak bude docházet procesem liberalizace ke zhoršení postavení cestujícího předpokladem je vytvoření informačního a integrovaného systému prodeje přepravních dokladů, zřízení integrátora a zúčtovacího centra (vyžaduje investice) 5. Při střetu komerční a veřejné dopravy zajistit „hospodářskou vyváženost smluv o veřejných službách“ předpokladem je novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

10 6. Zřídit regulátora trhu s regulatorními funkcemi předpokladem je novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a zákon o regulátorovi železničního trhu 7. Zajistit ekonomické krytí nových dlouhodobých smluv po roce 2019, kdy končí účinnost smluv se státem a s jednotlivými kraji předpokladem je uzavření dohody s Ministerstvem financí o ekonomickém krytí nových dlouhodobých smluv o veřejných službách v přepravě cestujících v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a schválit nový systém pro dofinancování regionální dopravy, kterým se nahradí stávající Memorandum 8. Zajistit zásadu vzájemnosti v rámci EU Předpokladem je garance pro ČD, aby měly stejnou možnost vstoupit na trh železniční dopravy v rámci EU, jako mají dceřiné společnosti národních dopravců na trh v ČR; tohoto lze dosáhnout pouze přijetím harmonizovaných podmínek v rámci EU Pro plnou liberalizaci trhu osobní železniční dopravy je nutno (2/2)

11 České dráhy v regionech REGIONÁLNÍ DOPRAVA - Zajištění mobility z pohledu dopravce

12 STÁT (SŽDC) Kvalitní a spolehlivá železniční dopravní cesta + DOPRAVCE Kvalitní a spolehlivá železniční vozidla = VEŘEJNOST Fungující a udržitelný síťový systém dopravní obsluhy a spokojený cestující Konkurenceschopná a přitažlivá železniční doprava

13 Výše pořízených investic do ŽKV v letech 2008-2014 Díky možnosti čerpání dotace z ROP upřednostněn segment regionální dopravy Investice v mil. Kč bez DPH 2008200920102011201220132014 Celkem 4 2244 1965 9876 0116 5235 5634 078 Investice v mil. Kč bez DPH Nová ŽKVModernizovaná ŽKV Celkem 2008-2014 23 51913 062 Investice v mil. Kč bez DPH Dálková dopravaRegionální doprava Celkem 2008-2014 10 45426 127

14 Investice do modernizace vozidel v rámci ROP  ČD realizovaly celkem 18 projektů ROP ve 12 krajích na pořízení celkem 88 vozidel  8 dvoupodlažních elektrických jednotek CityElefant  22 nízkopodlažních dvouvozových motorových jednotek RegioShark  19 nízkopodlažních tří a dvouvozových elektrických jednotek RegioPanter  28 motorových vozů RegioSpider  11 dvoučlánkových motorových jednotek Regionova  Celková hodnota vozidel pořízených v rámci ROP: 7,5 mld. Kč  Celková výše dotace v rámci ROP: 2,9 mld. Kč Postup dodávek v rámci ROP  Již v březnu 2014 – dodáno všech 88 vozidel v rámci ROP Vazba obnovy vozového parku na Smlouvy ZVS  Vzhledem k zajištění tzv. udržitelnosti projektu je nutná úprava Smluv ZVS ve smyslu úpravy délky jejich trvání (provozování ROP vozidel)  Obnova vozového parku nad rámec ROP po dohodě s objednateli - vazba na zvýšení úhrady za dopravní výkon z důvodu nákladů na pořízení takových vozidel

15 Investice do vozidel regionální dopravy Za období trvání smluv v závazku veřejné služby s jednotlivými kraji ČD od roku 2010 do června 2015 pořídily nebo modernizovaly v rámci obnovy vozidlového parku pro regionální dopravu vozidla v celkové hodnotě 18,6 mld. Kč bez DPH (7,5 mld. Kč v rámci projektů ROP při výši dotace 2,9 mld. Kč + 11,1 mld. Kč mimo ROP). Do roku 2019 mají ČD dle smluv s kraji za povinnost provést obnovu vozového parku za cca 14 mld. Kč (mimo ROP) – v tuto chvíli 80 % splněno. K 1.7.2015 je v regionální dopravě nasazeno:  83 jednotek CityElefant  31 jednotek RegioShark  26 jednotek RegioPanter  33 motorových vozů RegioSpider  a další modernizovaná vozidla – např. řídící vozy řady 961, motorové vozy řady 842, motorové jednotky Regionova atd.  Aktuálně probíhá dodávka 2 jednotek Regiopanter pro Ostrava - Mošnov 83 31 550 26 33 CityElefant RegioShark RegioPanter RegioSpider Modernizovaná vozidla

16 Plánovaná výše pořízených investic do ŽKV do roku 2024 zároveň respektuje princip oddlužování společnosti a předpokládá využití dotačních titulů Investice v mil. Kč bez DPH 20152016201720182019202020212022202320242015-2024 Zdroje ČD, a.s.2 0703 2231 4911 4312 1381 5301 6901 9232 0082 05619 317 Dotace1 19903 4175 2293 192950000013 987 Celkem3 2693 2234 9086 6605 3302 4801 6901 9232 0082 05633 304 Zdroj: odpovídá výši plánovaných finančních nákladů na investice do ŽKV dle materiálu ČD k obhajobě ratingu ze dne 16.6.2015

17 Vozidlový park ČD Nejmodernější vozidla pro regionální dopravu

18 Shrnutí V roce 2019 končí účinnost části stávajících smluv o ZVS; Dopravní obslužnost po roce 2019 lze zajistit: o Prodloužením současné smlouvy o ZVS; o Přímým zadáním; o Nabídkovým řízením. Pro smlouvy o ZVS zatím chybí ekonomické zajištění cestou Memoranda / státního rozpočtu; K zajištění dopravní obslužnosti po 2019 schází jednotná koncepce; ČD jsou připraveny na všechny varianty možného přístupu k zajištění veřejné dopravy, včetně účasti ve „férové“ soutěži za rovných podmínek pro všechny její účastníky; ČD jsou povinny hájit své místo na trhu veřejné dopravy (péče řádného hospodáře) a upozorňují na nepřipravenost trhu pro plnou liberalizaci.

19 Děkuji za pozornost České dráhy, a.s. Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 www.cd.cz


Stáhnout ppt "Ing. Ludvík Urban, 14.10.2015 ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google